• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.3 Aard, ernst en omvang van de georganiseerde criminaliteit

  10.3 Aard, ernst en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit

  A. Definitie

  De commissie neemt de definitie van georganiseerde criminaliteit
  van de onderzoeksgroep-Fijnaut over. Van georganiseerde
  criminaliteit is sprake wanneer groepen van personen die

  • primair gericht zijn op illegaal gewin,
  • systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de
   samenleving en
  • in staat zijn geweld te gebruiken of personen door
   corruptie uit te schakelen, ondermeer om de groep af te schermen
   tegen gericht optreden van de overheid hiertegen.

   De commissie heeft organisatiecriminaliteit onderscheiden van
   georganiseerde criminaliteit. Organisatiecriminaliteit
   (bijvoorbeeld door overtreding van milieu- of belastingwetgeving)
   staat voor ernstige misdrijven gepleegd door personen in het kader
   van legale activiteiten van hun bedrijf of organisatie.

   B. Beter beeld

  De commissie concludeert dat aan het beleid ter bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit van de afgelopen jaren een beter
  kwalitatief en kwantitatief onderbouwd inzicht ten grondslag had
  moeten liggen. De analyses van de CRI hebben dat inzicht niet
  kunnen geven. Dat had veel discussie en verschil van inzicht kunnen
  voorkomen, en had de centrale prioriteitenstelling van de
  onderzoeken door de kernteams kunnen versterken. De
  verantwoordelijke ministers en het parlement zouden dan in staat
  zijn geweest tot een betere beoordeling van de ernst van de
  situatie en tot effectiever beleid.

  De commissie meent dan ook dat het de voorkeur verdient in de
  toekomst op vergelijkbare wijze als de onderzoeksgroep Fijnaut
  heeft gedaan, het beeld van de georganiseerde criminaliteit te
  verfijnen. Daarbij zijn zowel landelijke studies als lokale of
  sectorgewijze analyses van belang.

  C. Differentiatie

  De commissie concludeert uit het onderzoek dat het karakter van
  de georganiseerde criminaliteit sterk gedifferentieerd is. De
  georganiseerde criminaliteit bestaat niet, net zo min als in
  Nederland enige indicatie is gevonden voor alles overheersende en
  zeer grootschalige misdaadondernemingen van een octopus-achtig
  karakter, die vergelijkbaar zijn met de Italiaanse mafia.

  Desondanks meent de commissie dat er zeer zeker redenen zijn
  voor zorg en verontrusting. Er zijn in Nederland verschillende
  typen georganiseerde criminaliteit aangetoond, evenals
  verschillende soorten criminele organisaties. De effecten van de
  georganiseerde criminaliteit verschillen zeer en zijn afhankelijk
  van de aard van de organisaties, de markten waarop wordt
  geopereerd, en zelfs van de stad en regio waar de criminaliteit
  zich voordoet.

  D. Handel in drugs

  De georganiseerde criminaliteit in Nederland bestaat voor het
  overgrote deel uit handel in drugs. Andere illegale markten, zoals
  wapenhandel en vrouwenhandel, komen zeker voor en vormen op
  zichzelf een ernstig probleem, maar de omvang en omzet zijn veel
  geringer.

  Bij de drugcriminaliteit gaat het om illegaal geld en geweld als
  functie van de illegale markt. De investeringen van crimineel
  verdiend geld worden gedaan rond de illegale markten in de horeca
  of het onroerend goed (zoals in Amsterdam en Arnhem). Buitenlandse
  groepen investeren het crimineel verdiende geld vooral in het
  buitenland. De grootste bedreigingen gaan uit van de macht van
  witgewassen en illegaal geld, het gebruik van afpersing en geweld,
  en de pogingen tot corruptie van de overheid.

  Georganiseerde fraudecriminaliteit levert soms ook miljoenen
  guldens op en gaat gepaard met meer verweving van onderwereld en
  bovenwereld. Bij de georganiseerde fraudecriminaliteit spelen
  geweld en gewelddadige afscherming een geringere rol.

  E. Hollandse netwerken

  De betrokkenheid van de Hollandse netwerken bij de drugeconomie
  is voor een deel terug te voeren op de traditie van smokkelaars. De
  Nederlandse netwerken handelen en smokkelen maar hebben de
  produktie niet in handen, met uitzondering van amfetamine,
  syntetische drugs en in geringe mate nederweed. Het merendeel van
  deze smokkelwaar is niet bestemd voor de Nederlandse markt. De
  Nederlandse groepen zijn in meer of mindere mate georganiseerd,
  werken soms samen en bestrijden elkaar ook met geweld. Binnen dit
  milieu komen liquidaties voor, maar in mindere mate dan binnen
  etnische criminele groepen in Nederland. Er is geen Nederlandse
  supermafiabaas in de onderwereld en al helemaal niet in de
  bovenwereld. De schatting van enkele tientallen autochtone
  criminele groepen (tussen de dertig en de veertig) die in Nederland
  goed georganiseerd actief zijn, acht de commissie reel.

  F. Allochtone en buitenlandse groepen

  Allochtone en buitenlandse groepen spelen een grote rol in de
  drughandel die direct verbonden is met de drugeconomie in de landen
  van herkomst. Dat geldt in het bijzonder groepen in de Surinaamse,
  Marokkaanse
  en Turkse gemeenschap. Zij zijn gespecialiseerd in respectievelijk
  handel in cocane, hasj en herone. Winsten worden veelal niet
  witgewassen in Nederland maar genvesteerd in de landen van herkomst
  en op de internationale markt.

  De commissie heeft voorts moeten constateren dat de verwevenheid
  van allochtone en buitenlandse groepen met politieke en economische
  machthebbers in de herkomstlanden in sommige gevallen verontrustend
  groot is. De commissie wijst in het bijzonder op Surinaamse en in
  mindere mate op Marokkaanse relaties. De commissie is van oordeel
  dat de internationale betrekkingen de intensieve bestrijding van
  georganiseerde criminaliteit niet in de weg mogen staan.

  De commissie constateert dat politie en justitie aanmerkelijk
  minder informatie hebben over allochtone en buitenlandse groepen
  dan over Nederlandse netwerken. Dit heeft tot gevolg dat minder
  onderzoek van politie en justitie naar deze groepen gedaan wordt.
  Dat is zorgelijk, nu uit het onderzoek en de verhoren is gebleken,
  zelfs wanneer precieze getallen niet te geven zijn, dat in de
  Surinaamse, Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in Nederland de
  directe of indirecte betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit
  uit het herkomstland onrustbarend groot is. Deze feiten mogen niet
  gebagatelliseerd worden, want zij kunnen leiden tot
  marginalisering, die in de eerste plaats de etnische gemeenschappen
  zelf grote schade toebrengen. Het gaat naar het oordeel van de
  commissie niet aan dat de politie zou berusten in dit probleem (in
  politiekringen is gesproken over Turkenmoeheid) in plaats van het
  te bestrijden.

  G. Drugbeleid

  Hoewel het drugbeleid als zodanig buiten het kader van het
  onderzoek valt, heeft de commissie wel enige aandacht geschonken
  aan de relatie tussen het drugbeleid en de georganiseerde
  criminaliteit. Vast staat dat de hasjhandel in de jaren zeventig en
  tachtig relatief ongemoeid is gelaten, waardoor de handelaren toen
  meer ruimte hebben gekregen. De groothandel om de coffeeshops te
  bevoorraden kwam mede daardoor in handen van criminelen. Ondanks
  intensivering van de opsporing van hasjhandel sinds het eind van de
  jaren tachtig, is Nederland een belangrijke schakel in de
  internationale drugeconomie gebleven. Over de vraag of vanuit deze
  optiek verdere regulering of zelfs legalisering van het gebruik van
  en de handel in softdrugs en moglijk XTC wenselijk en/of
  noodzakelijk is, is de commissie verdeeld.

  Ten aanzien van de effecten van liberalisering van het beleid
  voor de volksgezondheid, internationale betrekkingen en
  verschuivingen naar andere illegale markten en activiteiten, lopen
  de inschattingen en opvattingen binnen de commissie uiteen.

  Een deel van de commissie meent dat verantwoorde liberalisering
  een groot positief effect zal hebben op de aard, ernst en omvang
  van de georganiseerde criminaliteit. Het andere deel van de
  commissie is hiervan niet overtuigd. Dat neemt niet weg dat de
  gehele commissie oog heeft voor de paradox in de drugbestrijding:
  een verbod schept, zolang de vraag blijft bestaan, illegale handel
  en vormt aldus een voedingsbodem voor georganiseerde
  criminaliteit.

  H. Verwevenheid onderwereld en bovenwereld

  Van verwevenheid van de legale bovenwereld in het algemeen en de
  criminele onderwereld is niet gebleken. De legale branches in ons
  land blijken in het algemeen niet door de georganiseerde
  criminaliteit te zijn genfiltreerd.

  Een uitzondering moet gemaakt worden voor de horeca-sector. De
  horeca-sector is doelwit van crimineel wit te wassen geld, het
  investeren van criminele vermogens en afpersingspraktijken. Ook de
  kwetsbaarheid van de transportsector voor de smokkel van illegale
  goederen is opvallend. De gelegenheidsstructuur die de
  afvalbranche, de autobranche en de bouwnijverheid bieden, is
  verontrustend. Voor de branches geldt dat de scheidslijn tussen
  organisatiecriminaliteit (ondernemers die binnen hun legale beroep
  of bedrijf illegaal handelen) en georganiseerde criminaliteit soms
  flinterdun is.

  I. Fraude

  De meeste grote fraude- en milieuzaken behoren volgens de
  commissie niet tot de georganiseerde criminaliteit, maar zijn
  voorbeelden van organisatiecriminaliteit. Daarmee is
  organisatiecriminaliteit niet minder ernstig, maar wel van een
  andere aard. In de onderzochte zaken is sprake van honderden
  miljoenen guldens schade aan het algemeen belang. De vermenging met
  de bovenwereld is duidelijker aanwezig dan in de klassieke
  drugcriminaliteit.

  De commissie is verontrust over het gebleken gebrek aan zicht op
  financieel-economische criminaliteit van de kant van criminele
  groepen. Vormen van zeer professionele fraude en
  witwas-constructies zijn nog grotendeels
  onbekend terrein voor politie en justitie. Uit het onderzoek van de
  commissie is gebleken dat deze verschijningsvorm van georganiseerde
  criminaliteit buitengemeen schadelijk kan zijn voor het
  functioneren van de economie en de concurrentieverhoudingen ernstig
  in kan benvloeden.

  J. Vrije beroepsgroepen

  Advocaten, notarissen en accountants zijn niet structureel
  betrokken bij deze vorm van criminaliteit. Verwijtbare
  betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit komt incidenteel
  voor. Deze incidenten zijn serieus te nemen. Deze beroepsgroepen
  hebben inmiddels maatregelen genomen om verwijtbare betrokkenheid
  tegen te gaan.

  K. Contra-strategien

  Een aantal, voornamelijk Hollandse, groepen en netwerken
  probeert het werk van politie en justitie actief te frustreren met
  contra-strategien. Het observeren, intimideren, afluisteren,
  bedreigen en corrumperen van functionarissen van politie en
  justitie vormen een bedreiging voor de rechtshandhaving. Van
  mediamanipulatie is de commissie niet gebleken. De commissie heeft
  geen van afhankelijkheidsrelaties of ongewenste contacten tussen
  journalisten en de criminele wereld aangetroffen. Dat geldt ook
  voor de twee journalisten van de Telegraaf naar wie door officier
  van justitie Gonzales en teamleider Dros van het kernteam Randstad
  Noord en Midden onderzoek is gedaan. Het was onjuist de
  belastingdossiers van de journalisten te lichten. Wel bestaat
  wederzijdse benvloeding van journalisten en criminelen.
  Ongetwijfeld tracht het criminele milieu informatie te verspreiden
  om het werk van politie en justitie te bemoeilijken. Van corruptie
  is incidenteel gebleken op het lagere en middenniveau van de
  overheid, te weten bij politie, gemeentelijke diensten en het
  gevangeniswezen. Binnen de politie blijven gevallen van ongewenste
  contacten en corruptie voorkomen. Van corruptie in de top van het
  politieel, bestuurlijk of justitieel apparaat is niet gebleken.
  Tegen een enkele officier van justitie is een onderzoek gestart dat
  niet geleid heeft tot een vermoeden van corruptie. Geuite
  verdenkingen tegen gemeentebestuurders, rechters en andere
  officieren van justitie zijn bij enige criminele
  inlichtingendiensten aangetroffen maar zijn wegens gebrek aan enig
  overtuigend bewijs terzijde gelegd. Er hebben de commissie enkele
  verhalen over corrupte rechters en officieren van justitie bereikt,
  maar enig redelijk vermoeden dat terzake werkelijk sprake is van
  corruptie, heeft de commissie niet.

  Criminelen blijken er soms van overtuigd te zijn ambtenaren te
  hebben omgekocht via tussenpersonen, terwijl in feite slechts een
  informant van de politie is betaald. Bij de toepassing van de
  Delta-methode blijkt door de politie ook gewerkt te zijn met
  informanten/infiltranten die in het milieu het verhaal moesten
  uitzetten dat ze gebruik maakten van platte douane-en
  politieambtenaren. Door deze handelingen heeft de overheid voedsel
  gegeven aan het idee dat de crimineel graag voor geloofwaardig
  houdt: de overheid is voor geld te koop. Die suggestie van de kant
  van de overheid is onaanvaardbaar.

  L. Aard, omvang en ernst

  De aard van de georganiseerde criminaliteit is
  gedifferentieerder dan werd aangenomen. De groepen opereren op zeer
  uiteenlopende wijzen. Van strakke hirarchische lijnen is minder
  sprake dan werd aangenomen. De georganiseerde criminaliteit in
  Nederland bestaat voor het merendeel uit handel in drugs. De
  ernst van de georganiseerde criminaliteit is vooral gelegen
  in het grote illegale gewin van honderden miljoenen guldens, de
  economische macht die daaruit voortkomt, de afpersing, het geweld
  en de geslaagde pogingen zich van de overheidsmacht af te schermen.
  Daarnaast speelt schade in andere opzichten een rol. In delen van
  Amsterdam en Arnhem dreigt de georganiseerde criminaliteit teveel
  macht in bepaalde wijken te krijgen. Dat geldt in het bijzonder
  voor de horeca-sector.

  De omvang van de georganiseerde criminaliteit laat zich
  niet verantwoord in harde cijfers uitdrukken – noch naar omzet noch
  naar aantallen groepen. Daarvoor is het beeld te
  gedifferentieerd.

  M. Prioriteiten

  Alles overziende trekt de commissie de conclusie dat
  georganiseerde criminaliteit in Nederland een ernstig probleem
  vormt dat krachtige bestrijding verdient. De bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit dient niet alleen door politie en
  justitie plaats te vinden. Het is van minstens zo groot belang dat
  bestuurlijke en beleidsmatige maatregelen worden genomen tegen
  pogingen van criminele groepen om zich te nestelen in kwetsbare
  delen van de samenleving. Daarbij wijst de commissie onder meer op
  de etnische gemeenschappen in ons land.
  De differentiatie in vormen van georganiseerde criminaliteit en
  typen criminele groepen dient naar het oordeel van de commissie ook
  gevolgen te hebben voor de prioriteitenstelling van politie en
  justitie. Het simpelweg opstellen van top-tien of
  top-honderd-lijstjes, die gebaseerd zijn op niet meer dan een
  aantal algemene criteria, volstaat volgens de commissie niet.

  De commissie meent dat aanmerkelijk meer aandacht moet worden
  geschonken aan vormen van financieel-economische criminaliteit die
  voor de economische en sociale orde zeer schadelijk kunnen zijn.
  Tevens dient veel meer aandacht te worden besteed aan
  georganiseerde criminaliteit binnen etnische groepen, die een
  desastreuze uitwerking kan hebben op de maatschappelijke positie
  van minderheden in onze samenleving. Bovendien is de commissie van
  oordeel dat naast het bestrijden van de top van criminele
  organisaties meer aandacht moet worden besteed aan de opsporing en
  vervolging van de uitvoerders en de middengroepen in de
  georganiseerde criminaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken