• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VIII – II.8. Conclusie

  II.8. Conclusie

  De sociologische gegevens die voorhanden zijn over de
  ontwikkeling van de maatschappelijke positie van Surinamers in
  Nederland, laten er geen twijfel over bestaan dat een ruime
  meerderheid zijn weg in de Nederlandse samenleving heel goed heeft
  gevonden. Dat geldt ook voor Antillianen en Arubanen. Over die
  meerderheid gaat het hier niet. In de afgelopen twintig jaar is er
  echter tegelijkertijd een categorie Carabische immigranten ontstaan
  die in allerlei opzichten het risico loopt om verzeild te raken in
  criminaliteit. Hoe groot die categorie precies is, valt niet met
  zekerheid te zeggen maar de dertig veertig procent langdurig
  werklozen zijn kandidaat voor de vorming van een bijzondere
  Carabische onderklasse op langere termijn. De sociale
  omstandigheden die tot de vorming van deze onderklasse leiden, zijn
  wel min of meer duidelijk: deze categorie heeft weinig onderwijs
  doorlopen; ze is slecht voorbereid op de eisen die op de
  Nederlandse arbeidsmarkt worden gesteld; deze groep is gearriveerd
  in de jaren zeventig en tachtig toen er geen werkgelegenheid voor
  nieuwkomers bijkwam; gekleurde immigranten lopen op verschillende
  fronten aan tegen rassendiscriminatie.

  De militaire coup in Suriname van 1980 en de aansluiting die de
  toenmalige militaire leiders en ook zakenlieden hebben gevonden bij
  de Colombiaanse drugshandelaren die de Europese markt opgingen,
  hebben de politieke en sociale verhoudingen binnen Suriname zelf,
  maar ook binnen de Carabische gemeenschap in Nederland, ingrijpend
  veranderd. Binnen de geschetste risicogroep in Nederland heeft zich
  een grijze en een zwarte economie ontwikkeld en er zijn ook vormen
  van misdaad waargenomen, zoals georganiseerd souteneurschap, het
  stelen van automobielen en huisjesmelkerij op enige schaal. De mate
  waarin deze delicten worden gepleegd lijkt evenwel klein vergeleken
  bij de entree in de internationale drugshandel die mogelijk is
  geworden door de geschetste ontwikkeling in Suriname en in veel
  mindere mate ook de Antillen en Aruba. Zowel in Suriname als onder
  Surinamers in Nederland loopt de betrokkenheid aan de handel in
  cocane door alle etnische groepen heen die dat land rijk is. Anders
  dan in Suriname waar grote handelaren en duidelijke
  machtsgroeperingen zijn aan te wijzen die de handel in drugs
  organiseren, neemt de politie in Nederland, voor zover die er iets
  van ziet, een diffuus beeld waar. Cocane wordt door Surinamers
  en
  Antillianen zowel op de Europese markt gebracht in grote partijen
  en door duidelijk gemarkeerde groeperingen, als door mensen die als
  reizigers of importeurs van (tropische) goederen allemaal kleine
  hoeveelheden meenemen. Er zijn onderlinge verzekeringssystemen
  gesignaleerd waarbij kleine netwerken van smokkelaars de
  gecalculeerde risico’s om te worden aangehouden, samen delen. Omdat
  er in de voorbije jaren niet op grote schaal politie-onderzoek is
  gedaan naar drugshandel uit Suriname, valt over de omvang ervan
  eigenlijk niets te zeggen.

  In zekere zin is de smokkel van drugs door talrijke individuen
  ernstiger dan die welke zich afspeelt binnen scherp omlijnde en dus
  ook in omvang beperkte groepen. Nu kan men zeggen dat allerlei
  vormen van betrokkenheid bij drugshandel een segment van een
  bepaalde bevolkingsgroep in economische zin helpen. Het verlost een
  aantal mensen op korte termijn zonder twijfel van hun financile
  problemen, sommigen leven er goed van in Nederland en anderen
  investeren in het Carabisch gebied. Op langere termijn leidt steeds
  verdergaande betrokkenheid bij georganiseerde misdaad echter tot
  grote sociale problemen. Deze ongunstige ontwikkeling kwam zeer
  sterk – en wat ons betreft volkomen onverwacht – naar voren in het
  probleem dat corruptie onder bepaalde overheidsdienaren van
  Surinaamse afkomst (met name in de politie) significant veel
  voorkwam. Die corruptie stond niet alleen, maar wel grotendeels ten
  dienste van organisatie van handel in verdovende middelen. Aan de
  ene kant kan men zich afvragen of de antecedenten van Surinaamse
  sollicitanten wel altijd voldoende waren gecontroleerd, aan de
  andere kant wees dit probleem in sociologische zin op het voorkomen
  van dubbele loyaliteiten bij overheidsfunctionarissen die uit
  etnische of uitheemse nationale groepen afkomstig zijn.

  In Suriname heeft de handel in drugs bijgedragen tot een
  ingrijpende verandering in de klassenstructuur. De voorheen goed
  gevulde middenklasse is weggevaagd en boven een arme massa torent
  een kleine nieuwe klasse uit van superrijken die de opbrengsten van
  zijn bedrijvigheid belegt in zeer luxueuze huizen en ander
  onroerend goed, in bedrijven, in grond en in winkels. De militairen
  die zonder twijfel met de handel in drugs zijn begonnen, door hem
  ten minste te faciliteren, hebben hun kapitaal nu vooral in het
  bedrijfsleven belegd. Thans wordt getracht deze macht, mede via het
  winnen van de volksgunst in de vorm van weldadigheid zoals
  drugsbaronnen dat in heel Zuid-Amerika doen, om te zetten in een
  politieke overwinning bij de aanstaande verkiezingen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken