• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.1. Onderzoeksvragen en begripsbepaling

  1. INLEIDING

  1.1. Onderzoeksvragen en begripsbepaling

  In dit deelrapport wordt aandacht besteed aan illegaal optreden
  in legale bedrijfstakken en sectoren. Georganiseerde criminaliteit
  wordt al te gemakkelijk vereenzelvigd met de levering van illegale
  goederen of diensten (drugs!). Ook in ons onderzoek neemt de
  beschrijving van de drughandel een belangrijke plaats in. Maar er
  is geen enkele reden om de analyse van de georganiseerde misdaad
  hiertoe te beperken. Fraude in het handelsverkeer of oplichting van
  banken kan eveneens aan de elementen van onze definitie van
  georganiseerde misdaad voldoen. Deze criminele activiteiten, die
  worden ontplooid binnen de reguliere sectoren van de economie,
  vormen, althans indien zij voldoen aan de elementen van de
  definitie, een integraal onderdeel van de problematiek van de
  georganiseerde misdaad.

  Wij roepen nog eens de drie elementen van de definitie van
  georganiseerde misdaad in herinnering.
  1. Er is sprake van een bedrijfsmatig opereren dat uitsluitend is
  gericht op de verwezenlijking van financieel gewin door illegale
  middelen. De organisatie staat volledig in dienst van deze
  wederrechtelijke bevoordeling.

  2. Het gaat hierbij om naar aard of omvang ernstige misdrijven,
  althans om misdrijven die een aanzienlijke inbreuk op de rechtsorde
  zijn of een aanzienlijk wederrechtelijk verkregen voordeel
  opleveren.

  3. Hierbij weet de organisatie zijn positie min of meer
  effectief af te schermen tegen de overheid in het bijzonder door
  het gebruik van geweld, intimidatie of corruptie. Door de
  toepassing van het eerste element vallen de misdrijven af die als
  organisatiecriminaliteit of corporate crime kunnen worden
  aangeduid. Belasting- of EU-fraude gepleegd door organisaties die
  in beginsel niet voor het plegen van illegale activiteiten zijn
  opgericht, worden hiermee uitgezonderd.

  Illegaal optreden in de reguliere sectoren van de economie
  brengt vooral financile schade teweeg en levert financieel voordeel
  op voor de misdrijfpleger. Daarom wordt de in dit deelrapport
  beschreven criminaliteit ook wel aangeduid als
  financieel-economische criminaliteit. Uit de in dit deelrapport
  beschreven cases blijkt dat deze criminaliteit zonder twijfel
  voldoet aan het tweede element van de definitie. De schade beloopt
  in sommige zaken zelfs meer dan enkele tientallen miljoenen
  guldens.

  De toepassing van het derde element bleek het moeilijkste.
  Afwezigheid van afscherming in de vorm van het openlijk vertonen
  van geweld of corruptie was voor ons op zichzelf nog geen reden om
  de betrokken case geen vorm van georganiseerde misdaad te noemen.
  Maar het was dan wel noodzakelijk dat er op enigerlei andere wijze
  duidelijk sprake was van intimidatie of onoorbare contacten met
  derden.

  Hoe verschillend de illegale activiteiten in de reguliere
  sectoren van de economie ook zijn, het principe is steeds
  hetzelfde: er wordt een valse schijn gewekt, waarbij het vertrouwen
  van de ander wordt misbruikt en die ander in de waan wordt gebracht
  dat de actor adequaat inspeelt op zijn belangen of behoeften.

  De illegale activiteiten, die in dit rapport worden beschreven,
  zijn, anders gezegd, vormen van fraude. Wij zullen het begrip
  fraude in dit rapport veelvuldig gebruiken, omdat het de
  gemeenschappelijke noemer is waaronder allerlei illegale
  activiteiten in de reguliere economie kunnen worden samengebracht.
  Fraude wordt hier opgevat in de meest brede zin, namelijk als
  misbruik van vertrouwen, dat ertoe strekt zichzelf of anderen
  wederrechtelijk te bevoordelen. Dit misbruik van vertrouwen vindt
  in de legale sectoren op een drietal manieren plaats. Op deze
  driedeling is de indeling van dit rapport gebaseerd.

  In de eerste plaats vindt het misbruik plaats in de vorm van
  allerhande valse activiteiten, die bijvoorbeeld de schijn wekken
  dat de actor solvabel is (in geval van flessentrekkerij) of die de
  ware herkomst, bestemming of aard van de handelswaar verdoezelen
  (bijvoorbeeld EU-fraude). Deze activiteiten kunnen worden
  aangemerkt als de grondfeiten van de

  financieel-economische criminaliteit. Wij zullen deze strafbare
  activiteiten beschrijven aan de hand van de vier hoofdvragen die
  ook bij de beschrijving van de andere vormen van criminaliteit zijn
  gesteld.

  * Welke activiteiten kunnen worden onderscheiden die
  beantwoorden aan de operationele definitie van georganiseerde
  criminaliteit?
  * Hoe zien de criminele groepen eruit die zich aan deze vormen van
  georganiseerde criminaliteit schuldig maken?
  * Op wat voor wijze worden deze misdrijven gepleegd? Hierbij zal in
  het bijzonder aandacht worden besteed aan de wijze(n) waarop de
  criminele groepen zich proberen af te schermen van gedupeerden en
  opsporingsinstanties.

  * Hoe groot is het wederrechtelijk verkregen voordeel en hoe
  wordt dit besteed? In de tweede plaats bestaat het misbruik uit het
  ontlopen van persoonlijke aansprakelijkheid voor de gewraakte
  handelwijzen. In dit verband dient in het bijzonder gedacht te
  worden aan de uiteenlopende wijzen waarop misbruik wordt gemaakt
  van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen. Deze
  rechtspersonen fungeren zowel op het gebied van de

  financieel-economische criminaliteit als op dat van de
  drug-handel en aanpalende vormen van georganiseerde criminaliteit
  veelal als buffer om de hoofdverdachten buiten beeld te houden en
  hen te vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid. Ook kan de
  rol van intermediairs, die binnenlandse en/of buitenlandse
  rechtspersonen aan criminele groepen ter beschikking stellen, niet
  ongenoemd blijven. De volgende twee vragen worden in dit onderdeel
  behandeld. * Welke constructies worden gebruikt om
  aansprakelijkheid te ontlopen?

  * Welke rol is hierbij weggelegd voor dienstverleners?
  In de derde plaats verdient een specifieke vorm van misbruik van
  vertrouwen aandacht, namelijk het voorwenden van een legale
  herkomst van wederrechtelijk verkregen voordeel – de essentie van
  wat populair als witwassen wordt aangeduid. Geld verkregen uit de
  in deel 1 te behandelen genoemde grondfeiten (en uiteraard ook uit
  andere strafbare feiten: drugs!) wordt op deze wijze in de legale
  sectoren van de economie gebracht.

  De vragen die in dit onderdeel aan de orde komen, zijn:
  * Welke patronen van wegsluizen en witwassen kunnen worden
  onderscheiden? * Hoe worden criminele gelden in legale sectoren
  gesluisd?
  In dit deelrapport zal, zoals gesteld, voornoemde driedeling verder
  worden aangehouden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken