• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.6. Slotbeschouwing

  3.6. Slotbeschouwing

  De notaris is een openbaar ambtenaar wiens tussenkomst dwingend
  is voorgeschreven; de notaris heeft door zijn ministerieplicht veel
  minder speelruimte om clinten of diensten te weigeren dan
  bijvoorbeeld de advocaat. Het takenpakket van de notaris is in de
  afgelopen periode uitgebreid. Hij verleent in toenemende mate
  advieswerkzaamheden voor clinten. In de uitoefening van deze
  werkzaamheden is de notaris partijdig.

  De aangetroffen voorvallen van verwijtbare betrokkenheid hebben
  nagenoeg alle betrekking op de klassieke taakuitoefening. Van de
  diensten van de notaris wordt zowel gebruik gemaakt vanwege de
  parafernalia van het ambt als voor handelingen waarbij zijn
  tussenkomst wettelijk is voorgeschreven zoals de verkoop van
  onroerend goed en de oprichting van rechtspersonen. Binnen de
  beroepsgroep bestaat naar mijn mening weinig inzicht in elkaars
  werkwijzen. Evenmin als bij de advocatuur het geval is, heeft de
  tuchtrechtspraak in voldoende mate een corrigerende functie op de
  misstanden in de uitoefening van het notarisambt. Er zijn weinig
  ambtshalve ingestelde klachten tegen notarissen; ook is er weinig
  voeding vanuit de accountantscontrole, waaraan notariskantoren
  periodiek worden onderworpen. Een fundamenteel probleem is dat er
  in het algemeen betrekkelijk weinig concrete richtsnoeren zijn voor
  notarissen hoe te handelen bij verdachte verzoeken om
  dienstverlening. In hoeverre mag de notaris afgaan op de juistheid
  van de door de clint verstrekte informatie, wanneer begint zijn
  rechercheplicht en hoe ver dient deze te gaan? De KNB heeft in de
  afgelopen tijd initiatieven genomen om hierin meer duidelijk te
  brengen.

  In 1995 is de dienstweigeringsgrond door de KNB aangescherpt.
  Aan de bestaande gronden (strijd met wet) van dienstweigering is
  toegevoegd dat er ook diensten geweigerd moeten worden als er
  gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de clint ongeoorloofde
  bedoelingen heeft met zijn transacties. Voorts ligt het in het
  voornemen van de KNB om nog dit jaar de vertrouwensnotaris in te
  voeren. Aan de vertrouwensnotaris kunnen gevallen van
  dienstweigering worden gemeld. In samenspraak kan dan worden
  bepaald of de zaak aan de overheid zal worden gemeld. Bovendien
  kunnen de betrokken gegevens aan de overige notariskantoren worden
  doorgegeven. Ten behoeve van het instituut vertrouwensnotaris
  zullen criminaliteitsindicatoren voor dienstweigering en melding
  worden ontwikkeld. In de ontwerpwet op het Notarisambt wordt het
  toezicht op de beroepsuitoefening versterkt. De voorzitter van de
  kamer van toezicht krijgt onder meer de bevoegdheid om inzage te
  verlangen in de kantoor- en priv-administratie en om een onderzoek
  te doen instellen door het bureau financieel toezicht (art. 92).
  Dit nieuwe bureau zal een grote mate van zelfstandigheid krijgen,
  waarbij het onder andere de bevoegdheid krijgt de minister uit
  eigen beweging te adviseren (art. 105). De toegang tot de
  tuchtrechter zal worden verbreed doordat de KNB in de nieuwe
  notariswet de mogelijkheid krijgt om zefstandig tuchtzaken
  aanhangig te maken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken