• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.2. De karakteristiek van het beroep

  3.2. De karakteristiek van het beroep

  3.2.1. De plicht tot dienstverlening

  Als openbaar ambtenaar c.q. als de functionaris wiens
  tussenkomst dwingend is voorgeschreven, heeft de notaris veel
  minder speelruimte dan bijvoorbeeld de advocaat of de accountant om
  clinten of diensten te weigeren. Sterker nog, hij is volgens de
  heersende leer in beginsel zelfs verplicht om zijn diensten te
  verlenen als daarom wordt gevraagd. Op deze ministerieplicht kan
  alleen uitzondering worden gemaakt als de notaris gegronde redenen
  heeft om zijn dienst te weigeren. In de gedragsregels, die de KNB
  onlangs heeft gepubliceerd, en in de ontwerpwet op het Notarisambt
  zijn enkele gronden gespecificeerd.

  Als algemene norm komt hierin naar voren dat notarissen hun
  dienst moeten weigeren in geval hun medewerking wordt verzocht voor
  het verlenen van rechtshandelingen die in strijd zijn met het
  recht, de openbare orde, de goede zeden en de gedragsregels. De
  gedragsregels bevatten enkele concrete aanwijzingen om te kunnen
  beoordelen of een dienst moet worden geweigerd. Voorbeelden
  hiervan, die van belang zijn voor het voorkomen van betrokkenheid
  bij dubieuze transacties, zijn:

  * het is de notaris niet toegestaan bedragen van f.25.000 of
  meer in contanten in ontvangst te nemen;
  * de notaris onthoudt zich van het meewerken aan schijnhandelingen,
  die tot doel hebben onwettige activiteiten af te schermen (het
  meewerken aan witwastransacties) * de notaris onthoudt zich van
  handelingen die de rechten van derden ernstig schenden, ook al zijn
  deze handelingen op zich niet laakbaar.

  3.2.2. Onpartijdig en onafhankelijk

  Met zijn positie als openbaar ambtenaar die rechtshandelingen
  bezegelt, is de notaris bovenal de man in wie in het rechtsverkeer
  vertrouwen gesteld moet worden. Hiermee zijn onverbrekelijk
  de begrippen onpartijdigheid en onafhankelijkheid verbonden (Van
  Mourik, 1995, pp. 735-737). In de ontwerpwet op het Notarisambt
  worden deze twee waarden als volgt omschreven. * De notaris
  behartigt op onpartijdige wijze de belangen van alle bij de
  rechtshandeling betrokken personen (art. 15 lid 1).

  * De notaris mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking
  of in enig ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid wordt of
  kan worden benvloed (art. 15 lid 2). Uit de eis van onpartijdige
  belangenbehartiging vloeit voort dat de notaris niet lijdelijk zijn
  diensten kan verrichten. Volgens de huidige, algemeen aanvaarde
  opvatting binnen het notariaat kan de notaris er niet mee volstaan
  om zich strikt te houden aan de formele bepalingen en zich voor het
  overige geheel lijdelijk op te stellen. De notaris heeft een
  onderzoekplicht, dat wil zeggen, hij dient een actieve houding te
  hebben om ervoor te zorgen dat de belangen van een van de betrokken
  partijen als gevolg van diens juridische onkunde of van het
  feitelijke overwicht van de andere partij niet worden geschaad. Dit
  impliceert onder meer dat de notaris de partijen dient voor te
  lichten over de juridische en financile gevolgen die transacties
  kunnen hebben.

  Onpartijdigheid en onafhankelijkheid beperken de notaris in een
  aantal opzichten in het ontplooien van activiteiten. Het is de
  notaris bijvoorbeeld niet toegestaan om als bemiddelaar op te
  treden bij de financiering of de overdracht van onroerend goed. Ook
  zijn de mogelijkheden begrensd om buiten de traditionele ambtelijke
  taakuitoefening te treden. Hoewel de KNB in de afgelopen jaren
  propageert dat het notariswerk meer inhoudt dan het verlijden van
  akten, zijn de mogelijkheden voor commercile advisering beperkt. De
  notaris kan moeilijk op het ene moment boven de partijen staan en
  op het andere moment in dienst van n partij adviezen
  uitbrengen.

  3.2.3. Geheimhouding en verschoningsrecht

  De notaris is een vertrouwensman wiens tussenkomst vereist is
  voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. Om de
  vertrouwelijkheid te garanderen zweert de notaris bij zijn
  ambtsaanvaarding dat hij de grootst mogelijke geheimhouding zal
  betrachten omtrent de inhoud van de akten. In regel 2 van de
  beroeps- en gedragsregels wordt de notaris verplicht om alles wat
  hem in of bij de uitoefening van zijn ambt is toevertrouwd, geheim
  te houden. Deze geheimhouding is onbeperkt en voortdurend, zo wordt
  hieraan toegevoegd. Dit ambtsgeheim is ook vastgelegd in de wet op
  het Notarisambt (art. 42). Op grond van het verschoningsrecht van
  de notaris kan dit ambtsgeheim ook ten overstaan van de rechter in
  stand blijven. Dit verschoningsrecht reikt ver; het geldt voor
  alles wat met betrekking tot clinten op het notariskantoor bekend
  wordt en niet alleen voor wat er in de akten staat. Noot
  Ook de mogelijkheden om via huiszoeking en inbeslagneming
  bewijsmateriaal op het notariskantoor te vergaren, zijn zeer
  beperkt. De notaris dient als getuige of bij een huiszoeking te
  beoordelen of de gevraagde informatie aan hem in zijn hoedanigheid
  van notaris is toevertrouwd en als object van verschoning dient te
  gelden. Het is niet duidelijk of ook de zogeheten niet-ambtelijke
  werkzaamheden van de notaris onder het bereik van het
  verschoningsrecht vallen. Volgens Van Domburg zou dit alleen het
  geval zijn indien deze werkzaamheden noodzakelijke hulpverlening
  betreffen voor een in juridische nood verkerende rechtzoekende (Van
  Domburg, 1994, p. 90). De jurisprudentie laat hierover echter nog
  onduidelijkheid bestaan.

  Het verschoningsrecht is niet absoluut. De rechter beoordeelt
  (marginaal) of de notaris terecht een beroep op zijn
  verschoningsrecht doet. Wanneer het strafrechtelijke onderzoek
  betrekking heeft op misbruik van het notarisambt, kan de rechter
  besluiten dat de notaris niet langer een beroep op zijn
  verschoningsrecht kan doen (Udink, 1993, 88). Een notaris kan zich
  overigens niet beroepen op het verschoningsrecht, wanneer tegen hem
  in het kader van de tuchtrechtspraak een klacht is ingediend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken