• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.1 Verantwoording

  HOOFDSTUK 10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

  10.1 Verantwoording

  De commissie had de drieledige opdracht om onderzoek te doen
  naar:
  a aard, omvang en ernst van de zware, georganiseerde
  criminaliteit;
  b de feitelijke toepassing, de rechtmatigheid, het verantwoord zijn
  en de effectiviteit van de opsporingsmethoden;
  c de organisatie, het functioneren van en de controle op de
  opsporing.
  De commissie heeft zich ten doel gesteld deze punten te onderzoeken
  met het oog op de gewenste normering van opsporingsmethoden. Voor
  een goede normering is kennis van de drie genoemde onderdelen van
  de opdracht onontbeerlijk. Daarop heeft een belangrijk gedeelte van
  het onderzoek zich gericht. Evenzeer is nodig te beschrijven waarom
  bij de opsporing grote en kleine ontsporingen hebben
  plaatsgevonden. Die beschrijving is noodzakelijk om verantwoorde
  voorstellen te kunnen doen ter verbetering van de organisatie van
  en de controle op de opsporing.

  De kernvraag is waarom niet is gehandeld volgens de gouden
  stelregel: geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, geen
  verantwoordelijkheid zonder verantwoording. Normering van
  opsporingsmethoden is niet los te zien van de noodzaak van betere
  verantwoording, beter werken en betere controle. Het werk van de
  commissie heeft zich om die reden ook gericht op voorstellen die de
  gebleken crisis in de opsporing kunnen oplossen. Het opbouwen van
  vertrouwen is meer dan het resoluut stellen van nieuwe regels. In
  de loop van de openbare verhoren is dat de commissie extra
  duidelijk geworden. Daarom heeft zij het evenzeer tot haar taak
  gerekend aan het herstel van vertrouwen veel aandacht te
  besteden.

  Meer dan een IRT-enqute

  De Delta-methode die door het IRT Noord-Holland/Utrecht en een
  aantal politieregio’s is gehanteerd, vormde een belangrijk
  onderdeel van het onderzoek van de commissie. Hoewel velen het
  onderzoek van de commissie als de IRT-enqute hebben betiteld,
  bestrijken de uitkomsten van het onderzoek een veel omvangrijker
  terrein dan louter onderzoek naar de IRT-affaire. De opdracht van
  de commissie was veel breder en daartoe was ook alle aanleiding. Er
  bestond grote onduidelijkheid over zowel de juridische grondslag
  als de sturing en controle van veel opsporingsmethoden. Zoveel was
  al gebleken in het rapport van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden.

  Methoden

  De commissie heeft systematisch aandacht besteed aan alle
  opsporingsmethoden. In 1994 en 1995 werd bovendien in verschillende
  rechtszaken en in vele artikelen in pers en vakliteratuur aan de
  orde gesteld dat door de politie gebezigde opsporingsmethoden
  mogelijk onrechtmatig waren en dat het veelal aan de mogelijkheden
  of bereidheid tot controle op opsporingsmethoden ontbroken had. Een
  voorbeeld hiervan was het algemeen bekend worden van
  inkijkoperaties waarvan de mogelijke onrechtmatigheid een
  diepgaande juridische discussie veroorzaakte. Kamerleden hadden, zo
  bleek uit kamervragen, nog nooit van inkijkoperaties gehoord.

  Overeenkomstig haar opdracht heeft de commissie alle
  veronderstelde en daadwerkelijk gehanteerde opsporingsmethoden aan
  onderzoek onderworpen. Zij is daarbij niet op geheel nieuwe en
  onbekende methoden gestuit. Wel heeft zij een veel beter inzicht
  verworven dan naar voren komt in het rapport van de Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden, Opsporing gezocht.

  Organisaties

  De commissie heeft krachtens haar opdracht de bij de opsporing
  op enigerlei wijze betrokken organisaties nader onderzocht. Het
  onderzoek is gericht geweest op alle lagen van deze organisaties
  van de de rechercheur tot de minister.
  De juiste en verantwoorde toepassing van opsporingsmethoden is
  altijd afhankelijk van degenen die de bevoegdheid uitoefenen en van
  hen die daarop krachtens hun verantwoordelijkheid dienen toe te
  zien. De kwaliteit van de betrokken organisaties en de manier
  waarop functionarissen hun bevoegdheden feitelijk uitvoeren, zijn
  derhalve mede bepalend voor de rechtmatigheid, de effectiviteit en
  het verantwoord zijn van de opsporing en de opsporingsmethoden.
  Even belangrijk is de manier waarop gezag wordt aanvaard,
  samengewerkt wordt, beleid wordt uitgevoerd en in al deze opzichten
  verantwoordelijkheid wordt genomen. De conclusies en aanbevelingen
  van de commissie hebben daarom ook betrekking op de organisatie van
  politie, justitie en andere instellingen in het domein van de
  rechtshandhaving, hun onderlinge verhoudingen, de uitoefening van
  gezags- en beheersverantwoordelijkheden (op decentraal en centraal
  niveau) en de toetsing van de opsporing, zowel door de rechter als
  door de politieke gezagsdragers en volksvertegenwoordiging.

  Aard, omvang en ernst van de georganiseerde
  criminaliteit

  Aard, omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland zijn nader onderzocht. Dit is onder verantwoordelijkheid
  van de commissie gebeurd door de onderzoeksgroep-Fijnaut. Deze
  onderzoeksgroep heeft naar het oordeel van de commissie het op dit
  moment best mogelijke beeld van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland gegeven.

  Beter inzicht is van belang voor de prioriteitenstelling bij en
  de keuze van opsporingsonderzoeken. Dat inzicht is ook van grote
  betekenis voor de wijze waarop een realistische en effectieve
  strategie wordt ontwikkeld om georganiseerde criminaliteit te
  bestrijden en overheid en samenleving te beschermen tegen de
  ongewenste benvloeding door de georganiseerde criminaliteit.
  Georganiseerde criminaliteit is altijd gekoppeld aan illegale
  goederen en diensten. Inzicht in de werkelijkheid van de
  georganiseerde criminaliteit dient de wetgever ook om vast te
  stellen hoever de bevoegdheden van politie en justitie moeten
  reiken om georganiseerde criminaliteit op te sporen.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken