• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VIII.3. Verwachtingen voor de nabije toekomst

  VIII.3. Verwachtingen voor de nabije toekomst

  Vorenstaande kwesties doen allicht de vraag rijzen naar de
  ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit in Nederland in de
  komende jaren. Deze vraag is echter gemakkelijker gesteld dan
  beantwoord. Niet alleen is het onderzoek zomaar om te zetten in
  bouwstenen voor een voorspelling van wat komen gaat, maar ook het
  feit dat – vanuit methodologisch oogpunt gezien – niet verantwoord
  om de resultaten van een hoofdzakelijk descriptief de
  georganiseerde criminaliteit tegenwoordig zo internationaal van
  karakter is en er op allerhande plaatsen in de wereld op grotere en
  kleinere schaal allerlei maatregelen tegen worden genomen, maakt
  het inderdaad zeer moeilijk om vooruit te zeggen wat er de komende
  jaren gaat gebeuren. Waar dan nog bij komt dat eigenlijk niet van
  de georganiseerde criminaliteit kan worden gesproken, maar telkens
  weer opnieuw moet worden gevarieerd naar de aard van de betrokken
  criminele groepen en de illegale activiteiten die zij organiseren.
  Het verklarend inzicht in de vroegere en gaande ontwikkeling van de
  georganiseerde criminaliteit in Europa is niet zo groot dat voor
  allerlei vormen van georganiseerde criminaliteit kan worden bepaald
  hoe zij er de komende jaren uit zullen gaan zien. Toch is het,
  zeker vanuit een oogpunt van beleid, alleszins redelijk om naar de
  toekomst van de georganiseerde criminaliteit te vragen. En dus kan
  het niet onredelijk zijn om hier tenminste in grote lijnen enkele
  verwachtingen voor haar toekomst aan het papier toe te vertrouwen.
  Deze verwachtingen zijn mede gebaseerd op de weinige publikaties
  waarin met meer of minder succes is geprobeerd enkele gedachten te
  formuleren omtrent de ontwikkeling van de georganiseerde
  criminaliteit in de toekomst, wereldwijd, op Europees niveau, in
  sommige landen om ons heen (United Nations, 1994; Williams, 1995;
  Carter, s.d.; Joutsen, 1993; Bundeskriminalamt, 1995).

  Algemeen wordt verwacht dat de internationalisering van de
  traditionele georganiseerde criminaliteit zal blijven toenemen, en
  dus dat de betrokken criminele groepen nog meer wereldwijd zullen
  gaan opereren. De reden hiervan is enerzijds dat er in tal van
  gebieden van de wereld grote zwarte markten bestaan – niet alleen
  voor drugs, mensen en wapens, maar ook voor bijvoorbeeld voeding,
  kleding en auto’s -, en anderzijds dat de verbindings- en
  transportmogelijkheden voorhanden zijn om deze markten te bedienen.
  De globalisering van de georganiseerde criminaliteit wordt meer en
  meer een feit.

  De criminele groepen die in bepaalde segmenten van de bedoelde
  markten actief zijn, zullen deze ontwikkeling met eigen mensen
  kunnen volgen in de mate dat zij in de buurt van hun marktsegmenten
  kunnen terugvallen op leden van grotere plaatselijke gemeenschappen
  van dezelfde (nationale en/of etnische) origine, zoals dat nu
  gebeurt in de kring van bijvoorbeeld Chinese criminele groepen.
  Maar dit is lang niet altijd overal mogelijk. Bijvoorbeeld, omdat
  er ter plaatse geen gemeenschappen zijn waarin vreemde criminele
  groepen zich kunnen nestelen, of omdat bestaande autochtone
  criminele groepen zich verzetten tegen de komst van allochtone
  en/of buitenlandse groepen. In situaties als deze ligt het voor de
  hand dat criminele groepen van heel diverse origine onderling
  allianties aangaan met het oog op het transport en de distributie
  van de goederen en diensten in kwestie. Hierbij kan worden gedacht
  aan de samenwerkingsverbanden tussen Colombiaanse en Italiaanse
  criminele groepen in de drugshandel.

  De georganiseerde criminaliteit in Nederland zal dus ook meer en
  meer een onderdeel gaan vormen van een soort wereldomspannend
  crimineel systeem. Nederland zal ook in de nabije toekomst het
  actieterrein van de
  meest uiteenlopende (autochtone, allochtone en buitenlandse)
  criminele groepen blijven. En hier valt ook niet zoveel tegen te
  doen, tenzij de Nederlandse overheid en de overheden van vele
  andere landen bereid n in staat zouden zijn om in grote
  gezamenlijkheid het optreden van deze groepen (preventief en
  repressief) te bestrijden. Wat niet waarschijnlijk is. Maar dan
  nog! De organisatie van belangrijke criminele groepen en hun
  onderlinge samenwerkingsverbanden is zo flexibel dat onder druk van
  overheidsoptreden illegale activiteiten gemakkelijk kunnen worden
  verplaatst, medestanders vlot kunnen worden vervangen, routes voor
  illegale goederen en crimineel geld la minute kunnen worden
  gewisseld. Dergelijke verplaatsingen van het probleem zijn vrijwel
  de enige effecten die een overheid in een land op haar eentje kan
  bereiken, afgezien natuurlijk van de concrete resultaten van
  eventuele strafrechtelijke onderzoeken: aanhoudingen en
  inbeslagnemingen. Dit geldt dus ook voor Nederland.

  Anders ligt het bij verschijningsvormen van moderne
  georganiseerde criminaliteit die erin bestaan dat criminele groepen
  legale economische sectoren helemaal of gedeeltelijk, landelijk of
  plaatselijk, controleren. Het bezit van een dergelijke economische
  machtspositie veronderstelt immers dat de groepen in kwestie thuis
  zijn in een samenleving, hierin duurzaam verblijven, geld steken in
  de verwerving van bedrijven, investeren in werkbare relaties met
  andere ondernemers, vakbonden en overheden, enzovoort. Dit alles
  vormt op een gegeven moment hun kracht, maar ook hun zwakte. Want
  de gevestigde positie die criminele groepen dan in de ene of andere
  legale economische sector innemen, maakt ze kwetsbaar voor het
  optreden van een (integere) overheid. In Nederland zijn er in het
  algemeen geen criminele groepen die alleen of in samenwerking met
  andere groepen zulk een positie innemen; alleen in sommige
  binnensteden doen zich in dit opzicht riskante ontwikkelingen voor,
  in de sfeer van het onroerend goed annex de horeca. Wanneer de
  (centrale en lokale) overheden er zich samen met de sociale
  partners – werkgevers en werknemers – toe verplichten om door
  middel van controle en opsporing de gang van zaken in de, in
  principe, meest kwetsbare sectoren: horeca, transport,
  bouwnijverheid, enzovoort, nauwlettend in de gaten te houden, zal
  deze situatie in de nabije toekomst ook niet verslechteren. Niet
  alleen een adequate beheersing van de zogenaamde kleine
  criminaliteit, ook die van de georganiseerde criminaliteit vraagt
  om een gentegreerde aanpak. Alleen op deze manier kan de zozeer
  gevreesde criminele ontwrichting van de samenleving worden
  tegengegaan.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken