• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.11 Overige methoden

  10.11 Overige methoden

  A. Inwinning, opslag en gebruik van informatie

  Een belangrijk deel van de opsporing bestaat uit het vragen van
  inlichtingen door opsporingsambtenaren bij derden. Voorzover het
  gaat om open bronnen, zijn geen speciale voorwaarden noodzakelijk.
  Vaak worden echter ook persoonsregistraties bevraagd bij derden,
  die daarop vrijwillig kunnen ingaan.
  Te denken valt aan banken en creditcardmaatschappijen. De formele
  strafvorderlijke weg om informatie van derden te verkrijgen is:
  a. de oproeping van de derde als getuige in het kader van een
  gerechtelijke vooronderzoek of, b. voorzover de gegevens zijn
  opgeslagen in gegevensdragers, huiszoeking, onderzoek in computers
  of bevel tot uitlevering in het kader van een gerechtelijk
  vooronderzoek, een strafrechtelijk financieel onderzoek (in het
  kader van de pluk ze-wetgeving) of op grond van bijzondere
  wetten.

  Voorzover een derde vrijelijk over deze gegevens kan beschikken,
  kan deze informatie ook buiten de formele weg, maar binnen het
  kader van de opsporing, verstrekt worden. Anders wordt het wanneer
  de derde gebonden is aan een geheimhoudingsplicht en/of de gegevens
  vallen onder de Wet persoonsregistraties. Daarvoor is het naar het
  oordeel van de commissie onvoldoende dat nadere regels in
  standaardafspraken worden vastgelegd tussen bijvoorbeeld banken en
  het openbaar ministerie. Deze informele praktijk staat op gespannen
  voet met de Wet persoonsregistraties. Een duidelijke normering in
  de wet is derhalve gewenst om de mogelijkheid van onrechtmatige
  verstrekking van gegevens te vermijden. Daarbij blijft van kracht
  dat derden alleen verplicht kunnen worden deze gegevens te
  verstrekken door middel van toepassing van bestaande wettelijke
  dwangmiddelen.

  De hierboven beschreven informele informatie-inwinning is als
  opsporingsmethode aan te merken en dient dus vastgelegd te worden
  bij proces-verbaal. Hiervan kan pas sprake zijn vanaf het begin van
  de pro-actieve opsporing in fase II.

  De koppeling van registers en bestanden kan het karakter krijgen
  van de zogeheten Rasterfahndung die naar huidig recht alleen is
  toegestaan tussen politieregisters en registers in de publieke
  sector. Als opsporingsmethode dient zij genormeerd worden in het
  Wetboek van Strafvordering. Zij behoeft volgens de commissie
  toestemming van de officier van justitie in fase II en bij
  verdenking van strafbare feiten. De koppeling van politieregisters
  met registers uit de niet-publieke sector is naar huidig recht voor
  opsporingsdoeleinden niet toegestaan. Dit dient zo te blijven. Het
  ruilen van gesloten informatie uit politieregisters met derden
  (bijvoorbeeld particuliere recherchebureaus) is uit den boze en
  dient expliciet verboden te worden.

  Het is ook evident dat informatie die verkregen is met het doel
  van opsporing ook gebruikt kan, ja moet worden om strafbare feiten
  te voorkomen. Juist dit uitgangspunt lijkt in de afgelopen jaren
  soms teveel te zijn vergeten.

  B. Gegevens ten behoeve van bestuurlijke
  rechtshandhaving

  Het bestuur heeft de gerechtvaardigde behoefte ten behoeve van
  bestuurlijke rechtshandhaving gegevens uit politieregisters, die
  verzameld zijn met het doel van de opsporing, te verkrijgen.
  Hiervoor ontbreekt in sommige gevallen nu de wettelijke basis.

  De hoofdofficier van justitie moet de wettelijke bevoegdheid
  krijgen deze gegevens aan het bestuursorgaan ter beschikking te
  stellen, indien sprake is van ernstige gepleegde en te plegen
  misdrijven in georganiseerd verband, die een ernstige inbreuk op de
  rechtsorde opleveren. Ook informatie over CID-subjecten kan in
  combinatie met andere gegevens die voor het bestuur voorhanden
  zijn, tot de conclusie leiden dat een aanbesteding, een vergunning,
  een subsidie tot een ernstige inbreuk op de rechtsorde kan leiden.
  Het gaat hierbij om voorbeelden als de aanbesteding voor de bouw
  van een overheidsgebouw door een criminele organisatie of de
  verstrekking van subsidie aan een criminele hasjhandelaar. De
  informatie moet bij proces-verbaal worden verstrekt. Zij maakt
  daarmee eventueel deel uit van een bestuursrechtelijk procesdossier
  en moet door de rechter getoetst kunnen worden. Daartoe moet
  bestuurlijke wetgeving die de gronden aangeeft voor het geven van
  vergunningen, het gunnen van overheidsopdrachten en het geven van
  subsidies, worden aangepast.

  Verder moet de wettelijke mogelijkheid geschapen worden dat
  binnen de beheersdriehoek, zoals beschreven in de Politiewet,
  vertrouwelijke opsporingsinformatie wordt uitgewisseld.
  Korpsbeheerders dienen zich een oordeel te kunnen vormen over de
  keuzes en prioriteiten die bij de opsporing worden gesteld.

  C. Misdaadanalyse

  Misdaadanalyse kan geschieden op basis van open bronnen en
  opsporingsgegevens die zich in de politieregisters bevinden. Deze
  vorm van opsporing vereist in ieder geval dat er sprake is van een
  redelijk vermoeden van ernstige strafbare feiten zoals omschreven
  in fase II. De inwinning van informatie bij derden
  kan een nadere wettelijke regeling vereisen, zoals omschreven in de
  paragraaf over inwinning van informatie. Dat geldt in die gevallen
  waar vrijwillige verstrekking op gespannen voet komt met de Wet
  persoonsregistraties. Fenomeenen brancheonderzoek zijn niet als
  opsporingsmethode te beschouwen. Hiervoor kunnen geen
  opsporingsmethoden aangewend worden. Wel kan van CID-gegevens
  gebruik gemaakt worden binnen de politie. Het is gewenst dat
  uitbesteding van fenomeenonderzoek, voorzover daarbij
  vertrouwelijke gegevens gebruikt worden, een wettelijke basis
  krijgt. Daarbij dient geregeld te worden onder welke voorwaarden
  van vertrouwelijke politiegegevens gebruik mag worden gemaakt.

  D. Combinatie van opsporingsmethoden

  De commissie heeft vastgesteld dat in grote
  opsporingsonderzoeken bijna altijd verschillende opsporingsmethoden
  in combinatie worden toegepast. Langdurige observatie wordt
  gekoppeld aan telefoontaps en het werken met informanten en
  infiltranten.

  Juist deze combinatie levert een ernstige inbreuk op de
  persoonlijke levenssfeer op. Deze combinatie zal ook beoordeeld
  moeten worden aan de hand van de algemene criteria van
  proportionaliteit en subsidiariteit. Tot nu toe is aan dit
  vraagstuk weinig aandacht besteed door de opsporingsinstanties,
  rechters-commissarissen en rechtspraak. De commissie pleit derhalve
  voor een algemene norm, dat bij de goedkeuring van
  opsporingsmethoden door het openbaar ministerie en de
  rechter-commissaris extra afgewogen wordt of een dergelijke
  combinatie, gezien de ernst van de op te sporen strafbare feiten,
  rechtmatig en verantwoord te achten is. Daarom is zij er ook
  voorstander van dat het zogeheten parallelle onderzoek ter kennis
  wordt gebracht van de rechter-commissaris in het gerechtelijk
  vooronderzoek, zoals voorgesteld in het desbetreffende
  wetsvoorstel.

  Noot

  Het lid van de commissie Koekkoek is wat de observatiemethoden
  betreft van mening dat het direct afluisteren ook mogelijk moet
  zijn als een redelijk vermoeden bestaat dat een persoon deelneemt
  aan het in georganiseerd verband beramen van ernstige misdrijven,
  dus ook in fase II. Ten aanzien van het doorlaten van illegale
  goederen met medeweten en onder toezicht van politie en justitie
  meent hij dat alleen de Delta-methode uit de hand is gelopen. De in
  het Copa-onderzoek toegepaste methode vindt hij niet onverantwoord.
  Hij acht een enkele proefzending van een beperkte hoeveelheid
  harddrugs (lijntester) als methode dan ook aanvaardbaar.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken