• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VIII.2. Een aantal zorgelijke kwesties

  VIII.2. Een aantal zorgelijke kwesties

  Het feit dat het op dit moment moeilijk, en in bepaalde
  opzichten zelfs onmogelijk, is om in algemene zin de ernst van de
  situatie op een adequate manier precies te bepalen, impliceert
  geenszins dat er niets zou kunnen worden gezegd over een aantal
  aspecten van de (aard van de) tegenwoordige georganiseerde
  criminaliteit in Nederland die als zorgwekkend betiteld kunnen
  worden. Uitgaande van de hier gehanteerde definitie van
  georganiseerde criminaliteit is dit namelijk heel goed mogelijk.
  Want waar gaat het volgens deze definitie in essentie om bij
  georganiseerde criminaliteit? Uiteindelijk om de vreedzaamheid van
  een maatschappij, om de integriteit van de democratische
  rechtsstaat, de vrijheid van het economisch leven en de rechten van
  individuele burgers. En dus kan worden nagegaan of zich momenteel
  in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit ontwikkelingen
  voordoen die deze algemene waarden in het gedrang brengen of zouden
  kunnen brengen. De kwesties waarover men zich op grond van het
  onderhavige onderzoek zorgen over moet maken, kunnen – conform de
  opeenvolgende componenten van de definitie van georganiseerde
  criminaliteit – als volgt worden samengevat.

  De top van de autochtone georganiseerde
  criminaliteit

  Ofschoon er in Nederland geen octopus-achtig misdaadsyndicaat
  actief is, hebben zich – in het kielzog van de groep-Bruinsma die
  in de jaren tachtig in Amsterdam tot ontplooiing kwam – aan de top
  van de autochtone georganiseerde criminaliteit groepen ontwikkeld
  die via de internationale drugshandel, en voor een deel ook de
  internationale wapenhandel, niet alleen grote fortuinen hebben
  vergaard maar ook in staat zijn die illegale handel en deze
  fortuinen betrekkelijk effectief af te schermen tegen de overheid,
  zowel door defensieve als door offensieve tegenmaatregelen te
  treffen. Daarbij komt dat sommige van deze groepen hun illegaal
  verworven vermogen niet alleen stoppen in de instandhouding en
  verbetering van de logistieke voorzieningen die nodig zijn voor de
  voortzetting of vermeerdering van de gaande criminele activiteiten,
  maar vermoedelijk ook investeren in de aankoop van onroerend goed
  annex horeca en zo in de infrastructuur waarop weer andere, nieuwe,
  illegale activiteiten kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld
  exploitatie van prostitutie en de organisatie van illegale
  gokspelen. De overheid heeft op dit moment – om allerhande redenen:
  gebrekkige cordinatie van plaatselijke onderzoeken, te weinig
  analyse van gegevens op landelijk niveau – onvoldoende zicht op de
  groepen die van de bedoelde top deel uitmaken. Zo weet zij niet om
  hoeveel groepen het hier gaat en hoe die zich tot elkaar verhouden.
  In dit onderzoek zijn er bij wijze van voorbeeld zeven
  gedetailleerd beschreven, maar er zijn er zeker meer.

  De rol van criminele groepen in allochtone
  gemeenschappen

  Zowel in de landelijke als in de plaatselijke onderzoeken is
  aangetoond dat in de kring van de allochtone (Turkse, Marokkaanse
  en Surinaamse) gemeenschappen heel wat mensen betrokken zijn bij de
  drugshandel. De reden hiervan is niet ver te zoeken. Aan de ene
  kant hebben veel leden van deze gemeenschappen direct en/of
  indirect toegang tot de producenten en groothandelaren van drugs
  (herone, hash, cocane) in de brongebieden, aan de andere kant
  hebben vooral degenen onder hen die zich in ons land
  sociaal-economisch in een marginale positie bevinden, natuurlijk
  financieel baat bij de kleinhandel en verdere distributie van de
  betrokken drugs in hun, soms wijde, omgeving. Over deze situatie
  kan men natuurlijk van alles denken, maar wat vooral zorgen moet
  baren is, ten eerste, dat aanzienlijke delen van sommige allochtone
  gemeenschappen in belangrijke mate van de drugseconomie afhankelijk
  worden en mede hierom niet vlug zullen integreren in de reguliere
  Nederlandse maatschappij. Ten tweede bergt deze situatie het
  serieuze risico in zich dat in delen van de grote steden waar
  bepaalde criminele groepen het voor het zeggen krijgen, de
  samenleving in de buurt geheel ontwricht raakt; het meest
  duidelijke voorbeeld van zulke klassieke vorm van desorganisatie
  vormde enkele jaren geleden het Mercatorplein en omgeving in
  Amsterdam waar toen een Turkse criminele groep de scepter zwaaide.
  En ten derde kan zich het omgekeerde voordoen namelijk dat machtige
  criminele groepen de samenleving om zich heen niet desorganiseren,
  maar juist organiseren, zij het dan naar hun eigen inzicht en
  vermogen en volgens de eigen spelregels. Zulk een ontwikkeling
  heeft zich de voorbije jaren voorgedaan in de Koerdische wijk in
  het Spijkerkwartier in Arnhem.

  Het optreden van buitenlandse criminele groepen

  Al jaren duiken er steeds weer (pers)berichten op dat allerhande
  buitenlandse criminele groepen ook Nederland tot hun werkterrein
  hebben gemaakt. En het is dan ook niet verwonderlijk dat het nadere
  onderzoek situaties aan het licht heeft gebracht die zonder meer
  zorgelijk kunnen worden genoemd. Het meest zorgelijk van al is in
  zekere zin dat in de voorbije jaren op landelijk niveau niet
  systematisch de her en der beschikbare gegevens over de organisatie
  en het optreden van deze groepen zijn verzameld en geanalyseerd.
  Dit is tot nu toe alleen enigermate gebeurd voor Chinese triades en
  bendes. En het beeld dat uit de betrokken gegevensverzameling
  oprijst, is bepaald ernstig: tal van groepen plegen hier
  georganiseerde criminaliteit in vele varianten, hoofdzakelijk
  binnen en ten koste van de gevestigde Chinese gemeenschap in ons
  land. Hoever het staat met de aanwezigheid van de Italiaanse mafia
  is minder duidelijk. Het staat buiten kijf dat in het bijzonder de
  camorra op verschillende plaatsen in Nederland opereert, althans
  heeft geopereerd, met name op plaatsen in de Randstad (Amsterdam,
  Den Haag). Groepen van de camorra beschouwen, zo lijkt het toch,
  Nederland nog vr alles als een marktplaats waar tegen betrekkelijk
  geringe kosten illegale goederen, en speciaal dan drugs, kunnen
  worden ingekocht. Maar dit neemt niet weg dat hun aanwezigheid wel
  degelijk gevaren inhoudt voor de Nederlandse maatschappij.
  Enerzijds is gebleken dat zij ook hier bereid zijn om geweld en
  corruptie als machtsstrategien te hanteren, en anderzijds is het
  gevaar niet denkbeeldig dat steeds meer medestanders van de
  Italiaanse mafia en andere Italiaanse misdadigers hier in de horeca
  en andere economische sectoren bedrijvig worden en zo heuse mafiose
  netwerken gaan vormen die reiken tot in het moederland.
  Colombiaanse (Zuid-Amerikaanse) drugshandelaren vormen bepaald een
  minder ernstige bedreiging voor de Nederlandse samenleving, omdat
  zij zich zo goed als volledig beperken tot de afzet van drugs op de
  Nederlandse/Europese markt. Wel moet het (nog?) ongecordineerde
  maar in het algemeen erg gewelddadige optreden van allerlei bendes
  uit voormalig Joegoslavi onderhand de nodige zorgen baren.

  De posterioriteit van belangrijke vormen van traditionele
  georganiseerde criminaliteit

  Waar het gaat om georganiseerde criminaliteit besteden politie
  en justitie onmiskenbaar de meeste aandacht aan de drugshandel.
  Haar bestrijding heeft onmiskenbaar prioriteit. De consequentie
  hiervan lijkt te zijn dat de aanpak van andere vormen van
  georganiseerde criminaliteit of daaraan verwante vormen van
  beroepscriminaliteit een posterioriteit vormen. Hierbij moet onder
  meer worden gedacht aan de illegale wapenhandel en de
  internationale handel in gestolen auto’s, maar de hoogwaardige
  vervalsing van officile bescheiden mag in dit verband ook niet uit
  het oog worden verloren. Het is zorgelijk dat aan de bestrijding
  van deze vormen van criminaliteit zo weinig middelen worden
  gespendeerd omdat zij – afgezien van hun zelfstandig belang – alles
  te maken hebben met de logistieke voorzieningen van de
  georganiseerde criminaliteit in een land, haar logistieke
  infrastructuur. En vanuit een oogpunt van een duurzame beheersing
  van dit probleem is het dus aangewezen om gedurig deze
  voorzieningen in te perken. Het is, met andere woorden, wellicht
  verkeerd om de beschikbare capaciteit eenzijdig in te zetten op de
  opsporing van degenen die zich grotelijks van die voorzieningen
  bedienen om allerhande andere misdaden te plegen.

  De toestand in de binnensteden

  De resultaten van het onderzoek dat werd verricht, wijzen er
  niet op dat criminele groepen algemeen economische machtsposities
  hebben opgebouwd in de binnensteden. Noch in Enschede, noch in
  Nijmegen is een dergelijke toestand aangetroffen. In Arnhem en ook
  in Amsterdam ligt het in bepaalde opzichten echter anders. Hier is
  door de politie vastgesteld dat bepaalde groepen via onder meer de
  aankoop van onroerend goed en horeca-ondernemingen wel degelijk
  zulke machtsposities hebben weten te verwerven. Dit is niet alleen
  zorgelijk omdat mag worden aangenomen dat zij (zullen proberen)
  zich hier ook (te) handhaven met gebruikmaking van andere dan
  wettelijke middelen. Het moet ook tot nadenken stemmen dat de
  groepen in kwestie op deze manier in staat (zullen) zijn om
  racketeering-praktijken te ontwikkelen in de horeca en
  aanverwante bedrijfstakken ter plaatse. Verder biedt het bezit van
  een omvangrijk arsenaal aan onroerende goederen en ondernemingen
  hen zeker ook de gelegenheid nog andere illegale activiteiten te
  (laten) ontplooien, zoals drugshandel, mensenhandel – waaronder
  vrouwenhandel, wapenhandel en illegaal gokken. En al zulke
  activiteiten brengen weer met zich mee dat in de binnensteden het
  probleem van de georganiseerde criminaliteit helemaal verweven
  raakt met het probleem van de zogenaamde kleine criminaliteit en
  publieke overlast. De traditionele georganiseerde criminaliteit
  wordt steeds daar heel concreet, heel zichtbaar, grijpbaar zelfs,
  waar de illegale diensten en goederen worden gedistribueerd. Dat
  georganiseerde criminaliteit onzichtbare criminaliteit is, is dus
  maar half waar. Haar onzichtbaarheid zit aan de kant van de
  producenten van de betrokken goederen en diensten, aan de kant van
  de consumenten is van
  onzichtbaarheid geen sprake. Iedereen die door het Wallen-gebied
  wandelt, kan waarnemen hoe welig de georganiseerde criminaliteit,
  zeker in de vorm van drugshandel, er tiert. Daarvoor hoeft men niet
  over paranormale gaven te beschikken.

  Riskante ontwikkelingen in legale economische
  sectoren

  Er is geen sprake van, zo werd in hoofdstuk V al vastgesteld,
  dat in Nederland, algemeen of in bepaalde streken, legale
  economische sectoren helemaal of ten dele worden gecontroleerd door
  criminele groepen. Maar, zoals de toestand in sommige binnensteden
  aangeeft, deze vaststelling is minder geruststellend dan het lijkt.
  In de horeca – breed genomen – doen zich ook nog andere problemen
  voor dan waarop zoven werd gezinspeeld. Enerzijds, hier en daar,
  het probleem van de protectie door zogenaamde portiersdiensten,
  anderzijds, ook niet overal, dat van de handel in speelautomaten.
  Een andere sector die ook in het kader van de beheersing van de
  georganiseerde criminaliteit meer structureel de aandacht verdient,
  is die van het transport. Wezenlijk als deze sector is voor de
  handel in drugs, is het geen wonder dat dit op een aantal manieren
  goed te merken valt: zowel in de vorm van de inschakeling van
  kleine(re) wegtransportbedrijven, als in de vorm van de benutting
  van de zee- en luchthavens, Schiphol en Rotterdam op kop. Mede
  gelet op de grote economische belangen die hier voor Nederland op
  het spel staan, is een nadere analyse van de situatie meer dan
  geboden. De derde sector die hier moet worden aangestipt, is die
  van de afvalverwerking. Niet, omdat criminele groepen zich meester
  maken van bepaalde segmenten van deze sector. Dit is niet
  geconstateerd. Wl, omdat de voorbije jaren in deze bedrijfstak het
  illegale optreden van sommige bedrijven van de pure
  organisatiecriminaliteit is opgeschoven in de richting van de
  georganiseerde criminaliteit.

  Vrije-beroepsbeoefenaars in de knel

  Zowel wanneer criminele groepen hun illegale activiteiten en de
  hieruit voortvloeiende inkomsten willen verheimelijken voor de
  overheid als wanneer zij zich teweerstellen tegen concreet
  overheidsoptreden daartegen of illegaal opgebouwd vermogen willen
  investeren in de legale economie hebben zij op een gegeven moment
  de bijstand van advocaten, notarissen of accountants nodig. Deze
  onvermijdelijke associatie tussen georganiseerde criminaliteit en
  de vrije-beroepsgroepen plaatst degenen die gewenste bijstand
  verlenen, al vlug in een verkeerd daglicht. Juist ook hierom moet
  het de betrokken beroepsgroepen en de overheid een zorg zijn dat in
  dit onderzoek meer dan wat incidentele gevallen zijn geconstateerd
  waarin vooral advocaten, in mindere mate ook notarissen, op een
  verwijtbare manier betrokken waren bij de afscherming van de
  illegale activiteiten van (leden van) criminele groepen. En dit
  niet alleen, maar ook dat het tuchtrecht waarover de beroepsgroepen
  in kwestie beschikken, kennelijk onvoldoende garanties biedt voor
  het opsporen en verwijderen van beroepsbeoefenaren die in hun
  contacten met criminele groepen over de schreef zijn gegaan.

  De bestemming van illegaal verworven vermogen

  Aan de ene kant heeft dit onderzoek aan de hand van concrete
  voorbeelden weliswaar geleid tot heel wat inzicht in de manieren
  waarop criminele groepen misdaadgeld wisselen en witwasoperaties
  opzetten, maar aan de andere kant is toch ook vele malen
  vastgesteld dat in het kader van grote opsporingsonderzoeken de
  bestemming van illegaal verworven vermogen duister blijft, of zelfs
  helemaal niet wordt onderzocht. In het geval van allochtone en
  buitenlandse criminele groepen wordt op grond van allerlei
  ervaringen gemeenlijk aangenomen dat zij hun illegaal verworven
  vermogen niet investeren in Nederland (op de aankoop van wat
  logistieke voorzieningen na, restaurants bijvoorbeeld), maar in hun
  land van herkomst; dat op deze regel uitzonderingen zijn, zoals in
  Arnhem de investeringen in onroerend goed door de Koerdische
  heronehandelaren, moge duidelijk zijn. Waar het illegale vermogen
  van autochtone criminele groepen blijft, is echter nog goeddeels
  een raadsel. Voor een belangrijk deel is het vanzelfsprekend
  aangewend om de logistieke voorzieningen voor met name de
  drugshandel op peil te houden. In een aantal gevallen is de
  besteding aan andere goederen en bedrijven, in binnen- en
  buitenland, ook wel aangetoond. Maar in vele gevallen is echt niet
  bekend waar het blijft. Dat dit zorgwekkend is, hoeft geen betoog.
  Dit andere vermogen kan immers voor een deel ook worden, zijn,
  omgezet in economische machtsposities, bijvoorbeeld in de vorm van
  onroerend goed in binnensteden. Er zal dus intenser moeten worden
  gespeurd naar de uitwegen voor de besteding van illegaal vermogen
  en naar de personen – de witwassers – die criminele groepen deze
  uitwegen wijzen. Ook de gerichte opsporing van deze makelaars, die
  een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van de hedendaagse
  georganiseerde criminaliteit, wordt reeds jaren
  verwaarloosd.

  De toepassing van offensieve contrastrategien

  In het verleden hebben criminele groepen en overheid wel vaker
  echt tegen elkaar gestreden, ook met geweld, bijvoorbeeld na de
  Tweede Wereldoorlog in Brabant bij de smokkel van vee, boter,
  sigaretten, enzovoort. Wat er de laatste jaren met name door de
  belangrijke Hollandse drugshandelaren aan offensieve
  contrastrategien (corruptie, intimidatie, observatie, inschakeling
  van de media en gebruik van invloedrijke derden) wordt toegepast,
  vormt dus geen unicum in de geschiedenis. Maar het is wel
  veelzeggend dat deze strategien tegenwoordig, vooral in en rond
  Amsterdam maar toch ook in Arnhem, opnieuw op enige schaal worden
  gehanteerd. Het zegt namelijk het nodige over de daadwerkelijke
  machtspositie die de betrokken criminele groepen (denken te) hebben
  op het moment dat de overheid, na een jarenlang gedoogbeleid, tegen
  hen in het geweer komt door omvangrijke strafrechtelijke
  onderzoeken in te stellen. En het is juist deze (al dan niet
  vermeende) machtspositie, meer nog dan de contrastrategien zelve,
  die reden vormt voor grote zorg. Zij is immers de haast tastbare
  belichaming van de bedreiging die de betrokken criminele groepen
  voor de integriteit van de democratische rechtsstaat vormen. Nadere
  bezinning over de manieren waarop deze bedreiging ongedaan kan
  worden gemaakt, is dringend geboden. Overigens mag in dit verband
  niet onopgemerkt blijven dat speciaal ook Joegoslavische bendes en
  Turkse groepen zich soms van verregaande intimidatie bedienen om
  overheidsoptreden tegen hun illegale activiteiten tegen te gaan. Nu
  eens is deze intimidatie vooral gericht tegen hun slachtoffers en
  voormalige medestanders, dan weer tegen politiemensen die onderzoek
  tegen ze verrichten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken