• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.2 Crisis in de opsporing

  10.2 Crisis in de opsporing

  Voordat de commissie de specifieke conclusies van haar onderzoek
  geeft, wil zij een aantal meer algemene conclusies trekken. De
  commissie is van oordeel dat sprake is van een crisis in de
  opsporing
  . Deze crisis in de opsporing kent drie elementen:
  ontbrekende normen, een niet goed functionerende organisatie en
  problemen in de gezagsverhoudingen.

  In de eerste plaats constateert de commissie dat sprake is van
  een normeringscrisis. Het ontbreekt aan een adequate
  normstelling voor het optreden van politie en justitie tegen de
  georganiseerde criminaliteit. Er is naar het oordeel van de
  commissie in de eerste plaats door wetgever maar ook door de
  rechter te veel ruimte gelaten voor politie en justitie. Niemand
  weet precies waar men aan toe is bij het gebruik van
  opsporingsmethoden. Dit gebrek aan normstelling heeft ertoe kunnen
  leiden dat in Nederland op heel verschillende wijzen
  opsporingsmethoden worden ingezet.

  Politie en justitie hebben langere tijd opsporingsmethoden
  kunnen gebruiken zonder dat een adequate normstelling aanwezig was.
  De commissie heeft in verschillende gevallen verwarring
  aangetroffen bij politie en justitie over de de toepassing van
  opsporingsmethoden. Wat mag wel en wat mag niet? Wie is
  verantwoordelijk binnen de rechtsstaat en wie niet? Bij opsporing
  is in toenemende mate sprake van een rechtersstaat. De
  jurisprudentie bepaalt voor een te groot gedeelte de normen van de
  opsporing. Normering vooraf, een fundamentele eis in de
  rechtsstaat, is te lang achterwege gebleven.

  In de tweede plaats is er sprake van een
  organisatiecrisis. Er is een bijzonder groot aantal
  afzonderlijke organisaties betrokken bij de opsporing. Gebrekkige
  cordinatie levert veel problemen op. Organisaties werken vaak niet
  met elkaar samen, maar werken elkaar eerder tegen. Vastlegging van
  activiteiten heeft veelal onvoldoende plaats.

  De organisatiecrisis manifesteert zich naar het oordeel van de
  commissie vooral in onduidelijke besluitvorming over wie nu
  waarvoor daadwerkelijk verantwoordelijk is. De bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden van vele betrokkenen zijn diffuus. De
  commissie is van oordeel dat dringend behoefte bestaat aan meer
  duidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid dragen voor de
  opsporing in Nederland. Daarbij benadrukt de commissie dat het
  verwijzen naar de wettelijke structuur, met de toespitsing op de
  officier van justitie, te eenvoudig is. De praktijk van de
  opsporing toont immers dat de feitelijke verantwoordelijkheid
  gespreid is over vele functionarissen. Opheldering en wellicht
  vereenvoudiging is noodzakelijk. In de derde plaats heerst een
  gezagscrisis. Het gezag over de opsporing staat ter
  discussie. Het gezag van het OM over de politie, voorzover het de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betreft, is weliswaar
  terug te voeren tot een expliciete wettelijke opdracht van bevoegd
  gezag over de politie, maar is daarmee in de praktijk
  van de opsporing nog niet vanzelfsprekend. Veel officieren van
  justitie kost het grote moeite hun gezag daadwerkelijk te laten
  gelden. Hun gezag is meer een afgeleide van de preponderante
  positie van de politie. Daarbij komt dat de commissie heeft moeten
  constateren dat over de wijze en de inhoud van de gezagsuitoefening
  door het OM zeer verschillende meningen bestaan, ook binnen het OM
  zelf. Over gezag dient niet te veel te worden gediscussieerd. Maar
  de gezagsconceptie voor en van het OM varieert nog altijd van de
  super-rechercheur die dag en nacht boven op de zaak zit tot sturing
  op (grote) afstand. Bovendien bestaan bij het OM sterk
  uiteenlopende opvattingen over de normering van de
  opsporingsmethoden, op zijn minst varirend van rekkelijken tot
  preciezen.

  De gezagscrisis is versterkt door onduidelijkheden in de relatie
  tussen gezag en beheer, en door de daarmee samenhangende
  bestuurlijke lijdelijkheid met betrekking tot de opsporing. De
  complexe verhouding tot de beheersverantwoordelijkheid maakt de
  gezagscrisis des te moeilijker op te lossen. Het OM heeft teveel
  hooi op zijn vork genomen door een algemene regierol in de
  rechtshandhaving op te eisen. Het OM dient zich in de eerste plaats
  te concentreren op zijn kerntaken: strafzaken en het gezag over de
  politie, zoals ook verwoord in het Plan van Aanpak.

  De gezagscrisis doet zich niet in heel Nederland even sterk
  voor. Zij heeft zich vooral in het ressort Amsterdam
  gemanifesteerd, maar is ook elders zichtbaar. De onderlinge
  verhoudingen tussen functionarissen en organisaties in de opsporing
  zijn soms slecht. In een aantal gevallen zijn de persoonlijke
  verhoudingen tussen politie en justitie op zo verstoord dat van een
  werkbare situatie geen sprake meer kan zijn. De commissie acht het
  noodzakelijk dat gezag wordt uitgeoefend. Zij stelt daarbij vast
  dat de verstoring van persoonlijke verhoudingen niet synoniem is
  met een gezagscrisis, maar veeleer die gezagscrisis op een schrille
  wijze demonstreert.

  De crisis in de opsporing gaat diep. Zij raakt de legitimiteit
  van de rechtshandhaving. Het gaat om ernstige problemen binnen een
  essentieel deel van de democratische rechtsstaat. De beginselen van
  de democratische rechtsstaat zijn geen boekenwijsheid maar vormen
  de grondslag voor een levende rechtsstaat die geen ongetoetst,
  beter nog ongecontroleerd domein in de rechtshandhaving en
  opsporing duldt. Een vrij politiebedrijf is ongepast.

  De verschillende machten in de staat dienen hun
  verantwoordelijkheid te nemen. De wetgever dient het gebruik en de
  organisatie van de opsporingsmethoden te normeren. De uitvoerende
  macht dient op te sporen en te vervolgen volgens de normen van de
  wetgever. De rechterlijke macht dient de toepassing van het gebruik
  van de methoden aan deze normen te toetsen. De balans tussen de
  machten laat niet toe dat de rechtsstaat zich tot een rechtersstaat
  ontwikkelt. Zo’n ontwikkeling zou afbreuk doen aan het vertrouwen
  in de democratische rechtsstaat waarin regering en parlement de
  belangrijkste regels stellen. De opvattingen over gezag en
  verantwoordelijkheden bij justitie, bestuur en politie dienen
  eenduidig te zijn. Dit geldt voor de werkelijke uitoefening van het
  gezag over de politie. Maar het geldt evenzeer voor de
  mogelijkheden voor de politie om haar professionele
  verantwoordelijkheid te dragen, en over haar handelen
  verantwoording af te leggen. Gezag over de opsporing moet
  uitgeoefend worden, verantwoordelijkheid voor de opsporing moet
  actief worden genomen. Alle betrokkenen bij de opsporing, zowel in
  gezags- als uitvoerende posities, dienen zich hiernaar te gedragen.
  Herstel van de verhoudingen vraagt kracht van het bevoegd gezag en
  de bereidheid van de politie zich in ondergeschiktheid te
  voegen.

  Bij deze crisis in de opsporing gaat het niet om een probleem
  dat met enkele resolute maatregelen op korte termijn kan worden
  opgelost. Noodzakelijk is een herziening van het functioneren van
  de opsporing, zodat ook voor de langere termijn oplossingen tot
  stand komen. Een complexe crisis leent zich niet voor eenvoudige
  oplossingen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken