• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.8 Normering van de methoden algemeen

  10.8 Normering van de methoden algemeen

  10.8.1 Definitie opsporing

  Opsporing in Wetboek van Strafvordering

  De commissie wil de opsporing, inclusief de zogenoemde
  proactieve opsporing, een duidelijke plaats geven in de wet en wel
  in het Wetboek van Strafvordering. Een nieuwe toevoeging aan
  artikel 1 van dat wetboek dient te bepalen dat de opsporing alleen
  plaats heeft op de wijze bij de wet voorzien. De commissie heeft
  overwogen een aparte wet op de opsporing dan wel regeling van
  bepaalde proactieve opsporingsbevoegdheden in de Politiewet voor te
  stellen. Zij heeft die weg niet gekozen, omdat het begrip opsporing
  in de ogen van de commissie onlosmakelijk verbonden moet blijven
  met het ophelderen van strafbare feiten om tot een strafrechtelijke
  sanctie te komen. Dat beginsel lijdt geen uitzondering bij de
  bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

  Ook proactieve opsporing dient een strafvorderlijk doel te
  hebben. Uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden kan wel tot
  gevolg hebben dat een criminele organisatie of groep wordt
  ontmanteld, maar het doel blijft oplegging van een strafrechtelijke
  sanctie. Dat laat onverlet dat ook ander beleid noodzakelijk is om
  georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

  Opsporing en vervolging

  Naar de mening van de commissie is een deel van de moeilijkheden
  bij de opsporing gerezen omdat het openbaar ministerie en de
  politie soms gefixeerd zijn geraakt op ontmanteling van criminele
  organisaties. Voor een effectieve aanpak van de georganiseerde
  criminaliteit is het begrip ontmanteling te onbepaald en schept het
  verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt.

  Het strafrecht dient te worden gehandhaafd. Daarmee verdraagt
  zich niet de opvatting dat het om het even is of de grote crimineel
  nu wordt vervolgd, een zware belastingaanslag krijgt of bestuurlijk
  het leven onmogelijk wordt gemaakt. Sanctionering door het
  strafrecht, met de daarbij behorende mogelijkheden van ontneming
  van crimineel vermogen, moet de eerste doelstelling blijven. Dat
  neemt niet weg dat ook andere instrumenten van belang zijn bij de
  bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Het gebruik van
  gegevens, die door opsporing verkregen zijn, ten behoeve van
  bestuurlijke en fiscale rechtshandhaving dient aan specifieke
  regels gebonden te worden. Opsporen moet volgens de commissie een
  specifiek doel hebben, te weten opheldering van strafbare feiten en
  zo mogelijk een strafrechtelijke sanctie en niet het vagere en
  minder omschreven doel ontmantelen.

  Zolang er criminele markten bestaan, zolang er criminele vraag
  is, zullen er criminele groepen en organisaties bestaan. Wel wordt
  hun werk bemoeilijkt en bedreigd met in de eerste plaats
  strafrechtelijke sancties, die moeten worden toegepast binnen het
  kader van de rechtsstaat. Daarnaast moeten de maatschappij en het
  bestuur zich verzetten tegen corrumperende benvloeding door de
  georganiseerde criminaliteit. Maar dan met bestuurlijke maatregelen
  en niet met dwangmiddelen die een strafvorderlijk doel hebben. De
  overheid kan en moet criminaliteit terugdringen zonder zelf
  onderdeel te worden van het criminele milieu. Anders zijn de
  risico’s voor de democratische rechtsstaat niet te overzien. Wie
  zich niet meer aan specifieke regels houdt, vervalt tot het niveau
  dat hij bestrijdt. Het is derhalve ongewenst en contraproduktief te
  opereren in termen van de oorlog tegen de mafia, de wapenwedloop
  met de criminelen en het knock-out slaan van de criminele
  organisatie.

  Definitie opsporing

  Gezien het voorgaande wil de commissie de definitie van
  opsporingsmethoden in het rapport van de Werkgroep vooronderzoek
  opsporingsmethoden: het verzamelen, registreren en verwerken van
  gegevens en informatie door overheidsorganisaties over (de
  voorbereiding van) crimineel handelen en criminele organisaties met
  het doel te komen tot vervolging danwel tot het voorkomen of
  beindigen van crimineel handelen of criminele organisaties
  herformuleren. De commissie acht deze definitie te ruim omdat het
  begrip opsporing normatief gekoppeld dient te worden aan het
  ophelderen van strafbare feiten om te komen tot een
  strafrechtelijke sanctie.
  Zij wil opsporing als volgt definiren:
  Het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en
  informatie
  verband waarin ze worden begaan, een ernstige inbreuk op de
  rechtsorde opleveren, of – op grond van een redelijk vermoeden van
  te plegen strafbare feiten die gezien hun aard of het georganiseerd
  met het doel te komen tot een strafrechtelijke sanctie.

  – op grond van tenminste duidelijke aanwijzingen van gepleegde
  strafbare feiten Deze opsporingsactiviteiten vallen onder het
  regime van artikel 1 Sv. Dit artikel brengt mee dat opsporing
  plaats moet hebben op de wijze bij de wet voorzien en beheerst moet
  worden door de beginselen van strafvordering. Met deze definitie
  wil de commissie de werkelijkheid van de opsporing omschrijven en
  tegelijkertijd duidelijke grenzen stellen aan de toekomstige
  opsporing. Zij verzoekt de Kamer een oordeel te geven over deze
  definitie van de opsporing.

  Met de definitie van opsporing maakt de commissie de keuze om
  ook de zogenoemde proactieve opsporing in het Wetboek van
  Strafvordering een plaats te geven. Het begrip proactieve opsporing
  heeft voor veel verwarring gezorgd. Sommigen beschouwen proactieve
  opsporing als alles wat er gebeurt voordat er sprake is van een
  verdenking of een verdachte in de zin van het Wetboek van
  Strafvordering. Anderen, vooral bij de politie, zijn proactieve
  opsporing gaan beschouwen als een synoniem voor geheime onderzoeken
  en geheime trajecten. De commissie komt tot de slotsom dat
  proactieve opsporing niet meer moet zijn dan het verrichten van
  opsporingsactiviteiten ten aanzien van te plegen ernstige
  misdrijven, die bijna altijd verbonden zijn met georganiseerde
  criminaliteit of organisatiecriminaliteit. Het mag geen andere term
  voor geheim onderzoek zijn.

  De commissie heeft vastgesteld dat het overgrote deel van de
  CID-subjecten als verdachte kan worden beschouwd. In veel zogenoemd
  proactief onderzoek gaat het in feite om afgeschermde trajecten die
  wel degelijk worden ingezet tegen verdachten in de zin van artikel
  27 Sv. In vrijwel alle gevallen is er een verdenking dat zij lid
  zijn van een criminele organisatie, of dat zij betrokken zijn
  geweest bij de invoer van illegale goederen, in het bijzonder
  drugs. De bedoeling is om meer en steviger bewijs te verzamelen.
  Dat bewijs heeft vaak betrekking op nog te plegen strafbare feiten:
  de verdachte moet met de handen in de coke worden gepakt. Dit type
  onderzoek, dat zijn grond vindt in een redelijk vermoeden van
  schuld en dat zich mede richt op soortgelijke nog te plegen
  strafbare feiten, acht de commissie in beginsel toelaatbaar. Maar
  de term proactieve opsporing is voor dit type onderzoek misleidend.
  Het gaat namelijk om gewone verdachten. Dit is te beschouwen als
  klassieke opsporing.

  10.8.2 Criteria inzet methode

  Op grond van de definitie doet de commissie in de navolgende
  paragrafen voorstellen om te normeren wanneer, waarom en hoe een
  opsporingsmethode gebruikt kan worden. Per methode dient te worden
  genormeerd in welke fase van opsporing de methode kan worden
  ingezet, welke aanvullende voorwaarden over de ernst van de
  strafbare feiten noodzakelijk zijn, gedurende welke termijn de
  methode kan worden ingezet en welke autoriteiten op welke wijze
  toestemming moeten geven voor het gebruik van de methode. De
  commissie heeft de voorstellen schematisch weergegeven. De
  commissie heeft een structuur voor de normering geformuleerd. Deze
  structuur laat ruimte voor verdere verfijningen.

  Fasen van opsporing

  De commissie onderscheidt de volgende fasen:
  Fase I: Voorfase, waarin nog geen sprake is van opsporing.
  Fase II: Fase waarin sprake is van een redelijk vermoeden van een
  te plegen ernstig misdrijf. De commissie noemt de
  opsporingsactiviteiten die zich richten op deze fase, proactieve
  opsporing. Fase III:

  A. Fase waarin sprake is van duidelijke aanwijzingen van een
  gepleegd strafbaar feit.
  B. Fase waarin sprake is van een redelijk vermoeden van een
  gepleegd strafbaar feit. Er is een verdenking. C. Fase waarin
  sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan een gepleegd
  strafbaar feit. In deze fase is er een verdenking en een
  verdachte.

  De commissie duidt opsporingsactiviteiten die zich richten op
  fase III, aan als opsporing van gepleegde strafbare feiten.
  Aan opsporen kan altijd een fase vooraf gaan. In fase I houden de
  politie en andere controlerende instanties ogen en oren open. Zij
  controleren, winnen open informatie in en ontvangen passief tips
  van derden (mogelijk ook informanten). Dit is geen opsporing.

  Opsporing in fase II is naar het oordeel van de commissie alleen
  mogelijk bij te plegen ernstige misdrijven waarbij sprake is van
  een redelijk vermoeden, dat wil zeggen een vermoeden dat berust op
  feiten en omstandigheden en meer is dan een aanwijzing of een tip.
  Het zal hierbij bijna altijd gaan om georganiseerde criminaliteit
  of organisatiecriminaliteit.

  In fase III gaat het om allerlei feitelijk gepleegde strafbare
  feiten van meer of minder ernstige aard. Fase III A sluit aan bij
  de werkelijkheid dat vaak ook opsporingsactiviteiten verricht
  worden, zonder dat er al sprake is van een verdenking of een
  verdachte. De commissie gebruikt hiervoor de juridische term
  duidelijke aanwijzingen van gepleegde strafbare feiten. Fase III B
  betreft de klassieke verdenking: er is een redelijk vermoeden dat
  berust op feiten en omstandigheden van een gepleegd strafbaar feit.
  Het drugstransport rijdt of het lijk is bijna gevonden. Fase III C
  (artikel 27 Sv.) betreft de klassieke verdachte: degene te wiens
  aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van
  schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. Er is een verdachte
  transporteur of een verdachte van moord. In de rechtspraktijk is de
  ontwikkeling te signaleren dat verdenking ruim wordt opgevat.

  De bevoegdheden van de politie in de voorfase zijn beperkt.
  Genoemd is reeds het inwinnen van open informatie en het passief
  ontvangen van tips. Ook kortstondige observatie is naar het oordeel
  van de commissie toegelaten. Ook in de voorfase dient het optreden
  van de politie te geschieden onder gezag en verantwoordelijkheid
  van de officier van justitie. Dat is vastgelegd in artikel 13
  Politiewet 1993. Het verrichten van gerichte opsporingshandelingen
  ten aanzien van bepaalde personen kan pas beginnen vanaf fase II.
  Vanaf dat moment dient er een specifieke bevoegdheid tot voor het
  toepassen van een opsporingsmethode te zijn, zeker indien er
  twijfel kan bestaan over de vraag of er sprake is van inbreuken op
  de rechten van burgers. De commissie overweegt daarbij dat
  opsporingsambtenaren niet al datgene mogen doen wat de gewone
  burger vrijstaat. Opsporingsambtenaren handelen immers niet als
  gewone burgers. Als overheidsdienaren zijn zij gebonden aan
  specifieke regels, die bij of krachtens de wet voorzien zijn. Het
  moment waarop opsporing kan beginnen, is niet precies aan te geven.
  In ieder geval is duidelijk dat het om meer moet gaan dan een enkel
  vermoeden, een losse aanwijzing of een gerucht. Wil er sprake zijn
  van proactieve opsporing, dan is ook meer dan duidelijke
  aanwijzingen noodzakelijk. De fasen vormen de algemene kaders. Bij
  elke opsporingsmethode kunnen aanvullende voorwaarden worden
  gesteld.

  Ernst strafbaar feit

  Naast de indeling in fasen heeft de commissie steeds bezien in
  hoeverre criteria met betrekking tot de ernst van de te plegen of
  gepleegde strafbare feiten moesten worden gesteld. Daarbij heeft de
  commissie gebruikt gemaakt van de navolgende criteria:

  • misdrijven waar voorlopige hechtenis is toegelaten;
  • misdrijven die door hun aard of georganiseerd verband een
   ernstige inbreuk maken op de rechtsorde. Het gaat in ieder geval om
   misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
  • ernstige misdrijven waarop een strafmaximum van acht jaar of
   meer staat. Met behulp van deze criteria is het mogelijk meer
   precies te normeren wanneer van welke methoden gebruik gemaakt kan
   worden.

  Toestemming en toetsing

  Hoe zwaarder de inbreuk, hoe hoger de autoriteit die daarover een
  beslissing moet nemen. Dat uitgangspunt is van wezenlijk belang
  voor de aanbevelingen van de commissie. De commissie meent dat de
  volgende politiefunctionarissen, officieren van justitie en
  rechters een rol kunnen spelen bij de toestemming voor bepaalde
  methoden, in rangorde van zwaarte van de toestemming:

  • hulpofficier van justitie;
  • officier van justitie;
  • rechter-commissaris;
  • raadkamer.

  Deze rangorde laat onverlet dat in sommige gevallen de
  hoofdofficier en/of het college van procureurs-generaal eveneens
  toestemming moeten verlenen. Dit laatste natuurlijk onder het
  beslag van de wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie,
  waarin het college van procureurs-generaal thans formeel nog geen
  wettelijke basis heeft.

  De minister van Justitie krijgt onverwijld inzage in alle
  bijzondere opsporingsmethoden die aan het college van
  procureurs-generaal zijn voorgelegd of waarvan het college kennis
  neemt. Hij kan besluiten van het college of van andere officieren
  van justitie terzake teniet doen indien hij het gebruik van
  opsporingsmethoden onverantwoord of onrechtmatig oordeelt.

  De semi-onafhankelijke rol van de Centrale toetsingscommissie
  (CTC) binnen het openbaar ministerie verdwijnt, zo stelt de
  commissie voor. De CTC mag een nuttige functie als intercollegiale
  toets binnen justitie en politie vervullen, zij mist het gezag om
  bepaalde beslissingen te doen uitvoeren. Zij kan ook geen stempel
  van rechtmatigheid verlenen. De commissie stelt voor dat het
  college van procureurs-generaal zich kan laten adviseren door een
  adviesraad zoals de CTC, zonder eigen bevoegdheid. Te vaak is in
  het verleden gegrepen naar het instellen van commissies en
  werkgroepen waardoor de eigen verantwoordelijkheid van de
  procureurs-generaal tekortgeschoten is.

  Bij de vaststelling welke autoriteit toestemming moet geven voor
  het gebruik van een methode, dan wel moet toetsen in hoeverre de
  methode rechtmatig en verantwoord wordt gebruikt, hanteert de
  commissie de volgende uitgangspunten.

  Inbreuken op grondrechten vergen een rechterlijke toetsing
  vooraf door de rechter-commissaris. In enkele gevallen is de
  inbreuk op de privacy zo gering dat kan worden volstaan met een
  toets door de officier van justitie. Bij methoden die of zeer
  ingrijpend zijn of een groot risico voor de overheid (bijvoorbeeld
  infiltratie en direct afluisteren) met zich brengen, dient ook het
  college van procureurs-generaal toestemming te verlenen. Waar de
  integriteit van de politie (mede gelet op het gevaar van corruptie)
  in het geding is, draagt ook de korpsbeheerder bestuurlijke
  verantwoordelijkheid. In die gevallen dient de korpsbeheerder op de
  hoogte te worden gesteld van de gebruikte methoden.

  Hoe ingrijpender de methode, hoe specifieker het doel moet
  worden omschreven. Daarbij gaat de commissie ervan uit dat steeds
  expliciet een doel wordt geformuleerd en bij de toetsing van de
  methode steeds bezien wordt in hoeverre de doelstelling nog steeds
  reel is. De commissie benadrukt de noodzaak van het consequent
  expliciteren van de doelstelling van de opsporing.

  Termijn methode

  Per methode dient te worden vastgesteld welke termijn voor de
  inzet van de methode wordt gehanteerd. Deze termijn moet zodanig
  zijn dat daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van de methode,
  maar dat ook een hernieuwde toetsing van de methode mogelijk wordt.
  De commissie is geen voorstander van het oneindig toestaan van
  methoden. Methoden dienen aan een bepaalde termijn gekoppeld te
  worden. Na die termijn dient een hernieuwde afweging plaats te
  vinden over de verdere inzet van de methode.

  10.8.3 Procedure verantwoording

  De commissie stelt een procedure voor om zo veel mogelijk de
  gebruikte methoden in het openbaar te kunnen verantwoorden, waarbij
  de mogelijkheid wordt gecreerd eventuele vertrouwelijke informatie
  op een andere wijze te verantwoorden. De commissie verzoekt de
  Kamer een oordeel te geven over de voorgestelde procedure.

  Processen-verbaal

  Van alle relevante handelingen ter fine van opsporing dient zo
  spoedig mogelijk proces-verbaal opgemaakt te
  worden. Daarmee bepleit de commissie een reactivering van het
  vereiste van artikel 152 Sv. Het proces-verbaal dient zowel de
  relevante inhoud als de gebruikte methode weer te geven. Een
  specifiek startproces-verbaal geeft de benodigde toestemming en
  verantwoordelijke officier van justitie aan. Alle relevante
  processen-verbaal behoren bij de processtukken gevoegd te worden.
  Er kunnen geen gesloten trajecten meer bestaan die niet aan de
  rechter worden voorgelegd.

  Vertrouwelijke informatie

  Mocht de officier van justitie van oordeel zijn dat bepaalde
  relevante informatie niet aan de processtukken kan worden
  toegevoegd, dan stelt hij de rechter-commissaris daarvan in kennis.
  De officier van justitie dient zijn beslissing met redenen te
  omkleden en op schrift te stellen. Deze procedure is slechts
  mogelijk indien een directe bedreiging van derden, analoog aan de
  bedreigde-getuigenregeling in het Wetboek van Strafvordering, te
  duchten is of een zwaarwegend opsporingsbelang wordt geschaad.

  De rechter-commissaris krijgt het recht te bepalen dat bepaalde
  stukken alsnog aan het procesdossier moeten worden toegevoegd. De
  officier van justitie kan daarop, vr de zitting, besluiten de zaak
  niet te laten voorkomen.

  Naar analogie van artikel 30 Sv wordt de verdachte meegedeeld
  dat relevante informatie niet aan de stukken is toegevoegd.
  Mogelijk moet ook worden voorzien in een beroep op de raadkamer
  analoog aan artikel 32 Sv. Indien de officier van justitie besluit
  de zaak aan de zittingsrechter voor te leggen, dan kan hij zich
  niet meer aan het oordeel van de zittingsrechter onttrekken door de
  zaak van de rol te halen. Intrekking van de dagvaarding is in ons
  stelsel van strafvordering mogelijk tot aan de aanvang van het
  onderzoek ter zitting (artikel 266 Sv).

  Zittingsrechter

  De zittingsrechter behoudt te allen tijde het recht en de
  mogelijkheid een zelfstandige beoordeling te geven van de gebruikte
  opsporingsmethoden. Uiteindelijk beslist hij, gehoord de
  verdediging en gelet op het oordeel van de rechter-commissaris, of
  de achtergehouden informatie geheim mag blijven danwel alsnog op
  tafel moet komen. Hij kan daartoe ook tijdens de zitting verwijzen
  naar de rechter-commissaris. Bij de beslissing van de
  zittingsrechter zal de officier van justitie zich moeten neerleggen
  op straffe van bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid. Ook al
  gezien het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zou geen
  enkele wettelijke regeling de zittingsrechter deze toets kunnen
  ontnemen.

  Geen geheime trajecten

  Met deze voorstellen wil de commissie ordening brengen op het
  punt van de volledigheid van de processtukken. De bedoeling is een
  einde te maken aan de zogeheten geheime trajecten. De
  rechter-commissaris moet kunnen oordelen over alle relevante
  informatie en doet verslag aan de zittingsrechter indien naar zijn
  oordeel terecht relevante informatie niet aan de processtukken is
  toegevoegd, in verband met een te duchten directe bedreiging van
  derden. Zodra het opsporingsbelang het toelaat wordt een
  ex-verdachte of een betrokken persoon in kennis gesteld van tegen
  hem gebezigde dwangmiddelen of inbreuken op zijn fundamentele
  rechten.

  De commissie hoopt dat op deze wijze een actievere rechterlijke
  toets van opsporingsmethoden en van de rechtmatigheid van de
  opsporing werkelijkheid zal worden. Zij kan zich niet aan de indruk
  onttrekken dat het daaraan in het verleden somtijds ontbroken
  heeft.

  De commissie heeft ervan afgezien speciale opsporingsmethoden te
  normeren in het geval van levensbedreigende situaties zoals
  gijzelingen en ontvoeringen. Indien sprake is van direct
  levensgevaar, is het de eerste taak van de politie die situatie te
  beindigen en kan er sprake zijn van een noodtoestand.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken