• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.4. Aantrekkelijk en kwetsbaar voor criminele groepen

  2.4. Aantrekkelijk en kwetsbaar voor criminele groepen

  De in paragraaf 2.5 te presenteren voorvallen van verwijtbare
  betrokkenheid maken duidelijk welke diensten advocaten voor
  criminele organisaties kunnen leveren. Advocaten zijn – kort gezegd
  – aantrekkelijk, omdat zij relevante know how te bieden hebben en
  relevante informatie kunnen leveren. Als een rode draad door alle
  voorvallen heen loopt nog een ander element: de advocaat is een
  belangrijk scherm. Hij kan dankzij zijn verschoningsrecht en
  uitstraling van respectabiliteit niet alleen bepaalde activiteiten
  afschermen, maar door zijn aanwezigheid kan hij bepaalde zaken ook
  een legitiem aanzien geven. Wanneer een advocaat een clint
  introduceert bij een bank, gaat daar voor de bank een bepaald
  vertrouwen van uit. Het beroep van advocaat is maatschappelijk een
  gerespecteerd beroep en dat maakt het beroep aantrekkelijk voor
  misbruik voor criminele doeleinden.

  Tegelijkertijd is deze gerespecteerde beroepsgroep naar mijn
  indruk betrekkelijk kwetsbaar wanneer criminele organisaties
  aansturen op een dergelijk gebruik van de advocatuur. Deze
  kwetsbaarheid komt voort uit het al eerder aangeduide precaire
  evenwicht dat een advocaat dient te bewaren tussen partijdigheid en
  onafhankelijkheid.

  De waarde van de partijdigheid wordt binnen de advocatuur sterk
  beleden. In het volgende citaat wordt concreet verwoord hoe deze
  partijdigheid de opstelling van de advocaat bepaalt. Mijn stelling
  is dat je als advocaat de feiten aanneemt zoals een clint je die
  vertelt (…) Ik ben de mond van mijn clint en ik presenteer de
  feiten aan de rechter zoals de clint die mij heeft verteld. En de
  rechter mag en zal nooit van mij verwachten dat ik die feiten heb
  gecontroleerd (VN, 8 oktober 1994, p. 33). Dat hoge prioriteit aan
  partijdigheid wordt toegekend, blijkt ook uit een onderzoek van de
  rechtssociologe De Groot-Van Leeuwen. Wanneer zij haar respondenten
  (advocaten) spanningen voorhoudt tussen het algemene belang en het
  belang van de individuele clint, blijken deze vrijwel altijd
  radicaal voor de clint te kiezen (1995, p. 108). Als gevolg van
  deze radicale keuze loopt de advocaat het risico dat hij verzeild
  raakt in een situatie waarin hij slechts de amorele uitvoerder is
  van de wensen van zijn clint. Hiervan is sprake wanneer hij zijn
  onafhankelijkheid jegens zijn clint heeft verloren. Een belangrijke
  waarborg voor het behoud van deze onafhankelijkheid en tegen een
  dergelijk afglijden vormde (of: vormt) het professionele karakter
  van het beroep. Voor de advocaat als beoefenaar van een professie
  zou het verdedigen van rechtzoekenden een morele missie (Jacobs,
  1995) moeten zijn. Het verlenen van juridische dienstverlening zou
  een erezaak (Jacobs, 1995) zijn, waaraan morele eisen inherent
  zijn. Dit betekent naar onze mening onder meer dat de advocaat zijn
  gevoel voor rechtvaardigheid en zijn gevoel van
  verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat bij het verdedigen van
  zijn clint niet uitschakelt.

  Een norm die deze onafhankelijkheid beschermt, is dat de
  advocaat zich van een zaak dient los te maken indien hij deze in
  gemoede niet rechtvaardig acht. Concreet zou dit betekenen dat de
  advocaat bij het aanvaarden van diensten steeds kritisch dient te
  toetsen wie de clint is, wat hij wil en waarom hij juist hem deze
  dienst vraagt. Deze professionele norm van de onafhankelijke
  beroepsuitoefening lijkt aan geldingskracht in te boeten. De
  advocatuur raakt in toenemende mate in de ban van de
  commercialisering. Op het terrein van bijvoorbeeld reclame en
  publiciteit wordt steeds meer toegestaan Noot .
  Bovendien is er sprake geweest van een grote toename van het aantal
  advocaten. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat het
  professionele karakter van het beroep van advocaat is afgenomen.
  Het beroep krijgt meer en meer het karakter van een gewoon,
  commercieel beroep.

  Deze evolutie wordt nog eens treffend gellustreerd door de
  veranderingen die in de afgelopen decennia in de gedragsregels
  hebben plaatsgevonden. Behoorde aanvankelijk het levensgedrag van
  advocaten tot de vaste kern van de gedragsregels, sedert 1992 is
  het priv-gedrag van de advocaat buiten het bereik van de code
  geplaatst. Tegenwoordig is alleen het beroepsmatig handelen van de
  advocaat aan de code en aan het tuchtrecht onderworpen, waarbij
  vooral de nadruk is komen te liggen op de bescherming van de goede
  relatie tussen de advocaat en zijn clint (De Groot-Van Leeuwen,
  1995, p. 113).

  Hoewel de oorspronkelijke professie meer en meer normale
  business is geworden, vindt de regulering van het beroep nog steeds
  plaats alsof de advocatuur louter een professie is. De
  samenleving is namelijk nog steeds bijzonder terughoudend in het
  controleren van de kwaliteit en de wijze van de beroepsuitoefening;
  het zwaartepunt ligt op de professionele controle (tuchtrecht). De
  NOVA poogt het gedrag van zijn leden te benvloeden via
  gedragsregels en ethische codes, die een beroep doen op het geweten
  van de individuele beroepsbeoefenaar. Verschoningsrecht,
  geheimhouding en meer in het algemeen de prioritering van de
  vertrouwensrelatie met de clint zijn de parafernalia van een
  professie. Maar wat te doen als de professie steeds meer de trekken
  krijgt van een commercieel beroep? Is het verschoningsrecht dan
  slechts een concurrentievoordeel op andere commercile
  dienstverleners? Juist op het moment dat de professionele norm van
  onafhankelijkheid aan kracht inboet, is de noodzaak voor controle
  en integriteitsbewaking sterk aanwezig. Immers, nog nooit is de
  verleiding van het grote misdaadgeld zo aanwezig geweest. In de
  volgende paragraaf wordt ingegaan op de vraag welke concrete vormen
  van verwijtbare betrokkenheid bekend zijn geworden.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken