• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.4. De kwetsbare positie van de notaris

  3.4. De kwetsbare positie van de notaris

  3.4.1. Onmisbaar en aantrekkelijk voor criminele
  organisaties

  De notaris is een onmisbare schakel in tal van dubieuze
  constructies. Of het nu gaat om de oprichting van BV’s waarmee
  gefraudeerd gaat worden, of om witwasoperaties waar onroerend goed
  mee is gemoeid of waarbij rechtspersonen worden gebruikt, de
  tussenkomst van de notaris is wettelijk voorgeschreven. In deze zin
  is er een grote mate van potentile betrokkenheid tussen het
  notariaat en de georganiseerde misdaad.

  Er is nog een tweede reden waarom criminele organisaties
  interesse hebben in het notariaat. De notaris is als de belichaming
  van deugdelijkheid en onkreukbaarheid een aantrekkelijke dekmantel
  voor criminele activiteiten. Reeds in 1983 wees de toenmalige
  voorzitter van de KNB Sasse erop dat de door de
  geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht sterk afgeschermde
  relatie tussen de notaris en zijn clint een groot gevaar kan
  inhouden. Het notariskantoor zou een vluchtheuvel kunnen worden
  voor personen en belangen die geen aanspraak op bescherming mogen
  maken (Sasse, 1983, pp. 620 e.v.). Het risico is niet denkbeeldig,
  zoals uit een in paragraaf 3.5.3 beschreven voorval zal blijken,
  dat een notaris niet vanwege zijn deskundigheid als adviseur in de
  arm wordt genomen, maar als een faade om tegenover anderen
  vertrouwen te wekken in het bonafide karakter van de financile
  transacties. De notaris is derhalve aantrekkelijk voor criminele
  organisaties. Dit roept de vraag op hoe weerbaar de notaris is. Wat
  zijn de mogelijkheden en instrumenten om te voorkomen dat hij wordt
  misbruikt voor illegale praktijken?

  3.4.2. De geringe weerbaarheid van de notaris

  De notaris heeft, vergeleken met bijvoorbeeld de advocaat, een
  belangrijke handicap: hij heeft in beginsel de plicht dienst te
  verlenen. Dit betekent dat de bewijslast bij hem berust. Hij mag
  bij dienstweigering niet afgaan op vage verdenkingen en vermoedens,
  maar dient de redelijke overtuiging te hebben dat de zaak niet
  deugt. Het probleem is echter dat de notaris weinig mogelijkheden
  heeft om recherche te plegen. Wie moet hij raadplegen en hoe kan
  hij de gegevens verifiren? In hoeverre verzet de
  geheimhoudingsplicht zich tegen het inwinnen van inlichtingen bij
  bijvoorbeeld de CRI of de afdeling Rechtspersonen van het
  ministerie van Justitie? Uit de gevoerde gesprekken is naar voren
  gekomen dat over de beantwoording van deze vraag binnen het
  notariaat zeer verschillend wordt gedacht.

  Sommige gesprekspartners (niet behorende tot het notariaat)
  waren bovendien van mening dat nogal gemakkelijk een beroep op de
  geheimhoudingsplicht wordt gedaan. De geheimhoudingsplicht zou als
  een gemakkelijk alibi worden aangevoerd om de eigen
  verantwoordelijkheid voor het checken van gegevens te ontlopen.
  Daarenboven laten de wet op het Notarisambt en de beroeps- en
  gedragsregels van de KNB grote onduidelijkheid bestaan over de
  vraag welke rol de notaris nu eigenlijk heeft te spelen. Bij wijze
  van voorbeeld de rol van de notaris bij de oprichting van
  vennootschappen.

  Notarissen vormen bij de oprichting van vennootschappen een
  eerste sluis. Oprichters van een vennootschap dienen een door de
  KNB en het ministerie van Justitie vervaardigde vragenlijst in te
  vullen. Mede op basis van de ingevulde vragenlijst verricht het
  ministerie onderzoek naar de vraag of de vennootschap zal worden
  gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden en/of benadeling van haar
  schuldeisers. De notaris dient de vragenlijst mede te ondertekenen.
  Met de ondertekening verklaart de notaris dat hij zich heeft
  overtuigd van de juistheid van de opgegeven personalia van de
  oprichters. Hij behoeft derhalve niet te verklaren dat de vragen
  naar waarheid zijn ingevuld.

  Is de notaris hiermee ontslagen van de verplichting om de
  gegevens te verifiren; mag hij alleen dienst weigeren als er iets
  mis is met de personalia van de oprichters? De beroeps- en
  gedragsregels van de KNB leveren geen ondubbelzinnige antwoorden op
  deze essentile vragen. Naar onze mening zou een notaris in strijd
  handelen met het recht (namelijk medeplichtige zijn bij valsheid in
  geschrifte), wanneer hij een vragenlijst doorstuurt met gegevens
  waarvan hij weet dat deze onjuist zijn. Maar hoe kan een notaris
  weten dat de gegevens onjuist zijn, hoe ver moet hij gaan met zijn
  onderzoek indien, om een concreet geval te noemen, enkele Russische
  zakenlieden onroerend goed aankopen en deze via de bank betalen?
  Dient de notaris te controleren waar de kopers hun geld vandaan
  krijgen? Volgens de huidige voorzitter van de KNB, Dijk, zijn de
  marges voor weigering van dienstverlening smal: Het komt aan op het
  stellen van de juiste vragen. Maar de slimme clint is daarop
  voorbereid en heeft een goed en sluitend verhaal (Dijk, 1994, p.
  30).

  Een door de KNB ingestelde werkgroep, de werkgroep
  verschoningsrecht, die de opdracht kreeg te rapporteren over het
  ambtsgeheim van de notaris in een tijd van toenemende
  georganiseerde criminaliteit reageert eveneens laconiek. De notaris
  die een bepaald persoon of een bepaalde zaak niet vertrouwt, zal
  door het stellen van (lastige) vragen achter de waarheid trachten
  te komen. Het resultaat is dan meestal dat de clint niets meer van
  zich laat horen en een andere notaris (met een ander verhaal)
  inschakelt (Werkgroep, 1994, p. 3). Alsof met het andere verhaal de
  problemen voor het notariaat verdwenen zijn. Slechts enkele
  notarissen blijken in geval van twijfel contact te zoeken met het
  Ministerie van Justitie om nadere inlichtingen in te winnen of om
  de afdeling Rechtspersonen ervan op de hoogte te stellen dat zij de
  oprichting van de vennootschap niet vertrouwen. Onlangs heeft de
  KNB een voorstel ontworpen om een vertrouwensnotaris in te stellen.
  Een belangrijk onderdeel van het voorstel is dat een notaris
  melding zou moeten maken aan de vertrouwensnotaris van de gevallen
  waarin hij dienst weigert. Deze vertrouwensnotaris fungeert als een
  klankbord voor de beoordeling van de vraag of het geval ook aan de
  politie gemeld moet worden. De behandelende notaris beslist
  hierover uiteindelijk zelf, echter niet dan nadat hij de clint
  hiervan op de hoogte heeft gesteld.

  Concluderend, de notaris heeft aan de ene kant de plicht zijn
  diensten te verlenen en is in deze zin lijdelijk, maar aan de
  andere kant heeft hij ook een onderzoekplicht en dient hij
  recherche in te stellen als de gevraagde dienstverlening
  vraagtekens oproept. Het risico bestaat evenwel dat de notaris, met
  de geheimhoudings- en dienstverleningsplicht aan zijn zijde, het
  zekere voor het onzekere neemt en zich lijdelijk opstelt bij het
  verrichten van diensten, zelfs in de gevallen waarbij hij zelf
  grote vraagtekens zet.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken