• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.4 De Delta-methode

  10.4 De Delta-methode

  10.4.1 Uitvoering Delta-methode

  A. Delta-methode onverantwoord

  De Delta-methode is als opsporingsmethode onverantwoord. De
  commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de methode toegepast is
  met inachtneming van de richtlijnen infiltratie. De combinatie van
  de volgende elementen:

  a. het doorlaten van grote partijen drugs;
  b. de te onafhankelijke positie van de criminele
  burgerinfiltrant;
  c. het behoud van de criminele winsten;
  d. de faciliterende rol van de politie, en;
  e. het gebruik van criminele gelden door de politie leidt tot dit
  oordeel. De commissie wijst de methode af. De methode blijkt
  nauwelijks te sturen en te controleren. Informanten hebben een te
  grote invloed gekregen op het functioneren van politie en justitie.
  De politie heeft gebruik gemaakt van crimineel geld om
  vervoermiddelen en communicatie-apparatuur aan te schaffen en
  loodsen te huren. Het overheidsapparaat is gegijzeld door de gang
  van zaken. De commissie is tot het oordeel gekomen dat de
  informanten zoveel ruimte kregen dat politie en justitie te
  afhankelijk van hen werden. De controle door het OM op de
  feitelijke gang van zaken was onvoldoende en soms compleet afwezig.
  Het doel van criminaliteitsbestrijding wordt voorbijgeschoten
  indien grote partijen softdrugs worden doorgelaten om te trachten
  organisaties in beeld te brengen.

  B. Rol informant

  De burgerinfiltrant heeft er belang bij dat de methode doorgaat.
  Hij mag immers zijn criminele winsten behouden en zal, des te
  langer het traject duurt, blijven bewijzen dat hij in staat is
  verdovende middelen binnen te brengen. Het idee om de
  groei-informant vertrouwen te laten winnen binnen de kring van
  hoofdverdachten is natuurlijk creatief, maar onwenselijk indien dit
  gepaard moet gaan met het plegen van allerlei zware strafbare
  feiten. De commissie heeft uit de geraadpleegde stukken overigens
  niet de overtuiging gekregen dat de informant al het vertrouwen had
  gewonnen van de zogenaamde top van de criminele organisatie.
  Daarbij komt dat in het geval van de Delta-onderzoek veel
  informatie gegenereerd is over het middenkader van de doelgroep,
  maar zeer weinig over de hoofdverdachten.

  C. Kennis en verantwoordelijkheid

  De commissie is van oordeel dat de betrokken
  politiefunctionarissen en de FIOD-medewerker, wier rollen in
  hoofdstuk 3 uitgebreid beschreven zijn, het OM, de FIOD en de
  korpsleidingen absoluut onvoldoende hebben ingelicht over de
  werkelijke gang van zaken. Maar zwaarder weegt nog dat de
  verantwoordelijke procureurs-generaal, hoofdofficieren en
  officieren, en de leiding van de verschillende politiekorpsen niet
  hun verantwoordelijkheid hebben uitgeoefend door ervoor te zorgen
  voldoende op de hoogte te geraken van de methoden die de
  verschillende CID-en hanteerden. De geslotenheid van het
  opsporingsonderzoek (embargo) is ten onrechte als excuus gebruikt
  voor het niet doorvragen naar de precieze gang van zaken bij de
  uitvoering van de methode.

  D. XTC-traject

  De commissie wil tevens een oordeel geven over de XTC-transporten
  naar Engeland. Bij deze XTC-transporten zijn, zo moet de commissie
  aannemen, miljoenen XTC-pillen bewust doorgelaten en op de markt
  terecht gekomen.

  De commissie constateert dat bij n van deze transporten een
  peilbaken op de vrachtwagen is geplaatst door de Dienst technische
  operationele ondersteuning. Het IRT had kennelijk voldoende
  vermoeden van strafbare feiten om een peilbaken te laten plaatsen.
  Aangezien het in de ogen van de dienst in Driebergen ging om een
  politievoertuig is hiervoor geen expliciete goedkeuring van een
  officier van justitie gevraagd of gegeven. De commissie constateert
  dat de officieren Van der Veen en Wortel de departementsleiding
  onvoldoende hebben ingelicht. Het gegeven van het peilbaken is niet
  aan het ministerie van Justitie gemeld door Van der Veen, noch het
  feit dat een gerechtelijk vooronderzoek was geopend. Hij heeft
  slechts gesproken over CID-operaties. De Kamer is terzake
  onvolledig en onjuist door de minister genformeerd. Er was sprake
  van een meer dan vaag vermoeden. De minister heeft hierover
  inmiddels op 10 oktober een brief aan de Kamer geschreven. De
  vertrouwelijkheid van de operatie is ten onrechte gebruikt om geen
  extra informatie te geven. De commissie komt tot de conclusie dat
  niet naar Engeland is getipt.

  De commissie constateert dat de Nederlandse autoriteiten de
  Engelse autoriteiten hadden moeten inlichten. Er was naar het
  oordeel van de commissie voldoende informatie om zelf in te grijpen
  of de Engelse overheid op de hoogte te stellen van de verdenking
  van transporten XTC naar Engeland.

  E. Informatie IRT-onderzoek

  In het ressort Amsterdam is, zo heeft de commissie vastgesteld,
  het besluit gevallen de informatie van het oude IRT niet meer in
  andere en nieuwe zaken te gebruiken. De commissie acht het
  noodzakelijk dat nader bezien wordt welke informatie uit het
  IRT-onderzoek nog gebruikt kan worden in lopende of te starten
  strafrechtelijke onderzoeken. Mocht het hiermee mogelijk zijn
  ernstige strafbare feiten, zoals de moord op de Alkmaarder J. van
  der Heiden, alsnog op te lossen, dan dient dat besluit heroverwogen
  te worden.

  F. Afbouw informanten

  De zogeheten afbouw van informanten, beter gezegd het beindigen
  van de relatie tussen informanten en politie, heeft tot ongewenste
  situaties geleid. Onder druk van een informant die stelde zich
  bedreigd te voelen is alsnog 6.000 kilo softdrugs doorgelaten. Ook
  in andere trajecten bleek het meer dan eens noodzakelijk dit soort
  doorlatingen toe te staan. Dat is onverantwoord, zeker nu de
  verantwoordelijken in feite niet wisten welke risico’s moesten
  worden afgewogen.

  De commissie acht het onverantwoord dat de overheid in een
  situatie is gemanoeuvreerd dat zij een informant moet afkopen met
  een bedrag van 2 miljoen gulden. Dat wijt de commissie aan
  onzorgvuldig optreden van politie-ambtenaren en aan de
  onverantwoord grote machtspositie die de informant in de loop der
  jaren door zijn kennis had weten op te bouwen.

  G. Saptraject

  Politie en justitie hebben zich bij de toepassing van de
  Delta-methode onvoldoende rekenschap gegeven van wat er met de
  dekladingen van de transporten drugs moest gebeuren. Het is niet
  meer te achterhalen of de sapman daadwerkelijk als informant van de
  CID Kennemerland ingeschreven is geweest. Vast staat wel dat er een
  veel te intensieve relatie tussen de sapman en CID-rechercheurs
  Langendoen en Van Vondel is geweest. Er waren allerlei ongewenste
  vermengingen van zakelijke en priv-relaties. De commissie acht het
  onaanvaardbaar dat Langendoen en Van Vondel aan de sapman een
  borgrekening onder een valse naam ter beschikking stelden, om zijn
  zwart verdiende geld op weg te zetten. Op die manier wordt, zonder
  dat daartoe een directe noodzaak bestaat, de overheid betrokken bij
  strafbare handelingen. De controle op het gebruik van deze
  borgrekening is volstrekt onvoldoende geweest. De verklaringen
  hoeveel geld de sapman heeft ontvangen van of via Langendoen en Van
  Vondel spreken elkaar tegen. De sapman verklaart dat hij veel
  miljoenen guldens heeft ontvangen van Langendoen en Van Vondel om
  in het buitenland een sapbedrijf op te zetten dat in nieuwe
  drugtrajecten gebruikt zou kunnen worden. Langendoen en Van Vondel
  ontkennen in hun verhoren ten stelligste dat zij daarvoor geld ter
  beschikking hebben gesteld. De zuster van Langendoen verklaart van
  Langendoen en Van Vondel geld te hebben ontvangen om schulden van
  het sapbedrijf te betalen.

  De sapman heeft in ieder geval van Van Vondel tussen f.500.000
  en een miljoen gulden ontvangen om te voorkomen dat hij de
  Rijksrecherche of de commissie zou vertellen wat zijn werkelijke
  rol is geweest. Dit geld is
  volgens Van Vondel afkomstig van de criminele informant.
  Het is onduidelijk of de betrokkenheid van Langendoen en Van Vondel
  verder gaat dan in het zogenoemde saptraject beschreven staat. De
  commissie blijft twijfelen of Langendoen niet van meer op de hoogte
  is geweest dan hij in de verhoren heeft verklaard. De verklaringen
  van de sapman aan de commissie, zij het niet onder ede gedaan,
  wijzen op het tegendeel. Het waarom van de betalingen door de
  informant aan de sapman via Van Vondel blijft onopgehelderd. Kan
  inderdaad een miljoen gulden betaald worden aan de sapman zonder
  dat er sprake is van verdergaande betrokkenheid bij mogelijke
  toekomstige drugstransporten? Hebben deze betalingen slechts tot
  doel gehad de sapman niet te laten verklaren voor de rijksrecherche
  en de commissie?

  De commissie acht het aannemelijk, mede gezien de verklaringen
  van de sapman en de zuster van Langendoen, dat Langendoen en Van
  Vondel een te intensieve financile betrokkenheid hadden bij het
  bedrijf in Zuid-Amerika met de bedoeling het bedrijf te kunnen
  gebruiken bij latere drugstransporten. De commissie acht het
  waarschijnlijk dat Langendoen en Van Vondel een te nauwe
  betrokkenheid hadden met informant 1, waardoor zij niet meer in
  staat waren onafhankelijk te functioneren van de wensen van
  informant 1. De commissie komt op dit onderdeel tot het eindoordeel
  dat de informant de betrokken politiefunctionarissen stuurde in
  plaats van andersom.

  De commissie contateert dat er duidelijke tegenstrijdigheden
  bestaan tussen de verklaringen van de sapman en de zuster van
  Langendoen aan de ene kant en de onder ede afgelegde verklaringen
  van Langendoen en Van Vondel voor de enqutecommissie aan de andere
  kant.

  Meer in het bijzonder meent de commissie dat de verklaringen van
  beide getuigen ten aanzien van de betalingen die in het saptraject
  gedaan zijn niet geloofwaardig zijn.
  Dit brengt de commissie tot het vermoeden dat Langendoen en Van
  Vondel opzettelijk verklaringen tegen de waarheid hebben afgelegd.
  Terzake heeft zij een desbetreffend proces-verbaal in handen
  gesteld van het openbaar ministerie.

  Zij wil hierbij aantekenen dat slechts de rechter wettig en
  overtuigend bewezen kan achten dat meineed gepleegd is.

  H. Dekmantelfirma’s en valse identiteitsbewijzen

  Er is gebruik gemaakt van dekmantelfirma’s en valse
  identiteitsbewijzen. De commissie acht het gebruik van deze
  middelen in principe toelaatbaar. Bij haar onderzoek heeft de
  commissie moeten concluderen dat van enige controle op het
  gebruiken van de dekmantelfirma’s en de valse identiteitsbewijzen
  geen sprake was. Betrokken politiefunctionarissen konden naar eigen
  goedvinden gebruik maken van deze middelen. Op het gebruik van de
  bedrijven en de firma’s is geen enkele controle noch door het OM
  noch door de betrokken korpsleiding noch door de betrokken
  korpsbeheerder uitgeoefend. De commissie acht dit gebrek aan
  controle en sturing ongewenst.

  I. Beveronderzoek Rotterdam

  De belangrijke elementen van de Delta-methode komen ook in het
  Beveronderzoek weer terug. Het verschil is dat in het
  Beveronderzoek relatief meer partijen drugs in beslag zijn genomen.
  Van belangrijke punten waren noch de CID Rotterdam, noch de direct
  betrokken officier van justitie op de hoogte. Van Vondel runde
  zelfs een informant nadat hij de politie verlaten had. Dat laatste
  is natuurlijk onaanvaardbaar. De commissie is van oordeel dat de
  beide CID-officieren van justitie uit Rotterdam en Haarlem, R. de
  Groot en Kuitert, elkaar onvoldoende hebben genformeerd over de
  beslissingen die waren genomen. Op die manier ontstond er ruimte
  voor allerlei misverstanden over wie nu waarvoor goedkeuring had
  gegeven. De commissie acht de onduidelijkheid die bij deze methode
  heeft bestaan over de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van
  de informant zeer onwenselijk. Het kan niet zo zijn dat de
  hoofdofficieren van justitie, De Beaufort en L. J. A. M. de Wit,
  elkaar de verantwoordelijkheid toeschuiven. De commissie is van
  oordeel dat de verantwoordelijkheden voor het runnen van de
  informant duidelijker hadden moeten worden vastgelegd. Dat neemt
  niet weg dat naast de primaire verantwoordelijkheid van het OM en
  de korpsleiding in Rotterdam ook het OM en de korpsleiding in
  Haarlem in ieder geval medeverantwoordelijk zijn geweest voor wat
  er in dit traject is gebeurd.

  J. Gooi en Vechtstreek

  Ook voor het gebruik van de methode in Gooi en Vechtstreek
  verwijst de commissie naar het oordeel over de methode als zodanig.
  Daarbij dient te worden aangetekend dat in Gooi en Vechtstreek veel
  meer partijen in
  beslag zijn genomen.
  In de regio Gooi en Vechtstreek zijn verschillende informanten
  overgenomen van de CID Kennemerland. De vroegere werkverhouding
  tussen de chefs CID zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Ook in
  Gooi en Vechtstreek is gebruik gemaakt van crimineel geld om
  facilitaire diensten, zoals het huren van loodsen, te bekostigen.
  Dat is voor de commissie niet aanvaardbaar.

  In Gooi en Vechtstreek doet zich een conflict voor tussen de
  CID-chef Van der Putten en het Amsterdamse OM. De verhoudingen
  tussen enkele betrokkenen bij politie en OM lijken onherstelbaar
  verstoord. De persoonlijke verschillen van beoordeling van methoden
  zijn dermate groot dat van een toekomstige effectieve samenwerking
  nauwelijks meer iets terecht kan komen. De commisie kan zich niet
  aan de indruk onttrekken dat het stopzetten van de onderzoeken mede
  werd veroorzaakt door de slechte verhouding tussen betrokkenen. Het
  is het OM onvoldoende duidelijk geworden dat mede gebruik gemaakt
  werd van informanten afkomstig van de CID Kennemerland. Het is
  begrijpelijk dat het OM Amsterdam niet wilde ingaan op het verzoek
  van de politie Gooi en Vechtstreek voor het op verzoek van de
  informant doorlaten van 17.000 kilo drugs. De commissie is van
  oordeel dat het OM aanvankelijk aarzelend is opgetreden over het al
  dan niet geven van toestemming voor het 5.000 kilo traject waarbij
  mogelijk drugs op de markt zouden kunnen verdwijnen en crimineel
  geld zou worden gebruikt. De politie heeft de aarzeling van het OM
  begrepen als toestemming. De bandopnamen van telefoongesprekken
  laten echter duidelijk horen dat het OM in de persoon van Valente
  toestemming voor mogelijke trajecten intrekt. Naar de mening van de
  commissie had officier van justitie Valente duidelijker moeten
  aangeven aan CID-chef Van der Putten dat bepaalde trajecten niet
  toelaatbaar waren.

  K. Criminele gelden en verdiensten

  De commissie constateert dat informanten de gelden die zij
  verdienden met hun activiteiten voor de criminele organisaties
  mochten behouden. Enkele informanten hebben met medeweten van
  politie en justitie miljoenen verdiend. Tevens zijn met behulp van
  crimineel geld politie-activiteiten en -middelen gefinancieerd. De
  commissie acht het onaanvaardbaar dat informanten onder regie van
  politie en justitie ongestoord vele miljoenen kunnen verdienen. De
  commissie acht het eveneens onaanvaardbaar dat politie-activiteiten
  met crimineel geld worden gefinancieerd. Op die manier ontstaat
  naar het oordeel van de commissie een ongewenste vermenging van
  criminele belangen en de belangen van de opsporing.

  L. Het faciliteren door de politie

  Het faciliteren van criminele activiteiten en het zelf actief
  participeren daarin door de politie (bijvoorbeeld door het
  vervoeren van illegale goederen) anders dan door middel van
  politie-infiltratie, acht de commissie onaanvaardbaar. Het argument
  dat langs de weg van een politie-bypass betere controle op een
  druglijn mogelijk is, doet aan dit oordeel niet af, aangezien dit
  argument evenzeer geldt voor iedere voorafgaande of volgende
  schakel in de keten. Daarmee krijgt deze methode een geheel eigen
  dynamiek: de best gecontroleerde druglijn is een door politie en
  justitie gerunde druglijn.

  M. Doorgelaten drugs

  Op basis van de thans beschikbare gegevens komt de commissie tot
  de volgende bevindingen over doorgelaten containers met drugs in de
  beschreven trajecten. Door middel van ongeveer 50 containers is in
  totaal 285 ton softdrugs en 100 kilo cocane doorgelaten. De
  CID-Kennemerland heeft daarvan in ieder geval 32 containers voor
  haar rekening genomen. Van de 285 ton is terug te traceren dat
  waarschijnlijk rond de 100 ton op de markt terecht is gekomen.
  Honderdzestig ton is traceerbaar in beslag genomen.

  Naast de te traceren containers bestaan er enige aanwijzingen
  dat informanten/infiltranten meer containers hebben kunnen
  invoeren. Harde gegevens ontbreken echter. Het is daarom moeilijk
  een betrouwbaar totaal aantal te geven. Ook in andere onderzoeken,
  zoals het Copa-onderzoek, zijn overigens grote hoeveelheden
  softdrugs en harddrugs doorgelaten.

  10.4.2 De opheffing van het IRT Noord-Holland/Utrecht; de
  commissie-Wierenga; de Tweede

  Kamer

  A. Verhoudingen politie en OM

  Uit het rapport van de commissie-Wierenga en het werk van de
  enqutecommissie is gebleken dat de
  verhoudingen tussen de Amsterdamse politie en het IRT verre van
  optimaal waren. Voor de overgang van de verantwoordelijkheid voor
  het IRT naar Amsterdam was het onduidelijk wie nu eigenlijk het
  gezag uitoefende vanuit het OM. De verschillende officieren van
  justitie van het IRT (Franken van Bloemendaal, Van Riel, Van der
  Veen) hadden voor de overgang naar Amsterdam op 1 juni 1993 geen
  duidelijke superieur. Van Capelle had die baas wel in de persoon
  van hoofdofficier Vrakking.

  De verantwoordelijke procureur-generaal, Van Randwijck, heeft
  onvoldoende sturing gegeven. De hoofdofficieren waren niet of niet
  voldoende op de hoogte van de gebruikte methoden. Ook na de
  overgang van het IRT naar Amsterdam is daarin weinig verandering
  gekomen. Ook de hoofdofficier van justitie in Amsterdam, Vrakking,
  wist niet welke trajecten er liepen; hij was wel daarvoor
  verantwoordelijk. Hij is daarover niet ingelicht door de officieren
  van justitie Van der Veen, Wortel en Van Capelle, en Vrakking heeft
  voor 8 november 1993 ook niet daarnaar gevraagd.

  B. Kennis methode

  Ongetwijfeld hebben de hoofdrolspelers bij de Amsterdamse
  politie, Nordholt, Van Riessen, Welten en Van Kastel zich vlak voor
  en na 1 juni 1993 te weinig op de hoogte gesteld van het onderzoek
  en de opsporingsmethoden van het IRT. Tegelijkertijd had het
  evenzeer in de rede gelegen dat Van Capelle, Van Baarle, Lith,
  Langendoen en Augusteijn de nieuwe teamleider en/of de korpsleiding
  van Amsterdam hadden genformeerd over de Delta-methode. Korpschef
  Wiarda vond echter dat dit wat Van Baarle en Lith betreft niet
  zinvol was.

  Waar het rapport van de commissie-Wierenga de
  verantwoordelijkheid daarvoor eenduidig bij Amsterdam legt, is op
  basis van de nu beschikbare gegevens de conclusie gerechtvaardigd
  dat geen van deze personen werkelijk geprobeerd heeft Amsterdam te
  informeren. Mogelijk verstoorde verhoudingen zijn daarvoor geen
  rechtvaardiging. Deze personen zijn dan ook mede verantwoordelijk
  voor de uitbarsting van Amsterdam, begin november 1993, die zou
  leiden tot de opheffing van het IRT op 7 december 1993.

  C. Opheffing IRT

  De commissie wil de volgende opmerkingen maken over de opheffing
  van het IRT. Na de commotie die was ontstaan binnen het team en bij
  de CID Kennemerland waren de verhoudingen dermate verstoord dat in
  ieder geval het werk op andere wijze georganiseerd had dienen te
  worden. Dat had nog niet per se tot opheffing van het team hoeven
  te leiden.

  Toen men besloten had dat de methode gestopt diende te worden,
  ontbrak het op de ressortsvergadering van 17 november 1993 aan
  voldoende gezag bij de procureur-generaal om het tot n
  beindiging van de Delta-methode n een andere werkwijze voor
  het team te laten komen. Dat laat onverlet dat de Amsterdamse
  driehoek niet in staat was met initiatieven tot verbeteringen van
  de situatie te komen. Naar andere oplossingen is niet meer gezocht.
  De politie in Amsterdam bleek niet in staat effectief een einde te
  maken aan de toepassing van de methode.

  D. Commissie-Wierenga

  De commissie-Wierenga heeft onder een bijkans onmogelijke
  tijdsdruk moeten werken, mede onder invloed van de naderende
  kamerverkiezingen van mei 1994 en de wens van de Kamer snel
  conclusies te kunnen trekken. Zij beschikte niet over de gegevens
  waarover de enqutecommissie nu kan beschikken. Zij kende
  belangrijke elementen van de Delta-methode niet.

  De commissie-Wierenga kwam tot de volgende eindconclusies. Zij
  heeft de verantwoordelijkheid voor het uiteenvallen van het IRT
  eenduidig bij Amsterdam gelegd. De gebruikte Delta-methode heeft
  zij als niet onrechtmatig en verantwoord gekwalificeerd.

  De commissie wil zich niet begeven in het opnieuw beoordelen van
  de conclusies van de commissie-Wierenga, voorzover zij geen
  betrekking hebben op de gebruikte opsporingsmethode.
  Het is de commissie wel duidelijk geworden dat in de baaierd van
  ongenoegen die leidde tot de opheffing van het IRT de schuld niet
  eenduidig bij n partij te leggen is. Het is nu bijna irrelevant
  geworden om een oordeel te geven over de vraag of de opheffing van
  het IRT vermeden had kunnen worden. Niet alle relevante informatie
  was voorhanden, het gezag op het niveau van het ressort ontbrak, de
  hoofdofficieren van justitie communiceerden niet meer met elkaar.
  De beschuldigingen van corruptie droegen bij tot een onmogelijke
  werkverhouding.

  Wat betreft de methode deelt de commissie het oordeel van de
  commissie-Wierenga niet. Gezien alle informatie die nu voorhanden
  is, was de Delta-methode met al haar consequenties onverantwoord en
  niet
  aanvaardbaar.

  E. Oordeel kabinet over methode

  Tijdens de verhoren van de commissie is gebleken dat de direct
  betrokken ministers een uiteenlopende visie op de zaak hadden.
  Hirsch Ballin twijfelde al vanaf de eerste weken van december 1993
  of de methode in november wel met recht en reden door Amsterdam
  gestopt was. Van Thijn was in feite een diametraal andere mening
  toegedaan. Voor hem was het duidelijk dat het IRT was opgeheven
  vanwege de uit de hand gelopen opsporingsmethode. Door deze
  uiteenlopende visies kon het kabinet slechts moeizaam tot een
  eenduidig ook oordeel over de methode komen.

  F. Geheime deel

  Het kabinet heeft besloten dat slechts vier ministers kennis
  zouden nemen van het geheime deel van het rapport van de
  commissie-Wierenga, te weten minister-president Lubbers,
  vice-minister-president Kok en de ministers Hirsch Ballin en Van
  Thijn. Dezen besloten namens het kabinet de zienswijze van de
  commissie-Wierenga te volgen dat openbaarmaking van deze stukken
  achterwege diende te blijven, vanwege schade aan de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of in verband met de
  veiligheid van personen. Achteraf gezien is te betreuren dat door
  het kabinet is besloten geen extra informatie naar buiten te
  brengen. Het kabinet had, naar het oordeel van de commissie, de
  toen bekende wezenlijke punten uit de geheime aanbiedingsbrief wel
  openbaar moeten maken.

  G. Commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten

  De commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft
  geen redenen gezien het kabinet na ontvangst van het geheime deel
  nadere opheldering te vragen. Naar het oordeel van de commissie had
  zij de regering moeten vragen alsnog de Kamer in te lichten over de
  essentile elementen die nu verborgen zijn gebleven. Zij had tevens
  moeten overwegen of het op haar weg lag deze geheime informatie
  zonder meer te ontvangen, nadat zij op 25 januari 1994 besloten had
  zich verder niet inhoudelijk met de zaak bezig te houden. De
  commissie deelt de interpretatie van voorzitter Brinkman niet dat
  datgene wat in de geheime bijlage stond, datgene dekte wat het
  kabinet in de openbare stukken had gezegd. De openbare stukken
  waren onvolledig en verschilden op wezenlijke punten van het
  geheime deel.

  Hoewel formeel is vol te houden dat door het inlichten van de
  commissie voor de Inlichtingen en veiligheidsdiensten de Kamer was
  ingelicht, was een goed oordeel van de Kamer als geheel over de
  consequenties van de gevolgde methode niet mogelijk. Daarmee bleef
  het de Kamer ook ten dele duister wat de werkelijke inhoud zou zijn
  van de zogenaamde functioneringsgesprekken van de betrokken
  ministers met Van Randwijck, Vrakking, Nordholt en Van Riessen.

  Het gebruik van de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten door de regering in kwesties als de IRT-affaire
  is oneigenlijk. De verantwoordelijke kamercommissies dienen, waar
  noodzakelijk vertrouwelijk, dergelijke informatie te ontvangen.

  H. Oordeel Kamer over methode

  Het kamerdebat van 7 april 1994 over het rapport van de
  commissie-Wierenga stond sterk in het teken van de naderende
  verkiezingen van 3 mei 1994. Een bezonken oordeel werd daardoor
  bemoeilijkt. Over het algemeen bleek in het debat niet dat de
  kamerleden op de hoogte waren van de methode. De oppositie meende
  ook zonder precieze kennis over de IRT-methode voldoende munitie te
  hebben om zich een afwijzend politiek oordeel te vormen over het
  gevoerde beleid. Dit is de commissie bevestigd door de (toenmalige)
  kamerleden Korthals (VVD), Dijkstal (VVD) en Wolffensperger (D66)).
  De regeringspartijen meenden allereerst de twee ministers Hirsch
  Ballin en Van Thijn overeind te moeten houden. Het kamerlid
  Stoffelen (PvdA) beschikte wel over meer concrete informatie over
  de methode in het debat van 7 april 1994. Hij vroeg echter niet
  door bij de betrokken ministers of zijn kennis over de doorgelaten
  hoeveelheden verdovende middelen klopte. Hij was te bevreesd voor
  het mogelijke aftreden van de ministers of het gehele kabinet om de
  zaak in de Kamer op te helderen. Politieke overwegingen wonnen het
  in ieder geval bij n van de coalitiepartners van het bevragen van
  de ministers over de wezenlijke punten van de methode.

  Verschillende kamerleden (Korthals (VVD), Dijkstal (VVD) en
  Woffensperger (D66), die op 7 april 1994 tot de oppositie
  behoorden, hebben in de verhoren van de commissie meegedeeld dat
  zij genoeg informatie hadden
  om zich een politiek oordeel te vormen over het gevoerde
  beleid.
  Ook het kamerlid Van der Heijden (CDA) stelde geen directe vragen
  over de methode. Volgens de commissie heeft de Kamer geen adequate
  controle op de gebruikte Delta-methode uitgeoefend.

  I. Eindoordeel

  Het kamerdebat van 7 april had voor veel gezagsdragers een
  duidelijke uitkomst. De methode was niet onrechtmatig geoordeeld en
  men kon weer aan het werk.
  De verschillen van inzicht tussen Amsterdam en de anderen bleven
  echter bestaan. De lucht was niet gezuiverd. De
  functioneringsgesprekken leidden niet tot helderheid. De
  procureurs-generaal bespraken de gevolgen van de methode niet meer.
  Weinig gezagsdragers hebben of anderen in 1994 echter zich de vraag
  gesteld of de methode nu gestopt was of nog doorgang vond. De
  methode ging door op een zodanige manier dat de informant feitelijk
  betrokken politiefunctionarissen stuurde en vergaand benvloedde. De
  betrokken politiefunctionarissen waren niet in staat de methode
  verantwoord uit te voeren. Het justitile gezag over de politie
  heeft gefaald. Geen van de betrokkenen bleek zich tijdens de
  verhoren voor het geheel verantwoordelijk te voelen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken