• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VII.2. De situatie op plaatselijk niveau

  VII.2. De situatie op plaatselijk niveau

  Juist omdat op landelijk niveau zo weinig zicht bestaat op de
  feitelijke toepassing van de betrokken contrastrategien is het
  noodzakelijk om ook op plaatselijk niveau te bezien wat in dit
  opzicht de situatie is.

  VII.2.1. De situatie in Amsterdam

  Het lijdt geen twijfel dat in Amsterdam in de voorbije jaren
  vooral door autochtone criminele groepen op enige schaal bijna alle
  mogelijke contrastrategien zijn toegepast om het optreden van de
  overheid tegen hun illegale activiteiten te obstrueren. Alleen van
  de inschakeling van invloedrijke derden zijn in de loop van het
  onderzoek geen duidelijke sporen aangetroffen.
  Wat het gebruik van contra-observatie betreft hebben politie en
  justitie te Amsterdam tal van ervaringen opgedaan, gaande van het
  achtervolgen van observatie- en arrestatieteams, via het
  onderscheppen van allerlei berichtenverkeer (inclusief particulier
  telefoonverkeer), tot het runnen van informanten in de politie.
  Deze tegenacties moeten meer dan waarschijnlijk op het conto van
  enkele, vooral autochtone, criminele groepen worden geschreven.
  Opmerkelijk is wel dat hun uitvoering voor een belangrijk deel
  mogelijks tegen betaling werd en wordt toevertrouwd aan mensen die
  voortkomen uit de kring van scanner-freaks en
  techno-anarchisten. Een aantal van hen is enkele maanden
  geleden aangehouden. Om redenen die in het deelrapport over de
  situatie in Amsterdam verder zijn uitgewerkt is het minder
  gemakkelijk een beeld van de aard en omvang van het gebruik van
  intimidatie te geven dan het in eerste instantie lijkt. Zo valt
  niet altijd uit te maken of een bepaald telefoontje een poging tot
  intimidatie vormt of niet. Duidelijke vormen van intimidatie die
  zich in de voorbije jaren hebben voorgedaan, zijn: het naar huis
  brengen van rechercheurs; regelrechte bedreiging van politie- en
  justitie-ambtenaren in hun huiselijk omgeving of op hun werkplek –
  het weze het politiebureau, het paleis van justitie, of het huis
  van bewaring -; inbraken in woningen en overheidsgebouwen; het
  dreigen met ontvoering van politiemensen of met aanslagen tegen
  politiebureau’s. De drie eerstgenoemde vormen van intimidatie
  worden in het algemeen toegeschreven aan autochtone groepen. Het
  zijn met name Joegoslavische bendes die de laatstgenoemde vorm van
  intimidatie hebben gehanteerd.

  Corruptie is in Amsterdam bepaald niet een probleem dat zich
  alleen in de gelederen van de politie voordoet. Dit kan worden
  opgemaakt uit recente berichten over onderzoeken naar corruptief
  gedrag binnen het marktwezen (NRC-Handelsblad 1-11-1995) en binnen
  de stadsreiniging (Lagendijk, 1995). Maar het is wel zo dat in
  relatie tot georganiseerde criminaliteit hoofdzakelijk corruptieve
  gedragingen van politiemensen in het geding zijn. Van de 34
  gevallen van politiecorruptie (in de jaren 1992-1995) die nader
  zijn onderzocht, waren er in elk geval 15 waarin een dergelijke
  relatie speelde. In de meeste van deze gevallen gaat het om
  corruptieve contacten met notoire drugshandelaren, die soms
  aantoonbaar uitliepen op de verschaffing van belangrijke informatie
  of de daadwerkelijke verlening van hand- en spandiensten bij de
  distributie van drugs en bij drugstransporten. Enkele andere
  gevallen speelden zich af in de sfeer van de prostitutie en de
  vrouwenhandel: een escortbureau tippen over komende politie-acties
  en het transport van vrouwen. Vermeldenswaard is dat allochtone
  politiemensen (7) sterk oververtegenwoordigd zijn in deze 15
  gevallen. De verklaring voor deze bevinding moet waarschijnlijk
  worden gezocht in de loyaliteitsproblemen waarmee deze
  politiemensen te kampen hebben ten overstaan van het milieu waaruit
  zij afkomstig zijn. Het gaat hier dus om iets heel anders dan de
  (op onderzoek van de rijksrecherche gebaseerde) vermoedens van
  doelgerichte infiltratie van de Amsterdamse politie door toedoen
  van het voormalige militaire bewind in Suriname. De militaire
  leiders zouden met name via de Surinaamse minderhedencordinator
  geprobeerd hebben om niet minder dan 16 aanhangers het Amsterdamse
  korps binnen te sluizen. Overigens is ook in het onderhavige
  onderzoek niet gebleken van aanwijzingen dat in de top van de
  Amsterdamse politie corruptie aan de orde is. Wel moet belang
  worden gehecht aan de boodschap die hoofdcommissaris Nordholt in
  oktober 1993 wat abrupt de ether in slingerde, namelijk dat het
  risico bestaat dat criminele groepen, autochtone zowel als
  allochtone, rechtstreeks – via eigen leden – of onrechtstreeks –
  via invloedrijke derden – worden gerelateerd aan het politieke
  leven en op den duur deze relatie gaan benutten voor de behartiging
  van hun belangen. Met betrekking tot de inschakeling van de media
  hebben zich in Amsterdam de voorbije jaren diverse voorvallen
  voorgedaan die erop wijzen dat bepaalde belangrijke (autochtone)
  criminele groepen bereid zijn om ook dit middel toe te passen, met
  name via de dreiging met geweld tegen journalisten. Het voorbeeld
  dat evenwel het meest in het oog springt is dat van een journalist
  die akkoord ging met de voorwaarde van mensen uit een criminele
  groep dat hem de diskettes, gestolen bij politie en justitie, maar
  zouden worden overhandigd als er een voor haar welgevallig
  TV-programma zou worden gemaakt. De journalist in kwestie
  accepteerde deze voorwaarde, maar kreeg na de uitzending van het
  programma alsnog ruzie met de betrokken personen omdat hij
  klaarblijkelijk niet ver genoeg was gegaan in de discreditering van
  openbaar ministerie en politie. De ruzie die vervolgens ontstond,
  is uiteindelijk uitgemond in regelrechte bedreigingen aan het adres
  van de desbetreffende verslaggever.

  VII.2.2. De situatie in Arnhem, Nijmegen en Enschede

  Het onderzoek in de drie steden Arnhem, Nijmegen en Enschede
  heeft aan het licht gebracht dat hier tot nu toe eigenlijk slechts
  van twee contrastrategien gebruik is gemaakt, namelijk intimidatie
  en corruptie. Van manipulatie van de media en inschakeling van
  invloedrijke derden is in het geheel geen sprake. Van gerichte
  contra-observatie is slechts in n geval melding gemaakt.

  Wat het gebruik van intimidatie betreft is er sprake (geweest)
  van drie duidelijke gevallen. In het eerste geval werd een officier
  van justitie bedreigd omdat de betrokken verdachten vonden dat hij
  een te zware sanctie vorderde. In het tweede geval liet een
  belangrijke drugsbende weten dat het hoofd van het opsporingsteam
  en
  de betrokken rechter-commissaris en officier van justitie op hun
  dodenlijst stonden. Het derde geval speelt nog steeds: recent
  hebben politiemensen brieven ontvangen waarin kogels zijn gestopt.
  In termen van corruptie hebben er in de drie onderhavige steden ten
  eerste enkele gevallen gespeeld waarin autochtone politiemensen
  belangrijke informatie hebben laten lekken naar criminele groepen
  respectievelijk er met reden van zijn verdacht dit te hebben
  gedaan. Ten tweede hebben zich enkele gevallen voorgedaan waarin
  (aankomende) allochtone politiemensen in het geding waren. Zo werd
  op een gegeven moment ontdekt dat leerling-agenten deel uitmaakten
  van een (Turkse) criminele groep, dat een agent van Turkse origine
  door zulk een groep onder druk werd gezet om informatie te leveren,
  en dat Turkse misdadigers drie administratieve medewerksters, met
  een appl op hun verre familiebanden, benaderden voor het geven van
  inlichtingen. Ten derde zijn niet alleen enkele gevallen bekend
  geworden waarin douaniers ten voordele van drugshandelaren
  opzettelijk nalieten bepaalde containerladingen te controleren,
  maar ook enkele gevallen waarin bewaarders actief en passief waren
  betrokken bij het binnensluizen van drugs in een gevangenis. En
  tenslotte heeft zich hier in feite voltrokken wat in Amsterdam nog
  slechts in n enkel geval dreigde te gebeuren, namelijk dat twee
  raadsleden (n van Turkse en n van Koerdische afkomst) banden bleken
  te hebben met belangrijke Turkse heronehandelaren; een van hen
  gebruikte zijn huis als geheime bergplaats voor herone.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken