• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.2. Geraadpleegde bronnen

  1.2. Geraadpleegde bronnen

  De in dit rapport gepresenteerde onderzoeksresultaten berusten
  op een drietal bronnen: interviews, dossiers van strafzaken en
  literatuurstudie.

  1.2.1. Interviews

  In de eerste plaats zijn gesprekken gevoerd met
  vertegenwoordigers van een viertal bijzondere opsporingsdiensten
  (BOD’s), waarvan wij aannamen dat zij met georganiseerde
  criminaliteit zouden worden geconfronteerd. Het betreft
  achtereenvolgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
  (FIOD), de Economische Controle Dienst (ECD), de Algemene
  Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
  Visserij (AID) en de Dienst Recherchezaken van het ministerie van
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (DRZ). In de
  tweede plaats zijn in de beide lokale studies (Amsterdam en
  Oost-Nederland) gesprekken gevoerd met opsporingsambtenaren van de
  Bureaus Financile Ondersteuning (BFO’s) en van teams die grote
  fraudezaken behandelen.

  Ten slotte zijn bij de divisie Centrale Recherche Informatie
  (DCRI) enkele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de
  Financile Politiedesk (Finpol) en de afdeling Forensische
  accountancy (AFA).

  1.2.2. Dossiers

  Tijdens alle gesprekken is aan de orde gesteld of de
  gesprekspartners zaken in behandeling hadden (gehad) die aan de
  elementen van onze definitie van georganiseerde misdaad voldeden.
  Ten behoeve van de beschrijving in de eerste twee delen van dit
  rapport is geput uit 19 fraudezaken Noot , die aan de
  hand van de dossiers (processen-verbaal) zijn bestudeerd.
  Vervolgens hebben (wederom) gesprekken plaatsgevonden met
  opsporingsambtenaren, die ertoe dienden eventuele lacunes aan te
  vullen. Voor een beknopt overzicht van de bestudeerde zaken
  verwijzen we naar bijlage 2. De nummering van de zaken in de tekst
  slaat terug op de volgorde die in deze bijlage is aangehouden.

  De verhandeling in deel 3 over het wegsluizen van crimineel geld
  in de legale economie wordt eveneens gelardeerd met een aantal
  praktijkvoorbeelden. Ook deze werden aangedragen door de
  genterviewde opsporingsambtenaren.

  1.2.3. Literatuur

  Naast de gebruikelijke wetenschappelijke literatuur over fraude,
  witwassen, en dergelijke hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van
  enkele publikaties die door de DCRI (in het bijzonder door Finpol)
  in de afgelopen jaren zijn uitgebracht.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken