• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.7 Aanbevelingen

  10.7 Aanbevelingen

  10.7.1 Inleiding

  In de democratische rechtsstaat vraagt elk optreden van bestuur,
  justitie en politie een zo precies mogelijke wettelijke grondslag.
  Bij de toepassing van strafrecht en strafvordering binnen de
  democratische rechtsstaat kan het doel de middelen niet heiligen.
  De toepassing van proportionaliteit en subsidiariteit moet
  geschieden binnen de grenzen van wettelijke bevoegdheden en niet
  daarbuiten.

  Regeling van de opsporingsmethoden is noodzakelijk, zowel naar
  inhoud als naar procedure en controle. Het gaat niet alleen om de
  vraag wat er mag, maar ook om de vraag hoe toezicht en gezag worden
  uitgeoefend. Dit volgens het adagium: geen bevoegdheid zonder
  verantwoordelijkheid, geen verantwoordelijkheid zonder
  verantwoording.

  Alle opsporingshandelingen dienen te worden verricht onder het
  gezag van het openbaar ministerie (artikel 148 Sv). Er kan geen
  eigen domein voor politie of andere opsporingsdiensten bestaan. Het
  staat voor de commissie buiten kijf dat de minister van Justitie
  politiek verantwoordelijk is voor het doen en laten van het
  openbaar ministerie en dus ook voor de gebezigde
  opsporingsmethoden. Van de politieke verantwoordelijkheid is geen
  domein uitgezonderd. De minister dient op de hoogte te zijn van
  gebruikte opsporingsmethoden en kan via het college van
  procureurs-generaal zijn verantwoordelijkheid laten gelden. Er is
  ook geen afgescheiden domein voor het openbaar ministerie. De
  minister kan deze verantwoordelijkheid thans uitoefenen op basis
  van artikel 5 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Deze
  politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie kan
  nooit in de plaats komen van de toetsing door de rechter van de
  rechtmatigheid van opsporingsmethoden in een bepaalde casus.
  Derhalve is de commissie tegenstander van de door sommigen
  geopperde gedachte dat bijzondere opsporingsmethoden getoetst
  zouden moeten worden door een vertrouwelijke kamercommissie, zonder
  dat de rechter erover zou kunnen oordelen.

  10.7.2 Algemene uitgangspunten van de opsporing

  De commissie heeft in de voorgaande paragrafen de belangrijkste
  conclusies en bevindingen weergegeven. De crisis in de opsporing
  vraagt adequate aanbevelingen voor de toekomst. Deze crisis
  noodzaakt tot oplossingen die de organisatie en het functioneren
  van de opsporing fundamenteel raken. De commissie verzoekt de Kamer
  een expliciet oordeel uit te spreken over alle onderstaande
  aanbevelingen. Voor de formulering van deze aanbevelingen heeft de
  commissie acht uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten
  dienen de leidraad te vormen voor de toekomstige opsporing in
  Nederland. Zij zijn rechtstreeks gekoppeld aan de
  beoordelingscriteria in hoofdstuk 1.

  1. Wettelijke basis

  Opsporingsmethoden dienen in een democratische rechtsstaat een
  expliciete wettelijke basis te hebben. Opsporing moet plaatshebben
  op de wijze bij de wet voorzien. Opsporingsmethoden kunnen inbreuk
  maken op grondrechten van burgers. Inbreuken op grondrechten van de
  burgers behoeven naar het oordeel van de commissie in ieder geval
  een legitimatie in de wet. Opsporingsmethoden kunnen naar het
  oordeel van de commissie dan ook niet worden ingezet als er geen
  wettelijke basis voor is. De wet definieert limitatief de
  opsporingsmethoden die een inbreuk op de fundamentele rechten van
  de burger inhouden. Analoge methoden mogen niet worden toegepast
  zonder wettelijke basis.

  2. Wettelijke bevoegdheden

  Bevoegdheden van opsporingsambtenaren dienen expliciet in de wet
  vastgelegd te worden. Daarbij moet worden voorkomen dat de
  omschrijving van de bevoegdheden dermate vaag is dat verschillende
  interpretaties van deze bevoegdheden gegeven kunnen worden.
  Opsporingsambtenaren hebben het recht precies te weten over welke
  bevoegdheden zij kunnen beschikken. Politie en justitie dienen
  natuurlijk beleidsvrijheid te behouden bij de afweging of gebruik
  wordt gemaakt van bepaalde methoden.

  3. Vastlegging methoden

  Het gebruik van opsporingsmethoden moet expliciet worden
  vastgelegd. Op elk moment moet het mogelijk zijn te achterhalen met
  welke methode bepaalde informatie is verzameld. Niet alleen de
  inhoud van de informatie, maar ook de wijze waarop de informatie is
  verkregen, dient te worden vastgelegd. Op die manier wordt het
  mogelijk de wijze van informatieverwerving te controleren.

  4. Hogere autoriteiten bij zwaardere ingrepen

  Bij meer ingrijpende opsporingsmethoden acht de commissie het
  noodzakelijk dat anderen dan politiefunctionarissen toestemming
  geven. De commissie is van oordeel dat hoe ingrijpender de methode
  is, des te hoger de autoriteit moet zijn die toestemming geeft. In
  bepaalde gevallen van de inzet van opsporingsmethoden is machtiging
  door de rechter-commissaris noodzakelijk. Op die manier kan
  verzekerd worden dat wanneer de inbreuk op grondrechten van burgers
  toeneemt, hogere autoriteiten een beslissing daartoe nemen. Hogere
  autoriteiten kunnen op meer afstandelijke wijze het
  opsporingsbelang afwegen tegen het belang van burgers wier
  grondrechten kunnen worden geschonden.

  5. Objectieve toetsingscriteria

  Toetsing vooraf dient plaats te vinden aan de hand van
  objectieve criteria. Naast proportionaliteit en subsidiariteit
  dienen bij de toetsing van de in te zetten methode tevens andere
  criteria een rol te spelen:

  • in hoeverre is de methode voor politie en justitie
   controleerbaar;
  • welk doel wordt met de methode nagestreefd;
  • welk effect heeft de methode;
  • in hoeverre worden onaanvaardbare risico’s genomen?

  Het oordeel over de toetsingscriteria dient te worden
  gemotiveerd.

  6. Openbare verantwoording

  Het uitgangspunt is dat de gebruikte methoden in het openbaar
  ter terechtzitting worden verantwoord. Ter terechtzitting moeten de
  gebruikte methoden kunnen worden besproken. Er kunnen zich
  uitzonderingssituaties voordoen, waarbij bepaalde aspecten van
  methoden niet openbaar worden. De rechter moet echter alle methoden
  kunnen toetsen.

  7. Gezag

  Het openbaar ministerie heeft het gezag over de opsporing. Dit
  impliceert dat het openbaar ministerie, onverlet de
  beheersverantwoordelijkheden, beslist over de te onderzoeken zaken
  en de te gebruiken opsporingsmethoden. De politie dient het gezag
  van het openbaar ministerie te aanvaarden. Alleen dan kan sprake
  zijn van vruchtbare samenwerking tussen openbaar ministerie en
  politie.

  8. Integratie kennis

  Een aantal functionarissen binnen de recherche en het openbaar
  ministerie moet kennis hebben van de recherche-onderzoeken en de
  gebruikte opsporingsmethoden. Op n punt binnen de regiokorpsen en
  binnen de parketten van het openbaar ministerie dient een overzicht
  te bestaan van de recherche-onderzoeken en de gebruikte
  opsporingsmethoden. Dat zal noodzaken tot integratie van
  verschillende organisatie-onderdelen. Op deze wijze kunnen
  cordinatie en afstemming van kennis gerealiseerd worden.
  Deze acht uitgangspunten vormen voor de commissie de leidraad bij
  de formulering van de aanbevelingen en de voorstellen voor
  normering. De commissie verzoekt de Kamer een oordeel te geven over
  deze acht uitgangspunten van de opsporing.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken