• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3. De tuchtrechtspraak

  3.3.1. Twee vormen van tuchtrecht

  Het notariaat kent twee vormen van tuchtrecht: het wettelijke
  tuchtrecht en het verenigingstuchtrecht. Het verenigingstuchtrecht
  is in het kader van deze bespreking niet van belang. Via deze
  procedure worden de relatief mineure klachten over de
  beroepsuitoefening van de notaris behandeld. Het betreffen klachten
  over bijvoorbeeld het gebrek aan snelheid in het notarile optreden
  of over de hoogte van de declaratie. De uitspraken van het
  scheidsgerecht (eerste aanleg) en het college van beroep zijn
  bindend. Zo kan de uitspraak luiden dat de notaris zijn declaratie
  moet verlagen.

  Van groter belang is de wettelijke tuchtrechtprocedure, waarin
  klachten worden behandeld die ernstiger of meer principieel van
  aard zijn. Doel van dit tuchtrecht is niet primair om een geschil
  tussen de notaris en een clint/klager te beslechten, maar om de eer
  en waardigheid van het ambt te handhaven. Hierom kan ook zonder dat
  er door een klager een klacht is ingediend, (de voorzitter van) de
  kamer van toezicht een onderzoek tegen een notaris in stellen.
  Bovendien zijn de sancties die in het kader van deze procedure
  kunnen worden toegepast, uitsluitend gericht op de notaris tegen
  wie een klacht is ingediend (geen financile compensatie voor de
  klager).

  Klachten worden in eerste aanleg behandeld door de zogenaamde
  kamers van toezicht in de 19 arrondissementen. Een kamer bestaat
  uit vijf personen, onder wie twee leden uit de beroepsgroep. De
  president van de rechtbank is de voorzitter. Tegen de uitspraak van
  de kamer kan in beroep worden gegaan bij het gerechtshof in
  Amsterdam. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, kan het hof een
  waarschuwing of een berisping geven of besluiten tot ontzetting uit
  het ambt. Het is overigens ook mogelijk om te volstaan met de
  uitspraak dat de klacht gegrond is, zonder dat een sanctie wordt
  opgelegd (vgl. schuldigverklaring zonder straf). De tuchtnorm is
  geformuleerd in artikel 50c van de wet op het Notarisambt (handelen
  door de notaris in strijd met hetgeen in zijn ambt betaamt). Dit
  kapstokartikel wordt nader geoperationaliseerd in de beroeps- en
  gedragsregels van de KNB.

  3.3.2. Tuchtrechtspraak

  Wij hebben alle door het hof behandelde zaken in de periode van
  januari 1990 tot maart 1995 bestudeerd, met als doel om voorbeelden
  van (verwijtbare) notarile betrokkenheid bij transacties van
  criminele organisaties op het spoor te komen. De beperking tot de
  door het hof behandelde tuchtzaken is vooral om praktische redenen
  aangebracht. Bestudering van alle uitspraken van de kamers van
  toezicht in de 19 arrondissementen zou te veel tijd in beslag
  hebben genomen. De kans dat door deze beperking belangrijke
  tuchtzaken gemist worden, is vermoedelijk klein. Immers alleen het
  hof kan tot afzetting overgaan (de kamer van toezicht kan slechts
  een voordracht doen). Noot Het is overigens mogelijk dat
  de notaris na een voor hem negatieve voordracht de eer aan zichzelf
  wil houden en niet aanstuurt op een behandeling door het hof.
  Indien ook het hof er in een dergelijk geval vanaf ziet om de zaak
  ambtshalve door te zetten, zou deze zaak door de gehanteerde
  methode gemist worden. Raadpleging van een bij de KNB aanwezige
  lijst van notarissen die voortijdig hun beroepsuitoefening
  staakten, bracht aan het licht dat in n geval de notaris de eer aan
  zichzelf hield en geen beroep aantekende, terwijl ook het hof afzag
  van een behandeling van de zaak. Het betrof een notaris die in
  augustus 1994 werd veroordeeld wegens het bezit van cocane.

  In totaal werden in de door ons bestudeerde periode 85 zaken
  door het hof behandeld, waarin de beslissingen waren.
  Tabel
  Verreweg de meeste klachten hadden betrekking op handelwijzen die
  niets uitstaande hadden met betrokkenheid bij criminele
  organisaties. De gemeenschappelijke noemer waaronder de gewraakte
  handelwijzen kunnen worden gebracht, is onzorgvuldig of onjuist
  handelen: de notaris zou te traag zijn geweest bij de
  boedelscheiding, zou een van de beide partijen hebben bevoordeeld
  of zou onvoldoende voorlichting aan een van beide partijen hebben
  gegeven omtrent de gevolgen van de rechtshandelingen. In enkele
  gevallen werd de notaris apert fout handelen of een wanordelijke
  financile en administratieve huishouding verweten. Twee
  ontzettingen behoorden tot deze categorie. In het ene geval
  besteedde de notaris voor priv-doeleinden gelden van derden/clinten
  die hem in beheer waren toevertrouwd. In het andere geval schoot de
  notaris, ondanks eerdere klachten en waarschuwingen, stelselmatig
  tekort in de organisatie van zijn kantoor en in zijn
  beroepsuitoefening.

  Wij zijn slechts drie gevallen tegengekomen die iets uitstaande
  hadden met onze zoeksleutel. Het meest ondubbelzinnige voorval
  betrof de activiteiten van een notaris die connecties had met
  personen uit belangrijke criminele organisaties. Hij werd uit zijn
  ambt ontzet. Noot Dit geval zal in paragraaf 3.5.3
  worden beschreven. Een tweede zaak betrof de bevoordeling, onder
  verdachte omstandigheden, van een grote onroerend-goedexploitant
  door de notaris. Omdat niet geheel vaststaat of de bevoordeelde
  partij wel een criminele organisatie kan worden genoemd en de
  klacht van de benadeelde partij ongegrond werd verklaard, is de
  zaak niet als voorbeeld van verwijtbare betrokkenheid meegerekend.
  In het derde geval nam een notaris de tijd om de achtergronden te
  checken van een dubieuze transactie. Hij weigerde de gevraagde
  dienst te verlenen alvorens hij zich goed had laten informeren. Hij
  werd daarop aangeklaagd door zijn clint. De klacht van de clint
  werd ongegrond verklaard.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken