• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VII.1. De landelijke situatie

  VII.1. De landelijke situatie

  Er is in Nederland geen instantie die een goed beeld heeft van
  de schaal waarop door criminele groepen contrastrategien worden
  gehanteerd. Ook de BVD en de rijksrecherche beschikken niet over de
  informatie om hiervan een adequaat beeld te construeren. Dit hangt
  ten dele samen met hun positie, taak en bevoegdheden binnen het
  openbaar bestuur, ten dele met het (geheimzinnig en controversieel)
  karakter van de bedoelde strategien zelf, en ten dele zeker ook met
  de belangen die lagere en hogere overheden hebben bij het
  stilhouden van hun ervaringen met de toepassing ervan. Zelfs van
  het onderwerp waar rond de laatste jaren nog de meeste openheid tot
  stand is gebracht, namelijk politile corruptie, bestaat nergens bij
  de centrale overheid, inclusief de zojuist genoemde instanties, een
  goed overzicht (Fijnaut, 1993). En hier kan in n adem aan worden
  toegevoegd dat het grote tekort aan ambtelijk inzicht tot nu toe
  niet is goedgemaakt door adequaat empirisch wetenschappelijk
  onderzoek (Hoetjes, 1991; Huberts, 1992).

  VII.1.1. De toepassing van contra-observatie

  De landelijke onderzoeken waarbij naar de criminele activiteiten
  van autochtone, allochtone en buitenlandse groepen is gekeken,
  hebben zr weinig gegevens over de toepassing van contra-observatie
  opgeleverd. Maar de schaarse gegevens die voorhanden zijn, geven
  aan dat in het bijzonder autochtone criminele groepen die in de
  drugshandel zitten, deze strategie tegen de politie hanteren. De
  eerste groep die heel gericht dit middel inzette, was de groep rond
  Bruinsma. In de voorbije jaren zijn ook andere belangrijke groepen
  er gebruik van gaan maken.

  Uit nadere gegevens van de CRI betreffende de ervaringen van de
  speciale observatieteams met contra-observatie kan worden opgemaakt
  dat deze teams bij herhaling worden geconfronteerd met
  tegen-acties. In 1993 meldden zij 96 voorvallen bij de CRI aan, in
  1994 78, en in 1995 (tot 7 augustus) 52. Omdat niet alle
  observatieteams even secuur meedelen wat zij op dit punt hebben
  ondervonden, mag er van worden uitgegaan dat de aantallen
  incidenten in werkelijkheid veel hoger hebben gelegen. De betrokken
  meldingen waren afkomstig van ongeveer de helft van alle reguliere
  politiekorpsen (26) en hadden betrekking op confrontaties kris-kras
  door het land, maar overwegend in Amsterdam en omgeving, het Gooi,
  de Veluwe en Brabant. In een groot aantal gevallen was de concrete
  tegenpartij de groep scanner-freaks uit Amsterdam waarvan in
  september jongstleden een aantal leden zijn aangehouden. Met leden
  van deze groep kwamen de observatieteams zowel binnen als buiten
  Amsterdam in aanvaring.

  VII.1.2. De uitoefening van intimidatie

  Intimidatie is kennelijk een strategie die in ruimere kring dan
  die van autochtone criminele groepen wordt toegepast. Sommige van
  deze groepen hanteren haar zeker ook, en niet alleen ten aanzien
  van de justitie en de reguliere politie, maar ook ten aanzien van
  bijzondere politiediensten zoals de Fiscale Inlichtingen- en
  Opsporingsdienst. In enkele gevallen namen hun pogingen tot
  intimidatie zelfs zodanige afmetingen aan dat ingrijpende
  veiligheidsmaatregelen moesten worden getroffen.

  Buiten de kring van de autochtone criminele groepen hebben met
  name de Joegoslavische bendes meer dan eens nadrukkelijk getoond
  dat zij bereid zijn om geweld te gebruiken tegen politiemensen.
  Overigens is het opmerkelijk dat ook in de onderzoeken naar
  (georganiseerde) criminaliteit in de branches en naar
  georganiseerde fraude gevallen van intimidatie aan het licht zijn
  gekomen. In het ene geval werden leden van bijzondere
  opsporingsdiensten gentimideerd door medewerkers van een
  afvalverwerkingsbedrijf, in het andere geval betrof het intimidatie
  van een justitieel ambtenaar door een groep fraudeurs.

  VII.1.3. De aanwending van corruptie

  Het onderzoek leert dat corruptie de meest verbreide
  contrastrategie is. Niet alleen in de zin dat zij door alle
  mogelijke criminele groepen wordt toegepast, maar ook in de zin dat
  zij wordt gehanteerd ten opzichte van heel diverse onderdelen van
  de overheid.

  Het staat buiten kijf dat ettelijke autochtone criminele groepen
  dit middel met succes hebben aangewend en nog aanwenden in de kring
  van de reguliere politie. Daarenboven is er in enkele gevallen
  sprake geweest van corruptie, of in elk geval corruptief getinte
  respectievelijk risicovolle relaties, binnen andere lokale en
  centrale overheidsdiensten zoals het gevangeniswezen, de voormalige
  PTT en een Kamer van Koophandel. Een geval apart vormt de corruptie
  op en rond de luchthaven Schiphol. Uit onderzoeken die in de
  voorbije vijf jaar werden ingesteld, kan worden opgemaakt dat in
  deze periode minstens zeven leden van de koninklijke
  marechaussee en ook zo’n zeven medewerkers van de douane allerhande
  hand- en spandiensten hebben verleend aan criminele groepen die via
  deze luchthaven drugs en andere illegale goederen het land in
  probeerden te smokkelen. Overigens is ook in het onderzoek naar
  belangrijke fraudes vastgesteld dat zeker in twee zaken Nederlandse
  douanebeambten een dubieuze rol speelden.

  De eerste berichten over de toepassing van corruptie door
  allochtone en buitenlandse groepen in ons onderzoeksmateriaal
  dateren uit de jaren tachtig. Enerzijds slaan zij op de
  corrumpering van politiemensen en ambtenaren van Surinaamse origine
  her en der in den lande met het oog op onder meer de bevordering
  van de drugshandel, anderzijds hebben zij betrekking op met name
  gemeenteambtenaren (burgelijke stand) die betrokken waren bij
  Ghanees-Nigeriaanse vrouwenhandel. Latere berichten wijzen op
  enkele gevallen van corruptie door Turkse, Chinese en Colombiaanse
  drugshandelaren. Hierbij gaat het deels om leden en medewerkers van
  de reguliere politie, deels om medewerkers van het gevangeniswezen.
  Verder is het zo dat in de branche-studies, vooral die met
  betrekking tot de bouwnijverheid en de afvalverwerkingsbranche,
  veelvuldig berichten en geruchten zijn opgedoken over corruptieve
  relaties tussen bepaalde ondernemingen en gemeentelijke,
  provinciale en ministerile ambtenaren. Politile onderzoeken waarin
  daadwerkelijk is aangetoond dat er van corruptie of corruptief
  getinte relaties sprake was of is, zijn echter noch aangetroffen in
  de geraadpleegde dossiers noch ter sprake gebracht in de interviews
  met bevoorrechte getuigen. Wel is duidelijk geworden dat ambtenaren
  somtijds uiterst riskante relaties met ondernemingen in de genoemde
  sectoren onderhouden. Het komt zelfs voor dat ambtenaren die
  overdag bepaalde activiteiten van zulke bedrijven moeten
  controleren, deze in de avond tegen betaling adviseren omtrent hun
  verstandhouding met de overheid.

  VII.1.4. De inschakeling van de media

  Het spreekt welhaast voor zichzelf dat alleen criminele groepen
  die reeds een zekere machtspositie innemen, de mogelijkheid hebben
  om media in te schakelen met het oog op de behartiging van hun
  belangen. Met andere woorden: het zijn haast per definitie niet
  zoveel groepen die gebruik kunnen maken van deze strategie. In het
  kader van de landelijke studies zijn twee voorbeelden van de
  toepassing van deze strategie aan het licht gekomen. Het ene
  voorbeeld betreft een belangrijke drugsgroothandelsgroep. De
  voorman van deze groep poogt – zo wordt aangenomen – niet alleen
  bepaalde media te gebruiken voor de uitschakeling van zijn
  belangrijkste tegenstanders in de overheid – gewoon door
  discrediterende berichten over hen te laten verspreiden, maar
  tracht ook via de media, en vooral via journalisten waarmee hij een
  vaste relatie onderhoudt, een zo gunstig mogelijk imago van
  zichzelf te creeren – vanzelfsprekend om te voorkomen dat hij op
  den duur – ook in de ogen van het publiek – terecht het grote
  mikpunt van politie en justitie wordt. Het tweede voorbeeld sluit
  hier nauw bij aan. Een van de groepen waarvan de criminele
  activiteiten in het kader van het onderzoek naar fraudes nader zijn
  bekeken, schakelde kennelijk een bevriend hoogleraar in om via
  talrijke interviews met persvertegenwoordigers de betrokken
  activiteiten te legitimeren.

  VII.1.5. Het gebruik van invloedrijke derden

  Voor het gebruik van invloedrijke derden geldt hetzelfde als
  voor de inschakeling van de media: alleen criminele groepen die
  zelf al een zekere macht hebben of op zijn minst een zeker prestige
  genieten, kunnen dit middel hanteren. Een duidelijk voorbeeld
  hiervan was de fraudegroep waarvan de illegale activiteiten waren
  ingebed in een legale onderneming, en die beroep deed op
  zakenrelaties en andere vooraanstaande burgers om justitile
  instanties ervan te overtuigen dat strafvervolging aanzienlijke
  economische schade zou veroorzaken respectievelijk dat
  strafvervolging niet aangewezen was gezien de geringe ernst van de
  strafbare feiten in kwestie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken