• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.1. Kerngegevens

  4. ACCOUNTANCY

  4.1. Kerngegevens

  4.1.1. De accountant als vertrouwenspersoon van onderneming en
  publiek

  De accountant stelt de betrouwbaarheid van financile gegevens
  vast. Deze controlerende taak kan hij uitoefenen in dienst van een
  bedrijf ten behoeve van dit bedrijf (interne accountant), als
  accountant-administratieconsulent of als openbaar accountant,
  veelal in dienst van een van de accountantskantoren. In deze
  laatste functie heeft hij de exclusieve bevoegdheid de jaarrekening
  van een onderneming van een verklaring te voorzien, die gebruikt
  mag worden in het maatschappelijke verkeer. Dit houdt in dat derden
  op de betrouwbaarheid van deze verklaring af moeten kunnen gaan en
  dat derhalve hoge eisen worden gesteld aan de onafhankelijkheid van
  de openbaar accountant.

  Naast de controlerende taak van de accountant kan een belangrijk
  deel van de werkzaamheden bestaan uit advisering op belasting-,
  administratief en managementsgebied. In deze positie als adviseur
  en controleur ten behoeve van de onderneming heeft hij een
  vertrouwensrelatie met zijn opdrachtgevers. De geheimhoudingsplicht
  is hiervan een uitvloeisel, ofschoon de accountant zich niet kan
  beroepen op een wettelijk erkend verschoningsrecht.
  Noot

  4.1.2. Taak en werkzaamheden

  De bekendste taak van de accountant en ook n van de
  belangrijkste is het controleren van de jaarrekening van een
  onderneming, bedrijf, vereniging of andere rechtspersoon. Alleen de
  openbaar accountant – veelal is dit een registeraccountant (RA) –
  is hier toe bevoegd. Dit wil zeggen dat de accountant zelfstandig
  werkzaam is en onafhankelijk is van degene die hij controleert.
  Doel van de accountantscontrole is het geven van een oordeel over
  de betrouwbaarheid en toereikendheid van de posten in de
  jaarrekening. Er kan een verklaring van goedkeuring worden afgeven,
  een oordeelonthouding, een verklaring met beperking en tot slot een
  verklaring van afkeuring. Met betrekking tot deze verslaggeving
  kunnen behalve de clint ook andere belanghebbenden partij zijn.
  Hieronder zijn te verstaan de aandeelhouders, mogelijke toekomstige
  aandeelhouders, werknemers, leveranciers, financile instellingen en
  overheidsorganen. In deze zin wordt wel gesproken van de accountant
  als vertrouwensman van het maatschappelijke verkeer.

  Voor rechtspersonen bestaat er een publikatieplicht om onder
  andere een jaarverslag en een jaarrekening te deponeren bij het
  Handelsregister. Deze gegevens geven inzicht in de financile
  positie van de rechtspersoon en zijn openbaar. Bij middelgrote en
  grote rechtspersonen is door de overheid een accountantscontrole
  van deze gegevens verplicht gesteld. De Wet op de Jaarrekening
  geeft de openbaar accountant het alleenrecht op de controle van de
  jaarrekeningen, inclusief die van financile instellingen. Niet
  alleen de overheid, ook aandeelhouders, commissarissen,
  subsidiegevers of beleggers kunnen de onderneming verplichten een
  deskundige van buitenaf opdracht te geven tot controle van de
  jaarrekeningen. Voor deze groepen vormt de accountantsverklaring
  een belangrijk informatiemiddel bij het verkrijgen van inzicht in
  de vermogenspositie en de resultaten van de onderneming of
  instelling. In toenemende mate treedt de openbaar, controlerende
  accountant ook op als adviseur op administratief en financieel
  terrein. Vaak gebeurt dit op verzoek van de bedrijfsleiding die
  behoefte heeft aan specifieke deskundigheid van buitenaf.

  Naast de openbaar accountant valt de interne accountant te
  onderscheiden. Deze dient in de eerste plaats de belangen van de
  onderneming waar hij werkzaam is. Hier vervult hij een
  controlerende of adviserende en beleidsondersteunende rol. Als
  controleur kan hij eveneens een verklaring geven bij de
  jaarrekening, maar vanwege zijn dienstverband bij de onderneming
  mag deze niet aan het publiek bekend gemaakt worden. Hierin ligt
  een belangrijk verschil met de openbaar accountant.

  Tot slot valt hier te noemen de werkzaamheden van de
  accountant-administratieconsulent (AA). De AA is van oudsher meer
  gericht geweest op dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf.
  Administratieve dienstverlening nam hierbij een belangrijke plaats
  in, maar de laatste jaren is een verschuiving te zien naar controle
  en advisering. Sinds 1992 kunnen ook de AA’s de bevoegdheid krijgen
  tot certificering van de jaarrekening. Verklaringen die voorheen
  enkel gebruikt konden worden in de beperkte kring van
  bedrijfsleiding en bijvoorbeeld banken, kunnen dan ook ten behoeve
  van het maatschappelijk verkeer worden afgegeven.

  4.1.3. De organisatie

  De accountancy als beroepsgroep heeft deze eeuw een zeer grote
  vlucht gemaakt en telt thans naar schatting meer dan 11.000 actieve
  leden. Binnen de beroepsgroep zijn twee verschillende
  beroepsorganisaties te onderscheiden. De RA’s hebben zich verenigd
  in het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) en de
  AA’s in de Nederlandse Orde voor

  Accountants-administratieconsulenten (NOvAA). Beide organisaties
  treden zelfregulerend op, stellen eisen aan de kwaliteit van de
  beroepsuitoefening en behartigen de belangen van hun leden. Sinds
  10 september 1993 kent men een gezamenlijke tuchtrechtspraak met
  gelijkluidende gedrags- en beroepsregels. Er is sprake van een
  duidelijk toenadering. Het NIVRA telde per november 1995 8.000
  actieve leden. Deze leden hebben een interne NIVRA-opleiding of een
  universitaire opleiding gevolgd met een part-time postdoctoraal
  programma, aangevuld met enige jaren praktijkervaring. Inschrijving
  in het register verleent de accountant het recht de wettelijk
  beschermde titel van RA te voeren.

  De NOvAA telde per november 1995 4.000 actieve leden. Sinds 1992
  heeft het beroep van AA een wettelijk kader gekregen, met als
  belangrijkste consequentie dat de NOvAA een publiekrechtelijke
  organisatie is geworden en dat de AA die een daartoe verplicht
  examen heeft afgelegd, de bevoegdheid tot certificering van de
  jaarrekening krijgt. Alle certificeringsbevoegde AA’s zijn
  ingeschreven in het register voor AA’s en hebben daarmee dezelfde
  status gekregen als de RA’s.

  Van de AA’s is ongeveer 75% werkzaam als zelfstandig accountant
  of in dienst bij een accountantskantoor. Hierbij dient opgemerkt te
  worden dat van deze AA’s (nog) niet iedereen de bevoegdheid heeft
  tot certificering van de jaarrekening. Van de RA’s werkt ongeveer
  de helft als openbaar accountant (Van Schaik 1993;
  NIVRA-Jaarverslag 1993/1994). Een ander deel is werkzaam als intern
  accountant of als accountant bij de overheid.

  Er is binnen de beroepsgroep een toenemende commercialisering en
  uitbreiding van de dienstverlening waar te nemen, waarbij op
  kantoorniveau intensief wordt samengewerkt met fiscalisten en
  organisatie-adviseurs. In de jaren zeventig en tachtig heeft, mede
  als gevolg van uitbreiding van het takenpakket, een fusiegolf en
  concentratie plaatsgevonden. Thans is meer dan de helft van de
  openbaar RA’s in dienst bij een van de vijf grote
  accountancykantoren waar meer dan 100 RA’s werken
  (NIVRA-jaarverslag 1993/9194, p. 30).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken