• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.2. De karakteristiek van het beroep

  2.2. De karakteristiek van het beroep

  2.2.1. Het evenwicht tussen onafhankelijkheid en
  partijdigheid

  Goede beroepsuitoefening is gebaat bij onafhankelijkheid.
  Onafhankelijke beroepsuitoefening betekent dat de beroepsbeoefenaar
  zich baseert op de eigen professionele, vaktechnische
  oordeelsvorming en professionele verantwoordelijkheid, zonder
  daarbij benvloed te worden door zijn omgeving (vgl. Emanuels, 1995,
  pp. 38-40). Onder de omgeving kunnen in het geval van de advocaat,
  de clint en de overheid worden begrepen.

  De advocaat dient zowel tegenover de overheid als tegenover zijn
  clint onafhankelijk te blijven om zijn maatschappelijke functie
  behoorlijk te kunnen vervullen. Daarom dient hij te vermijden dat
  zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep
  in gevaar zouden kunnen komen (regel II.2, lid 1 Gedragsregels
  1992). Belangenverstrengeling, door financile of persoonlijke
  relaties, kan de gewenste onafhankelijkheid in gevaar brengen en
  dient te worden vermeden, zo blijkt uit de toelichting op deze
  regel.

  Naast deze onafhankelijkheid wordt echter een tweede, minstens
  zo belangrijke waarde beleden: partijdigheid. Deze
  partijdigheid, die expliciet boven het eigen belang van de advocaat
  wordt gesteld, wordt als volgt omschreven (regel III.5): Het belang
  van de clint, niet enig eigen belang van de advocaat, is bepalend
  voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te
  behandelen.

  Tussen de beide waarden van onafhankelijkheid en partijdigheid
  bestaat naar onze mening een precair evenwicht, vooral wanneer de
  advocaat door dubieuze clinten (in casu criminele groepen) wordt
  benaderd. Hoe behoudt de advocaat zijn onafhankelijkheid wanneer de
  dubieuze clint op handige wijze inspeelt op zijn partijdigheid?

  Het is opmerkelijk dat in veel publikaties waarin de
  onafhankelijkheid van de advocatuur als thema wordt aangesneden,
  vooral naar de overheid wordt gekeken als degene die inbreuk op
  deze waarde kan maken. In haar analyse van jaarredes van dekens uit
  de afgelopen veertig jaar concludeert Minkjan dat wanneer – in deze
  zin – een derde wordt aangesproken, dat bijna altijd de overheid
  (is) (Minkjan, 1992, p. 57). Ook de hoogleraar advocatuur Quant
  (1995a) legt het accent op de overheid. Hij stelde onlangs dat
  onafhankelijkheid van de advocatuur een essentieel gegeven is en
  dat de meest afschrikwekkende voorbeelden van afhankelijkheid in
  totalitaire regimes zijn te vinden, waar de advocaat afhankelijk is
  van een overheid die hem al dan niet toestaat zijn beroep uit te
  oefenen (1995a, p. 18).

  Een uitzondering vormt de rede uit 1992 van de toenmalige deken
  Van Hassel. Hij waarschuwt voor een werkelijk blind geloof in het
  partijbelang en stelt dat de onafhankelijkheid van de advocaat pas
  echt tot uitdrukking komt, indien hij zijn doen en laten uiterst
  zorgvuldig weegt (Van Hassel, 1992, pp. 509 e.v.).

  2.2.2. Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

  In de Gedragsregels voor advocaten 1992 wordt uitvoerig ingegaan
  op de
  geheimhoudingsplicht van de advocaat. Zoals hieronder nog
  uitvoeriger zal worden gesteld, staat in deze laatste versie van de
  gedragsregels de bescherming van de vertrouwensrelatie
  advocaat-clint meer dan voorheen op de voorgrond.

  Het is vanzelfsprekend dat in de Gedragsregels een duidelijke
  regeling van de geheimhouding is opgenomen. Immers, zonder de
  waarborg van geheimhouding kan er geen vertrouwen ontstaan en
  zonder vertrouwen is er geen basis voor goede juridische
  dienstverlening. In regel III.6 van de Gedragsregels wordt de
  advocaat verplicht tot geheimhouding; hij dient te zwijgen over de
  bijzonderheden van de door hem behandelde zaken, de persoon van de
  clint en de aard en omvang van diens belangen. Op dit uitgangspunt
  wordt n uitzondering gemaakt. Indien de juiste taakuitvoering dit
  vordert, kan de advocaat met gegevens naar buiten treden, mits de
  clint hiertegen geen bezwaar maakt.

  Ook in de wet zijn enkele bepalingen opgenomen om de
  geheimhouding in de relatie tussen advocaat en clint te waarborgen.
  De advocaat heeft, evenals de arts, de geestelijke en de notaris,
  een verschoningsrecht. Dat wil zeggen dat de advocaat in de
  geheimhouding kan volharden zelfs ten overstaan van de
  rechter-commissaris of de rechter. Het object van verschoning is
  overigens beperkt tot de informatie, gelden en schriftelijke
  stukken die hem in zijn hoedanigheid van advocaat zijn
  toevertrouwd. Dit onderstreept het belang van het maken van
  duidelijke onderscheidingen tussen beroepsspecifieke werkzaamheden
  en activiteiten (zoals het trusthouderschap) die niet tot de
  typische werkzaamheden van de advocaat behoren. De rechtspraak is
  tot dusverre terughoudend in het op deze grondslag beperken van de
  reikwijdte van het verschoningsrecht.

  Een verschoningsgerechtigde die om een getuigenis wordt gevraagd
  kan dit recht slechts worden ontzegd wanneer buiten redelijke
  twijfel staat dat hiermee niet wordt getreden in de
  vertrouwenssfeer van zijn ambt. Noot Alleen in zeer
  uitzonderlijke gevallen zou het verschoningsrecht moeten wijken
  voor het belang van de waarheidsvinding Noot maar de
  omstandigheden waarin dit van toepassing zou zijn, zijn tot nu toe
  in de jurisprudentie nog niet vastgesteld.

  Een huiszoeking en inbeslagname bij een verschoningsgerechtigde
  kan zonder diens toestemming alleen plaatsvinden indien het
  objecten betreft die niet onder zijn verschoningsrecht vallen. Het
  gaat hier dan om brieven of geschriften die ofwel voorwerp zijn van
  een strafbaar feit of tot het begaan daarvan hebben gediend ofwel
  bescheiden die de advocaat niet in zijn hoedanigheid van advocaat
  onder zich heeft. Het oordeel of het om zulke brieven of
  geschriften gaat is in principe aan de verschoningsgerechtigde.
  Tenzij er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan dat zijn
  standpunt onjuist is, dient dit gerespecteerd te worden.
  Noot Een huiszoeking bij een verschoningsgerechtigde
  dient zo te geschieden, dat de kans dat het beroepsgeheim
  geschonden wordt zo klein mogelijk is. Er dient gericht gezocht te
  worden en de huiszoeking kan plaatsvinden in aanwezigheid van
  bijvoorbeeld de plaatselijke deken. Noot Hoewel hiermee
  een huiszoeking bij een advocaat/verschoningsgerechtigde in
  principe mogelijk is, bestaat er in de praktijk grote
  terughoudendheid om dit middel toe te passen.

  Onder de objecten van geheimhouding en verschoning vallen in
  beginsel ook de kantoorrekeningen en derden-rekeningen van de
  advocaat. Het reguliere financile verkeer van advocaten
  (declaraties, namens de clint betalingen verrichten aan de
  wederpartij) vindt via de kantoorrekening plaats. Sedert enige
  jaren zijn advocaten gehouden om gelden die enige tijd in beheer
  gehouden worden, over te boeken op de zogenaamde derdenrekening, om
  te voorkomen dat bij een faillissement van de advocaat alle gelden
  die hij beheert, gevaar lopen. Momenteel staat ter discussie in
  hoeverre gelden van derden die aan het beheer van advocaten zijn
  toevertrouwd, onder de geheimhouding vallen. Recent is in kort
  geding uitgesproken dat – uitzonderingen daargelaten – het
  verschoningsrecht van een advocaat zich niet uitstrekt tot gelden
  die hij van een derde onder zich heeft. Noot

  In de gesprekken die wij ter voorbereiding van dit hoofdstuk met
  enkele deskundigen hebben gevoerd, kwam het verschoningsrecht en
  het mogelijke misbruik hiervan door malafide advocaten, geregeld
  ter sprake. Door een van de respondenten uit de advocatuur werd met
  zo veel woorden gezegd dat het verschoningsrecht beperkt zou kunnen
  worden tot de werkzaamheden die tot de eigenlijke, oorspronkelijke
  taken van de advocaat behoorden. Volgens Quant is in het voordeel
  van de advocaten dat zij in feite zelf uit maken wat onder hun
  verschoningsrecht valt, ook als het gaat om puur financile
  dienstverlening. De advocaat kan op vragen van de rechter weigeren
  om te getuigen door te zeggen dat iets hem in zijn hoedanigheid van
  advocaat is meegedeeld. Dat zal de rechter dan zelden kunnen
  controleren. (Quant, 1995b, p. 185)


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken