• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.3. De tuchtrechtspraak

  2.3. De tuchtrechtspraak

  2.3.1. Inleiding

  In haar boek over het advocatentuchtrecht merkt Boekman op dat
  de opinirende functie een belangrijke waarde van het tuchtrecht is.
  Het tuchtrecht zou de discussie omtrent de wezenlijke vragen binnen
  de beroepsgroep levend houden. Dit zou een gunstige invloed hebben
  op de goedwillende advocaten. Voor echte schurken, als die er zijn,
  helpt het niets en ook niet voor degenen die uit laksheid de
  kantjes er van af lopen. Als wij mogen aannemen dat de goedwillende
  advocaten het merendeel van de Nederlandse orde uitmaken, ligt daar
  het nut van de formele tuchtrechtspraak (Boekman 1993, p. 136).

  Wij hebben onderzocht op welke activiteiten en advocaten het
  tuchtrecht betrekking heeft en of het tuchtrecht in staat is bij te
  dragen aan het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep. In
  paragraaf 2.3.3 wordt verslag van dit onderzoek gedaan. Eerst
  zullen de belangrijkste kenmerken van het tuchtrecht worden
  beschreven.

  2.3.2. Het tuchtrecht

  De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door vijf raden van
  discipline, een in elk hofressort. Het hof van discipline is de
  instantie waarbij hoger beroep kan worden aangetekend. Iedere
  tuchtzaak begint bij de deken: de deken kan ambtshalve een klacht
  indienen maar in het overgrote deel van de gevallen gaat het om een
  klacht van derden die eerst met de deken besproken moet worden. De
  deken onderzoekt de klacht of laat dit doen door een lid van de
  raad van toezicht. Volgens enkele dekens fungeert de deken in zo’n
  90% van de gevallen als zeef en wordt de klacht weer ingetrokken of
  komt er een minnelijke regeling tot stand (Boekman, p. 21).

  In de afgelopen decennia zijn verschillende beginselen en regels
  voor de beroepsuitoefening van advocaten geformuleerd. De meest
  recente versie van de Gedragsregels dateert uit 1992. In deze
  gedragsregels worden de normen gexpliciteerd, waarvan in paragraaf
  2.2.1 reeds enkele voorbeelden zijn gegeven, die naar de opvatting
  van de beroepsgroep in acht genomen dienen te worden bij de
  uitoefening van het beroep. Bovendien fungeren zij als belangrijke
  richtsnoeren bij de tuchtrechtelijke beoordeling van handelwijzen
  van advocaten. Een belangrijke toetssteen voor het optreden van
  advocaten is artikel 46 van de Advocatenwet dat de volgende
  criteria bevat waarmee het handelen van de advocaat kan worden
  beoordeeld: 1. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die
  zij als advocaten behoren te betrachten ten opzichte van degenen
  wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen;
  2. inbreuken op de verordeningen van de NOVA;

  3. enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet
  betaamt.
  Indien een klacht tegen een advocaat gegrond wordt verklaard, kan
  de tuchtrechter de volgende sancties opleggen: waarschuwing,
  berisping, al of niet voorwaardelijke schorsing en schrapping van
  het tableau. Al deze sancties kunnen zowel in eerste aanleg als in
  tweede aanleg worden toegepast. In een tuchtzaak kan een advocaat
  zich overigens niet beroepen op zijn verschoningsrecht.

  Een belangrijke bepaling van het tuchtrecht is dat een klacht
  alleen door rechtstreeks belanghebbenden (een clint of een collega)
  kan worden ingediend en door de deken (ambtshalve). Zo is het
  bijvoorbeeld niet mogelijk dat het OM een klacht over gedragingen
  van een advocaat indient tenzij deze betrekking heeft op zijn
  optreden in een strafproces. Dan is de OvJ immers als rechtstreeks
  belanghebbende aan te merken. Interessant in dit kader is een
  uitspraak van de raad van discipline waarin een OvJ niet
  ontvankelijk werd verklaard. Een van de overwegingen hierbij was
  dat de OvJ onvoldoende specifiek belang zou hebben bij het indienen
  van een klacht bij de tuchtrechter omdat de OvJ via het strafrecht
  zelf de middelen heeft om het gedrag van de advocaat aan de kaak te
  stellen. Noot Een ander geval waarin de OvJ deels niet
  ontvankelijk werd verklaard wordt in de volgende paragraaf
  besproken. De beperkte toegang tot de tuchtrechter is uiteraard van
  invloed op de reikwijdte van het tuchtrecht. Sterk uitgedrukt:
  zonder klager (gedupeerde) geen tuchtzaak (behoudens de gevallen
  waarin de deken ambtshalve een klacht indient). Een tweede
  beperking is dat de klager in het tuchtrecht geen opsporings- en
  vervolgingsapparaat achter zich heeft. De klager heeft anders
  gezegd weinig mogelijkheden om ingewikkelde vormen van verwijtbare
  betrokkenheid van advocaten bij criminele organisaties
  (bijvoorbeeld: witwasconstructies) uit te diepen. Er bestaat geen
  fonds binnen de NOVA om voor dergelijk voorbereidend onderzoek
  externe deskundigen in te schakelen. In een geval waarin een
  advocaat door journalisten werd beschuldigd van dubieuze contacten
  met een misdaadsyndicaat en de deken ambtshalve een klacht
  indiende, heeft de betrokken advocaat zelf de kosten betaald van
  een door een onafhankelijke derde ingesteld onderzoek.

  2.3.3. De tuchtrechtspraak

  Wij hebben alle door het hof van discipline behandelde zaken
  over de periode januari 1990 tot mei 1995 bestudeerd. De bedoeling
  hiervan was enerzijds om gevallen van verwijtbare betrokkenheid bij
  criminele groepen op het spoor te komen en anderzijds om te
  beoordelen in hoeverre het tuchtrecht in staat is reinigend te
  werken door advocaten met verwijtbare contacten via het tuchtrecht
  sancties op te leggen.

  Het totale aantal door de raden van discipline gedane uitspraken
  was te omvangrijk (aantal zaken: 1871) om in het onderzoek te
  betrekken. Wij hebben ons beperkt tot de in totaal 692
  tuchtrechtzaken die bij het hof van discipline in behandeling zijn
  genomen. Aan deze werkwijze is een belangrijke beperking verbonden.
  Schorsingen en schrappingen die door de raad zijn uitgesproken en
  waartegen geen beroep is aangetekend, zijn niet in het
  onderzoekmateriaal terechtgekomen. Onduidelijk is hoeveel gevallen
  wij op deze manier hebben gemist. Om aan deze beperking enigszins
  tegemoet te komen zijn bij de NOVA de uitspraken van de raden van
  discipline opgevraagd waarbij een schrapping is uitgesproken.
  Hiervan wordt n zaak in paragraaf 2.5 beschreven (geval 27).

  Verreweg de meeste klachten hadden betrekking op de werkwijze en
  bejegening van de advocaat jegens zijn clint of anderen. Het
  betroffen bijvoorbeeld onjuiste of krenkende uitlatingen, trage
  afhandelingen van zaken en onvoldoende voorbereiding ter zitting.
  Noot Wij zijn voorzover de informatie van het dossier
  Noot hiervan beoordeling toeliet, twee gevallen
  tegengekomen die voldoen aan onze definitie van verwijtbare
  betrokkenheid, deze zijn hieronder opgenomen als de gevallen 5 en
  9. Verder zijn hier nog enkele casussen vermeldenswaard. Deze
  gevallen geven echter niet voldoende duidelijkheid over de
  verwijtbare betrokkenheid bij handelingen van criminele groepen en
  worden derhalve niet meegerekend bij het totale aantal voorvallen
  dat in paragraaf 2.5 zal worden beschreven. Noot Een
  verdachte (X) van drughandel bevindt zich in alle beperkingen.
  Noot Hij heeft een toegevoegde advocaat. Een andere
  advocaat wordt door twee kennelijk ook bij drughandel betrokken
  personen (A) en (B) benaderd om de verdediging van X op zich te
  nemen. De kosten van de verdediging worden door A betaald. Korte
  tijd later blijken A en B over afschriften van het verhoor van X te
  beschikken.

  De OvJ en de rechter-commissaris dienen een klacht in. In twee
  onderdelen wordt geklaagd dat de advocaat met ongeoorloofde
  middelen de toegevoegde advocaat tot terugtreden zou hebben bewogen
  en dat hij voor clinten met tegenstrijdige belangen zou zijn
  opgetreden. De OvJ en de R-C worden hierin niet-ontvankelijk
  verklaard omdat het vereiste belang bij de klacht zou ontbreken.
  Dit zou slechts anders zijn indien de handelwijze van de advocaat
  de werkzaamheden van politie en justitie zou hebben gefrustreerd.
  Verder wordt geklaagd dat de advocaat informatie zou hebben
  doorgespeeld aan A en B en dat de advocaat getracht heeft druk uit
  te oefenen op drugkoeriers om niet de namen van hun opdrachtgevers
  te noemen. Beide klachten worden ongegrond verklaard omdat een en
  ander niet voldoende hard gemaakt kon worden. Voorzover vastgesteld
  is dat de advocaat aan A en B heeft gezegd dat X zou hebben bekend,
  had de advocaat wel meer terughoudend moeten zijn. Het hof van
  discipline overweegt in verband hiermee dat het voeren van de
  verdediging voor rekening van een derde het gevaar inhoudt dat de
  advocaat als instrument van mogelijkerwijs zelf bij de strafzaak
  betrokkenen wordt gebruikt of misbruikt, in casu was echter niet
  gebleken dat het onderzoek door de mededeling van de advocaat was
  gefrustreerd (hof van discipline, no. 1412).De clint van een
  advocaat zat in alle beperkingen. Niettemin heeft de advocaat een
  brief van een familielid van de verdachte aan de verdachte
  overhandigd. Het hof van discipline gaat er van uit dat niet
  gebleken of gesteld is dat hierdoor de waarheidsvinding belemmerd
  is en dat de advocaat meende en kon menen dat de inhoud van de
  brief onschuldig was. De klacht wordt gegrond bevonden zonder
  oplegging van een maatregel. De klacht was ingediend door de deken
  en de OvJ (hof van discipline no. 1643).Een strafadvocaat blijkt
  een geldlening te zijn aangegaan voor de financiering van een
  schilderij waarvan het taxatierapport vals is opgemaakt. De deken
  kaart de kwestie aan omdat uit het feitencomplex naar voren komt
  dat de advocaat persoonlijke en zakelijke relaties onderhoudt met
  personen die hem bekend waren uit zijn strafpraktijk. Door het
  gerechtshof wordt de advocaat in de tegen hem gevoerde strafzaak
  vrijgesproken van het gebruik maken van het valse taxatierapport.
  Ook in de tuchtzaak gaat de advocaat vrijuit omdat het de advocaat
  naar het oordeel van zowel de raad als het hof in het algemeen vrij
  staat zelf zijn relaties te kiezen (hof van discipline no.
  1741).

  In het kader van het aan de raad van toezicht opgedragen
  toezicht op de beroepsgroep kan hier nog gewezen worden op de
  mogelijkheid dat de raad verzet doet bij het hof van discipline
  tegen een verzoek om inschrijving van een advocaat. In een viertal
  zaken is door de raad verzet gedaan tegen inschrijving van
  advocaten die zich eerder in verband met strafrechtelijke
  overtredingen, betrokkenheid bij criminele groepen, malversaties of
  ernstige misdragingen hebben laten schrappen van het tableau. In n
  geval ging het om een eerste inschrijving als advocaat. In twee
  zaken wordt het verzet door het hof gegrond verklaard. In het
  eerste geval wegens schulden en een eerder faillissement van
  betrokkene. In het tweede geval wegens een strafrechtelijke
  veroordeling waarbij de strafbare handelingen in direct verband
  hadden gestaan met het optreden van de betrokkene als advocaat.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken