• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.4. Recapitulatie

  3.4. Recapitulatie

  In dit hoofdstuk is een aantal verschijningsvormen van fraude
  beschreven. Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen
  fraudevormen waarin de actoren op de wettige markt primair als
  slachtoffers moeten worden aangemerkt en fraudevormen waarin ook
  sprake is van verwijtbare betrokkenheid van (een deel van) de
  wettige nijverheid.

  De zaken die in de categorie parasitaire fraudes zijn
  ondergebracht, vallen voor het grootste deel onder de
  delictsomschrijving van verduistering, eenvoudige en bedrieglijke
  bankbreuk – en vooral – oplichting en flessentrekkerij. De
  belangrijkste gedupeerden zijn bedrijven, andersoortige
  instellingen en particulieren. Deze worden onder valse
  voorwendselen verleid tot afgifte c.q inleg van een deel van hun
  vermogen. Fraudeurs weten in dit soort van zaken de kwetsbare
  plekken van hun slachtoffers feilloos op te sporen en te
  misbruiken. Als fraudegevoelige factoren kunnen worden genoemd:

  * een wankele financieel-economische positie waardoor
  instellingen/personen bereid zijn meer risico te nemen;
  * een te grote mate van discretionaire bevoegdheid van individuele
  functionarissen, in samenhang met een gebrekkige controle van het
  management op de gang van zaken binnen de (gedupeerde)
  instelling;

  * hebzucht en goklust, waardoor de weerbaarheid van de
  benadeelden wordt aangetast. De paragraaf inzake de parasitaire
  fraudevormen werd afgesloten met een voorbeeld waarin de overheid –
  en dus indirect de belastingbetaler – de belangrijkste benadeelde
  was. De betreffende grensoverschrijdende BTW-fraude, waarin sprake
  was van fictieve handel in fictieve goederen, toont aan dat,
  eufemistisch gesproken, de (supra)nationale controle op dit terrein
  nog allesbehalve waterdicht is. Het wegvallen van de controle aan
  de binnengrenzen van de EU heeft een aantal barrires voor het
  plegen van deze fraudevorm zelfs geslecht. In de paragraaf waarin
  de fraudevormen met een symbiotisch element centraal stonden, is
  (onder meer) voortgeborduurd op het probleem van BTW-fraude.
  Ditmaal echter vanuit een ander perspectief, namelijk dat de
  fictieve handel betrekking heeft op bestaande goederen. In het
  laatste geval blijkt een deel van de wettige nijverheid vaak niet
  ongenegen om als afnemer van de partij goederen te fungeren. Dit
  leidt enerzijds tot marktvoordeel voor de betrokken wettige
  marktdeelnemers, maar anderzijds tot ontwrichting van de markt voor
  de overige marktdeelnemers.

  Ook in andere vormen van fraude waarin een symbiotische relatie
  met de wettige nijverheid kon worden vastgesteld – zoals EU-fraude
  – keert dit mechanisme terug: voortdurend blijken wettige
  deelnemers er niet voor terug te deinzen betrokken te raken bij de
  fraudeconstructie. Soms als schakels in de fraudeketen zelf, maar
  vaker nog aan het einde van de keten in de rol van afnemers van de
  besmette goederen/diensten. Daarbij mag overigens niet uit het oog
  verloren worden dat een aantal marktdeelnemers economisch gezien
  bijna gedwongen wordt om te participeren. Door de aangetaste
  concurrentieverhoudingen dreigt voor deze bedrijven het doek te
  vallen, waardoor de verleiding om mee te profiteren van de
  fraudeconstructie erg groot wordt. Uit de casustiek valt echter ook
  af te leiden dat financile nood of aangetaste
  concurrentieverhoudingen zeker niet in alle gevallen de
  belangrijkste drijfveren tot participatie van legale
  marktdeelnemers zijn; soms gaat het gewoonweg om het vergroten van
  de eigen omzet tegen zo gering mogelijke kosten en mogen fraudeurs
  als het ware de kastanjes uit het vuur halen.

  Dit brengt ons bij de vraag welke factoren bepalen dat sommige
  marktsectoren gevoeliger zijn voor grootschalige penetratie van
  fraudeurs dan andere. Theoretisch zou georganiseerde criminaliteit
  zich in elke bedrijfstak kunnen vestigen, maar in de praktijk
  blijkt sprake van aantrekkelijke en beduidend minder aantrekkelijke
  branches. De fraudezaken met een symbiotisch element uit het
  onderhavige onderzoek speelden zich af in respectievelijk de olie-,
  vlees-, zuivel-, tabaks- en textielsector. Noot Het kan
  geen toeval zijn dat juist deze vijf branches ook door de Europese
  Commissie in haar prioriteitennota 1995 als extra fraudegevoelig
  worden aangemerkt (Europese Commissie, 1995). Uit het onderhavige
  onderzoek kan een aantal gemeenschappelijke kenmerken voor
  bovengenoemde sectoren worden afgeleid. In de eerste plaats is er
  in alle vijf branches voortdurend sprake van een grote marktvraag.
  Daarenboven kenmerkt de handel zich in deze bedrijfstakken door een
  hoge omloopsnelheid: fraudeurs zijn er met andere woorden bij
  gebaat dat er snel omzet gemaakt kan worden. Van groot belang is
  uiteraard of de te verwachten winstmarges aantrekkelijk genoeg
  zijn, alsmede of de desbetreffende markt voldoende mogelijkheden
  biedt om te schuilen. Het laatste element maakt deel uit van de
  afschermingsstrategie en zal in hoofdstuk 5 uitvoerig worden
  behandeld. Nu reeds kan echter worden opgemerkt dat naarmate de
  mogelijkheden voor de wettige nijverheid om mee te liften met de
  fraudeconstructie groter zijn, de fraudeur minder vanuit de branche
  zelf te vrezen heeft.

  Last but not least zijn een ondoorzichtige regelgeving en een
  gebrekkige interne en externe branchecontrole vanuit het oogpunt
  van de fraudeur aantrekkelijke elementen. De voorbeelden in
  paragraaf 3.3 spreken wat dat betreft boekdelen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken