• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.2. Parasitaire fraudevormen

  3.2. Parasitaire fraudevormen

  Zoals in paragraaf 1.1 is vermeld, is de essentie van fraude dat
  er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van de reguliere
  marktpartijen. De komende paragrafen geven enig inzicht in de
  verschillende gedaanten waarop bedoelde misleiding gestalte kan
  krijgen. De eerste verschijningsvorm van parasitaire fraude die we
  in deze paragraaf zullen behandelen, betreft het opkopen en
  leegplunderen van slecht lopende bedrijven. Zoals het voorbeeld
  laat zien, beperken fraudeurs zich daarbij meestal niet tot deze
  hoofdactiviteit, maar wordt een scala van nevenactiviteiten
  ontplooid waarmee verscheidene partijen worden benadeeld. CASUS
  1

  De hoofdverdachten plaatsten advertenties in landelijke en
  lokale dagbladen. De strekking van de teksten luidde in de regel
  dat met spoed bedrijven ter overname werden gezocht, waarbij een
  eventuele slechte financile positie geen bezwaar was en een
  betaling in contanten in het vooruitzicht werd gesteld. De
  hoofdverdachten waren in het bijzonder genteresseerd in bedrijven
  waarin compensabele verliezen zaten, dan wel ondernemingen die
  konden beschikken over de nodige handelsvoorraden en/of kredieten.
  Contractueel werd vastgelegd dat de onderneming voor een x-bedrag
  aan de hoofdverdachten of aan een van hun vele BV’s werd verkocht.
  In de meeste gevallen werd door hen een symbolisch bedrag betaald
  voor de onderneming. Ook kwam het voor dat de verkoper aan de
  hoofdverdachten een fors bedrag moest betalen voor overname,
  terwijl uit het koopcontract het tegendeel moest blijken. Als
  nieuwe directeur van de onderneming werd in de regel een katvanger
  naar voren geschoven.Na de overname werden door de hoofdverdachten
  verschillende modi operandi gebruikt. Afhankelijk van de staat
  waarin het overgenomen bedrijf verkeerde, werden n of meer van de
  volgende activiteiten aan de dag gelegd.

  1. Het compensabele verlies werd, zo mogelijk, teruggevorderd
  van de belastingdienst dan wel werd de handelsvoorraad en/of de
  inboedel verkocht. Vervolgens werd de onderneming al dan niet
  stuurloos achtergelaten, waarna een faillissement of opheffing van
  de onderneming volgde.

  2. Ook werden uit de administratie de namen gehaald van
  leveranciers, waar het overgenomen bedrijf goed bekend stond. Door
  het aannemen van een valse naam, de naam van de vorige eigenaar of
  een ex-medewerker, werden de betreffende leveranciers benaderd en
  bewogen tot het leveren van goederen op rekening van het
  overgenomen bedrijf. De bestelde goederen werden doorgaans
  rechtstreeks bij de leveranciers afgehaald, of op verzoek elders
  afgeleverd. Leveranciers met wantrouwen werden verwezen naar
  bedrijven waarmee de overgenomen rechtspersoon in het verleden
  goede zaken met betrekking tot betalingen had gedaan, of naar de
  Nederlandse Credietmaatschappij (NCM), waar de overname van het
  bedrijf nog niet bekend was en men een dekking gaf. Hierop volgde
  dan meestal alsnog een levering. Na enkele weken stopte men met het
  bestellen en afhalen van goederen en trad men terug, waardoor men
  voor schuldeisers niet meer te achterhalen was.

  3. In een aantal gevallen werden op naam van de overgenomen
  bedrijven credit cards aangevraagd en verkregen. In zeer korte tijd
  werden aankopen en betalingen verricht, met het vooropgezette plan
  niet aan de betalingsverplichting jegens de credit-cardinstellingen
  te voldoen.

  4. Op naam van het overgenomen bedrijf werden in een aantal
  gevallen leningen en/of kredieten aangevraagd en verkregen via
  valselijk opgemaakte werkgeversverklaringen en/of
  salarisspecificaties. Voor het aanvragen van deze kredieten werden
  druggebruikers benaderd in diverse horecagelegenheden in het land.
  In een aantal gevallen werden andere bestaande bedrijven op de
  werkgeversverklaringen en/of salarisspecificaties aangeduid als
  werkgever. Een variatie op dit thema vormde het optreden van een
  hoofdverdachte die zich bij verschillende ondernemingen aandiende
  als crisismanager. Deze verdachte had in het verleden te maken
  gehad met het faillissement van enkele van zijn priv-ondernemingen
  en had het nodige van deze ervaringen geleerd. In het bijzonder was
  het rapport van een organisatie-/adviesbureau, dat in opdracht van
  een bank zijn bedrijven had doorgelicht, hem goed bijgebleven. In
  het betreffende rapport werd beschreven hoe gezonde delen van een
  bedrijf via sterfhuisconstructies gered konden worden. Met behulp
  van dit handboek sterfhuisconstructies zag de hoofdverdachte in dat
  het betrekkelijk eenvoudig was om activa uit rechtspersonen die op
  de rand van het faillissement balanceren, over te hevelen.
  Noot Bovendien leerde hij dat Nederland bureaucratisch
  in hokjes verdeeld is, zodat het even duurt voordat in de ene regio
  bekend is wat er in een ander deel van het land gaande is.
  Tenslotte was het voor hem zonneklaar geworden dat het verstandiger
  was zelf meer buiten beeld te blijven en bijvoorbeeld niet
  zichtbaar te zijn als aandeelhouder/bestuurder. In grote lijnen
  werd de volgende werkwijze gevolgd.

  CASUS 2
  Bij bedrijven die in moeilijkheden verkeerden, introduceerde de
  hoofdverdachte zich als trouble shooter of crisismanager. De activa
  werden tegen te lage prijzen verkocht aan nieuw opgerichte
  rechtspersonen, waar een stroman van de hoofdverdachte tot
  directeur benoemd was. Vervolgens liet hij de echte onderneming
  failliet gaan, de belastingdienst, bedrijfsverenigingen en
  pensioenfondsen met grote vorderingen achterlatend. Hij zorgde er
  evenwel voor dat de onttrekkingen meer dan een jaar voordat de
  faillissementsaanvraag werd ingediend, plaatsvonden teneinde de
  gevolgen van de Actio Pauliana Noot te vermijden. Door
  middel van onder andere niet geregistreerde optiecontracten kon hij
  wel beleidsbepaler blijven in de BV’s van zijn stromannen. Het
  aanleggen van zo veel mogelijk rookgordijnen maakte hem, ondanks
  het al jaren bestaande vermoeden dat hij fraudeerde, uiterst
  moeilijk grijpbaar in strafrechtelijke zin.

  De bovenstaande voorbeelden worden getypeerd door de
  omstandigheid dat wordt ingespeeld op de wankele marktpositie van
  wettige deelnemers. Daarbij heeft tot dusverre het accent gelegen
  op overnameconstructies, waarbij slecht renderende bedrijven als
  instrument van de fraude worden gebruikt c.q. misbruikt. Mogelijk
  is echter ook dat een bedrijf in moeilijkheden zelf slachtoffer
  wordt van een omvangrijke fraude. Het volgende fraudegeval is hier
  een goed voorbeeld van.

  CASUS 3
  Een Nederlandse rechtspersoon pleegt oplichting door zich voor te
  doen als kredietverstrekker. De Duitse bedrijven die als gevolg
  daarvan het schip in gaan, verkeerden alle in ernstige financile
  moeilijkheden en konden langs reguliere weg geen krediet meer
  verkrijgen. Voordat de genteresseerden van de hoofdverdachten een
  krediet verstrekt krijgen – men schermt daarbij met een
  buitenlandse financier – moet als onkostenvergoeding een voorschot
  worden betaald: contant varirend van DM 20.000 tot DM 40.000, dan
  wel in de vorm van het afgeven van waardevolle sieraden. Als
  borgstelling krijgt men cheques. Deze cheques, afkomstig van een
  door de organisatie overgenomen GmbH in Duitsland, zijn echter niet
  gedekt en de kredieten zijn nooit verstrekt.

  Een ander voorbeeld van de wijze waarop oplichters inspelen op
  een behoefte aan de zijde van de wettige marktpartijen, betreft een
  grootschalige zwendel met, naar later bleek, gefingeerde
  waardepapieren. Het voornaamste slachtoffer van deze oplichting was
  een buitenlandse non-profit-instelling. Het spoor van deze fraude
  leidde uiteindelijk ook naar Nederland.

  CASUS 16
  Geconfronteerd met dalende inkomsten uit rente op kapitaal en
  verlies op investeringen in onroerend goed, zochten
  topfunctionarissen van de non-profit- organisatie naar nieuwe
  rendabele beleggingsmogelijkheden. Men had hiervoor de beschikking
  over tien miljoen dollar aan legaten. De fondsenwerver van de
  instelling raakte in de ban van het verhaal van een externe
  financile expert, die hem winsten voorspiegelde van minimaal
  honderd procent. Volgens de betreffende deskundige zou in de
  bankwereld een geheim circuit van Standby Letters of Credit
  bestaan, waarmee speculaties in alle denkbare vormen werden
  gefinancierd. Voor de leningen zouden woekerrentes en zekerheden
  worden gevraagd. De top van de non-profit-organisatie liet zich
  door haar fondsenwerver overtuigen dat met investeringen in Standby
  Letters of Credit kans op succes verzekerd was. Men ging daarmee
  voorbij aan een negatief advies dienaangaande van een aantal
  bankiers.

  De financile expert, bijgestaan door een gerenommeerd
  (buitenlands) advocatenkantoor, wist te bewerkstelligen dat de
  non-profit-instelling een bedrag van bijna negen miljoen dollar
  overmaakte op een bank in Antwerpen. De gemachtigden van de
  Belgische bankrekening waren het hoofd administratie en de
  fondsenwerver van de non-profit-organisatie en de externe financile
  deskundige. Voor een overschrijving waren de handtekeningen van
  twee van de drie gemachtigden nodig. Na korte tijd gaven de
  fondsenwerver en de externe financile deskundige opdracht om 8,8
  miljoen dollar over te boeken naar een bank in Luxemburg, zogenaamd
  om Standby Letters of Credit te kopen. Tot de gemachtigden van de
  laatste bankrekening behoorde slechts n vertegenwoordiger van de
  non-profitinstelling, i.c. de goedgelovige fondsenwerver. De
  overige twee gemachtigden waren de financile expert en zijn
  Canadees-Arabische handelsrelatie. De laatste deed zich voor als
  directeur van een, naar later bleek niet-bestaande, bank. Zij
  konden nu vrijelijk beschikken over de 8,8 miljoen dollar van de
  non-profitorganisatie en haalden het grootste deel van dit
  geldbedrag in een mum van tijd van de Luxemburgse rekening. Een
  klein deel werd gebruikt om de top van de non-profit-instelling nog
  meer zand in de ogen te strooien: een half miljoen werd namelijk
  als eerste winst op de investeringen overgeboekt naar de rekening
  in Antwerpen. Het curieuze van dit fraudegeval is dat een van de
  fraudeurs, de Canadees-Arabische bankier, zich door toedoen van een
  nietsvermoedende tussenpersoon uiteindelijk ook zelf heeft laten
  bedriegen. Hij stelde het door hem behaalde wederrechtelijk
  verkregen voordeel namelijk ter beschikking aan een intermediair,
  die zich liet verleiden 4,3 miljoen dollar te investeren in ….
  Standby Letters of Credit! De organisatoren van deze tweede
  fraudecirkel waren een Amerikaan, die banden onderhield met de Cosa
  Nostra, en een Nederlander. Zij combineerden de oplichting van de
  bovengenoemde tussenpersoon met die van een gepensioneerde
  Amerikaanse chirurg.

  Het reguliere handelsverkeer vraagt om een zo snel en efficint
  mogelijke afhandeling van transacties. Financile instellingen
  hebben hierop ingespeeld en bieden hun klanten een verscheidenheid
  van faciliteiten teneinde zo min mogelijk tijd, en daarmee geld, te
  verspillen. Zo is het in het chequeverkeer niet ongebruikelijk om
  een rekening voor te boeken. Dit voorcrediteren vindt plaats
  wanneer voldoende vertrouwen bestaat in zowel de verzender als de
  begunstigde. Deze verkrijgen op dat moment de zogenaamde 1A-status,
  inhoudende dat de financile instelling op basis van een cheque
  onmiddellijk tot betaling aan de begunstigde overgaat, dus zonder
  de incasso van de cheque bij de bank van de verzender af te
  wachten. Zonder een dergelijke regeling zouden de betrokkenen
  dagen, soms weken, op de financile afhandeling van hun transactie
  moeten wachten en daarmee in hun handelsbelangen kunnen worden
  geschaad. Het evidente voordeel dat marktpartijen ondervinden van
  het voorcrediteren kan voor de financile instelling zelf omslaan in
  een aanzienlijk nadeel, als blijkt dat een van de betrokkenen het
  in hem gestelde vertrouwen beschaamt. In de onderstaande fraudezaak
  was het laatste aan de orde.

  CASUS 4
  Aanleiding van het betreffende fraude-onderzoek was de aangifte van
  een bank dat, als gevolg van fraude, nadeel was ontstaan van
  tientallen miljoenen guldens. Een hoge functionaris van de bank was
  bij de constructie betrokken, zij het dat niet geheel duidelijk is
  of hij als medeplichtige moet worden aangemerkt of dat hij,
  verblind door de charismatische uitstraling van de leidinggevende
  van een uit het buitenland afkomstige criminele organisatie, is
  misbruikt.

  De criminele organisatie nam ruimschoots de tijd voor haar
  voorbereidingshandelingen. Deze bestonden eruit dat de
  bankmedewerker in de waan moest worden gebracht dat hij de bank de
  kip met de gouden eieren had bezorgd. Met de introductie van een
  aantal bedrijven bij de bank bracht de hoofdverdachte de
  bankfunctionaris tot de overtuiging dat hij een interessante nieuwe
  buitenlandrelatie had binnengehaald. Van de verschillende door de
  hoofdverdachte gentroduceerde bedrijven zou later een niet gering
  aantal betrokken blijken bij de krediet- c.q. chequefraude.

  Opvallend is dat de hoofddirectie van de bank reeds na enkele
  maanden tot het inzicht kwam dat de betrouwbaarheid van de nieuwe
  handelsrelatie te wensen overliet. Argwaan werd gewekt door het
  niet-nakomen van de verplichting om acht miljoen gulden aan de bank
  in onderpand te geven. Dit leidde tot een schrijven van de
  hoofddirectie aan de betreffende bankfunctionaris, waarin hij werd
  verordonneerd zich niet langer met de hoofdverdachte en diens
  handelsconnecties in te laten. De bankfunctionaris sloeg niet
  alleen deze aanmaning, maar ook waarschuwingen van zijn
  ondergeschikten in de wind en ging onverdroten verder op de
  ingeslagen weg. Zijn vertrouwen in de handelsrelatie werd versterkt
  door een constructie die kan worden aangemerkt als een
  chequecarrousel: de aan de criminele organisatie gelieerde
  bedrijven zonden in wezen cheques aan elkaar. De cheques werden
  namelijk door de Nederlandse bank ter incasso gezonden naar de
  buitenlandse bank van de verzender van de cheques. Vervolgens werd
  na incasso door de Nederlandse bank het geld overgeboekt naar een
  begunstigd bedrijf in het buitenland. Op deze wijze werd vertrouwen
  gewekt in een goed rendement van laatstgenoemd bedrijf, waardoor
  deze de 1A-status verkreeg. Wanneer dit eenmaal gerealiseerd was,
  sloeg de criminele organisatie in betrekkelijk korte tijd haar
  slag. De cheques die nu werden aangeboden, bleken namelijk zonder
  uitzondering ongedekt. Noot Ook Hoogenboom (1995)
  beschrijft een aantal gevallen van fraude waarbij banken het
  centrale element vormen van een fraudeconstructie. De casustiek die
  hij aandraagt, is echter goeddeels gebaseerd op buitenlandse
  ervaringen en heeft bovendien vooral betrekking op gevallen van
  organisatiecriminaliteit. Het enige fraudegeval in de bijdrage van
  deze auteur waarin een Nederlandse bank centraal staat, en waarbij
  tevens sprake is van georganiseerde criminaliteit, wordt beschreven
  in deel 3.

  Behalve binnen de bankwereld treffen we ook in andere delen van
  het financile stelsel frauduleuze praktijken van parasitaire aard
  aan. Zo diende zich in dit onderzoek een treffend voorbeeld van
  frauduleus handelen aan in de effectenwereld, in het bijzonder de
  termijnhandel. Met deze handel proberen beleggers winst te halen
  uit prijsschommelingen op de goederen- en valutamarkt. Dat in de
  sfeer van beleggingen niet altijd wordt gehandeld in het belang van
  de clinten, bleek uit een onderzoek van de ECD dat plaatsvond na de
  introductie van de Wet Toezicht Effectenverkeer (WTE). Op basis van
  dit onderzoek werd de vergunning, die krachtens de WTE vereist is
  om in het effectenverkeer te mogen bemiddelen, van tal van
  intermediairs ingetrokken. Ook de hoofdverdachten in de volgende
  fraudezaak raakten hun vergunning kwijt, maar dit weerhield hen er
  niet van hun illegale activiteiten in een andere vorm te
  continueren.

  CASUS 5
  In opdracht van de Nederlandse hoofdverdachten richtte het
  personeel van het op last van de ECD gesloten bemiddelingskantoor
  eigen rechtspersonen op. Zo werden de activiteiten van de boiler
  room Noot gesplitst voortgezet.

  Aangezien telefonische colportage van burgers in Nederland bij
  wet verboden is, werd op papier een Belgische NV als intermediair
  tussen de Nederlandse verkooporganisatie en de beleggers geschoven.
  De potentile beleggers werden echter wel degelijk vanuit Nederland
  benaderd.

  In Duitsland werd een rechtspersoon – een GmbH – opgericht, die
  als intermediair fungeerde tussen de verkopers en de commissionair.
  De laatste, het buitenlandse kopstuk van de criminele organisatie,
  had zich met zijn personeel officieel in Zwitserland gevestigd. In
  de praktijk bleek hij zijn activiteiten echter vanuit een kantoor
  in Nederland te ontplooien. De orders die uit Duitsland werden
  doorgebeld naar zijn Zwitserse kantoor, werden vandaar via een
  automatische telefonische doorschakeling doorgeleid naar een back
  office in Nederland. Het – niets vermoedende – Duitse personeel
  werd daarmee in de waan gelaten dat zij met een in Zwitserland
  gevestigde broker zaken deden en dat die de telefonische orders ook
  daadwerkelijk uitvoerde. Hoewel de contracten die vanuit de Duitse
  GmbH aan de beleggers werden voorgelegd, er op papier goed
  uitzagen, werd in de praktijk niets belegd. Niettemin kregen de
  clinten periodiek beleggingsoverzichten gepresenteerd. De schijn
  werd gewekt dat gehandeld werd volgens het principe van verzekerd
  beleggen: bij winststijging kon onbeperkt worden verdiend, bij
  winstdaling werd de optie van de clint tijdelijk bevroren, zodat
  niet al te veel verloren zou worden. De meeste beleggers maakten op
  papier aanvankelijk een beetje winst. Vervolgens werden ze de
  valutahandel ingepraat en overgehaald de inleg te verhogen. Nog
  grotere verliezen waren het gevolg.

  Naast de hierboven beschreven modus operandi bestaan er nog
  talrijke andere methoden om beleggers zand in de ogen te strooien.
  Zo is het ook denkbaar dat slechts een gedeelte van de inlegsom
  wordt belegd of dat de opbrengsten van transacties niet
  onmiddellijk aan de clinten ter beschikking worden gesteld.Als een
  bijzonder lucratieve fraudevorm kan het churning worden aangemerkt:
  deze constructie grijpt terug op het basisprincipe dat bemiddelaars
  met commissies enorme bedragen kunnen verdienen. Aangezien elke
  transactie commissie oplevert, is het uitermate winstgevend voor
  bemiddelaars om zo snel en zo vaak mogelijk de markt op en af te
  komen. Noot

  Ter afsluiting van deze subparagraaf staan we stil bij de
  parasitaire variant van een van de in dit onderzoek meest frequent
  aangetroffen vormen van fraude, te weten BTW-fraude. Zoals in
  paragraaf 3.3 uitvoerig zal worden beschreven, vinden fraudes met
  omzetbelasting plaats met echte en fictieve goederen. In het geval
  van papieren handel is slechts sprake van slachtofferschap, in casu
  van de overheid die belastinginkomsten derft. Noot Deze
  vorm van fraude is derhalve overwegend parasitair van aard. Indien
  er daarentegen echte goederen in het geding zijn, kan zich een
  symbiotisch element aandienen in de vorm van vertegenwoordigers van
  de wettige bedrijfstak die er geen been in zien de als gevolg van
  de fraudeconstructie aanzienlijk in prijs gedaalde goederen op de
  markt te brengen. Zonder dure reclamecampagnes en
  marketingstrategien wordt de legale handel via een BTW-carrousel in
  staat gesteld de consument met spectaculaire kortingen op zijn
  wenken te bedienen. Vanwege de ambiguteit van BTW-fraude zal
  allereerst uit de doeken worden gedaan hoe met fictieve handel in
  fictieve goederen de overheid met een aanzienlijke schadepost kan
  worden opgezadeld. Voor een beter begrip van deze casus verwijzen
  we naar paragraaf 3.3.1, waarin de context waarbinnen BTW-fraude
  gestalte krijgt, uiteen wordt gezet. In dezelfde paragraaf wordt
  aandacht besteed aan de symbiotische variant van deze
  fraudevorm.

  CASUS 6
  De hoofdverdachte in deze zaak kocht in samenwerking met zijn
  boekhouder via een tussenhandelaar ongeveer 100 Nederlandse en
  Amerikaanse rechtspersonen. De vestigingsplaatsen werden verspreid
  over heel Nederland en de branches waarin gehandeld werd, althans
  volgens de doelomschrijving van de rechtspersonen, varieerden van
  witgoed tot schilderijen. Als directeuren werden stromannen
  aangesteld. Soms handelden deze op naam van nietsvermoedende
  personen. De stromannen werden tekeningsbevoegd gemaakt voor de
  bank- of girorekening van het bedrijf met behulp van valse
  rijbewijzen of paspoorten die de hoofdverdachte hen had
  verstrekt.

  In feite was van reguliere handel in het geheel geen sprake: de
  transacties werden fictief verricht. Met valselijk opgemaakte
  facturen werd de schijn van echtheid gewekt. In het binnenland
  werden fictief aankopen gedaan ten gevolge waarvan er voorbelasting
  gecreerd werd. Daarna vonden er fictieve intracommunautaire
  leveringen plaats tegen het nultarief en werd de voorheffing aan de
  belastingdienst teruggevorderd.

  De hoofdverdachte hield op de aangiften omzetbelasting van zijn
  ondernemingen doelbewust het verschil tussen wat hij aan belasting
  terug kon vragen en wat hij verschuldigd was, zo klein mogelijk.
  Door een groot aantal rechtspersonen voortdurend kleine bedragen
  terug te laten vorderen, hoopte hij geen argwaan bij de
  opsporingsinstanties te wekken en kon hij in totaal toch een
  aanzienlijk wederrechtelijk verkregen voordeel opbouwen.

  Soms liet hij bij wijze van afleidingsmanoeuvre zelfs een van de
  bedrijven uit de keten belasting afdragen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken