• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 5. SLOTBESCHOUWING

  5. SLOTBESCHOUWING

  Advocaten, notarissen en accountants hebben de beschikking over
  specifieke deskundigheid op juridisch, financieel en fiscaal
  terrein. In dit opzicht zijn zij aantrekkelijk voor criminele
  organisaties. Daarnaast kunnen zij dienen als een belangrijke en
  betrouwbare faade, waarachter criminelen zich kunnen afschermen. In
  bepaalde gevallen kunnen criminelen zelfs niet om deze
  dienstverleners heen. Advocaten hebben het wettelijk monopolie van
  procesvertegenwoordiging, bij het passeren en opmaken van
  authentieke akten schrijft de wetgever de tussenkomst van een
  notaris dwingend voor, en accountants hebben het alleenrecht om
  goedkeurende verklaringen af te geven bij jaarrekeningen. In dit
  rapport wordt de aandacht gevestigd op de verwijtbare betrokkenheid
  van deze vrije-beroepsbeoefenaars bij hun dienstverlening aan
  criminele organisaties. Deze verwijtbare betrokkenheid kan eruit
  bestaan dat de beroepsbeoefenaar welbewust en opzettelijk meewerkt
  aan strafbare handelingen. Daarnaast onderscheid ik verwijtbare
  betrokkenheid in ruimere zin. Hiervan is sprake als de
  beroepsbeoefenaar niet voldoende zorgvuldigheid in acht neemt ter
  voorkoming van misbruik van zijn ambtsuitoefening voor criminele
  doeleinden. Er is dan weliswaar niet sprake van het welbewust
  meewerken aan strafbare handelingen, maar wel kan hem worden
  verweten dat hij had moeten of kunnen weten dat van zijn diensten
  misbruik werd gemaakt voor criminele doeleinden.

  De omvang van verwijtbare betrokkenheid is per beroepsgroep
  moeilijk vast te stellen. Op grond van de bronnen die zijn
  geraadpleegd, kan worden geconstateerd dat de meeste gevallen van
  verwijtbare betrokkenheid plaatsvinden bij de advocaten. In elke
  beroepsgroep hebben zich in de afgelopen jaren enkele ernstige
  gevallen van betrokkenheid voorgedaan. De vrije beroepen
  ontwikkelen zich alle drie in dezelfde richting naar meer
  commercile dienstverlening. Advocaten zien een markt in de
  juridische dienstverlening, notarissen verrichten naast hun
  traditionele taak ook advieswerkzaamheden en accountants begeven
  zich steeds nadrukkelijker in de wereld van financile advisering.
  In de verhoudingen binnen de beroepsgroep hebben commercialisering
  en concurrentie hun intrede gedaan. Toch zijn de
  vrije-beroepsbeoefenaars niet gelijk te stellen met commercile
  dienstverleners. De ideologie en het handelen worden nog steeds
  sterk bepaald door klassieke professionele waarden. Maar deze
  waarden komen meer en meer onder druk te staan onder invloed van de
  zojuist geschetste ontwikkelingen.

  Advocaten dienen van oudsher in hun handelingen het evenwicht te
  bewaren tussen de professionele waarden van onafhankelijkheid en
  partijdigheid. De uitbreiding van het werkterrein (van
  procesbijstand naar advisering) en de grotere commercialisering
  dreigen het evenwicht te verstoren. Dit brengt risico’s met zich
  mee. Het kan ertoe leiden dat advocaten in hun partijdigheid over
  de schreef gaan. In dit rapport worden voorbeelden gegeven van de
  medewerking die advocaten verlenen aan het afschermen van
  misdaadgeld, het onder druk zetten van verdachten ten behoeve van
  hun clint op de achtergrond en het verzinnen van illegale
  constructies.

  Notarissen kennen de plicht tot dienstverlening, de
  ministerieplicht. Dit brengt een zekere lijdelijkheid met zich mee
  in het verlenen van diensten. Over de beantwoording van de vraag
  waar lijdelijkheid ophoudt en dient over te gaan in een
  rechercheplicht bestaat binnen het notariaat nog niet veel
  duidelijkheid. De gesignaleerde voorvallen van verwijtbare
  betrokkenheid hebben nagenoeg alle betrekking op de klassieke
  taakuitoefening. Van de diensten van de notaris wordt zowel gebruik
  gemaakt vanwege de parafernalia van het ambt als voor handelingen
  waarbij zijn tussenkomst wettelijk is voorgeschreven zoals de
  verkoop van onroerend goed en de oprichting van rechtspersonen. Ook
  de notaris loopt risico’s wanneer hij zich meer en meer als
  particuliere dienstverlener gaat gedragen. Hij stelt zich dan bloot
  aan de kans dat zijn clinten de parafernalia van het notarisambt
  misbruiken.

  Openbaar accountants dienen objectiviteit en onafhankelijkheid
  te bewaren bij het controleren van jaarrekeningen. Aan de eis van
  onafhankelijkheid ligt een maatschappelijk belang ten grondslag. Er
  zijn immers naast de directe opdrachtgever ook andere partijen die
  belang hebben bij een accountantsverklaring. De accountants
  verkeren in hun beroepsuitoefening in een spanningsveld, omdat de
  waarden objectiviteit en onafhankelijkheid vooral tot gelding
  moeten worden gebracht ten aanzien van degenen (opdrachtgevers) van
  wie zij economisch afhankelijk zijn. Ook de accountants die niet
  optreden als openbaar accountant zijn gebonden aan professionele
  waarden en normen. Verschillende voorvallen van verwijtbare
  betrokkenheid van accountants zijn gesignaleerd. We hebben gezien
  dat zij zowel vanwege hun technische kennis als vanwege hun
  uitstraling van betrouwbaarheid van nut kunnen zijn voor de
  georganiseerde misdaad. De verwijtbare betrokkenheid lijkt in het
  bijzonder voor te komen bij de kleinere kantoren.

  Zoals in het eerste hoofdstuk is gesteld, is nog een vierde
  beroepsgroep voor zover dat mogelijk was, meegenomen bij het
  raadplegen van de bronnen en het voeren van gesprekken. De
  belastingadviseur is pur sang adviseur en heeft de uitstraling noch
  de kenmerken ( verschoningsrecht; monopolie) van de klassieke vrije
  beroepen. Hoewel de adviseur veel specifieke fiscale expertise
  bezit, lijkt het beroep slechts weinig aantrekkingskracht uit te
  oefenen op criminele organisaties. Slechts enkele gevallen van
  verwijtbare betrokkenheid zijn door mij gesignaleerd. Wellicht is
  de adviseur, als kenner van legale, fiscale ontgaansconstructies,
  aantrekkelijker voor de legale dan voor de illegale wereld. Deze
  gegevens bevestigen overigens eens te meer hoe belangrijk voor het
  misbruik kennelijk de parafernalia van het klassieke professionele
  beroep zijn.

  Uit het onderzoek naar de tuchtrechtspraak is gebleken dat het
  tuchtrecht onvoldoende garanties biedt voor het opsporen van, en
  disciplinaire maatregelen nemen tegen, beroepsbeoefenaars die in
  hun contacten met criminele organisaties over de schreef zijn
  gegaan. Voor zo ver ik kon nagaan zijn betrekkelijk weinig gevallen
  van verwijtbare betrokkenheid bij de tuchtrechter aangekaart. Bijna
  alle beroepsbeoefenaars die betrokken waren bij de in dit rapport
  beschreven voorvallen, zijn in functie gebleven.

  Een verklaring voor de beperkte reikwijdte van het tuchtrecht is
  dat de tuchtrechtspraak van de advocatuur en het notariaat wordt
  geactiveerd door rechtstreeks belanghebbenden. Behoudens de
  gevallen van ambtshalve ingediende klachten, geldt als regel:
  zonder klager geen klacht. De klager moet kunnen aantonen duidelijk
  een eigen belang te hebben bij de betreffende klacht, anders is de
  kans groot dat de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard.
  Beroepsorganisaties kunnen zelf het initiatief nemen tot het
  indienen van ambtshalve klachten, maar daar wordt maar zeer beperkt
  gebruik van gemaakt. Het ontbreekt de organisaties aan een
  opsporingsapparaat en er bestaat te weinig zicht op het individuele
  handelen van leden. Bij politie en justitie bestaat bovendien
  terughoudendheid om verwijtbaar gedrag van de
  vrije-beroepsbeoefenaars in strafrechtelijke zin aan te pakken of
  aan te melden bij de tuchtrechter. In het geval van de advocatuur
  zijn er enkele procedurele beletsels voor de toegang van de OvJ tot
  de tuchtrechter. Het zelfreinigend vermogen van de
  beroepsorganisaties via de tuchtrechtspraak is daarom niet bijster
  groot.

  In de afgelopen jaren is door de beroepsorganisaties het
  initiatief genomen tot het ontwerpen van nieuwe richtlijnen,
  fraudeverordeningen, meldpunten en ethische codes teneinde
  betrokkenheid te voorkomen bij de georganiseerde misdaad. De
  gentroduceerde maatregelen kunnen zeker een preventief effect
  hebben, maar de echt kwaadwillenden zullen zich er niet door laten
  benvloeden. De effectiviteit van het tuchtrecht zou groter kunnen
  zijn, wanneer de toegang tot de tuchtrechter wordt verbreed.

  De in dit rapport beschreven voorvallen laten zien dat criminele
  organisaties naast de know-how ook de kenmerken van het vrije
  beroep misbruiken: de geheimhouding en verschoning, de uitstraling
  van de professionale waarden als onkreukbaarheid en
  onafhankelijkheid. Het is daarom van belang te overwegen onder
  welke omstandigheden kantoorrekeningen, schriftelijke en mondelinge
  communicatie, en dergelijke ten behoeve van de vertrouwensrelatie
  met de clint bescherming behoeven. Een aanknopingspunt biedt dat
  het object van verschoning alleen de feiten betreft die de
  verschoningsgerechtigde in zijn hoedanigheid van advocaat of
  notaris zijn toevertrouwd. Dit onderstreept het belang van het
  maken van duidelijke onderscheidingen tussen de traditionele,
  beroepsspecifieke werkzaamheden (bv. procesbijstand, ambtelijke
  dienstverlening) van de vrije-beroepsbeoefenaar en de activiteiten
  die in het kader van de commercile dienstverlening ook tot zijn
  werkzaamheden zijn gaan behoren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken