• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 4.6. Slotbeschouwing

  4.6. Slotbeschouwing

  De openbaar accountant heeft een maatschappelijke
  vertrouwensfunctie. Ook de accountant die in dienst van een bedrijf
  werkzaam is of op commercile basis adviezen verstrekt, heeft een
  dergelijke uitstraling. Accountants staan borg voor deugdelijkheid
  en objectiviteit inzake het ontwerpen en controleren van de
  financile verslaggeving.

  Uit de gesignaleerde voorbeelden van verwijtbare betrokkenheid
  blijkt dat de accountant onder andere vanwege deze uitstraling
  aantrekkelijk is voor de georganiseerde misdaad. Daarnaast blijkt
  er behoefte te bestaan aan zijn technische kennis voor het
  witwassen van misdaadgeld of om frauduleuze constructies te
  maskeren. Uit de geraadpleegde bronnen kwam naar voren dat men
  hiervoor niet alleen is aangewezen op de accountant, maar dat ook
  financieel adviseurs en administratiekantoren hier van nut kunnen
  zijn. Het is hachelijk om op basis van het betrekkelijk geringe
  aantal voorvallen uitspraken te doen over de aard en omvang van de
  verwijtbare betrokkenheid van de accountancy bij georganiseerde
  criminaliteit. Onder dit voorbehoud kunnen wij voorzichtig
  concluderen dat de betrokkenheid vooral lijkt voor te komen bij de
  kleinere kantoren wier diensten gekocht worden door criminele
  organisaties. Van enige betrokkenheid van de grote firma’s is niet
  gebleken.

  In zijn rol als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer
  is de openbaar accountant door de overheid aangesproken om gevallen
  van fraude te melden. Noot Lange tijd hebben de NOvAA en
  het NIVRA zich fel verzet tegen een dergelijke meldingsplicht,
  omdat deze een inbreuk zou vormen op de geheimhoudingsplicht
  (Moleveld, 1992). Daarnaast zou hiermee de open relatie met de
  opdrachtgever, die van groot belang werd geacht voor het
  functioneren van de openbaar accountant als controleur van de
  jaarrekening, in gevaar komen. Een klikplicht paste niet in zo’n
  open relatie (Dubbeld en Van Schaik, 1994, p. 1446). Pas in 1994 is
  de discussie hierover beindigd met een herziening van de Richtlijn
  voor de Accountantscontrole 3.03, de zogenaamde frauderichtlijn
  (Staatscourant, 1994; Regoort e.a. 1995, pp. 19-33). Uit de
  richtlijn volgt dat de controlerend accountant zijn opdracht terug
  moet geven als hij een fraude van materieel belang constateert
  waarbij de bedrijfsleiding betrokken is en deze niet bereid blijkt
  de fraude ongedaan te maken. Als het een fraude betreft bij een
  controleplichtige onderneming is de accountant verplicht het
  opzeggen van de opdracht te melden aan een centraal meldpunt van de
  CRI. Als de onderneming niet controleplichtig is, mag de accountant
  zelf bepalen of hij dit meldt. De nieuwe richtlijn heeft de status
  van Verordening gekregen, zodat de tuchtrechter de naleving ervan
  kan toetsen.

  Het is de vraag of met de fraudemelding een dam wordt opgeworpen
  tegen het probleem van witwassen en georganiseerde misdaad.
  Fraudeurs en witwassers, die uit handen van justitie wensen te
  blijven zullen waarschijnlijk hun activiteiten zo regelen dat ze
  niet onderworpen zijn aan controle van de jaarrekening. De
  aanscherping van de frauderichtlijn moet in dit kader vooral gezien
  worden als een mogelijk preventief middel. In het geval dat de
  accountant samenwerkt met de onderneming, of bewust zijn
  medewerking verleent aan activiteiten van criminele groepen, schiet
  ook een richtlijn te kort.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken