• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.3. Symbiose met de marktomgeving

  3.3. Symbiose met de marktomgeving

  De meeste vormen van fraude die in het onderhavige onderzoek
  zijn bestudeerd, dragen een symbiotisch element in zich. Dit vindt
  meestal zijn oorsprong in het feit dat door toedoen van fraudeurs
  de wig tussen de kost- en de marktprijs zodanig wordt benvloed dat
  ook voor de reguliere handel aanzienlijk marktvoordeel kan
  ontstaan. Noot Het frauduleus handelen leidt natuurlijk
  tegelijkertijd voor het deel van de handel dat zich hiervoor niet
  ontvankelijk opstelt tot oneerlijke concurrentie en ontwrichting
  van de markt.

  Van bovenstaande mechanismen hebben zich in dit onderzoek vooral
  gevallen in de sfeer van BTW-fraude en EU-fraude aangediend. Voor
  een beter begrip van deze fenomenen wordt in de volgende twee
  subparagrafen nader aandacht besteed aan de sociaal-juridische
  context waarin deze fraudes zich voltrekken. Vervolgens zal worden
  ingegaan op een andere verschijningsvorm van symbiotische fraude,
  namelijk die waarin gemanipuleerd wordt met de kwaliteit van een
  produkt/dienst. Uiteraard worden al deze beschouwingen weer
  gelardeerd met een aantal praktijkvoorbeelden.

  3.3.1. BTW-fraude

  Grondbeginselen van het BTW-systeem

  Het uitgangspunt inzake de heffing van omzetbelasting is vrij
  eenvoudig: wanneer bedrijf A goederen koopt, wordt hem door de
  leverancier omzetbelasting in rekening gebracht. Noot De
  leverancier draagt de omzetbelasting af aan de belastingdienst en
  de koper kan dit bedrag bij de belastingdienst terugvragen. Wanneer
  bedrijf A de goederen weer doorverkoopt, brengt hij op zijn beurt
  de omzetbelasting in rekening van zijn afnemer en draagt dat af aan
  de belastingdienst. De facto draait de laatste schakel in de
  handelsketen, veelal de consument, op voor de betaling van de
  omzetbelasting.

  De omzetbelasting is een verbruiks- of bestedingsbelasting. Met
  betrekking tot activiteiten van publieke en private lichamen dient
  de heffing plaats te vinden in het land waar het geleverde produkt
  / de geleverde dienst uiteindelijk door de consument wordt
  verbruikt. Als gevolg van dit uitgangspunt hoeft over uitgevoerde
  goederen geen omzetbelasting betaald te worden (in
  belasting-technische termen spreekt men in dit verband van het
  0%-tarief). Over de import van goederen is daarentegen wel
  omzetbelasting verschuldigd in het land van invoer. Het beginsel
  dat de omzetbelasting in het land van bestemming geheven wordt,
  wordt aangeduid als het bestemmingslandbeginsel. Alle EU-landen
  kennen een vergelijkbare BTW-regelgeving.

  BTW-fraude kan plaatsvinden op verschillende niveaus. Er kan
  sprake zijn van een zuiver binnenlandse aangelegenheid, in de zin
  dat bepaalde omzet verzwegen wordt aan de belastingdienst. Het
  tweede niveau betreft grensoverschrijdende fraude binnen de EU. Het
  derde niveau ten slotte heeft betrekking op frauduleuze transacties
  tussen lidstaten van de EU en derde landen. Zoals hieronder zal
  worden aangetoond, is het niveau waarop de fraude zich beweegt, in
  sterke mate bepalend voor de gekozen modus operandi van de
  fraudeurs. Voor 1993 was omzetbelasting verschuldigd over de invoer
  van goederen. Bij het passeren van de grens diende een
  douanedocument Noot afgestempeld te worden en de douane
  kon controleren of de inhoud van dat document overeenkwam met de
  lading. In beginsel diende de afdracht plaats te vinden bij de
  invoer. In bepaalde omstandigheden kon de afdracht verplaatst
  worden naar een later tijdstip. Deze uitzonderingsbepalingen (ook
  wel aangeduid als verleggingsregeling) waren in de wetgeving
  opgenomen om de im- en export soepeler te laten verlopen. In
  Nederland kreeg de ondernemer die regelmatig goederen invoerde en
  over een deugdelijke administratie beschikte, een codenummer voor
  de omzetbelasting. Daarmee kon die ondernemer goederen invoeren
  zonder aan de grens omzetbelasting te betalen. De afdracht werd
  verlegd naar een later tijdstip en was gekoppeld aan de aangifte
  omzetbelasting. Voor transacties tussen de Benelux-landen werd de
  fictie aangenomen dat elke ondernemer over zo’n codenummer
  beschikte.

  Ter illustratie van de wijze waarop van de bovenstaande regeling
  voor 1993 in intracommunautiar verband misbruik werd gemaakt, dient
  de volgende gevalsbeschrijving. CASUS 7

  De hoofdverdachte in deze zaak is voor verschillende fraudeurs
  een aantrekkelijk partner in crime gebleken, omdat hij beschikte
  over contacten met douane-beambten en over douanestempels. Andere
  verdachten leverden de vereiste T2-documenten aan. BTW-fraudeurs
  maakten graag van de diensten van de hoofdverdachte en zijn
  kompanen gebruik. De hoofdverdachte heeft faciliterend opgetreden
  in minimaal acht verschillende fraudezaken. Deze speelden zich af
  in de olie-, video-, alcohol- en vleesbranche.

  De essentie van de modus operandi in de onderhavige fraudezaak
  was dat de T2-documenten niet werden aangeboden aan de douane op de
  plaats van bestemming van de goederen, maar exemplaar van deze
  T2-documenten) werd aangeboden aan de titularis. Aangezien dit
  strookje – althans vermoedelijk – werden vernietigd. Alleen een
  strookje (onderdeel van het vijfde was voorzien van een
  douanestempel, werd de illusie gewekt als zou het desbetreffende
  T-document aldaar bij de douane zijn aangeboden. Als gevolg van
  capaciteitsproblemen bij de verzamelpunten voor T-formulieren in de
  lidstaten kon pas na een maand of acht met zekerheid worden
  vastgesteld dat de betreffende formulieren niet waren aangezuiverd.
  Door deze wijze van frauderen werden goederen in het vrije verkeer
  van Belgi gebracht zonder dat de terzake daarvan verschuldigde
  rechten waren betaald.

  Wat het symbiotische element van deze fraude betreft, beperken
  we ons op deze plaats tot de oliebranche. Daarbij zij in het
  bijzonder gewezen op een in Belgi woonachtige hoofdverdachte, die,
  wat de oliefraude aangaat, als een van de leiders achter de
  schermen kan wordenaangemerkt. De betreffende persoon heeft een
  groot aantal tankstations in de Benelux opgekocht en zodoende een
  uitstekend distributienetwerk opgebouwd voor de als gevolg van de
  heffingen- en BTW-fraude aanzienlijk in prijs gereduceerde
  olie.

  De olie verdwijnt niet alleen naar de witte pompen uit voornoemd
  distributienetwerk, alwaar de consument voor gereduceerde prijzen
  kan tanken, maar ook naar stations die de merknaam van
  gerenommeerde oliemaatschappijen voeren. Het is namelijk niet
  ongebruikelijk dat de pachters van deze pompstations in het
  contract de voorwaarde laten opnemen dat zij een bepaald percentage
  van het te leveren produkt – veelal 10% 15% – van andere
  leveranciers mogen betrekken. De consument merkt daar veelal niets
  van, want de pomphouders zijn over het algemeen gebonden aan de
  prijzen die door de grote oliemaatschappijen worden vastgesteld. De
  winst verdwijnt derhalve direct in de zakken van de desbetreffende
  pomphouders.

  De gevolgen van het wegvallen van de Europese
  binnengrenzen

  Per 1 januari 1993 zijn de invoerformaliteiten bij de
  binnengrenzen van de EU vervallen. In het verlengde van deze
  ontwikkeling heeft de Europese Commissie een heffingssysteem
  voorgesteld dat uitgaat van het zogenaamde oorsprongslandbeginsel.
  De BTW zou in de optiek van de commissie geheven moeten worden in
  het land waar de prestatie geleverd wordt. Het 0%-tarief kan dan
  verdwijnen en er zou voor een ondernemer in de sfeer van de
  omzetbelasting geen verschil meer bestaan tussen een prestatie
  verricht aan een binnenlandse afnemer en een prestatie aan een
  afnemer elders binnen de EU.

  De voorgestelde herziening van het heffingssysteem is nog steeds
  onderwerp van verhitte politieke discussie. Het nieuwe systeem zou
  namelijk een aanzienlijke toename van de BTW-inkomsten betekenen
  voor de exporterende landen binnen de EU en een navenante afname
  van de BTW-inkomsten voor de importerende lidstaten. Om een
  dergelijke scheefgroei te voorkomen wordt nagedacht over een
  compensatieregeling c.q. verrekeningssysteem. In afwachting van een
  definitieve Europese BTW-regeling is voor de periode 1-1-1993 tot
  1-1-1997 een overgangsregeling aangenomen en toegevoegd aan de
  zesde BTW-Richtlijn (art. 28 lid 7). In deze regeling staat het
  begrip intra-communautaire transacties (ICT’s) centraal. Bedoeld
  worden transacties tussen een leverancier uit een lidstaat en een
  verkrijger uit een andere lidstaat. Een intra-communautaire
  transactie bestaat uit een intra-communautaire levering (ICL) en
  een intra-communautaire verwerving (ICV). De overgangsregeling is
  inmiddels in de wetgeving van de afzonderlijke EU-landen verwerkt.
  Voor particulieren geldt al wel het oorsprongslandbeginsel. Voor de
  goederen die zij kopen, wordt omzetbelasting geheven in het land
  van aankoop, uitgezonderd nieuwe vervoersmiddelen en
  accijnsgoederen. Voor ondernemers blijft voorlopig het
  bestemmingslandbeginsel van kracht: zij zijn omzetbelasting
  verschuldigd over ICV’s, terwijl nog steeds een 0%-tarief rust op
  ICL’s.

  Op grond van bovengenoemde overgangsregeling dienen ondernemers
  per kwartaal aan de belastingdienst een overzicht te verstrekken
  van hun leveringen aan en verwervingen van ondernemers in andere
  lidstaten. Elk lidstaat dient een centrale eenheid ICT te hebben,
  waar de overzichten verzameld worden van ICL’s (Verordening 218/92,
  artikel 2.2). Hiermee worden bestanden opgebouwd, waarin is
  opgenomen het BTW-nummer van de leverancier, het BTW-nummer van de
  afnemer in het andere lidstaat en de totaalbedragen aan
  ICT-verkopen per leverancier in het betreffende kwartaal. Per
  buitenlandse afnemer wordt het totaalbedrag ter beschikking gesteld
  van de belastingdienst van het lidstaat waar deze afnemer gevestigd
  is via zogenaamde listings. Deze gegevens kunnen dan vergeleken
  worden met de aangifte omzetbelasting, die de desbetreffende
  afnemer in eigen land heeft gedaan. Indien er verschillen blijken
  tussen de listing en de belastingaangifte, kunnen vragen worden
  gesteld aan de afnemer door de eigen belastingdienst: de controle
  van de omzetbelasting voert elk land zelf uit. Eveneens kan er om
  informatie worden verzocht aan de lidstaat waar de leverancier
  gevestigd is.

  Fraude met intracommunautaire transacties

  Het wegvallen van de douaneformaliteiten ten aanzien van in- en
  uitvoer van goederen in intracommunautair verband heeft met zich
  meegebracht dat een aantal obstakels voor het plegen van BTW-fraude
  is verwijderd. Fraudeurs hoeven zich niet langer uit te putten in
  het vervalsen van T2-documenten of douanestempels en/of het omkopen
  van douanebeambten. Evenmin hoeven zij rekening te houden met het
  risico om bij een routinecheck van de lading bij de grens tegen de
  lamp te lopen. Een onderneming die in staat is aan de hand van de
  benodigde facturen – zoals betalingsbewijs, transportakten,
  verzekeringsbewijs enz. – aannemelijk te maken dat goederen naar
  een andere lidstaat zijn uitgevoerd, kan aanspraak maken op het
  0%-tarief en omzetbelasting terugvragen. Noot Het
  valselijk opmaken en aanwenden van deze facturen is toereikend om
  de schijn van uitvoer te wekken. Tegenover het verdwijnen van de
  douaneformaliteiten staat de introductie van een geautomatiseerd
  bestand inzake de ICL’s die in de verschillende lidstaten
  plaatsvinden. Met dit systeem zouden onregelmatigheden in de
  aangiften van de leverancier of aannemer aan het licht moeten
  komen. Hoewel de geautomatiseerde opslag van gegevens binnen de
  centrale eenheden ICT van de verschillende lidstaten de
  uitwisseling van informatie heeft bevorderd, is de controle op de
  gang van zaken in het intra-communautaire handelsverkeer nog
  allesbehalve waterdicht. De achilleshiel van het controlesysteem
  schuilt in het bijzonder in de factor tijd. Bovendien kunnen met
  het geautomatiseerde systeem geen BTW-fraudepatronen ontrafeld
  worden waarin zich geen mismatches voordoen tussen de aangiften van
  de leverancier en afnemer.

  Ten aanzien van de factor tijd moet gewezen worden op het feit
  dat de Nederlandse belastingdienst pas na enkele maanden – de
  maximumperiode bedraagt drie maanden – de beschikking krijgt over
  gegevens uit andere lidstaten inzake ICV’s van een Nederlands
  bedrijf. In aanmerking genomen dat een vergelijkbare periode nodig
  zal zijn om deze gegevens te controleren (o.m. aan de hand van de
  aangifte omzetbelasting die de desbetreffende afnemer heeft gedaan)
  moet ervan worden uitgegaan dat minimaal een halfjaar verstrijkt
  alvorens een eerste vermoeden van fraude berhaupt ontstaat. Het
  daadwerkelijk opsporen van de strafbare feiten zal nog aanzienlijk
  meer tijd in beslag nemen, zodat de fraudeur ruimschoots de
  gelegenheid krijgt een grote hoeveelheid wederrechtelijk verkregen
  voordeel te genereren en een aantal van zijn kwetsbare
  rechtspersonen leeg te halen en op te blazen. Een tweede zwakke
  plek van het geautomatiseerde systeem schuilt in de onmogelijkheid
  om fraude op te sporen als de leverancier en afnemer onder n hoedje
  spelen en een mismatch voorkomen. Er blijken dan geen verschillen
  tussen de op de aangifte omzetbelasting opgegeven verwervingen en
  de opgaven van de leveranciers in andere lidstaten. Zoals hieronder
  zal worden aangetoond, biedt het ontbreken van een mismatch
  allesbehalve de garantie dat er niet gefraudeerd is.

  BTW-fraude met ICT’s kan onderscheiden worden in het
  niet-aangeven van ICV’s en gefingeerde ICL’s. Een tweede
  onderscheid betreft het al dan niet aanwezig zijn van echte
  goederen. Zoals in paragraaf 3.2 reeds is aangestipt, is in
  toenemende mate sprake van parasitaire papieren-handel: er wordt
  alleen nog met facturen geschoven waarop fictieve goederen vermeld
  staan.

  De basisprincipes van intracommunautaire BTW-fraude zijn dus
  vrij eenvoudig. Dit zal worden aangetoond met een
  praktijkvoorbeeld.
  CASUS 8
  Deze fraudezaak draaide om een grensoverschrijdende BTW-carrousel
  tussen (wederom) Nederland en Belgi. De delicten hingen qua markt
  samen met de doelomschrijving van de bij de fraude betrokken BV’s:
  achtereenvolgens werd gefraudeerd met textiel, partijgoederen en
  audio-/video-apparatuur.

  De primaire activiteiten van de organisatie bestonden uit het
  fingeren van ICL’s en het niet-aangeven van ICV’s. De bestuurders
  van de bedrijven in de fraudecarrousel die hun ICV niet opgaven,
  waren stromannen, die veelal in horecagelegenheden waren benaderd.
  De desbetreffende bedrijven beschikten niet over activa, zodat de
  fiscus in geval van ontmanteling geen invorderingsmogelijkheden ter
  beschikking stonden. Bovendien werden niet-indieners op gezette
  tijden uit de carrousel gehaald en vervangen door andere plof-BV’s.
  Om de opsporing extra te bemoeilijken werden legitieme bedrijven
  benaderd om als tussenschakel in de keten te fungeren: zij deden
  het met behulp van vervalste facturen voorkomen dat zij goederen
  hadden gekocht van, en later weer verkocht hadden aan
  rechtspersonen behorende tot de criminele groepering. De wettige
  bedrijven werden voor hun bijdrage beloond met een provisie. Als
  gevolg van de fraudeconstructie konden de goederen tegen een
  aanzienlijk gereduceerde prijs op de legale markt worden afgezet.
  Tot de afnemers van deze produkten behoorde een aantal
  ondernemingen van naam en faam.

  BTW-fraude met extracommunautaire transacties

  De T2-formulieren aangaande het intracommunautaire
  handelsverkeer mogen dan zijn opgeheven, de T1-formulieren worden
  nog steeds gebruikt voor doorvoergoederen met landen buiten de EU
  als bestemming. Zolang de uiteindelijke bestemming van de goederen
  nog niet bekend is, worden ze opgeslagen en verzegeld bewaard in
  een douanedepot. In het geval dat een derde land als eindbestemming
  is opgegeven, vergezellen de T1-formulieren de goederen tot aan de
  exporthaven. Om te voorkomen dat de goederen tijdens het transport
  in het vrije verkeer binnen de EU terechtkomen, rust er een
  borgstelling op de goederen. Wanneer de goederen op de
  eindbestemming in de haven zijn aangekomen, voorziet de douane een
  zogenaamd terugmeldingsformulier (een van de vijf T1-exemplaren)
  van de nodige stempels en parafen. Het formulier wordt naar een
  centraal informatiepunt (in Nederland gevestigd te Kerkrade)
  gestuurd en van daaruit naar de douane-expediteur, wiens
  borgstelling tegenover de staat (de inning van eventuele rechten en
  accijnzen) met behulp van dit formulier vervalt. Een
  terugmeldingsstrookje komt terecht bij de verkoper/expediteur, die
  het strookje overhandigt aan de douane-expediteur. De goederen en
  ook de borgstelling zijn daarmee gevrijwaard. Zoals hierboven
  omschreven, beschikt elke lidstaat over een centraal informatiepunt
  voor T-documenten, alwaar voeging van het vijfde bij het eerste
  exemplaar plaatsvindt en daardoor automatisch de aanzuivering
  volgt. Deze verzamelpunten worden dagelijks geconfronteerd met een
  groot aantal T1-documenten en de verwerking daarvan geeft in elke
  lidstaat problemen. Als gevolg daarvan kan niet eerder dan na circa
  acht maanden duidelijkheid worden verkregen omtrent de vraag of een
  T1-document al dan niet aangezuiverd is. In deze periode is het
  voor fraudeurs mogelijk om – zonder dat alarm geslagen wordt – de
  aanzuivering achterwege te laten. In het geval dat het centrale
  informatiepunt bemerkt dat het vijfde exemplaar van het
  T1-formulier ontbreekt, dan gaat er een melding richting de
  aangever/titularis. Dit is veelal de expediteur, die een aangifte
  heeft ingediend bij de douane op de plaats van vertrek van de
  goederen. De titularis krijgt de gelegenheid onderzoek te doen naar
  de reden waarom de aanzuivering nog niet heeft plaatsgevonden.
  Gezien het feit dat de titularis tot op het moment van aanzuivering
  aansprakelijk is voor de verschuldigde rechten en hij als gevolg
  van de op de goederen rustende zekerheidstelling aanzienlijke
  financile risico’s loopt, heeft de expediteur in de regel alle
  belang bij een dergelijk onderzoek. Overigens wordt er ook een
  verzoek tot nasporing gericht aan het land dat volgens het
  T1-document als bestemming is genoemd. Behalve dat deze procedure
  tijdrovend is, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid
  dat de bestemming van de goederen tijdens het vervoer nog wordt
  gewijzigd. Succes van navraag in het bestemmingsland is derhalve
  allesbehalve verzekerd. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat
  het afgeven van T1-documenten in het bijzonder voor de
  titularis/expediteur aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. De
  diverse overheden gaan ervan uit dat de handel dit risico bewust
  neemt om concurrerend te kunnen werken. Teneinde de
  fraudemogelijkheden in het extern communautaire handelsverkeer te
  beperken zou gedacht kunnen worden aan een systeem waarin de
  goederen reeds op de plaats van belading vrij worden gemaakt.
  Vanuit het oogpunt van de handel wordt deze optie nauwelijks
  aantrekkelijk bevonden, aangezien dit systeem impliceert dat de
  aangever een aanzienlijk bedrag moet voorfinancieren. Voorlopig
  lijkt dan ook het T1-formulier niet uit het handelsverkeer tussen
  EU-lidstaten en derde landen weg te denken.

  Uit het overzicht van het zaaksaanbod van de verschillende
  opsporingsdiensten is duidelijk geworden dat het in een aantal
  branches (genoemd zijn onder meer de elektronica-,
  gedestilleerde-dranken-, sigaretten-, textiel-, olie-, zuivel- en
  vleesmarkt) niet ongebruikelijk is om goederen op papier uit te
  voeren naar zogenaamde derde landen, terwijl zij in werkelijkheid
  in het vrije verkeer binnen de EU worden gebracht. Behalve dat –
  bij een binnenlandse afzet – ten onrechte geen BTW wordt
  afgedragen, schuilt de winst van dergelijke fraudes in het
  ontduiken van accijnzen en EU-heffingen.

  Gezien de douaneformaliteiten en de controle aan de
  buitengrenzen van de EU kan in dit type fraude niet worden volstaan
  met het vervalsen van betalingsbewijzen, transportakten en
  dergelijke. Men zal de beschikking moeten hebben over valselijk
  opgemaakte T1-formulieren, ten onrechte afgestempelde
  terugmeldingsstrookjes, enz. Het onder druk zetten c.q. omkopen van
  douanebeambten kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn. Het
  volgende voorbeeld kan dit verduidelijken.

  CASUS 9
  Een handel in levend vee dat op papier vanuit Polen via de EU naar
  Noordafrikaanse landen vervoerd werd. De runderen werden echter in
  werkelijkheid op de Europese markt gebracht. Behalve een
  Nederlandse en een Spaanse verdachte was een Pool bij de
  frauduleuze activiteiten betrokken. De laatste droeg zorg voor de
  selectie van het vee. Noot Het benodigde douanedocument
  werd in opdracht van de Nederlandse verdachte door een van zijn
  chauffeurs aan de Pools-Duitse grens opgemaakt. Het vee werd via
  Nederland naar Spanje gereden en gelost. De T1-documenten werden
  aan de Spaanse verdachte ter beschikking gesteld, die deze tegen
  betaling liet afstempelen door een relatie bij de douane. In een
  latere periode werd het vee gelost in Belgi, Nederland en
  Duitsland. De organisatie werd uitgebreid met een parallellijn. Een
  tweede en een derde verdachtengroep raakten bij de transporten
  betrokken, waarbij de aanzuivering van de documenten op dezelfde
  wijze en vermoedelijk met de hulp van dezelfde Spaanse verdachte
  plaatsvond. Het nadeel beliep meer dan f.30 miljoen aan ontdoken
  invoerheffingen.

  Binnen de reguliere vleesindustrie dienden verschillende
  gegadigden zich aan om het besmette vlees af te nemen.

  3.3.2. EU-fraude

  Bezien vanuit een financieel perspectief kan ten aanzien van de
  in de vorige paragraaf uit de doeken gedane fraudepatronen de vraag
  worden opgeworpen of zij als nationale of als Europese
  verschijnselen moeten worden beschouwd. Uitgaande van de door de
  Europese Commissie gehanteerde definitie van EU-fraude – elke, al
  dan niet opzettelijke, schending door personen of private lichamen
  van een juridische regeling, die ingrijpende financile gevolgen
  heeft voor het communautaire budget (Van den Wyngaert, 1994) dient
  BTW-fraude als een vorm van EU-fraude worden opgevat. BTW is
  namelijk veruit de grootste en belangrijkste vorm van inkomsten
  voor de Europese schatkist: dit deel beslaat ongeveer 65% van het
  totale EU-budget. De lidstaten dienen naar rato bij te dragen, maar
  grosso modo vloeit ongeveer 10% van de BTW-inkomsten van de
  individuele lidstaten richting Brussel (Aronowitz e.a., 1995). Op
  grond van het laatste gegeven kan evenwel ook worden beargumenteerd
  dat BTW-fraude voor alles een nationale aangelegenheid is,
  aangezien derving van inkomsten op dit gebied in het bijzonder de
  schatkist van de individuele lidstaten raakt.

  Over de vraag wie als het belangrijkste financile slachtoffer –
  het reguliere bedrijfsleven lijdt vanzelfsprekend ook aanzienlijke
  schade in de vorm van oneerlijke concurrentie – van
  intracommunautaire BTW-fraude moet worden gezien, kan dan worden
  getwist, over andere vormen van supranationale fraudevormen bestaat
  beduidend meer eenduidigheid: fraudes met heffingen, subsidies enz.
  raken het hart van de Europese Unie en zijn daarom
  schoolvoorbeelden van EU-fraude. In de onderstaande beschouwing zal
  aan deze fraudevormen aandacht worden besteed.

  Om de essentie van EU-fraude te verduidelijken worden twee
  fraudezaken nadrukkelijk belicht. De eerste heeft zich afgespeeld
  in de textielbranche, de tweede in de zuivelsector. Ter inleiding
  van het eerste geval volgt een korte uiteenzetting over de context
  waarbinnen fraudepatronen in de textielsector zich kunnen
  ontwikkelen. Noot Textielprodukten, die in grote
  hoeveelheden geproduceerd worden in derde landen, zijn bij invoer
  in de EU gebonden aan hetzij kwantitatieve maxima, hetzij
  maatregelen in het kader van toezicht, teneinde een geordende en
  billijke ontwikkeling van de handel in textielprodukten tussen de
  EU en de leverende landen te bevorderen. In het bijzonder moet
  worden voorkomen dat de markt van de EU en de handel in
  textielprodukten van de leverende landen wordt ontwricht. De
  produktiecapaciteit in derde landen is groot en er kan beduidend
  meer naar de E.U. worden gexporteerd dan officieel is
  toegestaan.

  De exporteurs in de produktielanden dienen bij de autoriteiten
  in hun land een voor export naar de EU benodigde uitvoervergunning
  aan te vragen. Omdat afzet naar de EU tot op zekere hoogte
  verzekerd is voor de goederen waarvoor een dergelijke vergunning is
  afgegeven, ontstaat er een aanmerkelijk prijsverschil tussen de
  goederen die binnen de bestaande quota worden gexporteerd en de
  non-quotagoederen die voor de export worden aangeboden. Van
  non-quota-goederen wordt gesproken, indien het produkten betreft
  die vanuit het exporterende land niet voor de EU zijn
  bestemd.

  Om toch invoer van de goedkopere non-quota-goederen binnen de EU
  te realiseren worden deze gemporteerd, al dan niet via een
  zogenaamd omleidingsland, vergezeld van documenten waarin in strijd
  met de waarheid een ander land van oorsprong wordt vermeld. Veelal
  wordt een omleidingsland gebruikt, waarvoor geen beperkende
  invoermaatregelen zijn getroffen en/of wel preferenties zijn
  verleend en de invoerrechten verlaagd of nihil zijn. In het
  algemeen worden tussen de im- en exporteurs en overige bij de
  transactie en/of verscheping betrokken personen valselijk
  opgemaakte bescheiden uitgewisseld om de invoer van de
  textielgoederen in de EU van de juiste status te voorzien. Ook in
  het volgende fraudegeval was hiervan sprake.

  CASUS 10
  Medio 1992 kregen douane-ambtenaren van de belastingdienst op
  Schiphol een melding van een collega, werkzaam op de afdeling
  invoerverificatie van de douane, dat een aangifte ten invoer was
  ingediend door een douane-expediteur van vrachtzendingen textiel
  uit Nairobi (Kenia). De douanebeambten roken onraad, want van
  textielhandel, laat staan produktie, in Kenia was hen niets bekend.
  Bovendien was hen bekend dat de importeur veelal lederen kleding
  vanuit India via Schiphol Nederland binnenbracht. Verder merkten
  zij op dat er regelmatig textiel als luchtvracht rechtstreeks
  vanuit Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) werd aangevoerd. Als
  oorsprong werd dan meestal de Verenigde Arabische Emiraten of een
  der Aziatische landen aangegeven. Het vermoeden rees dat er sprake
  was van een papieren schijnconstructie via Kenia. Dit vermoeden
  werd bevestigd door het feit dat de Keniaanse exporteur niet
  voorkwam in de administratie van de PTT. Een belangrijkere
  aanwijzing vormde de vondst op Heathrow van een koerierspakket,
  waarin een aantal vervalste vrachtbrieven was opgenomen. De textiel
  bleek overigens niet alleen per vliegtuig aangevoerd, maar vooral
  per boot.

  Het symbiotische element van deze fraudezaak schuilt in de
  opstelling van de afnemers van de partijen textiel. Afgaande op de
  onwaarschijnlijk lage prijzen van de goederen, de mate van
  bekendheid in de branche ten aanzien van de wijze waarop dergelijke
  transacties tot stand komen en de betalings- en
  leveringsvoorwaarden, mag worden aangenomen dat textielimporteurs,
  op het moment van aankoop van de textiel, vermoedelijk op de hoogte
  zijn van de fraudeconstructie. Niettemin zien veel handelaren er
  geen been in de betreffende goederen af te nemen.

  Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de tweede fraudezaak die
  betrekking heeft op de handel in melkpoeder. Ook hier knepen
  verschillende reguliere marktpartijen een oogje dicht toen hen
  interessante handelswaar werd aangeboden. Noot In grote
  lijnen zagen de contouren waarbinnen deze fraudezaak zich afspeelde
  er als volgt uit.

  CASUS 11
  Als gevolg van de diverse marktordenende maatregelen binnen de EU,
  dient bij invoer van melkpoeder uit vrije landen een heffing te
  worden betaald. Deze is bedoeld om de prijs vanuit derde landen op
  het niveau van de prijs van EU-melkpoeder te brengen. De hoogte van
  de heffing is gebaseerd op het prijsverschil wereldmarkt-EU-poeder.
  Medio oktober 1994 bedroeg de heffing f.304,- per 100 kg. Op de
  volgende wijze werd deze regeling met voeten getreden. De
  melkpoeder werd door een Oosteuropese commissionair geleverd. De
  betrokkenen binnen dit bedrijf waren op de hoogte van het ontduiken
  van de heffingen. De Oosteuropeanen transporteerden tot in
  Nederland. Op parkeerplaatsen in het oosten van het land werden de
  trucks losgekoppeld en namen de Nederlandse verdachten het roer
  over.

  Bij de invoer van de melkpoeder dienden de fraudeurs de
  formaliteiten rondom het reeds in paragraaf 3.3.1 besproken
  T1-dokument te omzeilen. Zij deden dit door enerzijds op de
  T1-documenten valse firmanamen te vermelden, anderzijds door de
  schijn te wekken alsof aanzuivering van de documenten reeds had
  plaatsgevonden: het zogenaamde groene strookje werd daartoe van een
  (vals) stempel voorzien en weer teruggestuurd naar de
  douane-expediteur.

  In verband met de verkoop naar bonafide afnemers werden op naam
  van echt bestaande bedrijven verkoopfacturen opgesteld. De bijdrage
  van katvangers was hierbij onmisbaar. Enkele reguliere
  zuivelbedrijven behoorden tot de vaste afnemers. Naar schatting zou
  vaneen bedrag aan ontdoken heffing van f.70.000,- per transport
  ongeveer f.10.000,- ten goede zijn gekomen aan de wettige
  afnemers.De afnemers zouden op het randje van medeplichtigheid
  hebben gebalanceerd. Behalve de prijs zou ook de onregelmatige
  levering en de kwaliteit en overige leveringscondities argwaan
  hebben moeten wekken.

  De meest verregaande betrokkenheid van de wettige handel bij
  fraude met overheidsgelden vormt het zelf creren van een grijze
  parallelmarkt. Recentelijk is in dit verband door de media Noot
  aandacht besteed aan Eurofraude met sigaretten. Noot De
  fabrikanten in de tabaksindustrie lijken daarin een belangrijke rol
  te vervullen. De voordelen voor de reguliere industrie zijn dan ook
  groot: gezien het feit dat de winkelprijs van een pakje sigaretten
  grotendeels wordt bepaald door de op het produkt rustende
  accijnzen, BTW en invoerrechten, kan door het weg laten lekken van
  sigaretten naar de zwarte markt met een zelfde winstmarge een extra
  omzet worden gecreerd. Nederland fungeert in deze fraudes veelal
  als doorvoerland. Er bestaan aanwijzingen dat de parallelmarkt in
  handen is van een in Zwitserland domicilie houdende Italiaan, maar
  het vermoeden bestaat dat enkele grootindustrilen in de
  tabaksindustrie willens en wetens partijen sigaretten aan de
  betreffende tussenhandelaar onderhands hebben doorverkocht.

  3.3.3. Overige verschijningsvormen van een symbiotische relatie
  met de

  marktomgeving

  Tot dusver heeft het accent vooral gelegen op fraudezaken waarin
  door het voorwenden van een andere bestemming de wig tussen kosten
  marktprijs wordt benvloed. Zoals in het voorafgaande zijdelings is
  opgemerkt, bestaat echter ook de mogelijkheid om te frauderen met
  de aard van een produkt of met de aard van een geleverde dienst.
  Ten aanzien van het laatste kan worden gedacht aan de
  koppelbazerij, waarin met behulp van zogenaamde E101-formulieren de
  schijn wordt gewekt dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten
  als zelfstandige werknemers actief zijn. Formeel bemiddelt de
  moderne koppelbaas slechts tussen de bouwondernemers en de
  zelfstandige werknemers en is hij niet verantwoordelijk voor de
  afdracht van premies en belastingen. In werkelijkheid is van
  zelfstandigheid van de werknemers geen sprake en zijn zij in meer
  dan n opzicht afhankelijk van de koppelbaas. De laatste betaalt de
  arbeidskrachten zwart uit en steekt van het door de bouwondernemers
  ter beschikking gestelde loon bijna de helft in zijn eigen zak.

  Het symbiotische element van dit type fraude is evident: de
  bouwondernemers krijgen de beschikking over goedkopere
  arbeidskrachten, terwijl de werknemers, veelal buitenlanders
  Noot , meer kunnen verdienen dan zij in eigen land
  gewend zijn. Voor een uitvoerigere beschouwing over de activiteiten
  van koppelbazen verwijzen we naar het deelrapport Georganiseerde
  criminaliteit in de bouwnijverheid.

  Ten aanzien van fraude met de aard van een produkt worden in
  deze subparagraaf twee verschijningsvormen beschreven. De eerste
  heeft betrekking op het onder valse voorwendselen op de markt
  brengen van een bij wet verboden groeibevorderaar, de tweede op
  merkvervalsing in de horloge- en parfumindustrie.

  Het gebruik van hormonen en andere groeibevorderaars in de
  mestkalverenindustrie is ook in Nederland geen onbekend
  verschijnsel. Een aantal participanten in deze bedrijfstak staat
  niet afwijzend tegenover de mogelijkheid om met behulp van
  groeibevorderaars een ogenschijnlijk beter produkt te leveren. Het
  gebruik van groeibevorderaars heeft twee voordelen: de kalveren
  zijn sneller rijp voor de slacht en de consument kan rekenen op een
  stuk vlees met beduidend minder vet.

  In casus 12 staat het gebruik van een stof centraal die in lage
  doseringen werkt als een diergeneesmiddel en in hoge doseringen als
  groeibevorderaar. Eind 1988 is een wettelijk verbod ingesteld op
  het gebruik van deze stof als groeimiddel. Niettemin kwam begin
  jaren negentig bij verschillende opsporingsinstanties informatie
  binnen dat een groot aantal veehouders bedoeld middel zou gebruiken
  als groeibevorderaar bij het fokken van kalveren. Uit nader
  onderzoek bleek dat het verboden middel vermoedelijk aan de
  veefokkerijen was afgeleverd door een aantal dierenartsen. Deze
  dierenartsen betrokken het middel op hun beurt van een
  farmaceutisch bedrijf. Het betrof hier een in beginsel wettige
  onderneming, waarbinnen een harde kern van daders een illegale,
  lucratieve bedrijfspoot had opgebouwd. Daarbij werd de volgende
  modus operandi gebruikt.

  CASUS 12
  De grondstoffen voor het verboden groeimiddel werden ingekocht bij
  buitenlandse leveranciers (o.a. bij een Duits bedrijf, waar een
  Nederlands bruggehoofd voor de criminele groep werkzaam was). De
  inkoop geschiedde rechtstreeks of via een Zwitserse
  dochteronderneming. Bij het laatste bedrijf werkte een vrouw, die
  precies deed wat haar vanuit Nederland werd opgedragen. Op de
  facturen waarop de inkopen werden verwerkt, wijzigde zij onder meer
  de produktomschrijving van de goederen. Deze inkoopfacturen werden
  vervolgens verwerkt in de officile bedrijfsboekhouding van de
  wettige onderneming.

  Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van een dubbele
  boekhouding. De aan- en verkoop van de illegale groeibevorderaars
  werd vanuit Zwitserland namelijk administratief geleid naar de
  hoofdverdachte.

  Met behulp van deze priv-facturen werden onder meer:

  • de omschrijvingen van de goederen gewijzigd in omschrijvingen
   van niet-illegale produkten;
  • de uiteindelijke bestemmingen van die goederen
   versluierd;
  • de werkelijke opbrengsten bij verkoop onzichtbaar gemaakt.
   Vanuit een speciaal voor dit doel ingericht laboratorium werd de
   produktie van de illegale groeibevorderaar ter hand genomen. De
   afzet van het middel aan de veehouders geschiedde door tussenkomst
   van dierenartsen, die daarvoor een provisie ontvingen.

  Het bovenstaande voorbeeld maakt duidelijk dat ten aanzien van
  verschillende wettige marktpartijen sprake is van verwijtbare
  betrokkenheid bij dit type fraude. Om te beginnen de dierenartsen
  die bereid zijn als tussenhandelaar te fungeren, en in de tweede
  plaats de houders van mestkalveren die de groeibevorderaars
  afnemen. Zonder het gedrag van de laatste groep te willen
  legitimeren, moet deze wel in de juiste context worden geplaatst.
  In een markt waarin de winstmarges uiterst smal zijn, kan het
  gebruik van groeimiddelen namelijk het verschil uitmaken tussen
  overleven en ten onder gaan. Dat fraudeurs in een dergelijke
  nijpende marktsituatie legio afzetmogelijkheden voor hun illegale
  produkten kunnen vinden, laat zich raden.

  Merkvervalsing

  Een ander voorbeeld van de wijze waarop fraudeurs inspelen op
  een marktvraag, is te vinden op het gebied van de merkvervalsing.
  Ten aanzien van dit fraudetype is niet zozeer sprake van
  marktpartijen die het water na aan de lippen staat, maar wordt de
  vraag gegenereerd door hebzucht. In de moderne
  consumptiemaatschappij wordt het bezit van luxe merkartikelen niet
  alleen nagestreefd vanwege de kwaliteit van dergelijke produkten,
  maar evenzeer vanwege de exclusiviteit ervan en de daarmee
  samenhangende status.

  Aan deze exclusiviteit hangt wel een prijskaartje, hetgeen de
  ontwikkeling van een parallelmarkt tot gevolg heeft gehad, waarop
  fraudeurs nagemaakte merkartikelen tegen relatief lage prijzen aan
  de man kunnen brengen. Aangenomen wordt dat counterfeiting
  wereldwijd een groeiend verschijnsel is. Volgens ramingen van de
  World Trade Organization (WTO) maken namaakprodukten thans 3% tot
  9% uit van de wereldhandel. Noot Opsporingsambtenaren
  die in het kader van dit onderzoek over het probleem van
  merkvervalsing zijn genterviewd, zien ook een toename van de handel
  in namaakprodukten in Nederland. Daarenboven zou Nederland ook zijn
  uitgegroeid tot een belangrijk produktie- en assemblageland van
  namaakprodukten. In het bijzonder lijkt dit op te gaan voor de
  produktie van horloges en parfums. Zie hierover meer in het
  volgende hoofdstuk.

  De volgende zaak heeft betrekking op het namaken van dure
  merkhorloges. De verdachten gingen daarbij als volgt te werk.
  CASUS 13
  De hoofdverdachte had de produktiewerkzaamheden opgedragen aan een
  drietal medeverdachten. Zelf hield hij zich meer bezig met de
  logistiek van de operatie. De produktie van de namaak Rolexen vond
  plaats in een werkplaats in het zuiden van het land. De onderdelen
  waren afkomstig uit het buitenland en werden, om de kans op
  ontdekking te verkleinen, afzonderlijk van elkaar geleverd. De
  namaakhorloges werden afgezet in de directe omgeving van de
  Antwerpse vogeltjesmarkt en via een tussenpersoon in caf’s en
  andere uitspanningen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken