• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.6. Slotbeschouwing

  2.6. Slotbeschouwing

  De advocaat heeft een moeilijk beroep: hij dient partijdig te
  zijn, doch hierbij zijn onafhankelijkheid jegens de clint te
  bewaren. De normering van – en controle op – de beroepsuitoefening
  is sterk professioneel van karakter. Het beroep evolueert evenwel
  steeds meer in de richting van een gewoon, commercieel beroep. Het
  werkterrein van de advocaat (wat is eigenlijk des advocaten?) is
  niet duidelijk afgegrensd, terwijl de beroepsbeoefenaar wel alle
  parafernalia bezit van het klassieke, professionele beroep.

  Het is op basis van dit onderzoek niet na te gaan wat de omvang
  is van de verwijtbare betrokkenheid bij strafbare handelingen van
  criminele groepen. Mijn zoektocht naar voorvallen leverde 29
  advocaten op, maar het is onduidelijk of er nog veel meer foute
  advocaten zijn. Bovendien is het de vraag of het aantal van 29 veel
  of weinig is, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat de
  gevallen zich in de periode tussen 1990 en 1995 hebben afgespeeld.
  Het enige dat geconcludeerd kan worden is dat deze verwijtbare
  betrokkenheid binnen de advocatuur meer dan incidenteel
  voorkomt.

  Intussen heeft de NOVA het initiatief genomen tot de formulering
  van richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat
  bij criminele handelingen. Noot De strekking hiervan is,
  verkort weergegeven, dat de advocaat bij het aanvaarden van
  opdrachten nader onderzoek dient in te stellen naar de achtergrond
  van de clint en het doel van de opdracht. Zo lang geen redelijke
  aanwijzingen van het tegendeel bestaan, mag de advocaat in beginsel
  afgaan op de juistheid van de door de clint verstrekte gegevens.
  Hij mag deze ook tegenover derden gebruiken. In geval van twijfel
  heeft de advocaat een onderzoekplicht. Hij dient zich te
  vergewissen van de juistheid van de door de clint verstrekte
  gegevens. Ook dient elke clint of tussenpersoon zich met een wettig
  legitimatiebewijs te identificeren. Advocaten mogen geen contante
  betalingen van meer dan 25.000 gulden ontvangen.

  Het is nog maar de vraag of deze richtlijn de hierboven genoemde
  voorvallen van betrokkenheid had kunnen voorkomen. In tal van
  voorbeelden komt tot uitdrukking dat de advocaten wisten wat zij
  deden. Hoe effectief is een ethische gedragscode in dit soort
  gevallen? De hieraan voorafgaande vraag is hoe effectief het
  tuchtrecht is. Uit een onderzoek naar de uitspraken door het hof
  van discipline in de afgelopen 5 jaar zijn slechts twee voorvallen
  van verwijtbare betrokkenheid naar voren gekomen, daarnaast is nog
  een voorval ontleend aan een uitspraak van een raad van discipline.
  Voorts is een vijftal uitspraken gevonden, waarin een raad van
  toezicht verzet doet tegen verzoeken om inschrijving wegens eerdere
  strafrechtelijke overtredingen, betrokkenheid bij criminele groepen
  of malversaties van betrokkenen. Van de 26 advocaten die uit andere
  bronnen dan het tuchtrecht naar voren zijn gekomen, is van twee
  gevallen (de gevallen 22 en 29) bekend dat de betrokken advocaat
  tuchtrechtelijk is aangeklaagd, n hiervan is voorwaardelijk
  geschorst. De overige 23 advocaten Noot zijn voorzover
  mij bekend Noot niet tuchtrechtelijk aangeklaagd.
  Blijkens de almanak staan op een uitzondering na, alle betrokkenen
  momenteel nog als advocaat ingeschreven. Hierbij past overigens wel
  de kanttekening dat de meeste van de door ons genoemde voorvallen
  van betrekkelijk recente datum zijn. Het is niet uitgesloten dat
  een aantal van de advocaten alsnog tuchtrechtelijk wordt aangepakt.
  De conclusie kan niettemin worden getrokken dat de toegang tot het
  tuchtrecht kennelijk te smal is.

  De toegankelijkheid van het tuchtrecht wordt beperkt door de
  regel dat alleen rechtstreeks belanghebbenden en de deken klachten
  kunnen indienen. De OvJ kan alleen een klacht indienen, indien hij
  voldoende specifiek belang heeft. De NOVA heeft bovendien slechts
  beperkte onderzoekmogelijkheden om eventuele verwijtbare
  gedragingen van advocaten aan het licht te brengen.

  Ook in strafrechtelijke zin hebben de meeste gevallen geen
  vervolg gekregen. Naar het oordeel van de rechercheurs met wie ik
  over concrete voorvallen sprak, blijven zaken waarin advocaten
  verwijtbaar betrokken zijn, dikwijls in het opsporingsonderzoek
  hangen. Er zou sprake zijn van een grote beduchtheid bij het OM om
  dergelijke zaken strafrechtelijk aan te pakken of aan te kaarten
  bij de deken. Mede hierdoor wordt het tuchtrecht onvoldoende gevoed
  met gevallen van verwijtbare betrokkenheid. Zowel van de zijde van
  de politie en het OM als vanuit de NOVA lijkt derhalve meer
  daadkracht geboden. Terecht stelt de deken van de NOVA, De Waard,
  dat advocaten aan hun bijzondere rol in de rechtspleging de
  bescherming van de vertrouwensrelatie met de clint en het
  verschoningsrecht te danken hebben. Van een advocaat, zo vervolgt
  hij, mag extra waakzaamheid worden verwacht, zodat hij het
  verschoningsrecht waardig blijft (De Waard, 1994, p. 1444).
  Inderdaad, noblesse oblige, dit mag niet alleen van de individuele
  advocaat, maar ook van de beroepsorganisatie als geheel, worden
  verwacht.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken