• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VIII.1. De ernst van de situatie

  VIII.1. De ernst van de situatie

  De vraag van de Enqutecommissie naar de aard en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland is in wezen dezelfde
  vraag als die naar de ernst van de georganiseerde criminaliteit in
  dit land. Dat aard en omvang en ernst hier aan elkaar gelijkgesteld
  kunnen worden blijkt duidelijk uit het rapport Opsporing
  gezocht
  van de werkgroep-Van Traa en ook uit de parlementaire
  discussie die over dit rapport heeft
  plaatsgevonden met het oog op de instelling van de Enqutecommissie.
  De herformulering van de vraag naar de aard en omvang in de vraag
  naar de ernst is desalniettemin niet zonder betekenis. Z
  geformuleerd brengt deze vraag ons namelijk dichter bij de
  parallelle vraag die in dit verband aan de orde is, nl. de vraag
  naar wat er kan en misschien moet worden gedaan om de
  georganiseerde criminaliteit effectiever en als het kan, efficinter
  aan te pakken. Hoe ernstiger dit probleem immers is, des te
  ingrijpender middelen, ook in de sfeer van de opsporingsmethoden,
  zijn geboden om het te beheersen (Fijnaut en Marx, 1995). Ook
  volgens Amerikaans onderzoek moet de ernst van het probleem van
  georganiseerde criminaliteit niet alleen worden uitgedrukt in de
  aard en in de omvang van die criminaliteit maar ook in de schade
  die zij aanricht (Maltz, 1990). Idealiter zou ter bepaling van de
  ernst van een probleem van georganiseerde criminaliteit, in een
  land of in een stad, dus zowel de aard en de omvang als de schade
  van deze criminaliteit moeten worden vastgesteld. Welnu, dit ideaal
  is nog nooit ergens ter wereld op een verantwoorde manier bereikt,
  niet in kwalitatieve termen, laat staan in kwantitatieve termen.
  Zelfs voor die vorm van georganiseerde criminaliteit die ook
  beleidsmatig zo prominent de aandacht trekt, de internationale
  drugshandel, is wereldwijd of nationaal geen adequate ernstmeting
  voorhanden.

  Het onderhavige onderzoek beantwoordt ook niet aan het genoemde
  ideaal. Gegeven de betrekkelijke waarde van de meest relevante
  gegevensbronnen en de beperkte reikwijdte van de beschikbare n
  gehanteerde methoden is het niet mogelijk om de omvang van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland enigermate nauwkeurig te
  bepalen en ook de schade die deze criminaliteit hier aanricht. Wel
  heeft het grootschalige onderzoek dat is verricht, een beeld van de
  aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland opgeleverd
  dat op een aantal punten niet alleen accurater en concreter is dan
  bestaande beelden, maar ook een einde maakt aan aantal brandende
  kwesties gaande van de vraag of de Italiaanse mafia wel op
  Nederlandse bodem actief is tot de vraag of er nu werkelijk sprake
  is van vervlechting van legale economische sectoren met
  georganiseerde criminaliteit.

  De situatie in Nederland …

  Wat is dan de ernst van het probleem voorzover het de aard van
  de georganiseerde criminaliteit betreft? In het licht van onze
  definitie van deze criminaliteit en tegen de achtergrond van de
  toegepaste (complementaire) onderzoeksstrategie kan nu op deze
  vraag in het algemeen worden geantwoord dat de georganiseerde
  criminaliteit zich nog hoofdzakelijk afspeelt in de traditionele
  sfeer van de illegale levering van goederen en diensten – de
  drugshandel voorop, gevolgd door onder meer wapenhandel en
  vrouwenhandel – en die van de financile en economische fraude.
  Verder is duidelijk vastgesteld dat er momenteel geen sprake van is
  dat criminele groepen, op nationaal niveau of op lokaal niveau,
  bepaalde legale sectoren van de economie onder controle hebben
  gebracht, hetzij via het bezit van voor de werking van bepaalde
  sectoren cruciale ondernemingen hetzij via de macht in de betrokken
  vakbonden (labor racketeering). Dit kan zowel worden
  geconcludeerd uit de studies die vanuit het perspectief van de
  criminele groepen zijn opgezet als uit de studies die vanuit het
  perspectief van de branches zijn verricht. Wel doen zich in twee
  sectoren – met name de horeca (annex onroerend goed) en het
  wegtransport – ontwikkelingen voor die erop wijzen dat criminele
  groepen hierin op enige schaal aan het doordringen zijn; in het
  bijzonder de eigendomsverhoudingen in het Amsterdamse Wallen-gebied
  moeten in dit opzicht zorgen baren. Daarenboven ligt in de
  afvalverwerkingsbranche organisatiecriminaliteit somtijds zo dicht
  aan tegen georganiseerde criminaliteit dat van een zorgelijke
  situatie kan worden gesproken. Wat in deze branche nog niet echt
  wordt gezien is het gebruik van offensieve tegenmaatregelen om de
  eigen illegale activiteiten af te schermen tegen overheidsoptreden.
  Dit doet zich nog hoofdzakelijk voor in de kringen van belangrijke
  (autochtone) drugshandelsgroepen. Vooral zij schrikken inderdaad
  niet terug voor de toepassing van corruptie, intimidatie,
  inschakeling van de media, enzovoort. Er is echter geen sprake van
  dat in dit verband – het verband van de traditionele georganiseerde
  criminaliteit – criminele groepen delen van de (centrale,
  provinciale of lokale) overheden in hun macht zouden hebben. Zij
  stellen zich offensief in het bijzonder teweer tegen politie en
  justitie. En dit is niet verwonderlijk. Deze organen liggen in de
  vuurlinie tussen democratische rechtsstaat en criminele
  heerschappij. Maar met deze conclusie zijn wij er nog niet. Want
  zij roept op haar beurt ook weer de vraag op: hoe erg is het nou?
  of, beter wellicht: hoe erg is dat nou? Maar ook deze vraag valt
  niet ten gronde te beantwoorden. Niet in absolute zin – bij gebrek
  aan geijkte maatstaven – maar ook niet in relatieve zin. Waarom
  niet? In theorie zou deze vraag, in de eerste plaats, kunnen worden
  beantwoord door de huidige georganiseerde criminaliteit qua aard te
  vergelijken met de georganiseerde criminaliteit in Nederland op
  enig eerder tijdstip. Een dergelijke vergelijking in de tijd zou op
  zichzelf immers de mogelijkheid bieden om vast te stellen of de
  situatie op dit moment erger, minder erg of even erg is dan/als de
  situatie op dat vroegere tijdstip. Maar in werkelijkheid kan zulk
  een vergelijking niet worden uitgevoerd omdat er in Nederland nooit
  eerder zo’n grootschalig onderzoek als het onderhavige heeft
  plaatsgevonden. Met andere woorden: er is, in de tijd gezien, geen
  vergelijkingspunt voorhanden. Dat kan natuurlijk wel worden
  geschapen, maar alleen als er flink zou
  worden genvesteerd in een historisch-criminologisch onderzoek. Op
  dit moment kunnen – zoals in enkele deelrapporten ook is
  geprobeerd, bijvoorbeeld in het rapport over de situatie te
  Amsterdam en in dat over de rol van autochtone criminele groepen –
  aan de hand van de schaarse gegevens die over de geschiedenis van
  de georganiseerde criminaliteit voorhanden zijn, slechts
  algemeenheden worden gedebiteerd over het toegenomen belang van de
  drugshandel, de verdere internationalisering van de georganiseerde
  criminaliteit, enzovoort.

  … in vergelijking met die in andere landen

  De andere theoretische mogelijkheid om de (relatieve) ernst van
  de huidige situatie vast te stellen bestaat erin om een
  vergelijking in de ruimte door te voeren, dit wil zeggen een
  vergelijking tussen de Nederlandse situatie en de situatie in de
  omringende landen. Zulk een vergelijking zou de mogelijkheid bieden
  om aan te geven dat de situatie hier qua aard van de georganiseerde
  criminaliteit (het weze nog maar eens herhaald!) even erg, minder
  erg, of erger is dan/als in een of meer van de omringende landen.
  Maar ook deze vergelijking kan in werkelijkheid niet of nauwelijks
  worden doorgevoerd, en eigenlijk om dezelfde reden als hiervoor
  werd genoemd ter verklaring van het feit dat een serieuze
  vergelijking in de tijd op dit moment ook niet tot de mogelijkheden
  behoort: in de meeste betrokken landen heeft niet het onderzoek
  plaatsgevonden dat voor het maken van zulk een vergelijking
  noodzakelijk is (Martens en Pulley, 1984; Martin en Romano, 1992).
  In Belgi is tot op heden zeer weinig onderzoek met betrekking tot
  georganiseerde criminaliteit verricht. Meer recent hebben alleen de
  werkzaamheden van de Parlementaire Enqutecommissie Mensenhandel
  geleid tot enkele studies over de aard en omvang van de
  vrouwenhandel en de bijbehorende politiecorruptie (Fijnaut, 1993).
  Ook in Frankrijk is de georganiseerde criminaliteit tot op dit
  moment geen voorwerp van enig omvattend wetenschappelijk onderzoek
  geweest. Enkele jaren geleden heeft een Parlementaire
  Enqutecommissie wel enig onderzoek verricht naar de activiteiten
  van de Italiaanse mafia in Frankrijk en omstreken, maar dit
  onderzoek heeft geen vervolg gekregen in de vorm van een diepgaand
  en veelomvattend onderzoek (Assemble Nationale, 1993). Met het
  Verenigd Koninkrijk is het tot nu toe niet veel beter gesteld dan
  met Belgi en Frankrijk. Er ligt een enkel flinterdun rapportje van
  de National Criminal Intelligence Service over de toestand in het
  land (National Criminal Intelligence Service, 1993) en het Home
  Affairs Committee heeft in een recent rapport over georganiseerde
  criminaliteit enkele algemene uitlatingen gedaan over de aard en de
  omvang van de georganiseerde criminaliteit in het land, maar
  that is it: volstrekt onvoldoende voor welke zinvolle
  vergelijking ook (Anderson, 1993; Levi, 1993; Hobbs, 1994). Iets
  verder weg, in Zwitserland, is er in opdracht van het Ministerie
  van Justitie enkele jaren geleden wel een begin gemaakt met
  systematisch onderzoek naar de aard en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in het land, maar dit onderzoek heeft empirisch
  gesproken nog onvoldoende vruchten afgeworpen die een passende
  vergelijking met de Nederlandse situatie mogelijk maken (Pieth en
  Freiburghaus, 1993).

  De enige twee landen waarmee – binnen zekere (conceptuele en
  methodische) grenzen – wel een vergelijking kan worden gemaakt,
  zijn Itali en Duitsland. Niet alleen omdat in beide landen al enige
  jaren wel enig wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, maar ook
  omdat in deze landen belangrijke jaarlijkse algemene analyses van
  de situatie worden vervaardigd. Het zou het kader van dit hoofdstuk
  ver te buiten gaan om deze vergelijking ook daadwerkelijk te maken,
  maar een paar vergelijkende opmerkingen zijn toch op zijn plaats.
  In het deelrapport over etnische groepen en buitenlandse criminele
  organisaties is ruime aandacht besteed aan de geschiedenis en de
  maatschappelijke context van de Italiaanse mafia, in Itali zelf.
  Daar moet hier aan voorbij worden gegaan. Wanneer men dan alleen
  het rapport van het Ministero Dell’Interno over de situatie in 1993
  (in het Engels gepubliceerd in 1994) in ogenschouw neemt, dan
  springen de enorme verschillen met de situatie in Nederland
  onmiddellijk in het oog. Daar bestaat de top van de georganiseerde
  criminaliteit uit zo’n 500 groepen (families), verdeeld over de
  cosa nostra, de camorra, de ‘ndrangheta en de sacra corona unita,
  die de laatste jaren – ondanks alle onderlinge conflicten – nauwer
  zijn gaan samenwerken en ook in organisatorisch opzicht naar elkaar
  toegroeien. Al deze groepen zijn van oudsher zeer betrokken bij
  alle vormen van traditionele georganiseerde criminaliteit. In de
  voorbije decennia hebben zij echter ook – de ene meer dan de andere
  – sterke machtsposities opgebouwd in ettelijke legale sectoren van
  de economie: agro-industrie, tourisme, transport, bouwnijverheid,
  enzovoort. Deze groepen hadden hiervoor het geld (vooral uit de
  drugshandel), en wat niet goedschiks kon worden gekocht werd
  kwaadschiks, via (dreiging met) geweld, in bezit genomen. En deze
  economische machtsovername is op tal van plaatsen, tot in Rome toe,
  gepaard gegaan met een overname van de politieke macht. Sedert 1991
  bijvoorbeeld werden in Reggio Calabria – het territorium van de
  ‘ndrangheta – meer dan 400 ambtenaren in staat van beschuldiging
  gesteld wegens bindingen met deze tak van de mafia (Paoli, 1994).
  Welnu, de Nederlandse situatie wijkt van deze situatie in Itali op
  alle wezenlijke punten helemaal of grotendeels af. Er is in
  Nederland geen octopus-achtige georganiseerde criminaliteit, de
  legale economische sectoren zijn hier niet overgenomen door
  criminele groepen, het gebruik van geweld ligt ontzaglijk veel
  lager, en van een overname van het bestuur is geen
  sprake. Kortom: de situatie in Nederland is veel en veel minder
  ernstig dan die in Itali. Er heersen hier geen Italiaanse
  toestanden, ook al drukt de Italiaanse mafia ook in ons land haar
  sporen. Opeenvolgende onderzoeken van en voor het Bundeskriminalamt
  (BKA) hebben behoorlijk wat licht geworpen op de aard van de
  georganiseerde criminaliteit in Duitsland. Een vergelijking met de
  situatie in Nederland is echter niet alleen bezwaarlijk omdat er
  met een zeer brede definitie van georganiseerde criminaliteit wordt
  gewerkt, maar ook omdat het jaarlijks Lagebild Organisierte
  Kriminalitt
  slechts berust op een inventarisatie van de lopende
  opsporingsonderzoeken (zie de hoofdstukken II en III). Hoe dan ook!
  In 1988 stelden onderzoekers van het BKA vast dat de georganiseerde
  criminaliteit in Duitsland hoofdzakelijk bestaat uit losse
  netwerken van personen en zelfstandige groepen die een zekere vaste
  personele samenstelling kennen; alleen bepaalde buitenlandse
  groepen kennen een meer hirarchische structuur; van echte
  peetvaders is in het geheel geen sprake (Rebscher en Vahlenkamp,
  1988). Deze groepen zijn in hoofdzaak actief in de klassieke
  sectoren van de georganiseerde criminaliteit, maar meer en meer
  beleggen zij hun illegale winsten in onroerende goederen en
  bedrijven, die door stromannen worden gerund; hierbij wordt minder
  geweld toegepast dan men zoal denkt; corrumpering van de overheid
  is niet aan de orde. Twee jaar later werd op grond van een nieuw
  onderzoek gewezen op de toenemende professionalisering en
  internationalisering van de georganiseerde criminaliteit, maar de
  meningen waren verdeeld over de vraag of er sprake was van enig
  risico dat op korte termijn mafia-achtige structuren tot
  ontwikkeling zouden komen in bepaalde gebieden van Duitsland
  respectievelijk in bepaalde segmenten van de georganiseerde
  criminaliteit, met alle gevolgen vandien: corrumpering van de
  overheid, meer invloed op het economisch leven, etcetera (Drmann
  et al., 1990). Drie jaar later werd het onderzoek
  gepubliceerd van U. Sieber en M. Bgel (1993) over de logistiek van
  bepaalde vormen van georganiseerde criminaliteit (illegale
  autohandel, mensenhandel en exploitatie van prostitutie, en
  illegaal gokken) in Duitsland. Zij kwamen onder meer tot de slotsom
  dat in al deze domeinen een grote verscheidenheid aan criminele
  groepen actief is: Das Spektrum der Strafttergruppen reicht von nur
  lose bei vereinzelten Taten verbundenen Ttern bis zu streng
  hierarchisch durchstrukturierten Gruppen mit Angehrigen einer
  bestimmten Nationalitt (p. 373-374). Een aantal van deze groepen
  gaat zeer bedrijfsmatig te werk en heeft een aanzienlijke
  (financile en economische) machtspositie verworven. Van monopolies
  is in deze illegale markten evenwel geen sprake, maar wel van
  oligopolies. Wat wil dit meer concreet zeggen? Dat in het illegale
  gokwezen zo’n 400 groepen actief zijn, in de illegale autohandel
  waarschijnlijk minder, en in de prostitutie vermoedelijk veel meer.
  Kortom, de term oligopolies moet hier zeer ruim worden
  genterpreteerd. Veel van deze groepen nemen allerhande
  tegenmaatregelen om hun illegale activiteiten af te schermen tegen
  de overheid, defensieve zowel als offensieve, bijvoorbeeld
  intimidatie van (potentile) belastende getuigen en omkoping van
  politiemensen en leden van het openbaar ministerie. Investering van
  illegale winsten in legale ondernemingen die niets van doen hebben
  met de ontplooiing van de gaande illegale activiteiten, gebeurt
  vooral door groepen die betrokken zijn bij de illegale autohandel.
  Van controle over bepaalde legale economische sectoren is echter
  geen sprake. En evenmin van controle over het openbaar bestuur.

  Dit beeld van de situatie (in Duitsland) heeft vanzelfsprekend
  al veel meer gemeen met het beeld dat hiervoor is geschetst van de
  Nederlandse situatie dan met het beeld van de situatie in Itali. En
  deze gemeenzaamheid spreekt ook uit het (vertrouwelijke)
  Lagebild Organisierte Kriminalitt 1994. In 1994 liepen er
  789 opsporingsonderzoeken in verband met georganiseerde
  criminaliteit. Verreweg het grootste deel hiervan had betrekking op
  drugshandel, eigendomsdelicten, geweldscriminaliteit, economische
  delicten, prostitutie en gokken. Meer dan de helft van alle
  verdachten waren buitenlanders, met name Turken, Joegoslaven,
  Italianen, Polen, Vitnamezen. In 13 onderzoeken werden relaties met
  de Siciliaanse mafia vastgesteld, in 12 met de camorra, in 9 met de
  Russische mafia, in 8 met het Kali-kartel en in 10 met de PKK. Meer
  dan tweederde van de onderzoeken had betrekking op groepen die
  internationaal opereren. In 327 onderzoeken werden geweld en andere
  middelen (brandstichtingen bijvoorbeeld) toegepast om mensen te
  intimideren. Ambtelijke corruptie werd vastgesteld in 28
  onderzoeken; in 55 onderzoeken te nauwe relaties tussen misdadigers
  en personeel in het gevangeniswezen. Dat criminele groepen gewone
  firma’s en dekmantelfirma’s gebruiken om hun eigenlijke illegale
  activiteiten beter te kunnen afwikkelen, komt veelvuldig voor. Dat
  hierdoor sprake zou zijn van heuse vervlechting tussen legale
  economische sectoren en georganiseerde criminaliteit wordt in deze
  analyse niet met zoveel worden geponeerd.

  Worden deze beelden van de situatie in Duitsland nu gelegd naast
  het beeld van de situatie in Nederland dat in de vorige
  hoofdstukken is geschetst, dan kan – alle verschillen in definitie
  en methode, en ook die in grootte tussen beide landen, ten spijt –
  worden gezegd dat de situatie hier in een aantal opzichten in het
  algemeen veel gelijkenis vertoont met de situatie in dit buurland,
  bijvoorbeeld waar het gaat om de afwezigheid van criminele controle
  over legale economische sectoren en de toepassing van defensieve en
  offensieve afschermingsstrategien. Een belangrijk verschil lijkt te
  zijn dat in Duitsland criminele groepen actief zijn die in
  Nederland niet (Vitnamese, Poolse) of in veel mindere mate
  (Joegoslavische, Italiaanse) voorkomen. Tenslotte moet
  volledigheidshalve worden opgemerkt dat zowel Europol als de
  Europese Raad niet zo lang
  geleden een eerste poging hebben gedaan om een kenschets van de
  georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie te geven. Hoe
  verdienstelijk deze pogingen op zichzelve ook reeds zijn, hun
  resultaten zijn nog te algemeen om te kunnen dienen als een geldige
  en bruikbare Europese maatstaf voor de bepaling van de ernst van de
  (aard van de) georganiseerde criminaliteit in Nederland.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken