• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.10 Gebruik van informanten en infiltranten

  10.10 Gebruik van informanten en infiltranten

  A. Informanten

  De politie heeft de bevoegdheid te allen tijde tips en
  informatie van derden te ontvangen, ook in fase I ter ondersteuning
  van haar algemene politietaak, waaronder het voorkomen van
  strafbare feiten. Het gaat dan om zogenoemde tipgevers van de
  politie.

  Een informant is iemand die gevraagd of ongevraagd inlichtingen
  verstrekt aan de politie onder zekere waarborgen van anonimiteit en
  die als zodanig staat ingeschreven in een informantenregister van
  de politie. Het runnen van informanten dient te geschieden door
  specifieke opsporingsambtenaren van de criminele inlichtingendienst
  (CID) en heeft tot doel opsporing. Deze methode is toegestaan op
  grond van een redelijk vermoeden van gepleegde en te plegen
  misdrijven die door hun aard of georganiseerd verband een ernstige
  inbreuk op de rechtsorde opleveren.

  De officier van justitie dient toestemming te geven voor het
  inschrijven en runnen van informanten. Hij is daarvoor ten volle
  verantwoordelijk en heeft toegang tot alle relevante informatie,
  inclusief de identiteit van de informant. De officier van justitie
  dient jaarlijks te bezien of informanten nog verder gerund moeten
  worden. Opsporingsambtenaren kunnen niet als informant worden
  ingeschreven. Waarborgen ter geheimhouding van de identiteit worden
  alleen gegeven na schriftelijke machtiging van de officier van
  justitie. Deze waarborgen liggen altijd onder het beslag van de
  mogelijkheid dat de informant als (bedreigde) getuige wordt
  opgeroepen (zie 10.8.3). Afscherming van de identiteit van de
  informant blijft mogelijk als voldaan is aan de voorwaarden die
  gelden voor de bedreigde getuige.

  De informant pleegt geen strafbare feiten onder regie van
  politie en justitie. Afspraken met de informant
  worden schriftelijk vastgelegd. Bij schending van die afspraken
  vervalt elke geheimhoudingswaarborg ten aanzien van de informant.
  Gehele of gedeeltelijke vrijwaring voor gepleegde strafbare feiten
  geschiedt slechts door de officier van justitie en is alleen
  mogelijk indien verkregen voordeel of criminele winst wordt
  afgedragen. Vrijwaring is niet mogelijk voor ernstige delicten.

  Vergoedingen aan informanten worden slechts gegeven op basis van
  een landelijke beloningsregeling. Daartoe wordt de regeling Tip-,
  toon- en voorkoopgelden herzien. Betaling van informanten geschiedt
  volgens een vaste norm, namelijk het belang van de overheid bij
  criminaliteitsbestrijding en kan niet gerelateerd worden aan
  mogelijke criminele winst.

  Informanten mogen gestuurd informatie inwinnen zonder daarbij
  strafbare feiten te plegen. De officier van justitie moet hiervoor
  toestemming geven. Maandelijks dient de officier te bezien of
  verder gegaan moeten worden met de gestuurde informant. Zijn de
  gestuurde informanten al betrokken bij strafbare handelingen, dan
  is het slechts mogelijk hen als informanten te runnen en hun toe te
  staan deze handelingen te blijven verrichten, indien zij bereid
  zijn verkregen voordeel en/of criminele winsten af te dragen. De
  overheid dient met deze regels te voorkomen dat zij de controle op
  informanten verliest. Mochten informanten in levensbedreigende
  situaties geraken doordat de overheid zich niet aan de gestelde
  regels houdt, dan dient de overheid bescherming te bieden. Het mag
  echter onder geen beding kunnen voorkomen dat de overheid gedwongen
  wordt de informant straffeloos criminele handelingen te laten
  verrichten.

  B. Deals met criminelen

  Onder een deal verstaat de commissie een afspraak tussen een
  crimineel en het openbaar ministerie, met het doel een toetsbare
  getuigenverklaring te verkrijgen in ruil voor enige tegenprestatie
  van het openbaar ministerie. Deze deals dienen een wettelijke basis
  te krijgen. Bij deals met criminelen raakt men de grenzen van
  toelaatbare opsporingsmethoden. Wanneer men consequent de ene
  crimineel vrijuit laat gaan in ruil voor belastend bewijs tegen een
  andere crimineel die bij dezelfde strafbare handelingen betrokken
  is, ondergraaft men de zin van het strafrecht. Bovendien kan de
  overheid door onderhandelen de regie kwijt raken. Een zonder meer
  accepteren van deals met criminelen kan de weg openen naar een
  ongewenste afhankelijkheidsverhouding tussen justitie en de
  crimineel.

  Deals met criminelen, zoals omschreven in de circulaire van de
  procureurs-generaal van 1983, zijn te onderscheiden van de
  transactie waarbij alleen onderhandeld kan worden over de strafbare
  feiten door de verdachte zelf begaan. Transactie is niet mogelijk
  voor strafbare feiten waarop meer dan zes jaar gevangenisstraf als
  maximum is gesteld.

  De commissie bepleit derhalve grote terughoudendheid inzake
  deals met criminelen, die zichtbaar en controleerbaar moeten zijn.
  Zij moeten kunnen worden voorgelegd aan de rechter. De commissie
  wil de volgende voorwaarden stellen aan het aangaan van deze
  deals:

  en dood.
  – Zij zijn slechts toelaatbaar als uiterst redmiddel in zaken van
  georganiseerde criminaliteit of zaken van leven de rechter
  toetsbare getuigenverklaringen opleveren. Het is onvoldoende
  wanneer een deal slechts informatie – De te verkrijgen informatie
  dient essentieel te zijn voor opsporing en bewijs in die zaken. Een
  deal moet door ten behoeve van de CID oplevert.

  slechts mogelijk indien bij afwezigheid van de deal niet tot
  vervolging zou worden overgegaan of met een – Als tegenprestatie
  kan geen strafrechtelijke immuniteit worden toegezegd. Uitsluiting
  van strafvervolging is transactie zou worden volstaan.

  a. beloning volgens landelijke tipgeldregels (vergelijk
  informanten);
  – De tegenprestatie kan zijn:
  b. het eisen van een lagere straf dan op basis van de
  tenlastelegging normaal zou zijn, waarbij de officier van justitie
  dit meldt in zijn requisitoir;
  c. enige verzachting van de strafexecutie. Dit mag niet in strijd
  komen met de Gratiewet. Toestemming van het College van
  procureurs-generaal voor het aangaan van een deal is vereist. De
  verantwoordelijke hoofdofficier doet daartoe een verzoek.

  C. Getuigenbescherming

  Hoewel getuigenbescherming in de strikte zin van het woord geen
  opsporingsmethode is, wil de commissie toch enige conclusies ten
  zake trekken. Maatregelen ter bescherming van personen, zoals het
  begeleiden van personen door de politie of het instellen van
  enigerlei vorm van bewaking, kunnen hier buiten beschouwing
  blijven. Zij behoren tot de normale politietaak.

  De toepassing van een zogenoemd getuigenbeschermingsprogramma,
  zoals voorgesteld door de werkgroep-Craemer in 1995, is slechts aan
  de orde bij ernstige bedreiging van mogelijke getuigen. De getuige
  moet zich zodanig bedreigd kunnen achten dat voor het leven, de
  gezondheid of de veiligheid dan wel de ontwrichting van het
  gezinsleven of het sociaal-economisch bestaan van die getuige moet
  worden gevreesd. Met deze formulering sluit de commissie aan bij de
  regeling voor de bedreigde getuige in artikel 226a Sv. Het moet
  daarbij gaan om zaken van georganiseerde criminaliteit of leven of
  dood. De commissie is van oordeel dat het begrip
  getuigenbeschermingsprogramma niet van toepassing is op informanten
  en infiltranten aangezien zij geen getuigenis afleggen.

  In het rapport van de commissie-Craemer wordt ook een voorstel
  gedaan om eventueel aan getuigen een andere identiteit te geven.
  Dit brengt grote juridische en morele consequenties met zich; de
  vraag rijst of de overheid hiermee getuigen niet voor onacceptabele
  dilemma’s zou stellen. De ervaringen in de Verenigde Staten leren
  dat veel personen met een andere identiteit sociaal compleet
  mislukken. Desalniettemin meent de commissie in meerderheid dat in
  uiterste gevallen wijziging van de identiteit van een getuige een
  noodzakelijk onderdeel van een getuigenbeschermingsprogramma kan
  zijn. Voor een zo ingrijpende maatregel is een wettelijke grondslag
  vereist.

  Voor het uitvoeren van een programma is de toestemming van het
  college van procureurs-generaal vereist. De uitvoering wordt
  centraal georganiseerd bij de CRI, onder gezag van de hoofdofficier
  van justitie bij het landelijk bureau openbaar ministerie.

  D. Kroongetuigen

  In de twee voorgaande paragrafen is de commissie gestoten op de
  grenzen van overeenkomsten om de opsporing van georganiseerde
  criminaliteit te vergemakkelijken. De invoering van het instituut
  kroongetuige schept een situatie waarbij de straf, of zelfs het
  ontbreken van enige straf, in geen verhouding meer staat tot de
  ernst van de gepleegde feiten. Daartegenover staat de mogelijke
  veroordeling van personen die anders de dans ontspringen.

  In Italik heeft het instituut kroongetuige geleid tot een aantal
  successen bij de bestrijding van de mafia en het terugdringen van
  de invloed van de georganiseerde criminaliteit op de democratische
  instellingen. Vooral met dat laatste doel voor ogen is het gebruik
  van de +pentiti; te billijken.

  In Nederland blijkt geen sprake te zijn van een grote invloed
  van de georganiseerde criminaliteit op het functioneren van de
  democratische instellingen. Derhalve moet in de ogen van de
  commissie de figuur van de kroongetuige niet in het Nederlandse
  strafrecht worden ingevoerd. De mogelijkheden genoemd onder deals
  met criminelen, eventueel gekoppeld aan een
  getuigenbeschermingsprogramma, vormen naar het oordeel van de
  commissie thans het maximum tot waar de Nederlandse rechtsstaat
  moet gaan.

  E. Infiltratie

  Onder infiltratie verstaat de commissie het onder gezag van
  politie en openbaar ministerie binnendringen in een criminele
  organisatie of groep, het gebruik maken van personen die reeds deel
  er van uitmaken of het (desgevraagd)ondersteunen ervan, indien dit
  optreden gepaard gaat met

  a. het aannemen van een valse identiteit en/of
  b. het plegen van strafbare feiten en/of
  c. het aanbieden van goederen en/of diensten aan criminele
  organisaties of groepen. Infiltratie behoeft een wettelijke
  regeling omdat de methode in veel gevallen een inbreuk kan
  betekenen op de fundamentele rechten van burgers en grote risico’s
  voor de overheid inhoudt. De commissie wijst de strafrechtelijke
  noodtoestand als legitimatie voor infiltratie af.

  Alleen gekwalificeerde opsporingsambtenaren en niet-criminele
  burgers kunnen infiltranten zijn. Het onder regie van politie en
  justitie plegen van strafbare feiten ten behoeve van de opsporing
  is aan hen voorbehouden. De grens voor de rol van criminelen bij de
  opsporing ligt bij de gestuurde informant, hierboven beschreven,
  die geen strafbare feiten onder regie van politie en justitie kan
  plegen. Infiltratie kan naar het oordeel van de commissie slechts
  plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: naar hun aard of
  georganiseerd verband een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde.
  In fase III A waarin – Infiltratie kan plaatsvinden in de fase III
  B en C voor zover sprake is van ernstige gepleegde misdrijven
  die
  alleen sprake is van duidelijke aanwijzingen van gepleegde
  strafbare feiten is geen infiltratie mogelijk. mogelijk na een
  redelijk vermoeden van te plegen misdrijven die naar hun aard of
  georganiseerd verband een – Het inwinnen van informatie door middel
  van infiltratie als +proactieve; opsporingsmethode (fase II) is
  alleen ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen. Het plegen van
  strafbare feiten door infiltranten is in deze fase niet
  toegestaan.

  verdachten van misdrijven die naar hun aard of in georganiseerd
  verband begaan een ernstige inbreuk op de – Het plegen van
  strafbare feiten zoals aankoop van illegale goederen is alleen
  toegestaan ten aanzien van rechtsorde vormen. Pseudo-verkoop van
  illegale goederen is als methode niet toegestaan, met uitzondering
  van kleine hoeveelheden softdrugs.

  Zogeheten frontstores kunnen gebruikt worden ten aanzien van
  dezelfde misdrijven als waarvoor infiltratie is – Uitlokking van
  verdachte of andere personen binnen de criminele groep of
  organisatie is niet toegestaan. toegestaan. Overigens moet bedacht
  worden dat frontstores beperkte mogelijkheden kennen vanwege de
  noodzakelijke afscherming ten aanzien van derden, zoals fiscale
  diensten, etc. Alle frontstores worden landelijk geregistreerd. Bij
  niet-criminele burgerinfiltranten moet gedacht worden aan
  deelnemers aan frontstores, zoals accountants, financikle
  deskundigen, etc.

  Alle infiltranten dienen begeleid te worden door speciale
  infiltratieteams. Van alle infiltratie-activiteiten dient
  proces-verbaal te worden opgemaakt. Direct afluisteren met een
  technisch hulpmiddel door een infiltrant is slechts mogelijk indien
  er sprake is van verdenking van bovengenoemde ernstige misdrijven.
  Afscherming geldt de identiteit van infiltranten, die bekend dient
  te zijn bij de ANCPI van de CRI. Voor alle infiltratie-acties is op
  aanvraag van de hoofdofficier, toestemming van het College van
  procureurs-generaal vereist. De rechter-commissaris toetst alle
  infiltratie-acties die langer dan een maand duren. Hij kan daarbij
  een termijn stellen voor hernieuwde toetsing. Eenmalige
  pseudo-koopacties en kortstondige buitenlandse acties (van iin tot
  drie dagen) behoeven slechts toestemming van de hoofdofficier of
  landelijke officier van justitie.

  Voor het gebruik van informatie afkomstig uit
  infiltratie-activiteiten in andere zaken of opslag in
  politieregisters geldt de algemene regel dat de rechter-commissaris
  daar toestemming voor moet verlenen. Deze zelfde regel stelt de
  commissie ook voor bij telefoontap en observatie.

  In het onderzoek van de commissie zijn duidelijke gevallen naar
  voren gekomen waarbij op onverantwoorde wijze gewerkt is met
  criminele burgerinfiltranten. Het is moeilijk, zo blijkt ook uit de
  door de commissie onderzochte zaken van de CTC, om
  burgerinfiltranten hun criminele winsten werkelijk te doen
  afdragen. De overheid loopt hierbij een groot risico.

  De commissie komt tot het eindoordeel dat van criminele
  burgerinfiltranten die onder regie van politie en justitie
  strafbare feiten plegen, geen gebruik moet worden gemaakt.
  F. Gecontroleerde aflevering en doorlating
  De commissie heeft ervoor gekozen de term gecontroleerde
  doorlevering niet in haar woordenschat op te nemen. Zij maakt
  slechts onderscheid tussen:
  a. gecontroleerde aflevering, waarbij het doel is aanhoudingen te
  verrichten of in ieder geval partijen illegale goederen in beslag
  te nemen, en
  b. doorlating, waarbij bewust partijen illegale goederen niet in
  beslag genomen worden. Gecontroleerde aflevering als onderdeel van
  een infiltratietraject vereist de daarbij behorende toestemming.
  Ook door observatie kan gecontroleerde aflevering worden
  vastgesteld, zonder dat er sprake is van actieve regie van
  opsporingsambtenaren. In dat geval is toestemming van de officier
  van justitie voldoende. In de onderzochte periode zijn
  onaanvaardbare hoeveelheden verdovende middelen, zowel soft- als
  harddrugs, op de markt terecht gekomen door doorlatingen. Bij de
  behandeling van de verschillende gevallen heeft de commissie
  daarover een oordeel uitgesproken, zowel wat betreft de aard van de
  operaties als het ontbreken van voldoende sturing en gezag over die
  operaties. In geen van de ons omringende landen, zo blijkt uit het
  rechtsvergelijkend onderzoek van de commissie, wordt doorlating
  officieel als een aanvaardbare opsporingsmethode beschouwd. Dat
  neemt niet weg dat bijvoorbeeld het Bundeskriminalamt deze methode
  in Nederland heeft toegepast.

  Het lijdt geen twijfel dat de methode van doorlaten in Nederland
  uit de hand is gelopen. Naar het oordeel van de commissie zijn
  doorlatingen niet toegestaan, met uitzondering van de enkele
  proefzending van een kleine hoeveelheid softdrugs.

  Tabel Voorwaarden informanten en infiltratie

  Fase Ernst Autoriteit Termijn Aanvullende voorwaarden
  Tipgever I, II en III geen extra voorwaarden politie zelf geen termijn
  Informant II en III – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstig inbreuk
  rechtsorde
  officier van justitie na 1 jaar bezien of informant nog moet worden gerund – alleen CID runt informanten
  – afspraken met informanten vastleggen
  – vergoedingen uniformeren
  Gestuurde informant II en III – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  officier van justitie per maand bezien – gestuurde informanten mogen geen strafbare feit en onder
  regie van politie en justitie plegen
  Deals n.v.t. – georganiseerde criminaliteit
  – zaken van leven en dood
  College van procureurs-
  generaal
  n.v.t – tegenprestatie kan zijn beloning of wijziging voorgenomen
  tenlastelegging of verzachting strafexecutie
  – kroongetuige ongewenst
  Getuigebescherming n.v.t. – georganiseerde criminaliteit
  – zaken van leven en dood
  – noodzaak bescherming leven, gezondheid en veiligheid getuige
  College van procureurs-
  generaal
  n.v.t. – uitvoering centraal door CRI
  – alleen in uiterste geval identiteitswijziging
  Politie-
  infiltratie
  III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  College van procureurs-
  generaal
  4 weken, verlenging toets rechter-
  commissaris
  – alleen politie-
  infiltranten, geen criminele burgerinfiltranten
  – politie-infiltranten mogen onder regie van politie en justitie
  strafbare feiten plegen
  Pro-actieve politie-
  infiltratie
  II – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  College van procureurs-
  generaal
  4 weken, bij verlenging toetst rechter-
  commissaris
  – geen strafbare feiten mogen worden gepleegd door politie-
  infiltranten bij deze vorm van infiltratie
  Pseudokoop III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  hoofdofficier van justitie eenmalig – pseudo-
  verkoop is niet toegestaan
  Frontstore III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  College van procureurs-
  generaal
  4 weken, bij verlenging toets rechter-
  commissaris
  – landelijke registratie frontstores
  – inzet niet-criminele burgerinfiltranten
  Gecontroleerde aflevering III B en C – voorlopige hechtenis
  – door aard of georganiseerd verband ernstige inbreuk
  rechtsorde
  College van procureurs-
  generaal als sprake is van actieve regie van de politie; officier
  van justitie als alleen geobserveerd wordt
  eenmalig geen doorlating toegestaan met uitzondering van de enkele
  proefzending van kleine hoeveelheden softdrugs

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken