• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – LITERATUUR

  LITERATUUR

  Berends, M.,
  NL Law. De dagelijkse gang van zaken,
  Justitile Verkenningen, jrg. 18, nr. 6, 1992, pp. 64-75
  Boekman, S.,
  Het huidige advocatentuchtrecht,
  Zwolle, Tjeenk Willink, 1993
  Bruinsma, F., N. J. H. Huls,
  De top-7 in de commercile advocatuur,
  NJB 1990, pp, 851-859
  Bijzondere Gedragscode NOB,
  1995
  Dijk, K. E. J.,
  De notaris en de frauduleuze vennootschap,
  SEC 1994, pp. 28-32
  Domburg, P. J. M. van,
  Over de grenzen van het verschoningsrecht,
  Den Haag, VUGA 1994
  Dubbeld, C. en F. A. van Schaik,
  Accountants kiezen voor zelfregulering bij
  fraudemelding
  ,
  NJB, afl. 42, 25 november 1994, pp. 1445-1449
  Emanuels, J. A.,
  Overwegingen van accountants bij beslissingen in
  conflictsituaties
  , Den Haag, SDU, 1995
  Gortemaker, J. C. A.,
  Fraude in de Jaarrekening,
  Dossier, 1992, nr. 9, pp. 162-165
  Groot-Van Leeuwen de, L. E.,
  De advocaat tussen clint en samenleving,
  Justitile Verkenningen 1995, 4, pp. 107-118
  Handleiding voor accountants bij de Verordening op de
  Fraudemelding,
  NIVRA,
  1994 Hassel, W. G.,
  Wat de advocaat betaamt,
  Advocatenblad, 7 oktober 1992, pp. 509-513
  Hogenboom, A. B., V. Mul, A. Wielinga,
  Financile integriteit. Normafwijkend gedrag en (zelf)regulering
  binnen het financile stelsel
  , Gouda Quint, Arnhem, 1995
  Jacobs, F.,
  Rechterlijke terughoudendheid bij een eerloze advocaat,
  Trema 1995, no 4, pp. 118-120
  Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid,
  CBS, Den Haag, 1994/2
  Klijn, A, J. G. C. Kester en F. W. M. Huls,
  Advocatuur in Nederland 1952-1992,
  Justitile verkenningen, jrg 18, nr 6, 1992, pp. 10-44
  KPMG,
  Kosten en opbrengsten van het notariaat,
  Amstelveen 1994
  Maurik, M. J. A. van,
  De essentialia van het notarisambt,
  NJB 19 mei 1995, pp. 731-737
  Metselaar, F. J.,
  De Federatie-belastingadviseur en criminaliteit,
  NJB, afl. 42, 25 november 1994, pp. 1454-1456
  Meurs, R. van,
  De accountant wordt steeds kreukbaarder,
  Vrij Nederland, 16 oktober 1993, pp. 42-47
  Minkjan, E. E.,
  Veertig jaar Nederlandse orde; vijftien dekens en hun
  redes
  ,
  Justitile verkenningen, jrg 18, nr 6, 1992, pp. 45-63
  Moleveld, W. P.,
  Fraudemelding door accountants. Een overzicht van gebeurtenissen
  vanaf 1987 tot heden
  , De Accountant, nr. 8, april 1992, pp.
  459-462
  Muis, J. W.,
  Fraude en Accountant,
  Dossier, 1992, nr. 7, pp. 135-142 NIVRA-Jaarverslagen, 1990/1991,
  1991/1992, 1992/1993, 1993/1994
  NIVRA,
  Verordening Gedrags- en Beroepsregels
  Registeraccountants
  ,
  1994
  NOvAA,
  Verslag van de Werkzaamheden,
  1994
  Quant, L. H. A. J. M.,
  Advocaat en ethiek. Een inleidende beschouwing,
  Advocatenblad, 6 januari 1995a, pp. 17-20.
  Quant, L. H. A. J. M.,
  Advocaat en criminaliteit,
  Trema, nr. 6, 1995b, pp. 183-186
  Regoort, C. J., A. Schilder, E. Boom,

  Fraude:
  voorkomen is beter dan genezen, Deventer, Kluwer
  Nivra-geschriften 63, 1995 Roording J. J. M, Strafrechtelijke
  verwijtbare handelingen van de registeraccountant bij

  fraude,

  De Accountant, nr. 6, februari 1992, pp. 347-352
  Roos, Th. A. de,
  Deel III, Herziening van het Strafproces: de verdediging
  uitgespeeld?
  , J. Remmelink et al, Herbezinning op (de
  grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering I, Handelingen
  Nederlandse Juristen-Vereniging, jrg 124, dl. 1994-1, pp. 117-190
  Sasse, H. M.,

  Het ambtsgeheim van de notaris; openingsrede voor de
  algemene vergadering 1983 van de Koninklijke Notarile
  broederschap
  ,
  WPNR 5668, jrg 114, 1983, pp. 620-623
  Schaik, F. A.,

  Maatschappelijke positie AA-beroep verstevigd, In:
  Accountant-Adviseur, 1993 nr. 3, pp. 24-29
  Staatscourant, 15 september 1994, nr. 177 Tweede Kamer,
  vergaderjaar 1993-1994, 23.706, nr. 3 Udink, E., Criminele
  geldstromen. Een onderzoek naar het
  witwassen van crimineel
  geld in Nederland
  ,

  Arnhem Gouda Quint 1993
  Ultee, W., W. Arts en H. Flap,

  Sociologie:
  Vragen, uitspraken, bevindingen, Wolters Noordhoff,
  Groningen, 1992 Waard, T. de, Richtlijnen ter voorkoming van
  betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen
  ,

  NJB, 25 november 1994, pp. 1441-1444
  Wolfsbergen, L., Notaris en belastingadviseur,
  NJB, 19 mei 1995, pp. 750-753

  BIJLAGE 1

  Lijst van genterviewden

  • Mr. Anonymus, advocaat
  • Dhr. H. Buizerd, FIOD
  • Mr. K. E. J. Dijk, voorzitter Koninklijke Notarile Broederschap
   (KNB)
  • Mr. J. C. Dijkman, Voorzitter Nederlandse Federatie voor
   Belastingadviseurs (NFB)
  • H. P. de Haan RA, Moret Ernst & Young
  • Mr. J. J. M. Hertoghs, advocaat en belastingadviseur te
   Breda
  • Mr. W. Hogeweg, voorzitter Nederlandse Orde voor
   Belastingadviseurs (NOB)
  • Mr. A. M. Hoog, KNB
  • Mr. A. W. O Janssen, KNB
  • Dr. H. J. R. Kaptein, universitair docent, Universiteit van
   Amsterdam
  • Mr. W. Kievit, Nederlandse Orde van
   Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)
  • Mr. P. Kole, directeur KNB.
  • P. Moleveld RA, algemeen directeur Nederlands Instituut voor
   Registeraccountants (NIVRA)
  • Prof. mr. Th. A. de Roos, hoogleraar Strafrecht en advocaat,
   Rijksuniversiteit Limburg
  • Drs. F. A. van Schaik, NOvAA
  • Mr. E. Swaab, deken Balie van Advocaten te Amsterdam
  • Mr. J. E. Vaandrager, NOvAA
  • Mr. T. de Waard, deken van de Nederlandse Orde van
   Advocaten
  • Prof. mr. P. J. Wattel, hoogleraar belastingrecht Universiteit
   van Amsterdam Voorts zijn over de casustiek vele gesprekken gevoerd
   met leden van de recherche, de RCID, de afdeling Finpol en het
   OM.

  BIJLAGE 2

  Tabel


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken