• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.5. De voorvallen

  3.5. De voorvallen

  3.5.1. Inleiding

  Evenals bij de advocaat kan de verwijtbare betrokkenheid van de
  notaris bij georganiseerde misdaad eruit bestaan dat hij specifieke
  kennis (informatie, e.d.) levert en afscherming biedt. Als
  bijzonder kenmerk van de notaris komt erbij dat zijn tussenkomst
  wettelijk is voorgeschreven voor het kunnen verrichten van
  rechtshandelingen.

  Voorafgaand aan de presentatie van de gevallen, zal eerst worden
  ingegaan op de bronnen die zijn gebruikt.

  3.5.2. De bronnen

  Hetgeen over de verschillende bronnen en de kwaliteit van de
  gegevens in het hoofdstuk over de advocatuur (2.5.2) is gesteld,
  geldt uiteraard ook overkort voor dit hoofdstuk. Het is even
  moeilijk als bij de advocaat het geval is om ook maar enigszins een
  betrouwbaar beeld te krijgen van de omvang van de verwijtbare
  betrokkenheid van het notariaat. De volgende bronnen zijn
  gebruikt.

  Tuchtzaken

  Uit een onderzoek naar de zaken die door het hof in de periode
  1990 tot 1995 zijn behandeld, komt 1 zaak naar voren die als
  voorbeeld van verwijtbare betrokkenheid bij strafbare gedragingen
  van criminele groepen kan worden aangemerkt.

  Finpolbestand

  Het Finpolbestand (zie voor nadere details hoofdstuk 2.5.2)
  bevatte 51 meldingen, waarbij 45 notarissen betrokken waren. Na
  toelichting van Finpolrechercheurs en de landelijk MOT-officier
  bleven slechts 3 meldingen over die voldoende duidelijkheid gaven
  over de aanwezigheid van verwijtbare betrokkenheid.

  CRI-inventarisatie

  Blijkens deze inventarisatie werd bij 9 van de criminele groepen
  melding gemaakt van bevestigde criminele contacten met notarissen.
  Noot Vier van deze meldingen zijn nagetrokken, waaruit
  naar voren kwam dat 1 melding ten onrechte was geschied, 2 gevallen
  waren twijfelachtig en n geval was voldoende sterk. Deze was ook
  uit andere bron bij mij bekend.

  LCID-bestand

  Na screening van alle meldingen terzake van notarissen in de
  periode 1989-1994 bleven vier meldingen over, waarbij drie
  notarissen betrokken zijn. Twee van deze notarissen zijn ook al via
  de MOT aangemeld bij Finpol.

  Overig

  Uit de verschillende deelstudies, de aangeleverde rapportages
  vanuit de regiokorpsen en bij navraag bij diverse diensten en de
  KNB, kwamen 5 gevallen naar voren van verwijtbare
  betrokkenheid.

  Ten slotte is de inventarisatie van Wilzing vergeleken met mijn
  inventarisatie van gevallen. Deze lijst bevat vier namen van
  notarissen, van wie twee ook in mijn inventarisatie zijn opgenomen.
  De overige twee gevallen zijn niet opgenomen, omdat deze naar mijn
  mening onvoldoende duidelijk zijn.

  3.5.3. De vormen van verwijtbare betrokkenheid

  De aangetroffen voorbeelden van verwijtbare betrokkenheid hebben
  vooral betrekking op de omstandigheid dat de notaris zich leent
  voor het afschermen van misdaadgeld. In een aantal gevallen bestond
  de betrokkenheid uit het verlenen van ambtelijke dienstverlening,
  in andere gevallen uit het simpelweg leveren van een faade (een
  stempel, de kantoorrekening).

  Ambtelijke dienstverlening die niet verricht had mogen
  worden.

  In het volgende voorbeeld bestaat de rol van de notaris uit het
  verschaffen van gereedschap aan een handelaar in rechtspersonen.
  Deze handelaar levert op zijn beurt het gereedschap aan criminele
  organisaties, die zowel in de drughandel als in omvangrijke fraudes
  actief zijn. De notaris vervult hierdoor een faciliterende rol voor
  het maken van misbruik met rechtspersonen. De notaris is ervan op
  de hoogte dat de oprichters van de BV’s strofiguren zijn. Geval 1:
  A is een bekende handelaar in lege BV’s. Veel van de door hem
  opgerichte vennootschappen eindigen vroeg of laat in een
  faillissement, waarna de schuldeisers in de kou achterblijven. De
  vennootschappen hebben nog enkele andere kenmerken met elkaar
  gemeen: kort na de oprichting en kort voor het faillissement vinden
  bestuurswisselingen plaats. Ten slotte is er nog n belangrijk
  gemeenschappelijk kenmerk: de oprichting van deze vennootschappen
  vindt altijd bij dezelfde notaris plaats. In de periode 1991-1992
  zijn door hem vijftig vennootschappen opgericht.

  De gang van zaken is als volgt. A bereidt de oprichting geheel
  voor als ware hij de oprichter. Hij vult het vragenformulier van
  het ministerie in, betaalt de kosten van de oprichting, stort de
  stichtingskosten en regelt alles op de bank. Het enige dat hij niet
  doet, is zijn handtekening onder het vragenformulier van het
  ministerie zetten. A laat zich bij zijn bezoek aan de notaris
  steeds vergezellen door een van zijn secretaresses op wier naam de
  oprichting van de BV wordt gesteld. Deze krijgt hiervoor een extra
  vergoeding van f.1000 per inschrijving. De notaris is op de hoogte
  van het feit dat de oprichters slechts strofiguren zijn en dat A de
  werkelijke oprichter is. Dit blijkt uit het feit dat zowel de
  conceptakte van oprichting als de declaratie naar A worden
  gestuurd.

  Om dergelijke stro-oprichtingen te voorkomen is op het
  vragenformulier van het ministerie van Justitie de vraag opgenomen
  of het in de bedoeling ligt van de oprichter om binnen een jaar na
  de oprichting bestuursmutaties te laten plaatsvinden. Steevast werd
  deze vraag met nee beantwoord. De eerdere ervaringen met A hadden
  anders moeten leren en bovendien bleken soms al voor het passeren
  van de akte de overschrijvingsformulieren klaar te liggen. De
  notaris kon derhalve volledig op de hoogte zijn van het feit dat de
  oprichter slechts tijdelijk een bestuursfunctie zou bekleden, en
  dat het vragenformulier op dit punt onjuist was ingevuld (bron:
  dossier en informatie van rechercheurs).

  Wij zijn met behulp van de bij de afdeling Rechtspersonen van
  het ministerie van Justitie aanwezige gegevens nagegaan of het
  vaker voorkomt dat bepaalde notarissen betrokken zijn bij de
  oprichting van BV’s die korte tijd later failleren (faillissementen
  kort na de oprichting kunnen wijzen op misbruik; zie Landman,
  1994). Hiervoor is de periode 1 mei 92 tot 1 mei 95 genomen. Hierin
  werden door 1.236 notarissen 95.535 verzoeken tot oprichting
  ingediend. Van de in deze periode opgerichte BV’s gingen er binnen
  de periode 548 failliet. Het volgende staafdiagram geeft de
  spreiding weer van het aantal faillisementen over het aantal
  notarissen. Hieruit blijkt dat de zojuist genoemde notaris, die
  zijn werkzaamheden voor mei 1992 verrichtte, tot de grote
  uitzonderingen behoort.

  Het volgende voorbeeld sluit aan op het vorige. Na een
  zogenoemde stromanoprichting (waarbij de echte eigenaar bij de
  oprichting op de achtergrond blijft) wordt ook bij de overdracht
  aan de echte eigenaar diens naam in het verborgene gehouden. Geval
  2: Sedert 1 januari 1993 moet de overdracht van aandelen in een BV
  geschieden bij notarile akte. Doel hiervan is te voorkomen dat de
  eigendom van een BV na een stromanoprichting gemakkelijk onderhands
  kan worden overgedragen aan de man die bij de oprichting achter de
  schermen bleef. Door de verplichting van de overdracht bij notarile
  akte wordt de man achter de schermen echter
  Place text describing image 1 here!
  zichtbaar. Het is gebruikelijk dat de notaris in de akte vermeldt
  welke natuurlijke personen voor hem verschenen en op welke titel
  zij handelden.
  In het voorliggende geval werkte de notaris mee aan het achter de
  schermen houden van de natuurlijke personen bij de
  aandelenoverdracht. De notaris verklaarde in de akte dat er twee
  rechtspersonen voor hem verschenen, koper en verkoper, zonder dat
  de natuurlijke personen die de beide rechtspersonen
  vertegenwoordigden, met naam en toenaam werden genoemd en zonder
  dat er een volmacht aan de akte was gevoegd (bron: CID-rapport en
  toelichting van Finpolrechercheurs).

  Fraude betekent dat een valse schijn wordt opgewekt om de ander
  (fiscus, handelspartner e.d.) op het verkeerde been te zetten. De
  valse schijn kan eruit bestaan dat persoon X feitelijk ten onrechte
  als directeur/aansprakelijke persoon naar voren wordt geschoven of
  dat met de herkomst of bestemming van geld en goederen wordt
  gemanipuleerd. In het handelsverkeer moet men op het adagium een
  man een man, een woord een woord kunnen vertrouwen. Fraude is in
  essentie misbruik maken van dit vertrouwen. De notaris dient er,
  voor zover hij bij transacties betrokken is, op toe te zien dat
  personen gemaakte afspraken niet ten onrechte schenden of
  aansprakelijkheid ontlopen.

  Een bekende manier om misdaadgeld te witten is het uitvoeren van
  een A-B-C(-D) transactie. Op n dag wordt onroerend goed diverse
  keren verkocht met als eindresultaat een groot prijsverschil tussen
  de prijs waarvoor A verkocht en C kocht. De A-B-C-constructie laat
  formeel de winst vallen bij degene die daar, gelet op bijvoorbeeld
  het geven van een legale herkomst aan zijn inkomen, het meeste
  behoefte aan heeft. A-B-C-transacties kunnen echter ook andere
  doelen dienen, zoals uit de volgende twee voorbeelden blijkt. Geval
  3: A bemiddelt als aspirant-makelaar voor de aankoop van onroerend
  goed ten behoeve van een buitenlandse koper, die in Nederland wil
  investeren. A maakt misbruik van het in haar gestelde vertrouwen.
  Zij koopt zelf panden op tegen een veel lagere prijs dan waarvoor
  de investeerder de panden uiteindelijk koopt; tussen A en haar
  clint wordt de vertrouweling van A, de heer B geplaatst. Zo weet de
  buitenlandse investeerder niet dat A eigenaar was en bovendien
  wordt deze in de waan gebracht dat de prijs waarvoor van B gekocht
  wordt, zo gek nog niet is. De winst ligt in de relatie A-B. Het
  nadeel voor de buitenlandse investeerder wordt op circa een miljoen
  gulden geschat.

  Het was steeds dezelfde notaris die door A bij de aankopen door
  A en de verkopen aan respectievelijk B en de investeerder werd
  betrokken. De notaris verleed de akten evenwel zonder vragen te
  stellen of dienst te weigeren (bron: dossier en toelichting van een
  rechercheur). Geval 4: Een drughandelaar koopt met medewerking van
  een notaris een groot aantal huizen op. Hierna worden de huizen
  door een makelaar voor de driedubbele waarde getaxeerd, waarna de
  huizen via dezelfde notaris weer worden verkocht aan personen met
  een criminele achtergrond. Er werd hierbij gebruik gemaakt van
  valse paspoorten, dubieuze hypothecaire akten en transportakten
  werden meermalen op n dag gepasseerd. In veel gevallen werden op
  deze basis hoge hypotheken verstrekt, waarbij de kopers de leningen
  niet aflosten en met de noorderzon vertrokken. De notaris heeft,
  nadat het tot een strafzaak tegen de hoofdverdachte was gekomen,
  zijn praktijk neergelegd (bron: OvJ en rechercheur Finpol).

  In het volgende geval wordt de notaris misbruikt door enkele
  buitenlandse fraudeurs, die een grote bank in het buitenland
  oplichten. Geval 5: Door twee buitenlanders wordt genvesteerd in
  onroerend goed. Nadat aanvankelijk een prijs in een voorlopige
  verkoopovereenkomst was vastgelegd, wordt deze op verzoek van de
  kopers bij het opmaken van de transportakte, in het kader van
  zogenaamde bemiddelingskosten, met ettelijke miljoenen opgehoogd.
  De notaris voldoet aan deze wens – waarbij ook de verkoper nog eens
  enige tonnen extra krijgt – zonder dat hem bekend is waar de
  bemiddeling uit heeft bestaan noch wat een andere aanleiding zou
  kunnen zijn voor deze transactie. Doordat de bemiddelingskosten
  tegelijkertijd in mindering worden gebracht op de koopprijs die via
  de notaris aan de verkoper wordt betaald, blijft de bestemming van
  dit deel van de koopprijs buiten het (toe)zicht van de notaris.
  Uiteindelijk wordt door een buitenlandse bank voor een te hoge
  waarde een lening verstrekt en de bemiddelingskosten zijn
  vermoedelijk doorgesluisd naar een ver land (bron: dossier en
  toelichting rechercheurs).

  In de twee volgende gevallen is sprake van een duidelijke
  witwasconstructie, waaraan een notaris zijn medewerking verleende.
  Geval 6: Het betreft hier het geval dat in het hoofdstuk over de
  advocatuur onder voorval 15 is beschreven. De notaris, maat van een
  gecombineerd notaris- en advocatenkantoor, was formeel de
  verantwoordelijke en op de hoogte van de pogingen van de advocaat
  om een witwasconstructie op te zetten (bron: Finpol).

  Geval 7: Een notaris passeert op n dag driemaal een
  transportakte met betrekking tot hetzelfde pand, waarbij de waarde
  toeneemt van 7 naar 14 naar 21 miljoen gulden. De notaris verricht
  de ambtelijke dienstverlening zonder meer (bron: rechercheur).

  In een aantal recente arresten Noot heeft de Hoge
  Raad aangegeven waar de civielrechtelijke verantwoordelijkheid ligt
  van de notaris bij het meewerken aan A-B-C-D transacties. Curatoren
  van de Tilburgsche Hypotheekbank (THB) verweten de notaris dat hij
  te gemakkelijk akten van eigendomsoverdracht en hypotheek had
  verleden. Er was namelijk sprake van overfinanciering en van
  prijsopdrijving (verdubbeling van de prijs op n dag), waardoor de
  prijs in geen enkele verhouding meer stond tot de marktwaarde. Het
  verwijt was dat hij tekort was geschoten in de jegens de
  schuldeisers van de THB te betrachten zorgvuldigheid. De HR
  oordeelde dat de notaris onder bijzondere omstandigheden ook
  verplicht is tot een zekere zorg voor derden die mogelijkerwijs
  betrokken zijn bij door hem te verrichten diensten. In n geval werd
  de claim van de curatoren afgewezen omdat niet vaststond dat de
  transacties van dien aard waren geweest dat er voor de THB ernstig
  gevaar voor insolventie te duchten viel. In het andere geval werd
  de claim wel toegewezen omdat de notaris op de hoogte was op welke
  de dubieuze wijze de transacties plaatsvonden. Onder deze
  omstandigheden had de notaris zijn medewerking moeten weigeren.

  Hoe gevarieerd de bovenstaande voorvallen ook zijn, zij hebben
  met elkaar gemeen dat de notaris eigenlijk wel weet dat er iets
  niet deugt, maar geen verantwoordelijkheid voelt daar iets tegen te
  ondernemen.

  Ten slotte nog een voorbeeld van een notaris die in contacten
  met een zeer belangrijke druggroep tekortschoot in zijn
  controlerende taak. In de gesprekken die wij met de KNB voerden,
  werd het niet-checken van gegevens zoals in het onderstaande
  voorbeeld gebeurde, een van de doodzondes van de notaris genoemd.
  Geval 8: Een organisatie die zich op grote schaal bezighield met
  handel en produktie van amfetamine, maakte voor het witwassen van
  gelden gebruik van de diensten van notarissen. Onder andere werden
  er gelden van buitenlandse banken overgemaakt op de rekening van de
  notaris die belast was met het passeren van de transportakte van
  aan te kopen onroerende goederen. Voor verschillende activiteiten
  van de organisatie werd gebruik gemaakt van buitenlandse
  rechtspersonen, die in strijd met de voorschriften niet
  ingeschreven stonden in het handelsregister bij de Kamers van
  Koophandel. Wanneer deze rechtspersonen gebruikt werden bij de
  aankoop van onroerend goed, liet de betrokken notaris na de
  inschrijvingen in het handelsregister te controleren (bron:
  dossier).

  De faade van het notariskantoor als ideale
  afscherming

  Na de strafzaak tegen de Amsterdamse notaris S.-S. uit 1983 is
  het volgende voorval zonder enige twijfel de cause clbre van het
  notariaat in de jaren negentig. Geval 9: De notaris, tegen wie
  overigens geen strafrechtelijk onderzoek is gestart, heeft in zijn
  beroepspraktijk altijd veel belangstelling gehad voor werkzaamheden
  die buiten het werkterrein van de klassieke, ambtelijke
  dienstverlening lagen. Gericht als hij naar eigen zeggen is op
  innovatie, besluit hij in 1992 om binnen zijn notariaat
  trustwerkzaamheden aan te bieden. Als trustee beheert hij onder
  meer de op zijn kantooradres gevestigde rechtspersonen en hij voert
  het beheer van bankrekeningen in binnen- en buitenland, die deels
  op naam van de betrokken rechtspersonen en deels op eigen naam zijn
  gesteld, of van zijn voor dit doel opgerichte stichting. Zo heeft
  de notaris zich begin jaren negentig op grote schaal beziggehouden
  met het namens derden aanbieden van leningen aan voornamelijk
  buitenlandse personen. Deze personen dienden voor het verkrijgen
  van de lening 20% van het te lenen bedrag op rekening van de
  stichting van de notaris te storten. In totaal zijn op deze wijze
  door de stichting enkele miljoenen dollars ontvangen. Het verwijt
  dat de notaris wordt gemaakt, is dat hij de legale herkomst van
  deze gelden onvoldoende heeft geverifieerd. Als notaris/trustee is
  hij de vlag geweest die de lading heeft gedekt; dankzij zijn
  tussenkomst bleef verborgen wie de derden waren die de leningen
  verstrekten. Het is zeker niet uitgeslotendat de buitenlandse
  personen van zichzelf leenden en hiermee aan hun geld een legale
  herkomst gaven. Een bijzonderheid van de affaire is dat de notaris
  – eufemistisch uitgedrukt – voor een notaris ongebruikelijke
  contacten heeft onderhouden. Tot de relaties van de notaris
  behoorden onder meer de adviseur van een bekende mafiafamilie uit
  New York en een puissant rijke Italiaanse oplichter,
  gespecialiseerd in afpersingen en het uitschrijven van ongedekte
  cheques. Ook enkele Nederlandse oplichters behoorden tot de
  klantenkring van de notaris.

  Vermeldenswaard is dat de notaris betrokken is geraakt bij de
  overname van een Oostenrijkse bank.
  In oktober 1992 wordt een bedrag van bijna tien miljoen dollar door
  een Italiaanse notaris/advocaat in opdracht van de Italiaanse
  oplichter geboekt op de rekening van de stichting derdengelden van
  de notaris. De notaris boekt een groot deel van dit bedrag door
  naar een holding, waarvan een (thans gedetineerde) Nederlandse
  oplichter directeur is. De holding sluist dit bedrag door naar een
  priv-bankrekening van de notaris in Luxemburg. Daar wordt het geld
  door de notaris opgenomen. De paper trail wordt op dat moment
  afgebroken. Vermoedelijk staat de contante opname van het
  geldbedrag in verband met de aankoop van de Oostenrijkse bank. Op
  verzoek van de Italiaan koopt de notaris in oktober 1992 voor
  vijftig miljoen gulden de aandelen van deze bank. Er bestaan
  aanwijzingen dat de vastgestelde contacten tussen de notaris en de
  New Yorkse consigliere eveneens met de overname van de Oostenrijkse
  bank verband hielden. De Oostenrijkse autoriteiten stellen de bank
  evenwel kort na de overname onder toezicht als zij aanwijzingen
  krijgen dat de Italiaanse mafia de bank heeft overgenomen. Korte
  tijd later (februari 1993) gaat de bank failliet (bron: tuchtzaak,
  LCID, Finpol , toelichting van Finpol).

  Naar alle waarschijnlijkheid is de notaris slachtoffer van zijn
  eigen dadendrang geworden. Hij heeft tijdens enkele buitenlandse
  escapades grote financile risico’s gelopen, waarvan hij zich
  vermoedelijk niet eens bewust is geweest. Hoewel de notaris ver
  buiten de grenzen van het eigenlijke werkterrein van de notaris
  heeft geopereerd, hebben hij en zijn klanten misbruik gemaakt van
  de parafernalia van het notarisambt (de status van onkreukbaarheid
  en degelijkheid; de geheimhouding). De notaris is inmiddels uit het
  ambt gezet. Hieronder volgen enkele minder spectaculaire
  voorbeelden van notarissen die zich ervoor lenen om als faade te
  fungeren. Geval 10: In een advanced fee oplichtingszaak werd een
  notaris benaderd door een vertegenwoordiger van een Luxemburgse SA
  die zou bemiddelen bij zogenaamde internationale
  leningstransacties. De opzet was dat deze vennootschap miljarden
  dollars van beleggers bijeen zou brengen die vervolgens weer zouden
  worden uitgeleend aan derden. Na verloop van een bepaalde tijd
  zouden de ingelegde bedragen weer met winst aan de beleggers worden
  teruggestort. De rol van de notaris bestond er uit deze gelden via
  zijn kantoorrekening te ontvangen en weer terug te betalen.
  Daarnaast diende hij zijn kantoor ter beschikking stellen voor het
  tekenen van de contracten met de deelnemers. Een bedrag van 750.000
  dollar dat op de rekening van de notaris binnenkomt, wordt in
  opdracht van de notaris door de bank cash aan de bemiddelaar
  uitbetaald. Daarna blijkt het geld verdwenen. Van inhoudelijke
  bemoeienis met de transacties door de notaris was geen sprake. Hij
  heeft alleen als uithangbord gediend om een schijn van
  betrouwbaarheid te geven aan de transacties. (bron: dossier
  KNB)

  Geval 11: In opdracht van een belangrijke buitenlandse
  hasjtransporteur zou door tussenkomst van een notariskantoor
  getracht zijn een bedrag van ruim twee miljoen buitenlandse valuta
  om te wisselen in dollars. Hiertoe zou het geld giraal op een
  rekening van het kantoor zijn binnengekomen, waarna door de notaris
  een zogenaamde dollarrekening is geopend waarop het geld dan weer –
  gewisseld en wel – verder geboektmoest worden. Op deze wijze
  verleende het kantoor zijn diensten bij een wisseltransactie, die
  normaal gesproken op een veel eenvoudiger – namelijk rechtstreeks
  via de bank – en voordeliger wijze plaats had kunnen vinden (bron:
  Finpol).

  Geval 12: Door een drugsorganisatie wordt getracht via een
  Nederlandse bank een bedrag van 16 miljoen dollar over te boeken
  naar een bank in Zuid-Amerika. Een Zwitserse bank zou garant staan.
  Een notaris waarmerkt de handtekeningen op het leencontract voor
  authentiek, zonder de gegevens van de betrokkenen te verifiren,
  waarmee een schijn van betrouwbaarheid aan het contract wordt
  gegeven die niet gerechtvaardigd is (bron: Finpol).

  Ten slotte nog een geval dat gezien mogelijke consequenties voor
  een getuige slechts summier kan worden weergegeven. Geval 13:
  Koper, een gewelddadige man met een breed crimineel verleden, koopt
  een pand met de afspraak dat een deel van de koopsom onder de tafel
  door wordt betaald. Ten overstaan van de notaris vindt deze
  betaling plaats. Hierbij doet zich een incident voor, waaruit het
  ook voor de notaris zonneklaar moest zijn dat in zijn aanwezigheid
  onder de tafel door werd betaald (bron: mondelinge informatie
  rechercheur, CRI).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken