• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.3. Opbouw van het rapport

  1.3. Opbouw van het rapport

  Zoals is gesteld in paragraaf 1.1, bestaat het rapport uit drie
  onderdelen. In deel 1 worden de grondfeiten, de verschijningsvormen
  van grote fraudes, beschreven. Begonnen wordt met een beknopt
  overzicht van de ontwikkelingen op fraudegebied. In deze
  beschouwing zijn zowel bevindingen uit de literatuur als de
  opvattingen van met name de gesprekspartners van de BOD’s verwerkt.
  Vanaf hoofdstuk 3 zal een beschrijving worden gegeven van de
  bestudeerde fraudezaken. Achtereenvolgens zal worden stilgestaan
  bij de verschillende fraudevormen die zijn aangetroffen (hoofdstuk
  3), de criminele groepen die zich in de legale nijverheid ophouden
  (hoofdstuk 4), de gebruikte afschermingsmethoden (hoofdstuk 5) en
  ten slotte de teweeggebrachte schades, de gegeneerde opbrengsten en
  de investeringen van de criminele groepen (hoofdstuk 6).

  Als gevolg van het feit dat de gegevens voor de empirische
  studie werden aangedragen door vier BOD’s en de regionale
  politiekorpsen die in het kader van de lokale studies zijn
  geraadpleegd, zijn sommige fraudetypen niet in het zakenbestand
  vertegenwoordigd. Zo ontbreekt empirisch materiaal ten aanzien van
  milieufraude en de koppelbazerij. In dit rapport zullen beide
  fenomenen slechts zijdelings worden behandeld. Voor een uitvoerige
  beschrijving van deze fraudevormen verwijzen we naar de
  deelrapporten inzake de afvalverwerking en de bouwnijverheid.

  Deel 2 bestaat uit twee hoofdstukken. Na een korte beschouwing
  over de plaatsbepaling van rechtspersonen in het economische en
  juridische bestel (hoofdstuk 7) zal aan de hand van een aantal
  praktijkvoorbeelden worden geschetst op welke wijzen criminele
  groepen misbruik maken van deze organen. Ten slotte zal aandacht
  worden besteed aan de rol van de intermediairs die de criminele
  groepen in staat stellen zich achter rechtspersonen te verschuilen
  (hoofdstuk 8). Het wegsluizen van crimineel geld in de legale
  economie, het onderwerp dat in deel 3 centraal staat, wordt
  allereerst in historisch perspectief geplaatst (hoofdstuk 9).
  Vervolgens zal op basis van een aantal praktijkgevallen uit de
  doeken worden gedaan dat witwassen niet altijd noodzakelijk is om
  het wederrechtelijk verkregen voordeel aan te kunnen wenden
  (hoofdstuk 10). Dat criminele groepen er soms niet aan ontkomen de
  illegale herkomst van hun vermogen te verdoezelen, blijkt uit
  hoofdstuk 11. Na een beschrijving in algemene zin van twee
  basispatronen van witwassen, worden in dit hoofdstuk twee
  specifieke markten onder de loep worden genomen, te weten de
  onroerend-goedmarkt en de effectenhandel.

  Het deelrapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing, waarin
  de belangrijkste bevindingen worden samengevat.

  DEEL I FRAUDE:
  DE GRONDFEITEN

  een analyse van 18 grote fraudezaken


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken