• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.5. De voorvallen

  2.5. De voorvallen

  2.5.1. Inleiding

  Advocaten kunnen voor het karretje worden gespannen van een
  criminele organisatie zonder dat zij het zich bewust zijn. Onbewust
  en onbedoeld, dat wil zeggen: niet verwijtbaar, wordt een
  bijdrage geleverd aan de misdrijven die deze groepen plegen. Ter
  verduidelijking volgt een concreet voorbeeld van deze
  niet-verwijtbare betrokkenheid.

  A koopt van B onroerend goed. B verkoopt voor acht miljoen en
  heeft hiermee binnen enkele dagen een winst behaald van drie
  miljoen. Hij kocht het complex namelijk enkele dagen eerder aan
  voor vijf miljoen gulden. Twee weken na de transactie tussen A en B
  wendt B zich tot een advocaat, omdat A weigert te betalen. In kort
  geding eist B’s advocaat dat A tot betaling overgaat. A geeft
  hieraan na de rechterlijke uitspraak gehoor.

  Naderhand bemerkt de advocaat dat A en B elkaar goed kenden en
  naar alle waarschijnlijkheid hebben voorgewend dat zij in een
  zakelijk conflict waren verwikkeld. De interpretatie van de
  advocaat is dat hij onbewust heeft meegewerkt aan een
  witwasoperatie (A-B-C-transactie). Het kort geding moest de schijn
  wekken dat er sprake was van een rele zakelijke transactie. Het
  voorbeeld illustreert hoe gemakkelijk een advocaat betrokken kan
  raken bij een criminele constructie, zonder dat hem hierover een
  verwijt gemaakt kan worden. In de hieronder te beschrijven
  voorvallen is daarentegen sprake van verwijtbare
  betrokkenheid. De advocaat verleent hand- en spandiensten voor
  criminele groepen, die uiteenlopen van bewust meedoen aan strafbare
  activiteiten tot onzorgvuldig handelen. In het geval van
  onzorgvuldigheid kan de advocaat verweten worden dat hij had moeten
  weten dat van zijn diensten misbruik werd gemaakt voor het plegen
  van misdrijven.

  In paragraaf 2.5.2. wordt uitleg gegeven over de geraadpleegde
  bronnen, in paragraaf 2.5.3 worden de vormen van betrokkenheid
  beschreven.

  2.5.2. De bronnen

  Het is bijzonder moeilijk om een betrouwbaar beeld te krijgen
  van de omvang van verwijtbare betrokkenheid van de advocatuur. Een
  uniforme registratie hiervan ontbreekt, ook op de CRI. Hieronder
  volgt een beschrijving van de bronnen waaruit ik heb geput om
  gevallen van verwijtbare betrokkenheid op het spoor te komen.

  Tuchtzaken

  Alle door het hof van discipline behandelde zaken over de
  periode 1990 tot mei 1995 zijn doorgenomen. Dit leverde 2 gevallen
  op van verwijtbare betrokkenheid bij strafbare handelingen van
  criminele groepen. Voorts is een aantal schrappingen van het
  tableau, die door de raden van discipline in de genoemde periode
  zijn uitgesproken, bestudeerd. Hierdoor kon 1 geval worden
  getraceerd.

  Finpolbestand

  Een belangrijke bron is het bestand van de verdachte financile
  transacties dat door Finpol wordt beheerd. De gegevens worden
  aangeleverd door financile instellingen (vooral banken) indien zij
  bepaalde transacties op grond van subjectieve en/of objectieve
  indicatoren als ongebruikelijk beschouwen. Het MOT screent deze
  meldingen en sluist vervolgens de verdachte transacties door naar
  Finpol. Uit een uitdraai over de periode van 1 februari 1992 tot 22
  september 1995 komt het volgende beeld naar voren. In totaal zijn
  29 verdachte transacties gemeld waarbij 27 advocaten betrokken
  waren. Van 24 van deze transacties bleef het, ook na verkregen
  toelichting van Finpol en de landelijke MOT-officier, niet
  duidelijk of de betrokken advocaat verwijtbaar betrokken was bij de
  gemelde transacties. In de overige 5 gevallen was de aanwezigheid
  van verwijtbare betrokkenheid aannemelijk. Noot Deze
  gevallen zullen hieronder beschreven worden. Bij al deze gevallen
  is mondelinge toelichting gevraagd en verkregen van rechercheurs
  van Finpol.

  De beperking van het Finpol-bestand is dat deze uitsluitend
  betrekking heeft op de aanwezigheid van advocaten bij verdachte
  financile transacties. De waarde van het bestand is dat het
  harde gegevens bevat die niet door de politie maar door financile
  instellingen zijn verzameld.

  CRI-inventarisatie

  Blijkens de landelijke CRI-inventarisatie criminele groeperingen
  1995 is bij 40 van de geregistreerde criminele groepen sprake van
  bevestigde criminele contacten met advocaten. Noot Vijf
  politieregio’s, die gezamenlijk 26 bevestigde criminele contacten
  aanmeldden, zijn door mij benaderd met de vraag welke advocaten en
  welke voorvallen het betroffen. Deze navraag leverde een mager
  resultaat op. Van de 26 bevestigde contacten bleken 16 gevallen ten
  onrechte gemeld te zijn aan de CRI, 4 gevallen waren naar mijn
  mening twijfelachtig en in 6 gevallen was wel sprake van
  verwijtbare betrokkenheid. Vijf van deze gevallen waren mij
  overigens uit de andere bronnen reeds bekend.

  LCID-bestand

  Het betreft hier meldingen die vanaf 1989 tot eind maart 1995
  zijn binnengekomen. Een uitdraai op advocaat en notaris leverde
  rijp en groen honderden meldingen op. Ook meldingen, die
  straatnamen bevatten waarin een van beide zoekwoorden voorkwamen
  (Notarisappel) kwamen voor. Na selectie bleven 14 meldingen inzake
  advocaten over die voor ons onderwerp relevant zijn, maar waarvan
  de juistheid niet in alle gevallen erg overtuigend was. Deze
  twijfelgevallen werden verwijderd, waarna slechts 3 meldingen over
  bleven.

  Overig

  Uit de verschillende deelstudies, de aangeleverde rapportages
  over afgesloten en lopende opsporingsonderzoeken naar criminele
  groepen door de regionale korpsen en bij navraag bij diverse
  diensten, kwamen in totaal 19 voorvallen naar voren, waarvan enkele
  ook reeds uit andere bron bekend waren. Het merendeel van deze
  voorvallen heeft zich in de afgelopen jaren afgespeeld. Geen
  voorval is ouder dan 5 jaar.

  Lang niet alle verhalen van rechercheurs over de verwijtbare
  betrokkenheid van advocaten bleken hout te snijden. Uiteraard zijn
  dergelijke ongefundeerde verhalen buiten beschouwing gelaten. Zo
  veel mogelijk werden de gegevens gecheckt en werden kritische
  vragen gesteld. Bij het gebruiken van de bronnen werd ik met drie
  typen van gegevens geconfronteerd. In de eerste plaats kwam
  ik op basis van CID-gegevens en de gevoerde gesprekken tal van
  voorbeelden tegen die in de zou- sfeer liggen: een advocaat zou op
  zoek zijn naar wapens voor zijn Joegoslavische clintle, een ander
  zou geld hebben aangeboden om foto’s te verkrijgen van de leden van
  een IRT, een advocaat zou mede-eigenaar zijn van een hasjboot, een
  ander zou handel drijven in XTC en weer een ander zou maandelijks
  een vast bedrag van enkele duizenden guldens uitgekeerd krijgen van
  een criminele groep. Al deze soms onwaarschijnlijk klinkende
  gegevens die niet nader onderbouwd waren, zijn terzijde gelegd. Van
  het tweede type van gegevens stond de juistheid op zichzelf
  niet ter discussie. Alleen konden de gegevens niet zonder meer als
  verwijtbare betrokkenheid genterpreteerd worden. De volgende
  voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Een advocaat vraagt in een
  niet erg arbeidsintensieve strafzaak aan de verdachte een voorschot
  van 50.000 gulden; Bij een huiszoeking worden vakantiefoto’s
  aangetroffen, waaruit blijkt dat een advocaat zijn vakantie
  doorbrengt met een bekende crimineel op diens jacht;

  Een advocaat rijdt in een auto die eerder in eigendom was van
  een van zijn clinten; Een advocaat heeft een nauwe
  vriendschapsrelatie met een crimineel; een van de kinderen van de
  advocaat is diens petekind;

  Een advocaat biedt onderdak aan een illegaal hier verblijvende
  Rus met een criminele achtergrond en richt met hem een bedrijfje
  op. De relatie verslechtert zodanig dat de advocaat aangifte doet
  van bedreiging;

  Een advocaat staat op vriendschappelijke voet met enkele Hell’s
  Angels. Hij wordt door hen steevast als brother aangesproken. Op
  hun verzoek gaat hij na of er een onderzoek tegen de groep
  loopt.

  Het probleem met dit type van gegevens is dat onduidelijk is hoe
  de gegevens geduid moeten worden. Betekent het hoge voorschot
  misschien dat getuigen moeten worden omgekocht? Is de auto die
  eerder toebehoorde aan een clint, een zwarte uitbetaling in natura?
  Wat beweegt de advocaat om met een agressieve Rus samen een
  firmaatje te drijven?

  Ook dit type van gegevens is buiten beschouwing gelaten.
  Weliswaar komt het optreden van sommige advocaten zakelijk en priv
  in een merkwaardig daglicht te staan, maar de gegevens bieden
  onvoldoende houvast om van verwijtbare betrokkenheid te kunnen
  spreken bij strafbare gedragingen van criminele groepen.

  De voorvallen die hieronder gepresenteerd worden, zijn van het
  derde type. Voorzover ik kon beoordelen, zijn deze gegevens
  juist en is ook de interpretatie van de gegevens (in de zin van
  verwijtbaar handelen van de advocaat) betrekkelijk ondubbelzinnig.
  Dit overigens onder het voorbehoud dat in het algemeen moet worden
  gemaakt en in hoofdstuk III van ons eindrapport is beschreven: wij
  kunnen niet achter de politiebron kijken. Alle voorvallen
  van verwijtbare betrokkenheid waarvan ik heb kennis genomen, worden
  hieronder gepresenteerd. Ten slotte nog een enkele opmerking over
  de inventarisatie van Wilzing. Deze lijst, die in 1993 op basis van
  Finpol-meldingen is opgesteld, bevat de namen van 11 advocaten. Van
  de door Wilzing genoemde gevallen komen er 4 ook in mijn
  inventarisatie voor. De overige zijn mij wel bekend, maar zijn naar
  mijn oordeel voorbeelden van het eerste of tweede type van
  onbruikbare gegevens.

  2.5.3. De vormen van verwijtbare betrokkenheid

  Achter de beschrijving van elk voorval zal worden aangegeven uit
  welke bron(nen) de informatie afkomstig is en of de informatie
  schriftelijk (dossier) dan wel mondeling is verkregen.
  Noot Voorts is gepoogd de informatie-inwinning over zo
  veel mogelijk verschillende bronnen en personen te spreiden. Alleen
  de gevallen 6 en 7 zijn gebaseerd op informatie van een en dezelfde
  persoon. De voorvallen zijn in twee hoofdcategorien
  onderverdeeld.

  Leveranciers van deskundige adviezen, strategische informatie
  en andere relevante gegevens.

  Er zijn ettelijke voorbeelden aangetroffen van advocaten die in
  partijdigheid over de schreef gingen. Het betroffen zowel straf-
  als civiele advocaten. Eerst zullen voorbeelden uit de
  strafrechtsadvocatuur worden gepresenteerd.Geval 1: Een advocaat is
  familielid van een lid van een criminele organisatie die zich onder
  meer met wapen-, XTC-handel en afpersing bezighoudt. De advocaat
  geeft het familielid inzage in processen-verbaal die hij
  beroepsmatig onder zich heeft. Op deze wijze krijgt het familielid
  de namen van getuigen en een indruk door wie informatie aan de
  politie is doorgespeeld. Een en ander leidde tot intimidatie van
  een van de getuigen (bron: rechercheteam, LCID, CRI).

  Geval 2: Een bekende strafpleiter dringt zich op bij een van de
  verdachten van een cocanezaak: Ik wil best uw zaak doen, maar dan
  moet u uw verklaring veranderen over een van mijn Colombiaanse
  clinten (bron: mondelinge informatie van prof. dr. F. Bovenkerk,
  alsmede VN, 15 april 1995).

  Geval 3: Een advocaat dringt zich op aan een verdachte die voor
  handel in hard drugs is aangehouden. In het eerste politieverhoor
  heeft de verdachte in woord en daad duidelijk gemaakt schoon schip
  te willen maken. Na het bezoek van de advocaat, die de toegevoegde
  advocaat wegdrukt, weigert de verdachte alle verdere medewerking.
  Hij is nog wel bereid off the record een en ander te verklaren
  (bron: mondelinge informatie van chef recherche en
  rechercheur).

  Geval 4: Een hasjtransport wordt in het buitenland onderschept.
  Enkele Nederlandse verdachten worden aangehouden. Op verzoek van
  een Nederlandse advocaat, die hiervoor naar het buitenland afreist,
  overhandigt de toegevoegde Franse advocaat aan n van de verdachten
  een briefje met de volgende tekst: Hou je rustig, er is genoeg
  verkeerd gegaan, probeer het goed te maken want we weten je te
  vinden, (naam afzender) (bron: rechercheteam).

  Geval 5: In een tuchtzaak wordt door een deken geklaagd over een
  advocaat die, hoewel zijn clint alle beperkingen waren opgelegd,
  contact mogelijk had gemaakt tussen zijn clint en een derde. De
  advocaat had deze derde vanuit zijn kantoor telefonisch in contact
  gebracht met zijn clint die in het huis van bewaring verbleef.
  Naderhand heeft hij een brief van zijn clint aan deze derde
  overhandigd. Beide contacten verliepen in een taal die de advocaat
  niet beheerste. Het hof van discipline schorst de advocaat voor de
  duur van 4 weken omdat hij misbruik heeft gemaakt van zijn
  geprivilegieerde positie (bron: tuchtrecht, hof van discipline no.
  1877).

  De advocaten uit deze 5 voorbeelden maken misbruik van hun
  specifieke positie als rechtshulpverlener op grond waarvan zij
  inzage in de dossiers en toegang tot de verdachte hebben. Zij
  lijken hun onafhankelijke beroepshouding te hebben verloren door
  als brievenbus of boodschappenjongen voor anderen te fungeren.

  In de volgende voorbeelden gaat de advocaat in zijn hang naar
  partijdigheid op een andere manier over de schreef. Hij orkestreert
  verklaringen van getuigen op een zodanige wijze dat belastende
  verklaringen tegen zijn clint worden ingetrokken.

  Geval 6: Een advocaat ontbiedt een getuige op zijn kantoor en zet
  hem onder het uiten van bedreigingen onder druk om zijn tegen de
  politie afgelegde verklaring ter zitting ten gunste van zijn clint
  te wijzigen (bron: mondelinge informatie RCID-chef).

  Geval 7: Vergelijkbaar als geval 6, andere advocaat, dezelfde bron.
  Geval 8: Vergelijkbaar als geval 6, andere advocaat, de onder druk
  gezette getuige pleegt meineed op de zitting (bron: mondelinge
  informatie rechercheur, RCID-chef, OvJ en dossier)

  Geval 9: In een tuchtzaak wordt een advocaat ervan beticht dat hij
  in een Opiumwetzaak twee verdachten zou hebben benvloed bij het
  afleggen van hun verklaringen. Ook zou hij mee hebben gewerkt aan
  het arrangeren van een schijnhuwelijk om een buitenlandse prostitue
  aan een verblijfsvergunning te helpen. Dit arrangement vindt plaats
  in het kader van vrouwenhandel. Het hof oordeelt dat de advocaat in
  de tweede zaak onvoldoende voorzichtigheid in acht heeft genomen en
  schorst hem voor 2 weken (bron: tuchtrecht en perspublikatie, hof
  van discipline no. 2020).

  Van de advocaten in de gevallen 6 en 7 is bovendien volgens de
  bron vast komen te staan dat in hun aanwezigheid
  vervolgactiviteiten werden beraamd inzake het importeren van drugs.
  De tot dusverre gegeven voorbeelden hebben alle betrekking op de
  strafrechtsadvocatuur. Het is moeilijk om te bepalen of de
  problemen binnen dit specialisme groter zijn dan in bijvoorbeeld de
  civiele advocatuur. In elk geval zijn de problemen en de voorvallen
  anders van karakter. Veel van de werkzaamheden van de
  strafrechtadvocaat hebben betrekking op de strafprocessuele
  bijstand, die uiteindelijk in de openbaarheid van de terechtzitting
  aan de orde kan komen. Civielrechtelijke hulpverlening speelt zich
  veel meer in de beslotenheid van het kantoor af. De voorbeelden
  zijn – uiteraard – geheel anders van karakter dan die op het
  strafrechtelijk terrein. Ging het bij deze laatste vooral om damage
  control, de civiele voorbeelden zijn constructiever; de door de
  foute advocaten verstrekte informatie diende ertoe de criminele
  vermogens veilig voor fiscus en justitie te beleggen. Hier volgen
  enkele voorbeelden. Geval 10: Een drugdealer zit in detentie. Hij
  is er bevreesd voor dat justitie beslag zal leggen op zijn
  banktegoeden in Luxemburg. De advocaat krijgt een volmacht om de
  tegoeden van de rekening af te halen en probeert het plan
  vervolgens persoonlijk uit te voeren. De advocaat neemt bovendien
  een collega in Luxemburg in de arm en vraagt hem hoe het geldspoor
  (de relatie tussen de dealer en het geld) kan worden doorbroken. De
  advocaat wordt bij zijn pogingen het geld van de bank te halen
  aangehouden (bron: Finpol en mondelinge informatie rechercheur,
  CRI).

  Geval 11: Een civiele advocaat is al jaren de vaste advocaat van
  A en B. De een maakt zich regelmatig schuldig aan oplichting en
  flessentrekkerij, de ander is de centrale figuur bij een groep die
  zich met hasjhandel bezighoudt. Voor beiden verzint de advocaat
  constructies om de illegale winsten veilig weg te sluizen. Hij
  koopt voor A een Limited in Engeland. Op rekening van deze Limited
  wordt bij een bank in Luxemburg contant geld gestort, dat afkomstig
  is uit de misdrijven. Dit geld wordt vervolgens als hypotheek
  verstrekt voor onroerend goed, dat op de Nederlandse Antillen wordt
  gekocht. Voor B worden vergelijkbare constructies ontworpen,
  waarbij overigens niet alleen hypotheken door de Limited worden
  verstrekt, maar ook leningen aan B. Ook deze advocaat verricht
  persoonlijk bijna alle uitvoeringshandelingen (bron: rechercheteam
  en LCID).

  Geval 12: Een advocaat is betrokken bij het opzetten van een
  constructie om opbrengsten uit drughandel wit te wassen en via het
  buitenland weer in Nederland te investeren (bron: dossier,
  toelichting van rechercheur, CRI).

  Geval 13: Vergelijkbaar geval als geval 12, met dit verschil dat
  de betrokken advocaat zijn diensten voor diverse groepen verricht
  (bron: LCID en toelichting van rechercheur). Geval 14: Blijkens een
  tapgesprek zou een advocaat ten behoeve van een criminele groep die
  zich bezig hield met verdovende middelen en grootschalige
  witwasoperaties, meewerken bij een wisseltransactie. De advocaat
  heeft contacten bij een wisselkantoor en zou voor zijn hulp een
  deel van de provisie krijgen. Na een eerste proeftransactie zou
  uiteindelijk een bedrag van een miljoen Engelse ponden gewisseld
  moeten worden (rechercheur, CRI).

  Geval 15: Een advocaat opent in Nederland bankrekeningen ten
  name van diverse nog op te richten buitenlandse bedrijven. Op een
  van die rekeningen wordt een bedrag gestort van bijna 20 miljoen
  gulden. De bedoeling was dat tussen de rekeningen van de bedrijven
  schijntransacties zouden plaatsvinden. Per transactie zou een
  (gefingeerde) winst van ongeveer een half miljoen gulden worden
  gemaakt. De betrokken bank onderzoekt de constructie en concludeert
  dat de advocaat niets anders doet dan het organiseren van een
  witwasconstructie. De bank weigert verder elke medewerking en
  stuurt het geld terug. Het geld is afkomstig van een grote,
  internationale fraudeur (bron: Finpol).

  Geval 16: Een advocaat zou een grote som geld (winst uit
  drughandel) hebben onttrokken aan fiscale en strafrechtelijke
  opsporing door het geld persoonlijk te verplaatsen, op zijn
  rekening te zetten en door te sluizen naar een bankrekening in het
  buitenland (bron: dossier en toelichting van rechercheurs FIOD en
  van OvJ).

  Geval 17: Een civiele advocaat wordt te hulp geroepen om een
  groot banktegoed bij een Zwitserse bank, waarop inmiddels door de
  Nederlandse justitie beslag is gelegd, te redden. De gevonden
  oplossing is eenvoudig: doe het voorkomen alsof het geld niet van
  drughandel afkomstig is, maar van eerzame handel. De handelaar A
  wordt bereid gevonden om het spel mee te spelen. De advocaat wordt
  strafrechtelijk valsheid in geschrifte verweten, omdat hij een
  notarile akte over de herkomst van het geld valselijk door de
  notaris heeft doen opmaken. Het verweer van de advocaat is dat hij
  slechts gevolg heeft gegeven aan de wensen van zijn clint (A) en
  niet heeft geweten (en hoefde te weten) dat het geld niet van hem
  afkomstig was. Hoewel het gerechtshof de verdachte vrijsprak van
  medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte, was het hof van
  oordeel dat de advocaat onzorgvuldig had gehandeld door na te laten
  vragen over de herkomst van geld te stellen (bron: dossier en
  toelichting van rechercheurs FIOD en van OvJ).

  Geval 18: Een advocaat zou hebben meegeholpen bij het verzinnen
  van een plan om confiscatie van het onroerend-goedbezit van een
  verdachte te verhinderen. Op instigatie van de advocaat heeft de
  verdachte een geantedateerde verklaring opgesteld, waarin gesteld
  wordt dat alle eigendom is overgedragen aan de familie van
  verdachte (bron: mondelinge informatie van rechercheurs).

  Geval 19: In het kader van de plukze-wetgeving ter ontneming van
  wederrechtelijk verkregen voordeel, is beslag gelegd op de auto van
  een verdachte die lid zou zijn van een criminele groepering. De
  advocaat van deze verdachte probeert het beslag ongedaan te maken.
  Hierbij treedt hij op namens een andere partij aan wie de auto
  reeds op een eerder tijdstip zou zijn verkocht. Uit nader onderzoek
  blijkt echter dat het verkoopcontract vals is en dat de zogenaamde
  koper de auto nooit gekocht heeft (bron: mondelinge informatie
  rechercheur AID, CRI). In de bovenstaande gevallen ontwierpen de
  geraadpleegde advocaten constructies om de fiscale en
  strafrechtelijke nasporing van het misdaadgeld van hun clinten te
  belemmeren. Dikwijls verrichtten de advocaten hierbij ook concrete
  uitvoeringshandelingen. In het volgende voorbeeld opereert de
  betrokken advocaat subtieler, in de zin dat hij slechts adviseert.
  Geval 20: A maakt zich schuldig aan het plegen van omvangrijke
  fraudes. Hij drijft een onderneming waartegen een strafrechtelijk
  onderzoek loopt. A en diens vaste raadsman zijn ervan op de hoogte
  dat de onderneming op het punt staat failliet te gaan. Toevallig
  was vlak voor mijn bezoek aan een RCID een gesprek tussen A en zijn
  advocaat over de tap binnengekomen. Het gesprek dat afgedraaid
  werd, verliep ongeveer op de volgende wijze.

  A: Is er de mogelijkheid van beslag?
  Advocaat: Ja, wat?
  A: Dat er beslag gelegd wordt op het vermogen.
  Advocaat: Ja, die mogelijkheid bestaat.
  A: Als ik nu eens een priv-rekening open? Kunnen ze er dan..?
  Advocaat: Nou, dan wordt het veel moeilijker.
  Het gesprek is door de RCID gewist (bron: chef en rechercheurs
  RCID).
  Hoe subtiel het wellicht ook is, naar mijn mening is de advocaat
  uit het laatste voorval verwijtbaar betrokken bij het onttrekken
  van geld in het zicht van een naderend faillissement. Hij heeft
  weliswaar niet, zoals zijn collega’s in de eerdere voorbeelden,
  actief meegedacht en zelf handelingen verricht, maar hij heeft door
  zijn houding en antwoorden A, die aan een half woord genoeg had,
  gesteund in de juistheid van diens plannetje om – juridisch
  uitgedrukt – bedriegelijke bankbreuk te plegen.

  De voorbeelden geven aan hoe met de deskundige inbreng van de
  civiele advocaten misdaadgeld aan de opsporing wordt onttrokken en
  in de reguliere economie wordt gesluisd (en gehouden). In de
  volgende reeks voorbeelden wordt niet zozeer de expertise, maar de
  positie van de advocaat als geheimhouder misbruikt.

  Bijdragen aan de afscherming van criminele
  activiteiten

  Geheimhouding is een belangrijke waarborg voor het ontstaan van
  een vertrouwensrelatie tussen de advocaat en zijn clint. De
  geheimhouding is echter ook een prachtige dekmantel voor illegale
  activiteiten. De verwijtbare betrokkenheid van de advocaat kan
  eruit bestaan dat hij zijn positie als geheimhouder misbruikt of
  laat misbruiken voor de afscherming van criminele activiteiten. Dit
  kan zowel betrekking hebben op schriftelijke stukken als op gelden
  die door de advocaat ten behoeve van zijn clint worden beheerd.
  Geval 21: Er is conservatoir beslag gelegd op de auto van A, die
  van enkele omvangrijke fraudes wordt verdacht. De man wil zijn auto
  terugkopen en bereikt met justitie overeenstemming over het te
  betalen bedrag. De recherche hoopt dat het betalingsafschrift de
  weg wijst naar een banktegoed van de verdachte. De hoop gaat in
  rook op als niet A maar diens advocaat het bedrag op rekening van
  justitie stort (bron: mondelinge informatie van rechercheur).

  In een aantal gevallen werd een advocaat (of een notaris)
  tussengeschoven in een keten van financile transacties. Bedragen
  die op een kantoorrekening worden gestort, zijn in beginsel goed
  afgeschermd. In het kader van de Wet MOT bestaat voor financile
  instellingen een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.
  Gebruik van de kantoor- of derdenrekening van een goed bekendstaand
  advocatenkantoor kan hier een alternatief zijn. Het
  verschoningsrecht van de advocaat staat aan een soortgelijke
  meldplicht in de weg. Geval 22: Een bekende, in het buitenland
  gevestigde, non-profit-organisatie wordt opgelicht voor ruim tien
  miljoen gulden door enkele personen, van wie n bekendstaat vanwege
  zijn banden met de mafia in New York. Ook wordt een Amerikaanse
  burger voor ruim een miljoen gulden opgelicht. Bij het doorsluizen
  van een deel van de gelden speelt een Nederlander, samen met zijn
  (civiele) advocaat, een belangrijke rol. De advocaat wordt op een
  aantal manieren gebruikt: hij houdt de slachtoffers lange tijd in
  de waan dat alles goed zit door brieven te ondertekenen waarin
  wordt verklaard dat spoedig terugbetaling zal volgen. Bovendien
  ontvangt hij vanuit het buitenland gelden op zijn kantoorrekening,
  die bestemd zijn voor de verdachte. Eerdere overboekingen op
  bankrekeningen van de verdachte waren mislukt, omdat de betreffende
  bank de aard en de omvang van het geld te verdacht vond. De
  verdachte laat via de rekening van de advocaat hoge bedragen
  doorboeken naar buitenlandse bankrekeningen. Op deze manier wordt
  de papertrail tussen het geld en de verdachte doorbroken (bron:
  dossier en mondelinge toelichting van rechercheurs).

  Aan de afscherming is nog een ander aspect verbonden:
  misleiding van banken, politie, handelspartners en
  dergelijke, doordat de advocaat, als respectabele functionaris,
  naar voren wordt geschoven. De betrokkenheid van de advocaat bij
  een bepaalde constructie geeft bijvoorbeeld vertrouwen in de goede
  bedoelingen van de fraudeur. De voorbeelden hebben betrekking op de
  rol van de advocaat in het uitvoeren van financile transacties: de
  advocaat introduceert (criminele) clinten bij een bank, opent zelf
  bankrekeningen voor een criminele organisatie, int cheques of
  schrijft deze uit. Dergelijke uitvoeringshandelingen werden ook
  door de advocaten verricht die reeds onder de gevallen 10 tot 16
  werden genoemd (m.u.v. geval 12 en 14). In dit kader gaat de
  aandacht specifiek uit naar het misbruik van het vertrouwen dat in
  het ambt van advocaat algemeen wordt gesteld. Advocaten kunnen ook
  betrokken zijn bij handelwijzen die niet tot de eigenlijke
  advocatenwerkzaamheden behoren. Ook in de uitoefening van deze
  werkzaamheden geeft de status van het beroep de gewenste
  uitstraling. Blijkens de beide volgende voorbeelden wordt erop
  gespeculeerd dat financile instellingen minder snel argwaan zullen
  krijgen als een advocaat cheques komt innen of cheques uitschrijft.
  Geval 23: Een kleine bank uit het Carabische gebied boekt namens
  een aldaar gevestigd bedrijf in totaal 1,2 miljoen gulden over op
  een bankrekening van een advocaat in Nederland. Deze advocaat
  krijgt het, ondanks aarzelingen van de Nederlandse bank,
  uiteindelijk toch voor elkaar dat het bedrag contant door hem kan
  worden opgenomen (bron: Finpol). Geval 24: Een advocaat uit een
  provinciestad biedt bij de plaatselijke bank twee cheques aan van
  een Zuid-Amerikaanse bank ter waarde van ruim 2 miljoen dollar. Het
  geld van de cheques zou moeten worden overgemaakt naar een bank in
  Liechtenstein op rekening van zijn clint. De bank vertrouwt de
  cheques niet (vermoedelijk ging het om vervalste cheques) en
  weigert de transactie uit te voeren (bron: Finpol).

  De aanwezigheid van een gerenommeerde advocaat in bijvoorbeeld
  de functie van commissaris wekt veel vertrouwen in de bonafiditeit
  van de onderneming. Geval 25: Onderneming X wordt gentroduceerd op
  de effectenbeurs. In de daaropvolgende jaren werd het
  aandelenkapitaal aanzienlijk uitgebreid. Officieel ging het hierbij
  om uitbreidingen als gevolg van de uitoefening van
  personeelsopties. In feite kwamen de aandelen in handen van derden;
  de opties werden veel te laag verkocht aan deze derden, die met de
  verkoop van de verworven aandelen grote winst maakten. Het
  vermoeden bestaat dat op deze wijze misdaadgeld werd gewit. Een
  advocaat was in die periode commissaris van de onderneming. De raad
  van commissarissen wordt verweten dat zij onvoldoende toezicht
  heeft uitgeoefend op de omvangrijke emissies die door middel van
  deze personeelsopties plaatsvonden. De meeste personeelsopties
  werden via een personeelslid gekocht door een onderneming.
  Betrokkenen bij deze onderneming kenden de commissaris uit andere
  hoofde (bron: rapport forensische accountant, alsmede toelichting
  van rechercheurs Finpol en perspublikaties). Een Nederlandse bank
  werd volledig op het verkeerde been gezet toen een naar later
  bleek, platte advocaat van een zeer bekende Londense advocatenfirma
  zijn zegen gaf aan de betrouwbaarheid van bankcheques. Geval 26:
  Een Nederlandse bank wordt door een mondiaal opererende criminele
  organisatie opgelicht. Het schadebedrag bedraagt 80 miljoen gulden.
  De schade ontstaat doordat de bank vooruitbetalingen doet op basis
  van valse cheques. In het deelrapport over fraude en witwassen
  wordt uitvoeriger op deze casus ingegaan. Hier is slechts de rol
  van een (buitenlandse) advocaat van belang. Het bankpersoneel in
  Nederland kreeg aanvankelijk argwaan, omdat de cheques afkomstig
  waren van een bank die volgens de voorhanden zijnde gegevens niet
  bleek te bestaan. De argwaan werd weggenomen toen de incasso van
  deze cheques via een zeer gerespecteerde Londense advocatenfirma
  soepel bleken te verlopen. Een van de firmanten (die naderhand
  zelfmoord zou plegen) bleek echter plat te zijn. Het vertrouwen
  bleek voldoende hersteld om vooruit te gaan betalen op basis van de
  cheques. Het gaat een tijdje goed, maar dan houden de uitbetalingen
  op (bron: dossier en toelichting van rechercheur).

  De tot dusverre gegeven voorbeelden hebben betrekking op
  advocaten die hun diensten en hun ambt ten behoeve van anderen
  (laten) misbruiken. In de onderstaande voorbeelden gaat het om
  advocaten die ook bij de criminele grondfeiten betrokken waren. In
  twee gevallen, die alleen sterk geanonimiseerd weergegeven kunnen
  worden, waren de advocaten zakelijk en priv verknoopt met de
  activiteiten van criminele groepen. De positie van geheimhouder
  werd te pas en te onpas ingeroepen om activiteiten die in feite in
  een andere hoedanigheid waren verricht, af te schermen. Geval 27:
  Op instigatie van een deken wordt geklaagd over een advocaat die
  nauw betrokken is geweest bij het opzetten van een handel in
  XTC-tabletten en bij een oplichtingszaak. De advocaat is hiervoor
  veroordeeld ter zake van valsheid in geschrifte en onder andere
  medeplegen van oplichting en deelname aan een criminele
  organisatie. De valsheid in geschrifte ziet op correspondentie die
  door de advocaat namens een niet bestaande vennootschap zou zijn
  gevoerd met een bedrijf dat de XTC zou leveren. Voor wat betreft
  het aandeel in de oplichtingszaak merkt de raad van discipline op,
  dat zijn handelingen in de hoedanigheid van advocaat bij hebben
  kunnen dragen aan een beeldvorming als zouden de illegale
  activiteiten legaal zijn geweest. De advocaat wordt van het tableau
  geschrapt (bron: tuchtrecht, raad van discipline ‘s Hertogenbosch H
  27-1990 / H 92-1991).

  Geval 28: Een advocaat onderhoudt zowel functioneel, commercieel
  als priv contacten met een belangrijke criminele groep. Hij beheert
  gelden voor criminelen op rekeningen waarvoor hij gemachtigd is en
  verricht bankierswerkzaamheden voor criminelen via zijn
  derdenrekening. Hij bedenkt constructies om zwart geld te witten en
  accepteert cash grote bedragen (bron: dossier en toelichting van
  chef RCID, alsmede van tactische rechercheurs, CRI).Geval 29: Een
  advocaat onderhoudt zowel functioneel, commercieel als priv
  contacten met een belangrijke criminele groep (bron: mondelinge
  informatie van diverse rechercheurs, Finpol en tuchtrechtspraak).
  Het is niet duidelijk geworden, en dat was in dit kader ook niet
  van belang, wat de motieven en beweegredenen van de 29 advocaten
  zijn geweest om hun ambt te (laten) misbruiken. Is er sprake van
  argeloosheid, de zucht naar geld, chantage? Wij willen volstaan met
  slechts twee korte opmerkingen. In de eerste plaats is het niet
  uitgesloten dat enkele advocaten zich, partijdig als zij waren, in
  alle argeloosheid hebben laten misbruiken. Wellicht lopen civiele
  advocaten die gewend zijn te denken in bewijsposities en in de
  processuele waarheid, in dit opzicht meer risico’s dan
  strafadvocaten voor wie valsheid in geschrifte en heling vertrouwde
  begrippen zijn. In de tweede plaats kan worden vastgesteld dat er
  onder de 29 advocaten enkelen waren die welbewust en regelmatig
  hand- en spandiensten verrichtten voor criminele groepen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken