• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.6 Organisatie van de opsporing

  10.6 Organisatie van de opsporing

  10.6.1 Organisatie algemeen

  A. Algemene conclusies

  De commissie trekt op grond van haar onderzoek een vijftal
  hoofdconclusies over de organisatie, sturing en controle van de
  opsporing. Zij werkt die in het navolgende uit:
  I. De kwaliteit van de opsporingsdiensten bij de politie laat
  vooralsnog te wensen over voor zover het betreft de
  organisatorische vormgeving, de onderlinge samenwerking en
  verstandhouding, het toezicht vanuit de politieleiding en de
  betrokkenheid van de verantwoordelijke gezagsdragers. II. De taken
  en bevoegdheden van de bijzondere opsporingsdiensten en hun
  samenwerking met de politie bij de bestrijding van de zware en
  georganiseerde criminaliteit vergen heroverweging en een nadere
  wettelijke normering.

  III. Het openbaar ministerie is in de onderzochte periode niet
  in staat gebleken effectief en als eenheid zijn gezag over de
  opsporing van georganiseerde criminaliteit te laten gelden. Het
  heeft daartoe onvoldoende initiatieven genomen en daartoe evenmin
  de volledige medewerking van de politie gekregen. IV. Het
  ministerie van Justitie en, in verband met de
  beheersverantwoordelijkheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken
  hebben zich in de afgelopen jaren onvoldoende rekenschap gegeven
  van de belangen die zijn gemoeid met een rechtsstatelijk
  verantwoorde en gecontroleerde opsporing. V. De Kamer heeft haar
  controlerende en medewetgevende taak met betrekking tot een
  rechtsstatelijk verantwoorde en gecontroleerde opsporing
  onvoldoende uitgeoefend.

  B. Normering organisatie

  De commissie is tijdens haar onderzoek tot de conclusie gekomen
  dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vele
  organisaties anders afgebakend moeten worden. Er zijn zo veel
  organisaties op het terrein van de opsporing actief dat zij elkaar
  met enige regelmaat overlappen en met elkaar wedijveren. Dat leidt
  tot een ineffectieve en inefficinte opsporing. Een duidelijke
  afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan bijdragen
  aan een betere opsporing.

  C. Vertrouwelijk en openbaar

  Een groot deel van de problematiek komt voort uit de wens van
  politie en justitie om een deel van de opsporing vertrouwelijk te
  houden. Het was voor niemand goed dat anderen wisten wat daar
  precies gebeurde. De opsporing zou in gevaar komen als iedereen op
  de hoogte was van de precieze werkwijzen van deze diensten. De
  identiteit van informanten moest te allen tijde beschermd worden.
  Als het ging om methoden die openbaar te verantwoorden waren, kon
  de tactische recherche dat gewoon doen. Als het ging om methoden
  die buiten het zicht van de rechter gehouden moesten worden, diende
  de CID die uit te voeren. De commissie is van oordeel dat juist
  deze neiging tot vertrouwelijkheid en geheimzinnigheid schade heeft
  toegebracht aan de opsporing. Verschillende opsporingsonderzoeken
  mislukten doordat rechters oordeelden dat informatie onrechtmatig
  was verzameld of doordat rechters meenden onvoldoende ingelicht te
  zijn. De commissie is van oordeel dat alle relevante informatie
  toetsbaar moet zijn.

  D. Specialisme en integratie

  De opsporing van strafbare feiten, zeker op het terrein van de
  georganiseerde criminaliteit, is het werk van specialisten.
  Verschillende afzonderlijke eenheden zijn bezig met onderdelen van
  de opsporing. Hoewel tot voordeel strekt dat steeds meer kennis en
  vaardigheid beschikbaar komen op een specifiek onderdeel van de
  opsporing, is het nadelig dat steeds minder overzicht bestaat over
  de beschikbare informatie en dat de sturing en controle steeds
  moeizamer zullen zijn. De cordinatiekosten bij al deze specialismen
  lopen hoog op. In sommige gevallen was geen sprake meer van
  effectieve samenwerking maar van tegenwerking. De commissie is van
  oordeel dat gestreefd moet worden naar integratie van de
  verschillende specialismen in n recherche. De commissie is van
  oordeel dat de verschillende taken bij de verzameling en bewerking
  van informatie ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten
  meer gebundeld kunnen worden. Daarbij mag naar het oordeel van de
  commissie geen sprake zijn van afgescheiden delen van organisaties.
  De commissie meent dat integratie van de verschillende
  specialistische onderdelen binnen de opsporing nodig is. Op die
  manier kunnen de effectiviteit en efficintie van de opsporing
  worden vergroot.

  E. Sturing en controle

  De commissie constateert dat de sturing van en controle op
  opsporingsorganisaties en inlichtingendiensten door het OM
  tekortschieten. Hoewel moet worden gedifferentieerd naar de
  afzonderlijke organisaties, is naar het oordeel van de commissie
  het OM te afstandelijk. Het OM geeft te weinig sturing en
  controleert te weinig de opsparings activiteiten en de daarbij
  gebruikte methoden. Dit gebrek aan sturing en controle is deels te
  wijten aan het OM, aangezien de leden ervan onvoldoende hebben
  gevraagd en hebben willen weten. Deels is het gebrek aan sturing en
  controle te wijten aan de politie en de andere
  opsporingsorganisaties aangezien zij onder het mom van
  vertrouwelijkheid en het beschermen van de identiteit van
  informanten geen sturing en controle toelieten.

  De commissie is van oordeel dat de beschreven organisaties recht
  hebben op een meer intensieve sturing en controle door het gezag.
  De commissie is tevens van oordeel dat de samenleving recht heeft
  op een dergelijke intensieve controle en sturing door het gezag.
  Het gezag over de opsporing moet niet bevreesd zijn, zijn
  bevoegdheden daadwerkelijk uit te oefenen. Het gezag moet durven
  gezag te zijn. De commissie is van oordeel dat het OM het gezag
  over de opsporing moet blijven behouden. In het Nederlandse stelsel
  van strafvordering is het niet mogelijk en niet wenselijk een
  andere organisatie aan te wijzen die deze taak op zich moet nemen.
  Het OM beschikt in potentie over de middelen en kennis om deze taak
  te kunnen uitvoeren. Dat neemt niet weg dat de commissie van
  oordeel is dat, ook hiertoe, binnen het OM veel moet
  veranderen.

  10.6.2 Criminele inlichtingendiensten

  A. Rol CID

  Het werk van de criminele inlichtingendiensten bestaat uit het
  systematisch en gericht inwinnen van gegevens over ernstige
  criminaliteit. De CID-en richten zich op inlichtingenwerk; de
  bewijsvoering is een zaak voor de tactische recherche. Het is niet
  de bedoeling dat dit werk op de zitting aan de orde komt. De CID
  heeft een belangrijke rol bij de beslissing welke zaken worden
  aangepakt en hoe de tactische recherche gestuurd wordt. Belangrijke
  aspecten van het CID-werk zijn niet terug te vinden in de
  CID-regeling 1995. De termen CID-matig en CID-status staan voor
  geheim opereren en de mogelijkheid om kennis te nemen van
  informatie van de CID-en of een CID in eigen beheer te hebben. Deze
  termen zijn uiterst verwarrend.

  B. Wettelijke basis

  De CID heeft geen specifieke wettelijke basis. De commissie wil
  de CID geen aparte status binnen de politieorganisatie geven. De
  specifieke taken en bevoegdheden van de CID moeten wel expliciet
  wettelijk genormeerd worden.

  C. Variatie CID

  Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende CID-en wat
  betreft het gebruik van methoden, de beoordeling van inlichtingen
  en de sturing van informanten. De diversiteit van organisatievormen
  van de CID-en is naar het oordeel van de commissie te groot. De
  bevoegdheden van CID-chefs en -rechercheurs zijn onduidelijk; per
  korps zijn de richtlijnen voor het runnen van informanten
  verschillend.

  D. Gegevensverwerking

  Gegevens worden op allerlei manieren vastgelegd. In sommige
  gevallen ontbreekt vastlegging van gegevens. De
  informantenregisters zijn onderling zeer verschillend. Gebruikte
  methoden worden niet weergegeven in de verslaglegging.

  Het opnemen van personen in de CID registers als CID-subject
  geschiedt niet volgens duidelijke regels en is slechts afhankelijk
  van de individuele CID-rechercheur. Indien een grijze-veld-subject
  binnen zes maanden nogmaals onderwerp van criminele informatie is,
  wordt hij bijna automatisch als CID-subject ingeschreven.
  CID-informatie blijkt in de praktijk vaak een ongeregelde ratjetoe
  aan informatie. Er vindt, goede uitzonderingen daargelaten, te
  weinig analyse plaats van verkregen informatie. Het aantal van
  70.000 ingeschreven CID-subjecten en grijze-veld-subjecten doet
  vermoeden dat veel personen ten onrechte staan ingeschreven. Als
  contacten komen natuurlijk ook niet-CID-subjecten voor, die even
  lang als het CID-subject in de registers blijven.

  E. Kennis CID

  De aandacht van de CID geldt in overwegende mate het klassieke
  criminele milieu met de nadruk op Nederlandse netwerken. De
  expertise voor milieu- en financile criminaliteit ontbreekt vaak.
  De informatie gaat van tips van wijkagenten over graffiti-spuiters
  tot informatie over grote criminelen. De huidige open verzameling
  van informatie voorziet te weinig in de behoefte van de tactische
  recherche en leidt er toe dat de CID-en vaak beschikken over
  informatie die niet van belang is voor een goede
  prioriteitenstelling en voor onderzoeken.

  F. CID onderdeel recherche

  De CID moet een gentegreerd onderdeel zijn van de recherche. De
  recherchechef in de korpsen moet volledig op de hoogte te zijn van
  de organisatie en het functioneren van de CID. De scheiding tussen
  tactische recherche en CID levert meer nadelen dan voordelen op.
  Veelal is er sprake van spanning tussen CID en tactische recherche,
  waardoor de informatie-uitwisseling en onderzoeken in gevaar komen.
  De commissie is tegenstander van embargo-teams en van het
  veelvuldig opslaan van de zogenoemde supergeheime
  00-informatie.

  G. Samenwerking CID-en

  De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de CID-en laat
  te wensen over. De NCID en de ARI’s spelen tot nog toe slechts een
  bescheiden rol in het bewerkstelligen van cordinatie tussen de
  CID-en.

  H. Sturing en controle

  De commissie acht de sturing van en de controle op de CID-en
  volstrekt onvoldoende. Van enige sturing en controle door
  korpschef, OM en korpsbeheerder is de commissie weinig gebleken.
  Dit heeft de commissie kunnen constateren in Haarlem, Rotterdam,
  Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Twente en Dordrecht. In de regio
  Brabant-Zuid-Oost was sprake van een compleet versnipperde CID.

  In de CID-Kennemerland heeft CID-chef Langendoen zijn taak op
  volstrekt onverantwoorde wijze uitgeoefend. Hoofdofficier De
  Beaufort heeft zijn gezag, zeker na de IRT-affaire, onvoldoende
  uitgeoefend. CID-officier Kuitert heeft zich onvoldoende op de
  hoogte gesteld van de activiteiten van de CID-Kennemerland.
  Korpschef Straver, plaatsvervangend korpschef Van den Berg en
  recherchechef Menckhorst hebben in ieder geval na de opheffing van
  het IRT achterwege gelaten zich daadwerkelijk te vergewissen van de
  activiteiten van CID-chef Langendoen. Zij hebben onvoldoende
  leiding gegeven. Korpsbeheerder Schmitz is als korpsbeheerder
  betrokken geweest bij het verstrekken van valse identiteiten ten
  behoeve van medewerkers van de CID-Kennemerland. Zij had naar het
  oordeel van de commissie navraag moeten doen naar het gebruik
  ervan. De CID-Gooi en Vechtstreek is in een onmogelijke positie
  gekomen door het gebrek aan vertrouwen tussen OM en CID, mede
  blijkend uit het opnemen door CID-chef Van der Putten van
  telefoongesprekken met leden van het openbaar ministerie.

  Het OM in Dordrecht en Almelo, in verband met het Export-team,
  heeft te weinig leiding gegeven aan de CID-en. Ook de leiding van
  de CID-en in Dordrecht en Enschede is tekort geschoten. De
  korpsleiding, CID-chef, Dros, en CID-officier, Van der
  Molen-Maessen in Utrecht hebben te weinig leiding
  gegeven aan en gezag uitgeoefend over de CID. Dit is onder meer
  gebleken in de zaak Henk R. Het OM is in deze voorbeelden tekort
  geschoten. De CID-en hebben te veel als autonome organisaties
  geoperereerd. Zij hebben hiervoor ook te veel ruimte gekregen van
  het openbaar ministerie, de korpsbeheerder en de korpsleiding.

  Dit alles heeft naar het inzicht van de commissie de CID-en in
  een deels zelf getrokken vacuum gebracht, wat in hoge mate leidde
  tot een onverantwoorde autonomie van handelen. De commissie is er
  van overtuigd dat dit geldt voor vele CID-en en niet alleen voor de
  CID-en van Kennemerland en Gooi en Vechtstreek, waar de gevolgen
  van deze onverantwoorde autonomie flagrant zichtbaar zijn
  geworden.

  10.6.3 Tactische recherche

  A. Taak

  De tactische recheche doet onderzoek ten behoeve van mogelijke
  vervolging van strafbare feiten. Zij is gerienteerd op het
  aanleveren van bewijsmateriaal in concrete strafzaken. Alles wat
  zij doet wordt vermeld in processen-verbaal ten behoeve van de
  terechtzitting.

  Wil de tactische recherche bepaald onderzoek niet ter
  beoordeling van de rechter voorleggen, dan maakt zij gebruik van
  zogenaamde CID-trajecten. Die komen ook veelvuldig tijdens het
  tactisch onderzoek voor.

  B. Methoden

  De tactische recherche hanteert vooral methoden die in het
  openbaar verantwoord kunnen worden. Dat betekent niet dat alle
  relevante opsporingshandelingen ook vastgelegd worden in
  processen-verbaal. Soms worden zij vermeld in journaals. In enkele
  gevallen zijn op verzoek van de rechter achteraf
  methoden-processen-verbaal vervaardigd. De voorwaarden waaronder
  die methoden worden ingezet, alsmede de sturing en controle zorgen
  in het algemeen niet voor problemen.

  C. Openbaar ministerie

  Het openbaar ministerie is in de praktijk te afhankelijk van de
  recherche om te kunnen beslissen over aan te vangen onderzoeken. In
  de praktijk heeft de recherche een volledige negatieve controle
  over het openbaar ministerie. De vrijheid van het OM om te
  beslissen welke strafzaken moeten worden opgespoord, wordt naar het
  oordeel van de commissie te veel beperkt. De sturing en controle
  door zaaksofficieren van gestarte onderzoeken verloopt beter dan
  bij het CID-werk.

  D. Korpsleiding en korpsbeheerders

  Korpschefs en korpsbeheerders hebben weinig van doen met
  specifieke onderzoeken, met uitzondering van zeer grote zaken. De
  commissie meent dat korpsbeheerders een eigen verantwoordelijkheid
  hebben ten aanzien van de inzet van opsporingsmethoden.

  10.6.4 Ondersteunende eenheden

  A. Ondersteunende eenheden

  De CID en de tactische recherche maken gebruik van eenheden die
  speciaal, vaak geheim, werk verrichten. Het zijn de observatieteams
  (OT), de arrestatieteams (AT), de bureaus financile ondersteuning
  (BFO), de secties technische ondersteuning (STO), de politile
  infiltratieteams (PIT) en de Dienst technisch operationele
  ondersteuning (DTOO) van het KLPD.

  B. Taken en bevoegdheden

  De taakomschrijving van deze diensten dient nauwkeurig krachtens
  de wet te worden vastgelegd. Zij dienen onderdeel van de recherche
  te zijn. De taken en bevoegdheden van deze diensten zijn zeer
  verscheiden en onduidelijk. Zij werken soms onder supervisie van de
  CID en soms onder die van de tactische recherche. Veel van hun
  werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van de CID.

  De bevoegdheid tot het inzetten van deze diensten moet
  duidelijker geregeld worden. De controle op deze diensten (met
  uitzondering van het BFO) geschiedt in het algemeen door de
  CID-chef en door het openbaar
  ministerie via de CID-chef.

  C. Vastlegging methoden

  De vastlegging van gebruikte methoden is vaak gebrekkig. De
  commissie is gebleken dat moeilijk terug te vinden is hoe methoden
  zijn ingezet en onder wiens verantwoordelijkheid. De gebrekkige
  administratie maakt een adequate sturing en controle nagenoeg
  onmogelijk.

  D. Sturing en controle OM

  Controle en sturing door het openbaar ministerie is afwezig of
  wordt op te grote afstand uitgeoefend. Binnen de ondersteunende
  eenheden bestaat verschil van opvatting of toestemming van het
  openbaar ministerie voor het toepassen van vormen van observatie of
  gebruik van technische middelen noodzakelijk is. De geheimhouding
  van de methoden verkleint de mogelijkheden tot sturing en controle
  voor het OM.

  E. Observatieteams

  De capaciteit van 22 OT’s bij de regionale politiekorpsen is
  veelal onvoldoende om bepaalde personen frequent te volgen. De
  prioriteiten van OT’s worden in de praktijk geheel binnen de
  politie bepaald. Er worden nog nauwelijks meldingen aan het
  landelijk informatiepunt observaties (LIPO) gedaan.

  F. Arrestatieteams

  Arrestatieteams blijken veelvuldig inkijkoperaties te hebben
  uitgevoerd zonder daarover te rapporteren. Deze activiteiten
  behoren niet tot de omschreven taken van de AT’s.

  G. Dienst technisch operationele ondersteuning

  De DTOO, die onder meer peilbakens aanbrengt en inkijkoperaties
  uitvoert, heeft geen verantwoordelijke officier van justitie.
  Sturing en controle vinden niet plaats door de officier die
  diensten van de DTOO vraagt. De DTOO is ook toegerust om direct
  afluisteren mogelijk te maken. De DTOO heeft zelfstandig
  voorwaarden geformuleerd waaronder bepaalde methoden kunnen worden
  ingezet.

  H. Politile infiltratie

  De politile infiltratieteams worden landelijk gecordineerd door
  de Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie, een dienst
  van de CRI. Het gezag berust echter bij de plaatselijke officier
  van justitie. Voorzover de commissie kan nagaan worden de
  activiteiten van PIT’s nauwkeurig geregistreerd en is er een
  intensieve sturing en controle van de kant van het openbaar
  ministerie. De commissie is van oordeel dat de teams uitgebreid
  moeten worden.

  G. Bureaus financile ondersteuning

  De expertise van de BFO’s laat te wensen over. Een duidelijke
  regeling voor samenwerking met de FIOD ontbreekt.

  10.6.5 Kernteams

  A. Wettelijke basis en bevoegdheden

  De kernteams hebben geen expliciete wettelijke basis. De taken
  en bevoegdheden van kernteams dienen op basis van de geregeld te
  worden. Het gezag en het beheer over kernteams worden nu vastgelegd
  in convenanten tussen de regionale politiekorpsen en de ministeries
  van Justitie en Binnenlandse Zaken. Het Landelijk rechercheteam is
  onderdeel van het Korps landelijke politiediensten en staat onder
  het gezag en medebeheer van de minister van Justitie.

  De kernteams blijken een wat gewrongen en moeizame constructie
  te zijn. Dit hangt samen met de aard van het politiebestel in
  Nederland, dat uitgaat van een voornamelijk gedecentraliseerde
  politieorganisatie,
  waarbinnen geen ruimte is voor een zwaar opgetuigde, executieve
  centrale politiedienst. Interregionale samenwerking dient als basis
  voor de vorming van politie-eenheden die geacht worden onderzoek te
  doen van bovenregionale, landelijke en zelfs internationale aard.
  Het is de commissie echter gebleken dat het karakter van
  interregionale samenwerking, met de onduidelijke vormgeving via
  convenanten tot complicaties leidt in het functioneren van
  kernteams.

  B. Organisatie en samenwerking

  De samenwerking tussen regiokorpsen blijkt in de praktijk in de
  kernteams, met uitzondering van het kernteam Noord-Oost-Nederland,
  niet goed uit de verf te komen. Het zwaartepunt van de kernteams
  ligt in de regio waar de driehoek gezag en beheer uitoefent. De
  kernteams Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam worden beschouwd als
  een extra eenheid van de tactische recherche. Het kernteam Randstad
  Noord en Midden is in de eerste plaats een voortzetting van het IRT
  onder gezag van de driehoek in Haarlem. Als nasleep van de
  IRT-affaire bestaan moeizame verhoudingen tussen het kernteam
  Amsterdam en het kernteam Randstad Noord en Midden. De CID van het
  Kernteam Randstad Noord en Midden opereert volstrekt los van de
  CID-Kennemerland, althans na het aantreden van de nieuwe
  CID-chef.

  C. Keuze onderzoeken

  De procureurs-generaal en de ministeries hebben te weinig
  invloed op de keuze van de onderzoeken die bij de kernteams worden
  uitgevoerd. In feite is de beslissing van de verantwoordelijke
  officier en korpschef in de driehoek doorslaggevend.
  Korpsbeheerders houden zich niet of nauwelijks bezig met de keuze
  van onderzoeken. Bij de prioriteitenstelling moeten nationale
  prioriteiten en interregionale wensen en mogelijkheden op elkaar
  afgestemd worden.

  D. Werkwijze en controle

  De commissie heeft geconstateerd dat de professionaliteit van de
  werkmethodieken, administratie en verantwoording bij kernteams in
  het algemeen goed is. Kernteams maken gebruik van alle onderzochte
  methoden. Het openbaar ministerie is op de hoogte en onderhoudt
  intensief contact met de kernteams. Fenomeenonderzoek wordt niet of
  nauwelijks uitgevoerd, met uitzondering van de onderzoeken
  Oost-Europa en Turkije in het kernteam Noord-Oost-Nederland.

  De sturing van en controle op de kernteams zijn intensiever dan
  die bij CID-en en regionale rechercheteams. De verhouding tussen
  kernteamofficieren en zaaksofficieren is echter niet duidelijk.

  E. Korpsbeheerders

  De beheersverantwoordelijkheid van de korpsbeheerders ten
  aanzien van de kernteams zou hen moeten dwingen tot beoordeling van
  in te zetten methoden. Het is de commissie gebleken dat, hoewel de
  verantwoordelijkheid voor de kernteams in handen ligt van een
  aantal regionale driehoeken, de korpsbeheerders tot op heden
  nagenoeg onkundig zijn gebleven van belangrijke opsporingsmethoden.
  Nu de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden veelal een
  directe verbinding heeft met beheersverantwoordelijkheden, kan de
  korpsbeheerder, onder meer met het oog op de integriteit,
  vaardigheden, rechtspositie en veiligheid, niet volstaan met het
  verwijzen naar het jusititeel gezag.

  F. Toegevoegde waarde

  De toegevoegde waarde van kernteams is moeilijk aan te geven. Op
  dit moment geven regionale belangen vaak de doorslag bij de keuze
  van onderzoeken. De spanning tussen regionale belangen en landelijk
  gezag werkt verwarrend. Het LRT verandert daaraan vooralsnog weinig
  vanwege zijn diffuse taakstelling. De commissie is van oordeel dat
  indien kernteams daadwerkelijk als afzonderlijke eenheden kunnen
  functioneren en de prioriteitenstelling een betere basis krijgt,
  zij inhoudelijk meerwaarde kunnen hebben. De kernteams en het LRT
  moeten naar het oordeel van de commissie de tijd krijgen te
  bewijzen dat zij daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben ten
  opzichte van de regionale eenheden.

  10.6.6 Bijzondere opsporingsdienten

  A. Bevoegdheden

  Een nadere omschrijving van de bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden van bijzondere opsporingsdiensten is
  noodzakelijk. De sturing van en de controle op de opsporing door
  het openbaar ministerie verdienen verbetering. Er bestaat grote
  afstand tussen het openbaar ministerie en de bijzondere
  opsporingsdiensten. De beheerders van de opsporingsdiensten blijken
  zich in de praktijk nauwelijks of helemaal niet met
  opsporingsmethoden bezig te houden.

  B. Methoden

  Nagenoeg alle bijzondere opsporingsdiensten hebben enigerlei
  bemoeienis met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
  Bijzondere opsporingsdiensten hebben ook gebruik gemaakt en maken
  nog gebruik van informanten. Verschillende bijzondere
  opsporingsdiensten runnen meerdere informanten. De chauffeur M.,
  beschreven in hoofdstuk 3, wordt door de commissie beschouwd als
  FIOD-informant. De controle ten opzichte van deze informant was
  volstrekt onvoldoende. De activiteiten van FIOD-medewerker De Jongh
  bleken onverantwoord. Dat moet zowel de leiding van de FIOD als de
  toenmalige teamleider Teeven en het toenmalige hoofd
  douanerecherche Tjalkens van de FIOD worden aangerekend.

  C. CID

  In de praktijk maken opsporingsdiensten zoals de ECD, AID en DRZ
  gebruik van een soort eigen CID, die niet geregeld is. De commissie
  acht de onduidelijkheden rond de CID-status van bijzondere
  opsporingsdiensten ongewenst. Bijzondere opsporingsdiensten kunnen
  naar het oordeel van de commissie niet zelfstandig CID-activiteiten
  ontplooien maar in specifieke zaken wel gebruik maken van
  CID-informatie.

  D. Gegevensuitwisseling

  De moeilijkheden bij gegevensuitwisseling tussen politie en
  bijzondere opsporingsdiensten zijn naar het oordeel van de
  commissie eerder te wijten aan de spanningsverhouding tussen de
  bijzondere opsporingsdiensten en de politie dan aan leemten in de
  wetgeving.

  D. Koninklijke marechaussee (Kmar)

  De Koninklijke marechaussee (Kmar) werkt op Schiphol feitelijk
  als een gewone politiedienst. Zij heeft een eigen CID en maakt
  gebruik van alle opsporingsmethoden. De Koninklijke marechaussee
  heeft een eigen observatieteam.

  E. Rijksrecherche

  Bij het onderzoek naar mogelijke strafbare feiten heeft de
  Rijksrecherche in bijzondere gevallen toegang tot CID-gegevens van
  de politiekorpsen. De Rijksrecherche heeft zelf informanten
  gerund.

  10.6.7 Binnenlandse veiligheidsdienst

  A. Georganiseerde criminaliteit

  De BVD houdt zich niet intensief bezig met het verschijnsel
  georganiseerde criminaliteit. BVD-onderzoek komt sporadisch voor,
  en wel indien georganiseerde criminaliteit een gevaar voor de
  democratische rechtsorde of de integriteit van het bestuur zou
  opleveren. Dat is juist. De taak van de BVD dient binnen de
  democratische staat zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Volgens
  de interne onderzoeken van de BVD is er geen sprake van aantasting
  van de integriteit van het bestuur.

  B. Politie – BVD

  Het grensvlak tussen politie en BVD verdient nadere normering.
  De BVD dient geen politietaken uit te voeren. In het verleden heeft
  de BVD oneigenlijke politietaken uitgevoerd. In de praktijk blijkt
  ook vermenging van de activiteiten van de regionale politieke
  inlichtingendiensten (RID-en) en de CID. Die vermenging is
  onwenselijk. Binnen de Centrale toetsingscommissie is geopperd de
  BVD onderzoek te laten doen naar lekken van vertrouwelijke
  informatie naar journalisten. Dergelijk onderzoek acht de commissie
  geen taak voor de BVD.

  C. Gebruik BVD-informatie

  Het gebruik van BVD-informatie ten behoeve van de opsporing
  dient beter geregeld te worden. De basis van artikel 22, derde lid
  van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten is gebrekkig.

  D. BVD-officier

  De landelijke BVD-officier van justitie kan nauwelijks
  daadwerkelijk controle uitoefenen op de rechtmatigheid van de
  informatie die per ambtsbericht door de BVD wordt
  verstrekt.

  E. Methoden

  Ook het gebruik van bijzondere methoden, die de BVD hanteert,
  dient in de wet genormeerd te worden. Die normering is er, met
  uitzondering van telefoontaps en direct afluisteren, nu niet.

  10.6.8 Openbaar ministerie

  A. Omvang OM

  Het openbaar ministerie is veel kleiner dan iedereen denkt. Er
  zijn slechts ongeveer 440 officieren van justitie in Nederland. Dat
  is, gezien de gebleken gezagscrisis bij de toepassing van
  opsporingsmethoden, een te gering aantal. In vergelijking met de
  politieke roep om meer blauw op straat zijn het openbaar ministerie
  en de zittende magistratuur te kort gekomen.

  B. Organisatie OM

  Het openbaar ministerie kan worden getypeerd als een verzameling
  van functionarissen die behalve de wet voornamelijk de eigen
  individuele verantwoordelijkheid en het non-interventiebeginsel als
  leidraad hebben. Van organisatorische en inhoudelijke uniformiteit
  in en tussen de parketten is de commissie weinig gebleken. Op het
  terrein van de bestrijding van de zware en georganiseerde
  criminaliteit vertoont de organisatie van het openbaar ministerie
  vele mankementen. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
  onvoldoende helder afgebakend en per parket zeer verschillend. Zo
  wijst de commissie op de uiteenlopende invulling van de functie van
  CID-officier en die van kernteamofficier.

  De verhouding tussen de verschillende lagen binnen het openbaar
  ministerie geeft aanleiding tot veel onnodige discussie.
  Inhoudelijke richtlijnen over de gezagsuitoefening over de politie
  bij de opsporing zijn er niet; richtlijnen over opsporingsmethoden
  zijn nagenoeg afwezig. Het openbaar ministerie is weliswaar een
  organisatie van juridisch hoogwaardige professionals, maar geen
  professionele organisatie. Met de in gang gezette veranderingen kan
  het OM naar het oordeel van de commissie wel een professionele
  organisatie worden. Inhoudelijke afstemming en eenheid over de
  taakopvattingen zijn daarbij echter onontbeerlijk. Het kan volgens
  de commissie niet de bedoeling zijn dat elke officier van justitie
  zijn eigen taakopvatting kiest en daardoor het gezag van het
  openbaar ministerie als geheel benvloedt. De commissie heeft
  hiervan teveel voorbeelden gezien. Het is tot op heden teveel aan
  elke individuele officier overgelaten of hij als crimefighter of
  als afstandelijke toetser het gezag over de opsporing uitoefent.
  Evenzeer acht de commissie het niet verantwoord voor de positie van
  het openbaar ministerie dat individuele leden hiervan hun eigen
  kaders en normen ontwikkelen, die slechts beperkt worden getoetst
  door de rechter.

  C. Gezag OM

  Het openbaar ministerie heeft geen praktische bemoeienis met
  opsporing in gewone strafzaken. Tussen het openbaar ministerie en
  de politie heerst het vertrouwensbeginsel, waarbij feitelijke
  sturing en controle ongebruikelijk zijn. Het openbaar ministerie is
  bij de keuze van onderzoeken te sterk afhankelijk van de politie en
  bijzondere opsporingsdiensten. Het openbaar ministerie staat onder
  negatieve controle van de politie. Volgens de commissie dient het
  openbaar ministerie hier ook zijn gezag uit te oefenen. Het OM zal
  moeten doorvragen. Veel leden van het openbaar ministerie werden
  verrast door het feit dat zij verantwoordelijk waren voor methoden
  waarvan zij nauwelijks beseften dat ze plaats konden vinden. Ook
  bij de gezagsuitoefening door het OM wreekt zich het gebrek aan
  eenheid. Er bestaat verschil van opvatting of de officier van
  justitie als super-rechercheur bovenop de zaak zit dan wel op grote
  afstand stuurt.

  D. Prioriteitenstelling

  De commissie meent dat de greep van het OM op de
  prioriteitstelling en de selectie van de onderzoeken zwak is. Niet
  alleen is het OM volledig afhankelijk van de aanlevering van
  informatie door de politie, maar ook de omslachtige procedures om
  tot een keuze te komen werken in zijn nadeel. In veel commissies
  die zich hiermee bezig houden, voert de politie de boventoon. De
  regionale belangen, waaraan hoofdofficieren zich committeren,
  bemoeilijken bovendien bij de kernteamonderzoeken een heldere keuze
  op grond van een landelijke prioriteitstelling. Het CBO is daar tot
  nu toe niet in geslaagd. De commissie heeft de indruk dat niet het
  OM, maar feitelijk veelal de politie de beslissingen neemt. Dit
  verstevigt het gezag van de het OM niet en zal dus moeten
  veranderen. Het OM zal, op basis van gedegen inzicht en na advies
  van de politie zelf de prioriteiten moeten stellen, ook als die
  afwijken van de adviezen.

  E. CTC

  De Centrale toetsingscommissie heeft in haar eerste jaar van
  bestaan een belangrijke rol gespeeld in de intercollegiale
  toetsing. In enige belangrijke gevallen blijken de voorwaarden die
  de CTC stelt, echter niet opgevolgd te worden of te kunnen worden.
  Dit geldt in het bijzonder de voorwaarde dat burgerinfiltranten
  criminele gelden niet mogen behouden. De CTC heeft geen wettelijke
  basis om het gebruik van methoden rechtmatig te verklaren.

  F. Gebrek aan gezag

  Het openbaar ministerie is tekort geschoten in zijn gezag, in
  zijn sturende en controlerende taak ten aanzien van
  opsporingsmethoden. Het is te weinig als eenheid opgetreden.
  Officieren van justitie hebben hun gezag onvoldoende doen gelden.
  In en tussen ressorten en parketten blijken grote verschillen te
  bestaan over de te hanteren opsporingsmethoden. Vooral in het
  ressort Amsterdam is dit duidelijk naar voren gekomen. Voor het
  takenpakket van kernteam-officieren, CID-officieren en
  zwacri-officieren ontbreken landelijke richtlijnen. De grootste
  moeilijkheden zijn niet zozeer ontstaan door de verschillen tussen
  rekkelijken en preciezen alswel door het optreden van autonomen
  voor wie slechts de missie van criminaliteitsbestrijding leek te
  tellen.

  Het gebrek aan sturing en controle van de opsporing en de
  opsporingsmethoden is een element van de gezagscrisis die tussen
  het OM en de politie is ontstaan. Deze gezagscrisis is vooral in
  het ressort Amsterdam manifest geworden, maar is ook in andere
  delen van het land aanwezig. De ondergeschiktheid van de politie
  aan het OM wordt niet vanzelfsprekend ervaren. De commissie heeft
  teveel voorbeelden aangetroffen waarin politiefunctionarissen het
  OM niet of pas achteraf informeerden. Er is een sfeer van
  verzelfstandiging ontstaan. De commissie meent dat de wijze waarop
  de korpschefs zich in de afgelopen jaren naar buiten
  manifesteerden, daaraan mede debet is. Wil de gezagscrisis worden
  bezworen, dan zal dit van het OM kracht vragen, en van de politie
  de bereidheid daadwerkelijk in ondergeschiktheid aan het bevoegd
  gezag te werken.

  G. Verantwoordelijken openbaar ministerie

  De kritiek van de commissie geldt het openbaar ministerie van
  boven naar beneden, maar in het bijzonder de Vergadering van
  procureurs-generaal. Deze vergadering heeft zich, ook na het
  uitbarsten van de IRT-affaire, niet inhoudelijk met de praktijk van
  het gebruik van opsporingsmethoden bezig gehouden. Te vaak zijn
  belangrijke beleidsbeslissingen feitelijk overgelaten aan
  commissies die op ad-hoc basis zijn samengesteld, zoals de
  werkgroep-De Wit. Naar het oordeel van de commissie heeft de
  Vergadering van procureurs-generaal na de IRT-affaire haar
  verantwoordelijkheid niet adequaat uitgeoefend, onafhankelijk van
  de commissie-Wierenga en haar conclusie over de Delta-methode. Zij
  had de implicaties van de ontstane situatie na het verschijnen van
  het rapport-Wierenga en de sterk verstoorde verhoudingen tussen de
  betrokkenen nooit onbesproken mogen laten. De procureurs-generaal
  hadden zich nader moeten informeren. Dit geldt in het bijzonder
  voor procureur-generaal Gonsalves als portefeuillehouder zware,
  gorganiseerde criminaliteit. De situatie is verbeterd na de
  omvorming van de Vergadering van procueurs-generaal in een College
  van procureurs-generaal

  Veel (hoofd)officieren van justitie hebben hun gezag evenmin op
  de juiste wijze uitgeoefend. Dat oordeel kan natuurlijk slechts de
  door de commissie onderzochte situaties gelden. De commissie heeft
  niet alle officieren van justitie in Nederland in het onderzoek
  betrokken.

  In de voorgaande paragrafen heeft de commissie haar oordeel
  daarover uitgesproken. In het geval van de
  Delta-methode heeft dat geleid tot voor de overheid onmogelijke
  situaties waarin politie en justitie de sturing, zoals nu blijkt,
  op onaanvaardbare wijze zijn kwijtgeraakt.

  10.6.9 Rechters-commissarissen en zittende
  magistratuur

  A. Toerusting rechters-commissarissen

  De rechters-commissarissen zijn zo mogelijk nog slechter
  toegerust voor een goede taakuitoefening dan het openbaar
  ministerie.

  B. Methoden

  De rechters-commissarissen beoordelen tot op heden slechts die
  opsporingsmethoden waar zij volgens de wet bij betrokken zijn.
  Andere methoden worden nauwelijks getoetst.
  Een aanzienlijk deel van de rechters-commissarissen betwijfelt of
  nadere bemoeienis met de toetsing van andere methoden is
  aangewezen.

  C. Toetsing

  De vereiste toestemming voor dwangmiddelen wordt op aanvraag van
  de officier van justitie bijna in alle gevallen verleend. Daaraan
  kan wel informele discussie en eventueel een informele afwijzing
  van het gebruik van een dwangmiddel door de rechter-commissaris
  voorafgaan. Het is een fictie dat rechters-commissarissen toezicht
  hebben op het precieze gebruik en de vernietiging van gegevens uit
  telecommunicatietaps. De rechter-commissaris is niet of nauwelijks
  op de hoogte van het parallelle opsporingsonderzoek.

  D. Cordinerend rechter-commissaris

  De functie van de cordinerend rechter-commissaris is nauwelijks
  vormgegeven. Hij heeft geen direkte bemoeienis met toegepaste
  methoden binnen de kernteams. Zonder nadere regelgeving is de
  meerwaarde van deze functionaris beperkt.

  E. Zittende magistratuur

  Het inzicht van de zittende magistratuur in het gebruik van
  opsporingsmethoden is over het algemeen gering. Te vaak heeft de
  rechter een te passieve rol gespeeld bij de beoordeling van
  gebruikte opsporingsmethoden. CID-operaties zijn nauwelijks door de
  rechter beoordeeld.

  De Hoge Raad heeft, zo is de indruk van de commissie, in zijn
  jurisprudentie de praktische weg gekozen om de opsporing niet te
  veel in de wielen te rijden. Hij heeft somtijds gered wat er te
  redden was, door veelvuldig gebruik te maken van de algemene taak-
  en bevoegdheidsbepalingen voor politie en openbaar ministerie. Een
  duidelijk antwoord op de vraag wat de proactieve fase van de
  opsporing is geeft de jurisprudentie niet.

  10.6.10 Korpsleiding en korpsbeheerders

  A. Korpsleiding

  Het overgrote deel van de korpschefs heeft geen
  recherche-ervaring. Bij de reorganisatie van de politie is relatief
  weinig aandacht besteed aan de opbouw van de recherche. Tot voor
  kort was de korpsleiding te weinig op de hoogte van opsporing en
  recherche.

  De verhouding tussen het openbaar ministerie en de korpsleiding
  is gecompliceerd. De korpsleiding heeft er soms moeite mee het
  gezag van het openbaar ministerie te aanvaarden. Dat is in ieder
  geval gebleken in Amsterdam en Utrecht. Korpschefs hebben de
  afgelopen jaren er te weinig blijk van gegeven zich te realiseren
  dat zij onder het gezag van het OM en het beheer van de
  korpsbeheerder staan. Zij hebben geen onafhankelijke bevoegdheden
  en zijn geen zelfstandige regisseurs van het veiligheidsbeleid.
  Daarbij moet worden aangetekend dat korpsbeheerders en ministers de
  politiechefs te zeer de vrije hand hebben gelaten. In Utrecht en
  vooral Haarlem heeft de korpsleiding verzuimd op de juiste momenten
  leiding te geven. De korpsleiding in Utrecht had de gebleken feilen
  bij het functioneren van de CID (inkijkoperaties) direkt aan het OM
  moeten melden. De korpschef had eerder ertoe kunnen bijdragen om de
  schade na zijn corruptiebeschuldigingen te herstellen.
  De korpsleiding in Amsterdam had na het verschijnen van het rapport
  van de commissie-Wierenga meer inspanningen kunnen plegen om te
  trachten de IRT-strijdbijl te begraven en hernieuwd samen te werken
  met de andere regio’s in het ressort.

  B. Korpsbeheerders

  Korpsbeheerders dragen medeverantwoordelijkheid voor het gebruik
  van opsporingsmethoden door het politiepersoneel. Zij zijn voorts
  ten volle verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteit van
  recherche-afdelingen, zoals CID-en en kernteams, en voor het beheer
  van alle polieregisters. De korpsbeheerders zijn zich dat niet of
  onvoldoende bewust geweest. Zij zijn op dit punt te terughoudend
  gebleken. Het is wenselijk dat korpsbeheerders op de hoogte zijn
  van de inzet van vergaande opsporingsmethoden en bij beslissingen
  hierover betrokken zijn. De commissie meent dat de korpsbeheerders
  van Haarlem, Amsterdam en Utrecht meer hadden kunnen doen om de
  verhoudingen na de IRT-affaire te herstellen; de korpsbeheerders
  van Rotterdam en Den Haag bleken niet op de hoogte te zijn
  (gesteld) van ingrijpende trajecten binnen hun regiokorpsen.

  C. Democratische controle

  De democratische controle op het werk van de politiekorpsen is,
  wat betreft de opsporing en het onderzoek van georganiseerde
  criminaliteit, bijkans volledig afwezig.
  Het is de commissie niet gebleken dat deze onderwerpen grondig aan
  de orde komen in de regionale colleges en de betrokken
  gemeenteraden.

  10.6.11 Ministeries

  A. Minister van Justitie

  Het ministerie van Justitie heeft zich te weinig gelegen laten
  liggen aan het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden.
  De minister van Justitie, Hirsch Ballin, blijkt nauwelijks tot niet
  op de hoogte te zijn geweest van het feitelijk gebruik van
  bijzondere opsporingsmethoden. Ook na de IRT-affaire was het
  doorlaten van harddrugs hem onbekend. Dat was een onverantwoorde
  situatie. Weliswaar wenste hij als gevolg van de IRT-affaire een
  centrale toetsingscommissie, maar hij zag geen aanleiding verder
  door te vragen naar het doorlaten van drugs. Hij had binnen het
  departement en het openbaar ministerie navraag moeten doen of de
  Delta-methode werkelijk was gestopt. Minister Kosto heeft het
  doorlaten van 9000 kg softdrugs goedgekeurd. De minister van
  Justitie, Sorgdrager, nam op de dag van haar aantreden de
  verantwoordelijkheid voor de afkoop van een IRT-informant voor het
  exorbitante bedrag van 2 miljoen gulden. Tevoren hebben ministers
  zich niet met het uitbetalen van tipgelden bemoeid.

  Mede naar aanleiding van inkijkoperaties en het debat over het
  rapport van de werkgroep Opsporing gezocht heeft zij in
  december 1994 de doorlichtingsactie van bijzondere
  opsporingsmethoden ingang gezet. Van de Beverzaak in Rotterdam
  vernam zij pas na de publiciteit daarover. De zaak van de door het
  OM te maken vormfout om een informant vrijuit te laten gaan is door
  de commissie aan de minister gemeld. Zij droeg hiervan geen kennis
  terwijl de procureur-generaal te Arnhem wel op de hoogte was.

  B. Ambtenaren ministerie van Justitie

  Noch hoofdofficieren noch de procureurs-generaal hebben voor,
  tijdens of na de IRT-affaire het ministerie ingelicht over
  bijzondere ontwikkelingen. De ambtelijke top had de minister beter
  moeten informeren. Naar aanleiding van de verhoren van Suyver en
  Wooldrik meent de commissie dat dat oordeel vooral geldt voor de
  opeenvolgende secretarissen-generaal, directeuren-generaal Politie
  en Criminaliteitsbestrijding en directeuren politie.

  De informatieverstrekking heeft pas vorm gekregen door de
  rapportages van de Centrale toetsingscommissie. Het is
  onverantwoord geweest dat na het uitbreken van de IRT-affaire geen
  actiever beleid is gevoerd om beter genformeerd te geraken. Het
  oordeel van de commissie-Wierenga over de Delta-methode zal daar
  zeker debet aan zijn. Het openbaar ministerie is te terughoudend
  geweest bij het inlichten van het ministerie, waardoor de politieke
  verantwoordelijkheid voor de toepassing van bijzondere
  opsporingsmethoden niet ten volle kon werken.

  C. Regeling tipgeld

  De regeling van het ministerie van Justitie over de uitkering
  van tipgelden aan informanten (waaronder infiltranten) voldoet
  niet. Naar het oordeel van de commissie had het ministerie de
  regeling eerder moeten aanpassen en uitbreiden. De rechtskracht
  ervan is onduidelijk evenals de regeling zelf. Zij schept geen
  duidelijke kaders voor de begeleiding van informanten en de
  voorwaarden die aan hen worden gesteld. De commissie acht het
  onjuist dat veelal het oordeel van een enkele ambtenaar op het
  departement doorslaggevend is voor de hoogte van de uitkering. De
  commissie heeft in haar onderzoek ook geen duidelijke lijn hierin
  kunnen ontdekken. Binnen het ministerie bestaat bovendien geen
  duidelijkheid wanneer beslissingen terzake aan de ambtelijke top of
  de minister moeten worden voorgelegd.

  D. Wetgeving

  In de voorbereiding van wetgeving heeft geen evenwicht bestaan
  tussen de uitbreiding van bevoegdheden en dwangmiddelen aan de ene
  kant en normering van de opsporingsmethoden aan de andere kant. Te
  laat is het ministerie tot de overtuiging gekomen dat wetgeving
  geboden was.

  E. Kernteams

  De sturing van de kernteams is onvoldoende tot stand
  gekomen.

  F. Sorgdrager – Blok

  De commissie heeft geen redenen te twijfelen aan de nadere
  uitleg van hoofdofficier van justitie Blok en minister Sorgdrager.
  Hoofdofficier Blok blijft erbij Sorgdrager gezegd te hebben: Ik
  moet wennen aan dit soort grote partijen. Minister Sorgdrager
  blijft bij haar eerdere verklaring deze zinsnede niet gehoord te
  hebben en nooit gedacht te hebben aan doorlaten van cocane. Daarmee
  heeft zij dit dus niet geweten.

  G. Binnenlandse Zaken

  Naar het oordeel van de commissie draagt het ministerie van
  Binnenlandse Zaken medeverantwoordelijkheid voor het bepalen van de
  kaders waarbinnen de politie opsporingsmethoden toepast. Deze
  verantwoordelijkheid manifesteert zich meer op afstand. Dit neemt
  niet weg dat het ministerie van Binnenlandse Zaken voldoende
  mogelijkheden heeft zijn beheersverantwoordelijkheid te doen
  gelden. Dit is onvoldoende gebeurd.

  H. Binnenlandse Zaken en Justitie

  Hoewel er in het algemeen genoeg signalen zijn van
  tegenstrevende belangen van beide ministeries op het terein van de
  politie die de voortgang van beleid kunnen belemmeren, heeft de
  commissie de indruk dat de samenwerking bij de bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit relatief weinig problemen
  veroorzaakte. De commissie meent echter dat in de nabije toekomst
  de vraag onder ogen moet worden gezien of integratie van de
  verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden in n hand niet
  wenselijk is.

  10.6.12 De Tweede Kamer

  A. Wetgeving

  In de Tweede Kamer heeft de nadruk gelegen op wetgeving ter
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De organisatie van
  de opsporing is slechts op enkele onderdelen aan de orde geweest.
  Bij de behandeling van de Politiewet is er niet over gesproken. Het
  functioneren van de CID en de richtlijn infiltratie zijn in het
  geheel niet door de Kamer besproken. Kamerleden blijken zich niet
  ervan bewust te zijn geweest hoe de opsporing in de praktijk werkt.
  Verschillende fracties hebben zich wel bij gelegenheid de vraag
  gesteld of wetgeving terzake van proactief politiehandelen niet
  geboden was. De bijzondere commissie van onderzoek in de zaak Bosio
  heeft de Kamer aanbevolen de regering te vragen de Kamer nader te
  informeren over de positie van informanten en de reikwijdte van hun
  bescherming. Naar de mening van de commissie heeft de Kamer
  verzuimd met de regering een principieel debat te voeren over de
  ontwikkelingen van de opsporing, zeker als dit wordt vergeleken met
  het grote aantal wetsontwerpen om bevoegdheden uit te breiden die
  ze wel heeft afgehandeld.

  B. Controle

  Ook in de debatten rond de IRT-affaire heeft de Kamer niet
  adequaat controle uitgeoefend ten aanzien van de gebruikte
  opsporingsmethode. Zij is in de controle van opsporingsmethoden in
  het algemeen tekortgeschoten.

  C. Commissie voor de Inlichtingen en
  veiligheidsdiensten

  De commissie meent dat het niet op de weg van de commissie
  Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ligt geheime informatie van de
  regering terzake te behandelen. De commissie is tegenstander van
  een geheime commissie die in de toekomst bijzondere
  opsporingsmethoden zou dienen te toetsen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken