• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.1. Inleiding

  3. VERSCHIJNINGSVORMEN VAN FRAUDE

  3.1. Inleiding

  Bij het exploreren van het omvangrijke en complexe fraudegebied
  dient ten behoeve van de overzichtelijkheid enige ordening te
  worden aangebracht. Anders dan de meeste van de tot dusverre
  ondernomen pogingen om tot een vorm van categorisering te komen, is
  in de onderhavige studie niet het accent gelegd op het object of de
  aard van de fraude – resulterend in de bekende reeks van
  belasting-, premie-, beleggings-, faillisementsfraude enz., maar is
  bij de beschrijving van de aangetroffen fraudepatronen gekozen voor
  een tweedeling die gebaseerd is op de impact die de fraude heeft op
  de reguliere marktverhoudingen. Een onderscheid is aangebracht
  tussen fraudes die in hoofdzaak parasitair van aard zijn en
  fraudes waarin sprake is van een symbiose met de wettige
  omgeving.

  Teneinde bovengenoemd onderscheid te verduidelijken moeten de
  rol en houding van de wettige marktpartijen ten opzichte van het
  scala van frauduleuze activiteiten in de beschouwing worden
  betrokken. Voorop staat dat de reguliere markt doorgaans
  slachtoffer is van fraude, in de zin dat het marktmechanisme wordt
  verstoord en daarmee ook de concurrentieverhoudingen; in bepaalde
  gevallen kan een dergelijke marktverstoring zelfs leiden tot de
  ondergang van n of meer legale bedrijven. Op het niveau van de
  lokale, nationale en/of supranationale overheid is veelal sprake
  van aanzienlijke financile schade in de vorm van ten onrechte
  uitgekeerde subsidies en/of het derven van inkomsten. Op het niveau
  van de individuele burger ten slotte kan gewezen worden op de grote
  en kleine beleggers die als gevolg van een frauduleuze constructie
  een deel van hun vermogen in rook zien opgaan. Bij de fraudevormen
  die in dit rapport als parasitair worden aangeduid, overheerst dit
  element van slachtofferschap. De benadeelde partijen worden
  leeggezogen door de fraudeurs en hebben geen enkele baat bij de
  nieuw ontstane marktverhoudingen. Behalve aan de reeds aangehaalde
  frauduleuze beleggingsconstructies valt daarbij te denken aan
  BV-fraudes, waarin met achterlating van een groot aantal
  crediteuren rechtspersonen worden misbruikt en opgeblazen.

  In tegenstelling tot de parasitaire fraudevormen zijn in geval
  van een symbiotische relatie de actoren op de wettige markt niet
  alleen als slachtoffers van het frauduleuze handelen aan te merken,
  maar is in meer of mindere mate sprake van een verwijtbare
  betrokkenheid van (een deel van) de wettige nijverheid bij de
  misdaadhandel. De betrokkenheid van reguliere marktpartijen kan
  uiteenlopen van het afnemen van goederen tegen onwaarschijnlijk
  lage prijzen, het doen van een spontane handreiking aan fraudeurs
  tot aan het zelf initiren van een zwarte/grijze markt. Van dit
  brede spectrum van verwevenheid tussen frauduleus en regulier
  marktgedrag volgt in paragraaf 3.3 een aantal voorbeelden.

  Op elke poging tot categorisering valt af te dingen dat de
  sociale werkelijkheid geweld wordt aangedaan doordat de casustiek
  ingepast moet worden in een (a priori of a posteriori) ontworpen
  model. Zo kan ook ten aanzien van de in deze studie gehanteerde
  tweedeling worden gesteld dat sommige fraudevormen zich moeilijk
  eenduidig als parasitair dan wel als symbiotisch laten inkaderen.
  In veel fraudezaken zijn zowel marktpartijen aan te wijzen die
  slechts nadeel ondervinden van het frauduleuze handelen, als
  marktdeelnemers die met dezelfde fraudeconstructie meeliften en
  daarvan profijt trekken.

  Dit brengt ons bij de vraag waarom desondanks gekozen is voor de
  tweedeling parasitair-symbiotisch. Zoals in de komende hoofdstukken
  uitgebreid uit de doeken zal worden gedaan, heeft genoemde
  differentiatie betekenis voor de wijze waarop de criminele groepen
  worden ingericht, de teweeggebrachte schade en, niet in de laatste
  plaats, de wijze waarop fraudeurs zich trachten te immuniseren ten
  opzichte van de vijandige buitenwereld. Teneinde het bovengenoemde
  onderscheid in te kleuren zullen in de onderstaande paragrafen aan
  de hand van casustiek de activiteiten en modus operandi van de
  bestudeerde dadergroepen nader tegen het licht gehouden worden.
  Tevens zal ten aanzien van een aantal fraudevormen de context
  worden geschetst waartegen het frauduleuze handelen
  plaatsvindt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken