• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.9 Voorstellen normering observatiemethoden

  10.9 Voorstellen normering observatiemethoden

  De commissie verzoekt de Kamer een oordeel uit te spraken over
  alle navolgende aanbevelingen voor de normering van
  opsporingsmethoden.

  A. Aftappen telecommunicatie

  Voor het aftappen van telecommunicatie (telefoontap, fax,
  semafoons) volgt de commissie in grote lijnen het
  wetsvoorstel herziening gerechtelijk vooronderzoek. Noodzakelijk is
  +een redelijk vermoeden van een gepleegd ernstig misdrijf, waarvoor
  voorlopige hechtenis is toegelaten en dat gezien zijn aard of het
  georganiseerd verband waarin het is begaan een ernstige inbreuk op
  de rechtsorde oplevert;. Wel meent de commissie dat het vermoeden
  dient te bestaan dat de verdachte aan de telecommunicatie deelneemt
  (fasen III B en C). Tevens acht de commissie het mogelijk dat
  tappen van telecommunicatie toegestaan wordt in fase II, als er
  sprake is van feiten en omstandigheden die een redelijk vermoeden
  opleveren van een te plegen ernstig misdrijf, en dan alleen tegen
  de personen tegen wie dit vermoeden zich richt. Deze voorwaarden
  zijn strenger dan voorgesteld in het oorspronkelijk wetsvoorstel
  herziening gerechtelijk vooronderzoek. De rechter-commissaris moet
  toestemming geven voor het aftappen van telecommunicatie voor een
  periode van vier weken. Op vordering van de officier van justitie
  kan deze termijn verlengd worden. Het gebruik van gegevens in
  andere zaken of tegen andere personen is slechts mogelijk met
  toestemming van de rechter-commissaris. In de politieregisters
  moeten gegevens met bronvermelding worden opgeslagen. Zij kunnen
  niet als CID-informatie versluierd worden. Gezien de voorgestelde
  regeling voor het telecommunicatieonderzoek kan de
  rechter-commissaris ook bij inzage in computerbestanden beslissen
  dat gegevens ten behoeve van andere onderzoeken gebruikt kunnen
  worden.

  Alle telecommunicatieverkeer via de ether dat niet bestemd is
  voor vrije ontvangst, dus ook scannen, autotelefoons en dergelijke,
  valt onder de regeling van de telecommunicatietap. Het zogeheten
  +printen;, het opvragen van telefoon-, fax- en andere
  telecommunicatienummers, is toegestaan onder dezelfde voorwaarden
  als de telecommunicatietap, met dien verstande dat de officier van
  justitie in eerste instantie toestemming geeft voor vier weken. Na
  vier weken dienen de gegevens vernietigd te worden of dient een
  rechter-commissaris een vordering tot verlenging van het printen te
  toetsen.

  B. Direct afluisteren

  Bij het direct afluisteren als methode dient een onderscheid
  gemaakt te worden tussen het direct afluisteren +met goedkeuring
  van een van de deelnemers aan het gesprek; en direct afluisteren
  zonder meer. Beide methoden vormen een inbreuk op de privacy van
  betrokkenen. Ook het heimelijk afluisteren en opnemen van
  gesprekken +met goedkeuring van een van de deelnemers aan een
  gesprek; acht de commissie onrechtmatig indien het vertrouwen van
  betrokkenen wordt geschaad, ook al is deze vorm van afluisteren
  niet strafbaar. Dit ligt niet anders bij het door de overheid
  zonder wettelijke basis opnemen van gevoerde telefoongesprekken.
  Voor direct afluisteren zonder meer wil de commissie het ingediende
  wetsvoorstel volgen met de volgende toevoegingen. Direct
  afluisteren is alleen mogelijk in fasen III B en III C. Er moet
  sprake zijn van een redelijk vermoeden van een gepleegd ernstig
  misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en dat gezien
  zijn aard of het georganiseerd verband waarin het is begaan, een
  ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Het vermoeden dient te
  bestaan dat de verdachte aan de afgeluisterde gesprekken deelneemt.
  Direct afluisteren in een woning is conform het wetsvoorstel
  slechts mogelijk bij misdrijven waarop een strafmaximum van acht
  jaar of meer staat.

  De commissie meent dat direct afluisteren niet moet worden
  toegestaan in fase II, omdat het een zwaardere inbreuk is dan het
  tappen van telecommunicatie en omdat het gepaard kan gaan met het
  heimelijk betreden van afgesloten ruimten en woningen. Daarvoor
  acht de commissie het bestaan van een verdenking noodzakelijk.
  Direct afluisteren op basis van alleen duidelijke aanwijzingen van
  een gepleegd strafbaar feit (fase III A) is evenmin toegestaan.

  De vordering van de officier van justitie tot direct afluisteren
  dient ter goedkeuring aan het College van procureurs-generaal te
  worden voorgelegd. De rechter-commissaris dient vervolgens te
  beoordelen of hij een machtiging tot direct afluisteren afgeeft. De
  machtiging van de rechter-commissaris geldt voor maximaal vier
  weken. Verlengingen dienen ter goedkeuring aan zowel het College
  van procureurs-generaal als aan de rechter-commissaris te worden
  voorgelegd.

  Direct afluisteren +met goedkeuring van een van de deelnemers;
  is een andere zaak. Deze methode wordt vaak gebruikt bij politikle
  infiltratie. Deze methode en het door de overheid opnemen van
  gevoerde telefoongesprekken als methode mogen worden toegepast
  onder dezelfde voorwaarden als gelden voor het aftappen van
  telecommunicatie. Deze vorm van direct afluisteren is daarmee wel
  mogelijk in fase II. Het nu voorkomende direct afluisteren in
  huizen van bewaring en gevangenissen dient onder het hier
  beschreven regime gebracht te worden.

  C. Observeren en volgen

  De methode observatie is in het geheel niet geregeld in de wet. De
  commissie wil een onderscheid aanbrengen tussen kortstondige
  observatie en intensieve observatie, waarbij langer op bepaalde
  personen uring van de officier van justitie vereist; duurt zij
  langer dan een maand, dan is tevens goedkeuring van de
  rechter-commissaris vereist.

  Voor het gebruik van andere technische hulpmiddelen (in de
  toekomst ook satellieten) dan verrekijkers en handmatig bediende
  fototoestellen is altijd toestemming vereist van de officier van
  justitie. Video-apparatuur kan geplaatst worden indien zich
  situaties voordoen als omschreven in fasen II en III. De officier
  van justitie moet daarvoor toestemming verlenen gewerkt wordt. Zij
  acht de inbreuk op de grondrechten van burgers in beide gevallen
  van verschillende aard. Korte observatie van zes uur of minder
  behoeft geen toestemming en kan ook toegepast worden in fase I.
  Langere observatie van hoogstens een week kan worden toegepast in
  fasen II en III. Goedkeuring van de hulpofficier van justitie is
  voldoende. Observatie van langer dan een week is ook mogelijk in
  fasen II en III. Voor deze methode is goedkevoor maximaal 4 weken.
  Video-apparatuur mag niet geplaatst worden in woningen dan met
  toestemming van de daadwerkelijke bewoner. Gericht op een woning is
  video-apparatuur toegestaan in de proactieve fase II, en in fasen
  III B en C indien sprake is van een verdenking van een misdrijf
  waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten). Opnames/banden
  verkregen door technische hulpmiddelen worden vernietigd na iin
  maand of na bekindiging van een zaak. Ook hier kan de
  rechter-commissaris toestemming verlenen om deze gegevens in andere
  zaken te gebruiken c.q. op te slaan in andere registers.

  Scan-apparatuur mag gebruikt worden voor observatiedoeleinden in
  fasen II, III B en C onder dezelfde voorwaarden als het aftappen
  van telecommunicatie.

  D. Plaatsbepalingsapparatuur

  Hierbij gaat het om de zogenaamde peilbakens die aan of in voer-
  en vaartuigen worden aangebracht. Te denken valt aan plakzenders,
  geotach en dergelijke. Deze technische middelen mogen niet worden
  aangebracht op, aan of in personen.

  Aan en in voertuigen op de openbare weg is plaatsing toegestaan
  in de fasen II en III en bij verdenking van misdrijven waarvoor
  voorlopige hechtenis is toegestaan. Toestemming van de officier van
  justitie is vereist voor maximaal 4 weken, waarna de officier van
  justitie over verlenging dient te beslissen. Het aanbrengen van
  deze apparatuur door middel van betreden van erven, loodsen en
  garages zijnde geen woningen is alleen mogelijk bij verdenking van
  ernstige misdrijven in georganiseerd verband (alleen in fasen III B
  en C). Deze methode is te beschouwen als inkijkoperatie en wordt
  daar genormeerd. Voor het aanbrengen van plaatsbepalingsapparatuur
  op en in vaartuigen en vliegtuigen dienen vergelijkbare regels te
  gelden.

  E. Inkijkoperaties

  De commissie is van oordeel dat inkijkoperaties, dat wil zeggen
  het heimelijk betreden van afgesloten ruimtes, erven en dergelijke
  met het doel de situatie te gaan bekijken om later in de wet
  geregelde dwangmiddelen eventueel te gaan toepassen, onvoldoende
  basis in de huidige wet vinden. Ook de toepassing van artikel 9
  Opiumwet als wettelijke basis voor een inkijkoperatie, door de
  jurisprudentie gebillijkt, acht de commissie niet bevredigend. De
  wetgever heeft bij het redigeren van dit artikel niet gedacht aan
  het doel inkijkoperatie. De schouw, die nu geregeld is in artikel
  150 Sv, is niet voor inkijken geschreven. De doelstelling van een
  inkijkoperatie moet worden genormeerd.

  De commissie ziet twee mogelijke varianten van de
  inkijkoperatie.
  a. Het heimelijk betreden van afgesloten ruimten zoals loodsen,
  erven en garages, niet zijnde woonruimten om
  plaatsbepalingsapparatuur aan te brengen is mogelijk bij verdenking
  van ernstige misdrijven, gepleegd in georganiseerd verband (fasen
  III B en C). De officier van justitie dient toestemming te geven en
  de rechter-commissaris dient, nadat de plaatsbepalingsapparatuur
  iin maand is ingezet, toestemming te verlenen voor een nader te
  bepalen periode.

  b. Het heimelijk betreden van afgesloten ruimten zoals loodsen,
  erven en garages, zijnde niet-woonruimten, ter opneming van de
  situatie is mogelijk op grond van een verdenking van misdrijven
  zoals genoemd in de Opiumwet en de Wet wapens en munitie. In dit
  geval zijn toestemming van de officier van justitie en de
  machtiging van de rechter-commissaris vereist. Ook dienen
  inkijkoperaties in de processtukken vermeld te worden, zoals volgt
  uit het vereiste van het opmaken van proces-verbaal.
  Inkijkoperaties in woningen en vergelijkbare ruimten zijn in elk
  geval niet toegestaan. Daarvoor gelden de bepalingen van de
  Algemene wet binnentreden. Tevens is te overwegen duidelijker in de
  desbetreffende bijzondere wetten aan te geven welk doel
  betredingsbepalingen hebben en of bij de betredingsbepalingen in
  bijzondere wetten toestemming van een hogere autoriteit
  noodzakelijk is.

  Voorwaarden observatiemethoden

  Fase Ernst Autoriteit Termijn Aanvullende voorwaarden
  Aftappen telecommunicatie II en III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  rechter-
  commissaris
  4 weken – vermoeden moet bestaan dat persoon op wie onderzoek is
  gericht aan telecommunicatie deelneemt
  – gebruik van gegevens in andere zaken of tegen andere personen
  alleen na toestemming rechter-commissaris
  Printen nummers II en III C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  officier van justitie 4 weken, voor verlenging goedkeuring rechter
  -commissaris nodig
  Direct afluisteren III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  rechter-
  commissaris/ college van procureurs-
  generaal
  4 weken het vermoeden dient te bestaan dat de verdachte aan de
  afgeluisterde gesprekken deelneemt
  Direct afluisteren in woning III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  – misdrijven met strafmaximum van acht jaar en meer
  rechter-
  commissaris/ college van procureurs-
  generaal
  4 weken het vermoeden dient te bestaan dat de verdachte aan de
  afgeluisterde gesprekken deelneemt
  Direct afluisteren met medeweten van een van de deelnemers II en III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard en georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  rechter-
  commissaris
  4 weken – vermoeden moet bestaan dat persoon op wie onderzoek is
  gericht aan telecommunicatie deelneemt
  – gebruik van gegevens in andere zaken of tegen andere personen
  alleen na toestemming rechter-commissaris
  Korte observatie (korter dan zes uur) I, II en III geen aanvullende voorwaarden politie maximaal 6 uur
  Observatie (korter dan een week) II en III geen aanvullende voorwaarden hulpofficier van justitie maximaal een week
  Observatie (korter dan een maand) II en III geen aanvullende voorwaarden officier van justitie 4 weken
  Observatie (langer dan een maand) II en III geen aanvullende voorwaarden rechter-
  commissaris
  na 4 weken
  Video-
  apparatuur
  II en III geen aanvullende voorwaarden officier van justitie 4 weken video-apparatuur in woningen niet dan na toestemming van de
  daadwerkelijke bewoner
  Video-
  apparatuur op woning
  II en III B en C voorlopige hechtenis officier van justitie 4 weken
  Scannen II en III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard en georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  rechter-
  commissaris
  4 weken
  Plaatsbepalingsapparatuur aan of in voertuigen op de openbare
  weg
  II en III voorlopige hechtenis officier van justitie 4 weken deze middelen mogen niet worden aangebracht op, aan of in
  personen
  Inkijken t.b.v. plakken plaatsbepalings-
  apparatuur
  III B en C – voorlopige hechtenis
  – georganiseerd verband
  officier van justitie 4 weken – inkijken alleen in afgesloten ruimten zoals loodsen, erven en
  garages
  – in woningen en vergelijkbare ruimten is inkijken niet
  toegestaan
  Inkijken ter opneming situatie III B en C alleen verdenking misdrijven Opiumwet en Wet Wapen en
  munitie
  officier van justitie en rechter-
  commissaris
  eenmalig – inkijken alleen in afgesloten ruimten zoals loodsen, erven en
  garages
  – in woningen en vergelijkbare ruimten is inkijken niet
  toegestaan

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken