• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.1. Het begrip fraude in historisch perspectief

  2. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE FRAUDE

  2.1. Het begrip fraude in historisch perspectief

  Fraude is een verschijnsel waaraan in de afgelopen decennia
  velerlei connotaties verbonden zijn geweest. Brants en Brants
  (1991) hebben de ontwikkeling van het fraudebegrip nauwgezet in
  kaart gebracht. De auteurs omschrijven het stereotype fraudeur van
  de jaren zestig als het slimme doch misdadige individu, dat zonder
  enige scrupules te werk ging. Een decennium later werd het begrip
  vooral in verband gebracht met steun- en belastingfraude, waarbij
  de in die jaren welig tierende koppelbazerij de meeste justitile
  aandacht kreeg. Het geruchtmakende rapport over de omvang van
  belastingfraude van Van Bijsterveld (1980) zorgde vervolgens
  opnieuw voor een aanzienlijke verschuiving in de beeldvorming. Dit
  rapport maakte duidelijk dat niet alleen uitkeringstrekkers en
  koppelbazen sjoemelden en knoeiden, maar dat ook de gewone burgers
  en bedrijven zich regelmatig op hun belastingformulier verschreven.
  Langzaam maar zeker deed het beeld opgeld dat fraude een
  wijdverbreid maatschappelijk verschijnsel, was dat zich overal,
  zelfs bij gerespecteerde bedrijven en overheden, manifesteerde. Het
  begrip breidde zich uit naar machtsmisbruik, vertrouwensschennis en
  naar het oneigenlijke gebruik van wetten in het grijze circuit.
  Hele beroepsgroepen en bedrijfstakken raakten in opspraak. Ook kwam
  een tot op dat moment nauwelijks belicht fenomeen in de
  schijnwerpers te staan, te weten milieucriminaliteit.

  Aan het begin van de jaren tachtig raakte de strafrechtelijke
  fraudebestrijding al met al in een stroomversnelling. In deze
  periode genoot fraude een ongekend grote maatschappelijke en
  politieke belangstelling: justitile acties tegen Slavenburgs Bank,
  het ABP, Uniser, het schoonmaakbedrijf Booy Clean en enkele andere
  ondernemingen trokken veel publiciteit en verhoogden zowel binnen
  als buiten justitie het fraudebewustzijn. Zoals de bovenstaande
  voorbeelden laten zien, had de intensivering van de
  fraudebestrijding in deze periode vooral betrekking op gevallen van
  organisatiecriminaliteit.

  Sedertdien is het met de justitile, politieke en publicitaire
  aandacht voor deze omvangrijke, aan witteboordencriminaliteit
  geparenteerde fraudezaken Noot bergafwaarts gegaan.
  Vermoedelijk is dit toe te schrijven aan een complex van factoren,
  zoals de teleurstellende resultaten van de strafrechtelijke aanpak
  (zie Nelen e.a., 1994) en de toegenomen zorg bij openbaar bestuur
  en justitie voor de onveiligheid op straat. Fraudebestrijding
  levert nu eenmaal geen grotere veiligheid op voor de individuele
  burger, maar is op het behoud van minder tastbare waarden, zoals
  onder meer eerlijke concurrentieverhoudingen en rechtvaardige
  inkomensverdeling gericht. Dit heeft ertoe geleid dat
  fraudebestrijding niet langer tot de prioriteiten van de politie
  lijkt te behoren (Nelen e.a., 1994).

  Bovendien is de aandacht voor omvangrijke fraudes verdrongen
  door de opkomst van een nieuw fenomeen: de georganiseerde misdaad.
  In de berichtgeving van de media is rond 1990 een omslag te
  bespeuren. Na de talrijke reportages over geruchtmakende
  fraudezaken aan het begin van de jaren tachtig werd een
  verzadigingspunt bereikt, waarna de publieke opinie en de pers zich
  opeens van het item georganiseerde misdaad hebben meester gemaakt.
  Tot op de dag van vandaag heeft dit onderwerp een hoge nieuwswaarde
  (zie bv. Middelburg, 1992; Haenen en Buddingh, 1994).

  Tot slot de wetenschap. Volgens Brants en Brants (1991) heeft de
  academische criminologie zich nimmer op grote schaal op het terrein
  van fraude gemanifesteerd. Niettemin leek ook binnen deze
  discipline in de jaren tachtig sprake van een toenemende aandacht
  voor het fenomeen fraude, zij het dat daarbij het accent vooral
  gelegd werd op analyses van de wijze van aanpak van fraudezaken
  door het openbaar ministerie (OM) en de opsporingsinstanties (zie
  bv. De Roos, 1983; Van de Bunt en Van Duyne, 1983; Van de Bunt en
  Peek, 1987; Brants, 1988;). Empirische studies naar de
  fraudepatronen en de criminele groepen die zich met deze vorm van
  criminaliteit bezighielden, werden nauwelijks verricht. De
  publikatie van het rapport van Van Duyne e.a. (1990) zorgde tot op
  zekere hoogte voor een kentering, in de zin dat met het exploreren
  van een tot dan toe braakliggend terrein een voorzichtig begin werd
  gemaakt. Inmiddels zijn ook van de hand van andere auteurs
  publikaties over de verschijningsvormen van fraude verschenen (o.a.
  Landman, 1993; Aronowitz e.a., 1995).

  De meest recente ontwikkeling ten aanzien van de beeldvorming
  rondom fraude betreft de toegenomen aandacht voor het fenomeen
  witwassen. Ook witwassen is een vorm van fraude. De essentie van
  witwassen is immers dat een legale herkomst wordt voorgewend van
  vermogen dat wederrechtelijk is verkregen. Opmerkelijk is dat
  witwassen aanvankelijk sterk in verband werd gebracht met fiscale
  fraudes en het wegwerken van zwart geld. Deze connotatie past in de
  beeldvorming ten aanzien van fraude aan het begin van de jaren
  tachtig, die, zoals gezegd, gecentreerd was rondom het begrip
  organisatiecriminaliteit. Met de verschuiving van de aandacht in de
  richting van georganiseerde criminaliteit is ook het begrip
  witwassen gevolueerd, in de zin dat het momenteel vooral
  geassocieerd wordt met

  vermogensbestanddelen die verkregen zijn uit criminele
  activiteiten. In deel 3 wordt uitgebreid op deze vorm van fraude
  ingegaan.
  Behalve de toegenomen aandacht voor witwassen heeft een aantal
  politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Europa fraude van
  een nieuwe dimensie voorzien. Zo heeft de voortgaande
  internationalisering van het economische leven – in dit verband kan
  onder meer gerefereerd worden aan het wegvallen van de controle aan
  de binnengrenzen van de Europese Unie en van de Berlijnse Muur –
  niet alleen de handelsmogelijkheden aanzienlijk vergroot, maar
  parallel daaraan ook de mogelijkheden tot het plegen van
  fraude.

  Ten aanzien van de bestrijding van EU-fraude heeft de Europese
  Commissie zich de afgelopen jaren als stuwende kracht ontpopt. In
  dit verband moet vooral gewezen worden op de rol van de sinds 1988
  werkzame Unit de Coordination de la Lutte Anti-Fraude(UCLAF). Deze
  instantie cordineert de activiteiten tussen de
  directoraten-generaal (DG’s) van de Europese Commissie en de
  lidstaten. Hoewel de bestrijding van EU-fraude nog steeds het
  domein is van de lidstaten zelf, wordt door de UCLAf toezicht
  gehouden op de wijze waarop de communautaire fraudedossiers door de
  nationale, met rechtspraak belaste, instellingen worden
  afgehandeld. Op die wijze kan worden vastgesteld in hoeverre de
  lidstaten zich houden aan de verplichting voortvloeiende uit
  artikel 5 van het EEG-verdrag, alsmede het inmiddels befaamde
  arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg (68/88), dat lidstaten
  even veel aandacht moeten schenken aan de opsporing, vervolging en
  berechting van EU-fraudezaken als aan die zaken, waarbij sprake is
  van inbreuken op de nationale regelgeving. Voor meer informatie
  omtrent de prioriteitsstelling van de Europese Commissie inzake de
  bestrijding van fraude verwijzen we naar het EC-werkprogramma van
  1995 (Europese Commissie, 1995).

  Resumerend kan worden gesteld dat het begrip fraude na tal van
  andere connotaties thans in sterke mate gerelateerd wordt aan het
  begrip georganiseerde criminaliteit. In het volgende hoofdstuk zal
  worden beschreven welke verschijningsvormen we in het kader van dit
  onderzoek op fraudegebied zoal hebben aangetroffen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken