• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 3.1. Kerngegevens

  3. HET NOTARIAAT

  3.1. Kerngegevens

  3.1.1. Openbaar ambtenaar in een vrij beroep

  De notaris is een openbaar ambtenaar, die in de gevallen waarin
  de wetgever zijn tussenkomst dwingend voorschrijft, een specifieke
  overheidstaak uitoefent. De notaris wordt bij Koninklijk Besluit
  benoemd. Aan hem wordt tevens een standplaats toegewezen. Hij is
  geen gewoon ambtenaar want hij krijgt zijn inkomsten uit de
  opbrengst van zijn dienstverlening. In die zin is hij ondernemer,
  maar dan wel een die als monopolist opereert op een markt zonder
  veel risico’s.

  In de uitoefening van de controle op de beroepsuitoefening lijkt
  de notaris meer op de vrije-beroepsbeoefenaar dan op de ambtenaar.
  Het notariaat heeft een eigen tuchtrecht. Op de regeling en
  toepassing van het tuchtrecht wordt hieronder nog ingegaan.

  3.1.2. Taak en werkzaamheden

  De belangrijkste taak van de notaris is het opmaken en
  ondertekenen van authentieke akten. Hij heeft de bevoegdheid, de
  verplichting en het monopolie akten op te stellen (verlijden) ten
  behoeve van bepaalde rechtshandelingen, die zonder zijn tussenkomst
  niet tot stand kunnen komen. De notaris is bijvoorbeeld onmisbaar
  voor de rechtsgeldige overdracht van de juridische eigendom van
  onroerend goed, voor het oprichten van vennootschappen en voor het
  maken of wijzigen van testamenten. Ook voor enkele overige
  rechtskundige diensten, zoals het afhandelen van faillissementen en
  het houden van toezicht op veilingen, verwijst de wetgever naar de
  notaris.

  Naast deze werkzaamheden verricht de notaris tal van
  werkzaamheden waarvoor zijn tussenkomst niet wettelijk geboden is
  om een beoogde rechtshandeling tot stand te brengen. De notaris kan
  bijvoorbeeld desgevraagd akten opmaken van feiten of gebeurtenissen
  (bv. schenkingen) die tegenover bijvoorbeeld de belastingdienst als
  bewijs kunnen dienen. Tenslotte kan de notaris vanwege zijn
  specifieke deskundigheid door een clint ingeschakeld worden om
  adviezen te geven. Bij deze niet-ambtelijke werkzaamheden fungeert
  de notaris als een gewone juridische dienstverlener.

  Het grootste deel van de omzet (94%) van de notariskantoren is
  afkomstig uit het opmaken van notarile akten (Kwartaalbericht CBS,
  1994, pp. 23-24). Meer dan de helft van het totale aantal jaarlijks
  gepasseerde akten heeft betrekking op de onroerend-goedpraktijk;
  het betreft in de meeste gevallen de overdracht van onroerend goed
  en de vestiging van zakelijke genotsrechten. Ongeveer een derde
  deel van de akten heeft betrekking op de familiepraktijk
  (testamenten, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden). Een
  veel kleiner deel van de akten behoort tot de ondernemingspraktijk,
  waarin het gaat over het oprichten en wijzigen van de statuten van
  besloten en naamloze vennootschappen (KPMG, 1994, p. 22).

  3.1.3. De organisatie

  Notarissen hebben een privaatrechtelijke beroepsorganisatie: de
  Koninklijke Notarile Broederschap (KNB). Van deze beroepsvereniging
  zijn bijna alle (kandidaat-)notarissen lid. Er waren medio 1995 in
  totaal 1.166 notarissen en circa 1.400 kandidaat-notarissen
  werkzaam. De kandidaten verrichten werkzaamheden in dienst en uit
  naam van de notaris. De meeste notarissen zijn eenpitters; in
  totaal betreft het 509 notarissen. De overigen zijn geassocieerd
  met andere notarissen, advocaten en/of belastingadviseurs. De
  verdeling ziet er als volgt uit.

  Tabel
  Evenals bij de advocaten het geval is, neemt het aantal
  eenmanskantoren af. Hoewel het aantal kantoren waarin meer
  notarissen geassocieerd zijn, toeneemt is er geen sprake van een
  onstuitbare opmars van de mega-kantoren. Het aantal grote kantoren,
  die overigens steeds groter worden, blijft beperkt (KPMG, 1994, p.
  20).

  Opmerkelijk zijn de associaties tussen de notarissen en de
  belastingadviseurs. De belastingadviseurs zijn immers louter
  commercile dienstverleners en hebben geen positie als
  verschoningsgerechtigde. In de beroeps- en gedragsregels van de KNB
  worden dergelijke associaties impliciet uitgesloten (regel 12). Ook
  in de MvT bij de ontwerpwet op het Notarisambt (TK 1993-1994, p.
  24) worden vraagtekens gezet achter deze kantoorfusie tussen de
  onafhankelijke notaris en de partijdige adviseur.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken