• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 2.1. Kerngegevens

  2. DE ADVOCATUUR

  2.1. Kerngegevens

  2.1.1. Vertrouwensman

  De advocaat is een rechtshulpverlener, die zijn clinten met raad
  en daad terzijde staat. Iedere burger dient, wanneer hij rechtshulp
  nodig heeft, een onbelemmerde toegang tot een advocaat te hebben.
  De hulpzoeker moet er zeker van kunnen zijn dat de geheimhouding
  van de informatie die aan de hulpverlener wordt verstrekt,
  gewaarborgd is. De relatie tussen de advocaat en zijn clint is een
  vertrouwensrelatie, die door de geheimhoudingsplicht en het
  verschoningsrecht ten opzichte van derden (onder wie de rechter)
  wordt afgeschermd. Het beroep van advocaat is wettelijk beschermd.
  De advocaat is bovendien als enige gerechtigd rechtsbijstand te
  verlenen (procesmonopolie). Noot

  Ten behoeve van een goede rechtspleging is een onafhankelijke
  vervulling van de rechtshulpverlenende taak essentieel. Daarom
  wordt aan de beroepsgroep zelf zo veel mogelijk
  verantwoordelijkheid en vrijheid gegeven. De beroepsgroep dient
  zelf te waken voor een goede beroepsuitoefening van zijn
  individuele leden. Een belangrijk instrument hiervoor is de
  tuchtrechtspraak.

  2.1.2. Taak en werkzaamheden

  Het stereotiepe beeld van de advocaat als iemand die voor de
  rechtbank pleit ten gunste van de verdachte, ligt ver bezijden de
  werkelijkheid. Het werkdomein van de advocaat is bijzonder
  uitgebreid, terwijl de aard van de dienstverlening ook zeer divers
  is. Naast procesbijstand verricht de advocaat vele dienstverlenende
  werkzaamheden die ertoe strekken dat, als het even kan, de rechter
  gemeden wordt (Klijn, e.a., 1992, p. 31).

  Individuele rechtzoekenden gaan pas in een vrij laat stadium
  naar een advocaat. Het werk van de kleinere kantoren wordt
  hoofdzakelijk door deze individuele rechtzoekenden bepaald. Zij
  beschouwen de advocaat vooral als achterhand; de advocaat is
  daardoor in zijn handelingsmogelijkheden in grote mate afhankelijk
  van hetgeen voordien door partijen of instanties is gedaan of
  nagelaten. In haar gedetailleerde schets van de dagelijkse gang van
  zaken op een klein kantoor, maakt Berends (1992) duidelijk hoezeer
  de dagindeling en de juridische manoeuvreerruimte van de advocaten
  door de (late komst van de) clinten wordt bepaald.

  Vooral bij de grotere bedrijven liggen de aard en het tijdstip
  van inzet van de advocaat volstrekt anders. Steevast wordt de
  advocaat ingeschakeld als een juridische adviseur, die mede vorm
  geeft aan de rechtsverhoudingen tussen de partijen. De advocaat
  heeft in deze advieswerkzaamheden derhalve een belangrijke
  preventieve rol in het vermijden van juridische conflicten
  (Bruinsma en Huls, 1990).

  Het is overigens opmerkelijk dat de wet geen specifieke
  omschrijving geeft van de werkzaamheden van de advocaat, behoudens
  de algemene omschrijving in artikel 10 van de Advocatenwet. In de
  Gedragsregels voor advocaten 1992 wordt de volgende algemene
  omschrijving gegeven. De hoofdtaak van de advocaat is het verlenen
  van advies en bijstand aan individuele clinten of aan groepen
  clinten wier belangen parallel lopen. Naast de zojuist omschreven
  werkzaamheden van processuele bijstand en juridische
  advieswerkzaamheden, houden advocaten zich bezig met activiteiten
  die de eigenlijke werkzaamheden te boven gaan. Zo kan een advocaat
  een vennootschap oprichten of beheren, als trusthouder optreden,
  Noot bankrekeningen openen op naam van een ander of
  financile transacties verrichten voor derden. Het is echter de
  vraag of dergelijke activiteiten nog wel tot de beroepsspecifieke
  werkzaamheden van de advocaat behoren, hoe ruim en rekbaar de
  beroepsomschrijving ook is.

  Volgens De Roos schuilt hierin een gevaar van mogelijke
  betrokkenheid van advocaten bij de georganiseerde criminaliteit. De
  bonafide advocaat kan door dit soort van clinten worden gebruikt.
  Hij moet zich daarom telkens (en meer dan vroeger) afvragen, wat
  des advocaten is, waarbij strikte beperking tot puur juridische
  hulpverlening (in adviserende zin en als procesbijstand) richtsnoer
  moet zijn (De Roos, 1994, p. 184).

  2.1.3. De organisatie

  De advocaten die in Nederland zijn ingeschreven, vormen samen de
  Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Aan het hoofd staat een
  algemene raad en daarnaast zijn er raden van toezicht per
  arrondissement. Deze raden hebben als wettelijke taak de
  bevordering van een behoorlijke uitoefening van de
  advocatenpraktijk en zijn bevoegd maatregelen te nemen die daartoe
  kunnen bijdragen. De verplichte advocatenstage en permanente
  opleiding zijn hier voorbeelden van. Daarnaast behartigt de orde in
  algemene zin de belangen van de beroepsgroep. Zo houdt zij zich
  bezig met tarieven, geeft adviezen bij wetgeving en houdt de
  rechtspolitieke ontwikkelingen in het oog. Eind 1988 heeft de orde
  het reclameverbod voor de advocatuur opgeheven en in het verlengde
  hiervan adviseert zij haar leden om te komen tot een meer
  marktgerichte benadering van potentile clinten.

  In de naoorlogse periode is het aantal advocaten in ons land
  verviervoudigd. In 1950 waren er ongeveer 2.000 advocaten;
  momenteel is het aantal gestegen tot ruim 8.000. Opvallend hierbij
  is dat de groei plaatsvond na twee decennia van krimp (1950 tot
  1970). Ook de schaalgrootte van de kantoren is veranderd. In 1960
  was bijna 70% van de kantoren een eenmansbedrijf en daarin was 40%
  van de advocaten werkzaam. Thans vormen de solokantoren 46% van het
  totaal. Nog slechts 15% van de advocaten is werkzaam op een
  dergelijk kantoor (Klijn e.a., 1992, pp. 25-26).

  Het is overigens niet zo dat het beeld wordt bepaald door de
  mega-law kantoren. Nog altijd werken op ongeveer 90% van de
  kantoren niet meer dan vijf advocaten. In toenemende mate is er
  sprake van een samengaan van advocaten, notarissen en
  belastingadviseurs binnen een kantoor. De voorgestelde verruiming
  van toetreding tot het advocatenberoep van bedrijfsjuristen en
  juristen in overheidsdienst zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben
  voor de wijze waarop de beroepsuitoefening is gestructureerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken