• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.5 De opsporingsmethoden

  10.5 De opsporingsmethoden

  10.5.1 Opsporingsmethoden algemeen

  A. Gebrek aan normering

  Het staat voor de commissie buiten kijf dat er de afgelopen vijf
  tien jaar een wildgroei in opsporingsmethoden heeft plaatsgehad.
  Die methoden zijn slechts ten dele in de wet geregeld. De wetgever
  heeft er om verschillende redenen van afgezien een aantal
  opsporingsmethoden nader te normeren. Na veel aandacht voor de
  kleine criminaliteit (commissie-Roethof) heeft de afgelopen jaren
  de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit prioriteit
  gekregen. De vrijheid en de feitelijke mogelijkheden van de
  opsporingsdiensten werden door wetgeving te weinig aan banden
  gelegd. Integendeel, politie en justitie moesten extra gereedschap
  krijgen om effectiever te kunnen optreden. Daartoe werden
  wetsvoorstellen ingediend zoals het wetsvoorstel Direct
  afluisteren.

  Het ministerie van Justitie vertrouwde erop dat de rechter
  nieuwe opsporingsmethoden, zoals infiltratie, niet onrechtmatig zou
  oordelen. Het parlement weersprak deze opvatting nauwelijks. De
  jurisprudentie achtte de toepassing van bijzondere
  opsporingsmethoden bijna steeds rechtmatig, vaak onder verwijzing
  naar de algemene taakstelling van politie en justitie in de
  artikelen 2 (oud 28) van de Politiewet 1993 en 141 en 142 van het
  Wetboek van Strafvordering. Opsporingsmethoden werden daardoor in
  grote mate onderwerp van rechtersrecht.

  B. Geheime methoden

  Een aantal bijzondere opsporingsmethoden was buiten beperkte
  kring nauwelijks bekend. Deze methoden waren bedoeld om als
  zogeheten sturingsinformatie te fungeren voor de recherche. Zij
  dienden niet tot het strafrechtelijk bewijs en werden niet aan de
  rechter voorgelegd. Politie en justitie ontwikkelden het gebruik om
  van deze methoden geen verslag te doen in de processtukken. Ze
  werden geheim gehouden, mede om de anonimiteit van informanten te
  verzekeren. Dit is de essentie van de zogenoemde gesloten
  CID-trajecten. Er werden embargo-teams ingesteld teneinde een nog
  grotere geheimhouding, ook binnen de politie, te verzekeren.

  C. Geen kennis van methoden

  Zaaksofficieren van justitie werden niet of onvolledig over deze
  trajecten ingelicht. Zij dienden immers geen geheimen op de zitting
  prijs te geven. Ook de CID-officieren van justitie bleken niet op
  de hoogte van alle gehanteerde methoden. Bij de politie en het
  openbaar ministerie bestonden geen vaste regels voor het
  registreren en toetsen van deze opsporingsmethoden. De Vergadering
  van procureurs-generaal besteedde geen aandacht aan de praktische
  toepassing van deze methoden.

  Rechters-commissarissen waren vaak onkundig van de methoden en
  zagen over het algemeen voor zichzelf geen rol weggelegd om de
  rechtmatigheid te toetsen. De rechter toetste slechts voorzover de
  verdediging
  vragen opwierp. Hij voelde zich niet geroepen om verder te gaan dan
  de voorgelegde processtukken. Tot aan het losbarsten van de
  IRT-affaire interesseerden korpschefs en korpsbeheerders zich
  nauwelijks voor opsporingsmethoden en het werk van de criminele
  inlichtingendiensten.

  Het ministerie van Justitie blijkt nauwelijks op de hoogte te
  zijn geweest van het gebruik van opsporingsmethoden en van het
  functioneren van de CID-en. Het parlement heeft de organisatie en
  het functioneren van de CID nooit aan enige controle onderworpen.
  Datzelfde geldt voor de observatieteams (OT), de secties technische
  ondersteuning (STO), arrestatieteams (AT) en de Dienst technische
  ondersteuning van het KLPD (DTOO).

  D. Onverantwoord gebrek aan kennis

  Het gebrek aan kennis over de methoden en de organisatie van de
  opsporing zijn mede te verklaren uit het feit dat politie,
  justitie, bestuur en politiek andere prioriteiten hebben gesteld,
  zoals de reorganisatie van de politie, de uitbreiding van de
  cellencapaciteit, het integrale veiligheidsbeleid en de opbouw van
  kernteams. Niettemin concludeert de commissie dat het gebleken
  gebrek aan inzicht in en controle en toezicht op de gehanteerde
  opsporingsmethoden onverantwoord is: onverantwoord uit het oogpunt
  van de rechtsstaat en onverantwoord uit het oogpunt van behoorlijk
  bestuur. De overheid is hier tekort geschoten.

  10.5.2 Observatie

  A. Geen specifieke wettelijke basis

  Veel observatiemethoden ontberen een specifieke wettelijke
  grondslag. In de jurisprudentie zijn observatiemethoden vaak op
  basis van artikel 2 Politiewet 1993 en de artikelen 141 en 142 van
  het Wetboek van Strafvordering rechtmatig geoordeeld.

  De commissie acht die basis te smal. Specifieke normering is
  nodig bij observatie (volgerij), afluisteren, scannen, gebruik van
  techische hulpmiddelen, inkijkoperaties en het gebruik van door
  observatie verkregen informatie. Het punt is dat bij observatie
  sprake kan zijn van een inbreuk op de fundamentele rechten van de
  burger zonder dat daarvoor een specifieke wettelijke basis
  bestaat.

  B. Onduidelijke bevoegdheden en controle

  De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van politie- en
  justitiefunctionarissen zijn onduidelijk gebleken. In sommige
  gevallen van afluisteren en inkijken in woningen is duidelijk
  onrechtmatig opgetreden. Het inzetten van methoden is veelal een
  monopolie van de politie geweest waaraan het openbaar ministerie
  meestal niet te pas kwam. De commissie acht dit bezwaarlijk en is
  van oordeel dat het openbaar ministerie onder alle omstandigheden
  op de hoogte moet zijn van het gebruik; voor bepaalde meer
  ingrijpende methoden dient een expliciet toestemmingsvereiste te
  worden geformuleerd. In enkele gevallen zijn officieren van
  justitie bewust onkundig gelaten van het gebruik van
  observatiemethoden.

  C. Gebrekkige verslaglegging

  De verslaglegging van het gebruik van veel observatiemethoden is
  uiterst gebrekkig en in sommige gevallen afwezig. Goede
  verslaglegging is onontbeerlijk voor goede en verantwoorde
  opsporing.

  D. Criteria inzet

  De commissie betwijfelt of het gebruik van observatiemethoden
  steeds is afgewogen tegen de beginselen van proportionaliteit en
  subsidiariteit. Nagenoeg automatisch worden deze methoden ingezet
  bij onderzoeken naar criminele organisaties.

  E. Schade

  De bevindingen van de commissie tonen aan dat de schade van niet
  of onvoldoende geregelde en gecontroleerde observatiemethoden
  groter kan zijn dan hun bijdrage aan de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit. De commissie is wel overtuigd van de
  noodzaak van het gebruik van observatiemethoden in verband met een
  effectieve opsporing.

  10.5.3 Informanten

  A. Geen specifieke wettelijke basis

  Het runnen van informanten heeft geen specifieke wettelijke
  grondslag. De politie, justitie en rechterlijke macht hebben het
  gebruik van informanten volledig geaccepteerd. Binnen politie en
  justitie leven zeer verschillende opvattingen over geoorloofd
  gebruik van informanten.

  De commissie meent dat een wettelijke basis voor het gebruik
  maken van informanten noodzakelijk is. De regels zijn nu
  inadequaat. De rechtsstaat en de integriteit van de opsporing zijn
  daarmee in het geding.

  B. Onduidelijke bevoegdheden

  De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van politie en justitie
  bij het runnen van informanten zijn onduidelijk. De speelruimte en
  vrijheid van CID-rechercheurs om informanten te runnen zijn te
  groot. Het gebruik van de informanten en de activiteiten die zij
  ondernemen, hebben zich in veel gevallen onttrokken aan het zicht
  van de politieleiding, het openbaar ministerie, het bestuur en de
  ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. De CID-officier van
  justitie heeft niet het recht van inzage in alle relevante dossiers
  en registers.

  C. Runnen van informanten

  In de praktijk is het volstrekt onduidelijk hoe de CID-en met
  informanten moeten omgaan en waar de grenzen van de actieve sturing
  van informanten liggen. Het openbaar ministerie oefent hierbij
  slechts zeer marginaal gezag uit. Treffend is naar het oordeel van
  de commissie het feit dat in het ressort Amsterdam binnen het
  openbaar ministerie zowel tussen de verschillende
  arrondissementsparketten als binnen een arrondissementsparket zeer
  verschillende opvattingen leven over het gebruik van informanten.
  Politiefunctionarissen zijn in verschillende regio’s ingeschreven
  als informant. De commissie acht dat ongewenst.

  D. Anonimiteit informanten

  De cultuur van geheimhouding is naar het oordeel van de
  commissie te overheersend. Aan informanten kan geen absolute
  garantie van anonimiteit gegeven worden. De rechter, eventueel de
  rechter-commissaris, dient ook het werk van informanten te kunnen
  toetsen. Alle relevante informatie ten behoeve van de opsporing
  dient in processen-verbaal te worden vastgelegd. De commissie meent
  dat in de afgelopen jaren de balans is doorgeslagen naar het
  beschermen van informanten ten koste van de rechtsstatelijke eisen
  van openbaarheid en verantwoording. Daarbij heeft zich de paradox
  voorgedaan dat naarmate de effectiviteit en het belang van de
  informant voor de politie toeneemt, het moeilijker wordt de
  informatie daadwerkelijk te gebruiken en te verantwoorden.

  E. Tipgelden

  De regeling Tip-, toon- en voorkoopgelden, die het betalen van
  gelden aan informanten regelt, is achterhaald en heeft geen
  bindende werking voor politiekorpsen. Het afstaan of behouden van
  criminele winsten is niet geregeld. Afspraken worden niet
  vastgelegd.

  F. Wie runt wie?

  Het runnen van informanten is van groot belang voor de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Criminele
  organisaties pogen derhalve ook de rollen om te keren door bewust
  informanten aan de politie aan te bieden. Dan dreigt de situatie
  dat de criminelen de politie runnen in plaats van omgekeerd.

  G. Deals met criminelen

  Deals met criminelen blijken op zeer verschillende gronden
  gemaakt te worden. De richtlijn Deals met criminelen is door de
  praktijk achterhaald.

  10.5.4 Infiltranten

  A. Geen specifieke wettelijke basis

  Het gebruik van politie- en burgerinfiltranten komt veelvuldig
  voor. De juridische grondslag is te vinden in de richtlijn
  infiltratie van 1991 en de jurisprudentie. Een specifieke
  wettelijke basis ontbreekt. Gezien de ingrijpende gevolgen die
  infiltratie voor de grondrechten van burgers kan hebben, en gezien
  de noodzaak van toetsing en controle is een wettelijke regeling
  geboden. De commissie wijst het gebruik van de strafrechtelijke
  noodtoestand als algemene legitimatie voor infiltratie af.

  B. Politile infiltratie

  Politile infiltratie is tegenwoordig in de praktijk goed
  gecontroleerd. Het aantal politie-infiltranten in Nederland is zeer
  bescheiden. Er zijn nu slechts ongeveer 25 inzetbare Nederlandse
  politie-infiltranten. Langdurige politie-infiltraties komen slechts
  zelden voor.

  Het openbaar ministerie wordt in het algemeen goed genformeerd.
  De activiteiten van politie-infiltranten worden vastgelegd in
  processen-verbaal. De commissie acht het hierbij van groot belang
  dat de rechter de mogelijkheid heeft tot volledige toetsing van het
  politile infiltratietraject. Het risico van corruptie en afglijden
  blijft echter groot

  Van zogenoemde diepte-infiltratie door politie-ambtenaren, die
  voor langere tijd deel gaan uitmaken van de criminele organisatie,
  is de commissie niet gebleken. .

  C. Buitenlandse politie-infiltratie

  De commissie heeft niet kunnen nagaan welke activiteiten
  buitenlandse politie-infiltranten in Nederland precies uitoefenen.
  Indien zij onder directe controle staan van Nederlandse
  begeleidingsteams, lijkt er van onregelmatigheden geen sprake te
  zijn. De identiteit van buitenlandse infiltranten is bij de
  Nederlandse autoriteiten vaak niet bekend.

  D. Frontstores

  De commissie concludeert dat met het gebruik van frontstores in
  Nederland nog weinig ervaring is opgedaan. De commissie meent dat
  het gebruik hiervan in het kader van politile infiltratie
  verantwoord kan plaatsvinden, mits dat goed genormeerd, effectief
  getoetst en voldoende gecontroleerd gebeurt.

  E. Informanten en burgerinfiltranten

  Het is moeilijk een goed onderscheid te maken tussen informanten
  en burgerinfiltranten. De laatsten zijn bijna zonder uitzondering
  crimineel. De risico’s van het gebruik van burgerinfiltranten zijn
  groot voor zover zij onder regie van politie en justitie strafbare
  feiten plegen. Criminele winsten worden niet afgedragen. Exorbitant
  hoge tipgelden zijn uitgekeerd.

  De sturing en controle blijken vaak uit de aard der zaak
  gebrekkig. De Delta-methode illustreert de risico’s die verbonden
  zijn aan burgerinfiltratie.

  F. Gecontroleerde aflevering

  Gecontroleerde aflevering, waarbij direct inbeslagname volgt,
  voldoet in het overgrote deel van de gevallen aan de criteria van
  controleerbaarheid en stuurbaarheid. De effectiviteit van
  gecontroleerde aflevering waarbij het doel is in de zoveelste hand
  in beslag te nemen, is minder duidelijk. De omschrijving van het
  doel van dergelijke afleveringen is vaak te algemeen.

  G. Doorlating

  De commissie meent dat de term gecontroleerde doorlevering niets
  anders is dan een eufemisme voor doorlaten, dat wil zeggen het
  onder regie van politie en justitie bewust op de markt laten komen
  van partijen illegale goederen. De commissie spreekt dan ook steeds
  van doorlating. De commissie is van oordeel dat de overheid niet
  betrokken dient te zijn bij het bewust op de markt brengen van
  grote partijen verdovende middelen. De geloofwaardigheid en de
  effectiviteit van de politie en justitie worden daarmee
  ondermijnd.
  In de ons omringende landen wordt doorlating officieel niet
  aanvaardbaar geacht. Het is evenwel duidelijk geworden dat ook het
  Duitse Bundeskriminalamt gewerkt heeft met doorlatingen en het
  gebruik van crimineel geld voor opsporingsdoeleinden. De
  Amerikaanse Drugs Enforcement Administration heeft gewerkt met het
  aanbieden van hard- drugs zonder dat er al kopers voor waren. Dat
  is als uitlokking te beschouwen.

  H. Het Copa-onderzoek

  De commissie acht het niet verantwoord dat het OM heeft
  goedgevonden dat in het Copa-onderzoek grote hoeveelheden cocane
  welbewust op de markt zijn gebracht. Ook zijn grote hoeveelheden
  softdrugs doorgelaten. In enkele gevallen heeft dit vele
  aanhoudingen en veroordelingen tot gevolg gehad. Bij deze
  zogenoemde Prisma-methode was er wel sprake van interne
  verslaglegging en waren, in tegenstelling tot de Delta-methode, de
  betrokken officieren van justitie, Van der Voort en Van de Broek,
  hoofdofficier van justitie, Blok, en procureur-generaal, Addens,
  wel op de hoogte van de inhoud van de methode. Deze laatste heeft
  het echter niet in de Vergadering van procureurs-generaal gebracht.
  Ook Blok heeft niet eigener beweging minister van justitie Hirsch
  Ballin ingelicht over het doorlaten van cocane. De commissie is van
  oordeel dat een dergelijke ingrijpende beslissing aan de minister
  had moeten worden voorgelegd en in de vergadering van
  procureurs-generaal aan de orde had moeten komen. In de toenmalige
  verhoudingen was dit echter niet gebruikelijk. Pas door de
  instelling van de Centrale toetsingscommissie en de doorlichting
  zijn deze trajecten aan het licht gekomen.

  10.5.5 Overige informatie-inwinning

  A. Informatie-inwinning bij derden

  Andere informatie-inwinning bij derden, zoals banken en
  credit-cardmaatschappijen, zonder gebruik te maken van wettelijke
  dwangmiddelen, kent geen specifieke wettelijke regeling. Zij wordt
  beheerst door de Wet persoonsregistraties en de Wet
  politieregisters. Zij kan een inbreuk op de privacy van betrokkenen
  inhouden. Voor dat geval is een nadere regeling gewenst.

  B. Fenomeenonderzoek, misdaadanalyse en financieel
  rechercheren

  Fenomeenonderzoek vindt op weinig gestructureerde wijze plaats.
  Kernteams doen weinig aan fenomeenonderzoek, met uitzondering van
  het onderzoek Oost-Europa van het kernteam Noord-Oost Nederland. De
  toegevoegde waarde is vooralsnog gering. Tegen het gebruik van
  CID-gegevens in fenomeenonderzoeken bestaat geen bezwaar, mits dit
  met de nodige waarborgen is omkleed. Het is, gezien de schaarse
  opsporingscapaciteit van de politie, effectiever fenomeenonderzoek
  uit te besteden aan deskundigen buiten de politie. In dat geval zal
  wel speciale toestemming nodig zijn voor het gebruik van
  CID-gegevens.

  Misdaadanalyse dient voorbehouden te blijven aan
  opsporingsambtenaren. Zij vooronderstelt een opsporingsbelang. Met
  financieel rechecheren is nog in geringe mate ervaring
  opgedaan.

  C. Informatiehuishouding

  De commissie heeft niet kunnen constateren dat
  privacy-regelgeving daadwerkelijk een belemmering vormt voor het
  functioneren van politie en justitie. De commissie is van oordeel
  dat de controle op de vastlegging, uitwisseling en vaststelling van
  de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van CID-informatie moet
  verbeteren. De officier van justitie dient daarop toezicht te
  houden.

  In de verschillende politieregisters dient te worden vastgelegd
  hoe de informatie is verzameld. Te allen tijde moet het mogelijk
  zijn de inhoud van de informatie en de wijze van
  informatieverwerving achteraf vast te stellen.

  D. Bestuurlijke rechtshandhaving

  Het vertrouwelijk uitwisselen van criminele informatie tussen
  politie, justitie en bestuur moet mogelijk zijn, maar dient aan
  regels gebonden te worden. Het gebruik maken van criminele
  informatie ten behoeve van bestuurlijke rechtshandhaving dient
  wettelijk geregeld te worden. Nu blijkt deze noodzakelijke
  gegevensuitwisseling informeel plaats te vinden en niet toetsbaar
  te zijn voor de rechter.

  E. Internationale uitwisseling

  Er bestaat nauwelijks controle op de rechtmatigheid van de uit
  het buitenland verkregen informatie. Bij het omgaan met uit het
  buitenland afkomstige informatie wordt gehandeld naar het
  vertrouwensbeginsel. Vaak wordt de hand gelicht met de regel dat
  informatie-uitwisseling van CID-gegevens met het buitenland gemeld
  en gecontroleerd dient te worden bij de CRI. De samenwerking tussen
  Nederlandse opsporingsdiensten en buitenlandse opsporingsdiensten
  verdient nadere normering.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken