• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VIII. ALGEMEEN BESLUIT

  VIII. ALGEMEEN BESLUIT

  In Nederland is al een aantal jaren een publieke discussie
  gaande over de aard, de omvang en de schade – kortom de ernst – van
  de georganiseerde criminaliteit. Sommigen menen dat de situatie
  heel ernstig is en poneren zelfs dat een ontwrichting van het
  maatschappelijk leven door toedoen van deze criminaliteit tot de
  rele mogelijkheden behoort, zo zij niet reeds aan de gang is.
  Anderen schatten de situatie weer heel wat minder ernstig in en
  gaan er van uit dat het traditionele bendewezen slechts een nieuwe
  gedaante heeft aangenomen. Zulke verschillen van opvatting zijn ten
  dele mogelijk omdat er tot nu toe weinig systematisch en grondig
  empirisch onderzoek is gedaan naar het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit in ons land. Hierdoor is het immers
  mogelijk dat allerlei dingen kunnen worden beweerd zonder dat ze
  direct of indirect kunnen worden gelogenstraft met feiten. Ten dele
  hangen dergelijke verschillen van opvatting echter ook samen met
  het feit dat georganiseerde criminaliteit niet door iedereen op
  dezelfde manier wordt gedefinieerd. Wanneer immers wordt gekozen
  voor een ruime definitie – zeggende bijvoorbeeld dat georganiseerde
  criminaliteit evengoed betrekking kan hebben op hirarchisch
  georganiseerde groepen die zich met geweld en corruptie een weg
  banen naar duurzame machtsposities in bepaalde legale economische
  sectoren als op groepjes gewiekste flessentrekkers en overvallers –
  dan is het probleem dat deze criminaliteit stelt, ook in de
  verbeelding, al vlug vele malen ernstiger, toch zeker in omvang,
  dan wanneer een enge definitie wordt aangehouden, bijvoorbeeld dat
  er slechts sprake is van georganiseerde criminaliteit als criminele
  groepen inderdaad controle hebben weten te krijgen over een of meer
  legale branches in de economie. In het licht van deze
  verwarringstichtende discussie is het geen wonder dat ook in de
  politiek, in het parlement, bij herhaling de vraag is opgeworpen
  hoe ernstig het probleem van de georganiseerde criminaliteit nu
  eigenlijk is. Deze vraag bleef echter lange jaren onbeantwoord. Ja,
  er werd wel een antwoord gegeven – door middel van de opeenvolgende
  inventarisaties van de CRI/het CBO maar dit antwoord maakte de
  verwarring alleen maar groter omdat de bedoelde inventarisaties, om
  allerhande redenen, keer op keer hl verschillende kwantitatieve
  beelden van de werkelijkheid produceerden. Een meer evenwichtige
  beantwoording van de betrokken vraag drong zich echter op toen zij
  in de schoot van de parlementaire Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden werd gekoppeld aan de vraag naar de normering
  van deze methoden. Toen dan ook nog de Tweede Kamer, in haar
  discussie over het rapport van die werkgroep Opsporing
  gezocht
  , de juistheid van deze koppeling onderschreef, lag het
  voor de hand dat de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden die vervolgens werd ingesteld, een empirisch
  onderzoek gelastte naar het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Meer bepaald vroeg zij de onderzoekers
  drie dingen te bezien:

  • de problematiek van de definiring van het begrip zware,
   georganiseerde criminaliteit;
  • de mogelijkheden en beperkingen van onderzoeksmethoden naar
   deze criminaliteit;
  • haar feitelijke aard en omvang.

  Om redenen die in hoofdstuk II nader zijn uiteengezet is in dit
  onderzoek gekozen voor een definitie van georganiseerde
  criminaliteit die zegt dat er van zulke criminaliteit sprake is
  indien groepen die primair zijn gericht op illegaal gewin
  systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de
  samenleving, en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk
  effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de
  bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door
  middel van corruptie uit te schakelen. Door zo de grens te trekken
  zijn met name politieke criminaliteit, organisatiecriminaliteit en
  beroepscriminaliteit buiten het object van het onderzoek geplaatst.
  Waarmee natuurlijk niet is gezegd – noch expliciet, noch impliciet
  – dat vormen van deze soorten criminaliteit niet zwaar of niet
  ernstig zouden (kunnen) zijn.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken