• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.12 Aanbevelingen organisatie opsporing

  10.12 Aanbevelingen organisatie opsporing

  De commissie beveelt het volgende aan voor de organisatie van de
  opsporing. De commissie vraagt de Kamer een oordeel te geven over
  deze aanbevelingen.

  10.12.1 Algemeen

  A. Integratie

  De commissie acht het noodzakelijk dat de CID en de
  ondersteunende eenheden meer worden gentegreerd in de recherche. De
  recherchechef dient volledig op de hoogte te zijn van alle aspecten
  van het functioneren van de verschillende onderdelen binnen de
  recherche, zoals de tactische recherche, de CID, het OT, het STO,
  het AT, het BFO. De recherchechef dient ervoor zorg te dragen dat
  noodzakelijke informatie tussen de verschillende onderdelen wordt
  uitgewisseld.

  B. Recherchechef

  En van de leden van de korpsleiding dient rechtstreeks
  verantwoordelijk te zijn voor de aansturing van de recherche van
  een regiokorps. De andere leden van de korpsleiding dienen op de
  hoogte te zijn van de voortgang van de zaken en de gebruikte
  methoden en de organisatie van de recherche.

  C. Recherche-officier

  Ten behoeve van elke politieregio dient een officier van
  justitie tenminste, van het niveau van een eerste klasser, als
  recherche-officier van justitie verantwoordelijk te zijn voor de
  organisatie en het functioneren van de
  recherche, inclusief CID en ondersteunende eenheden. De
  recherche-officier moet volledig op de hoogte zijn van de methoden
  die door de recherche worden gehanteerd. De recherche-officier kan
  worden bijgestaan door een of meer officieren van justitie voor de
  CID en de ondersteunende diensten. Arrondissementen met een
  kernteam beschikken ook over een kernteamofficier die valt onder de
  verantwoordelijkheid van de recherche-officier van de betreffende
  politieregio. De officieren die de recherche-officier bijstaan
  kunnen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
  recherche-officier gemandateerd krijgen.

  D. Zaaksofficier

  De zaaksofficieren van justitie zijn gezagsmatig
  verantwoordelijk voor alle opsporingsactiviteiten binnen hun zaken.
  Zij zijn daarmee tevens verantwoordelijk voor alle
  opsporingsactiviteiten van de CID en van de ondersteunende eenheden
  in hun eigen zaken. Er is intensief overleg nodig tussen de
  zaaksofficier en de recherche-officier. Bij conflict tussen de
  recherche-officier en de zaaksofficier dient de hoofdofficier een
  beslissing te nemen.

  E. Structuur

  Op deze wijze ontstaat een complementaire structuur. Deze
  structuur draagt ertoe bij dat zowel binnen de politie als binnen
  het OM op verschillende niveaus kennis bestaat over de gebruikte
  methoden en de organisatie van de recherche.

  10.12.2 Criminele inlichtingendiensten

  A. Gegevensverzameling

  De CID krijgt een duidelijke wettelijke regeling. De
  CID-regeling 1995 dient daarin ingepast te worden. De taak van de
  CID is het inwinnen, verzamelen en verifiren van gegevens over
  misdrijven die gezien hun aard en het georganiseerd verband waarin
  ze worden begaan een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde. Het
  gaat echter vooral om gegevens ten behoeve van de opsporing van
  georganiseerde en organisatiecriminaliteit. De gegevensverzameling
  door de CID dient zich niet alleen te richten op de klassieke
  criminaliteit maar ook op andere soorten criminaliteit zoals fraude
  en milieudelicten.

  B. Recherche-officier

  De recherche-officier van justitie krijgt het volledige gezag
  over de CID. De recherche-officier en de officieren die hem
  bijstaan, krijgen het recht van directe toegang tot alle registers
  en andere vormen van gegevensverzameling en verslaglegging. De
  recherche-officier houdt toezicht op de registratie van informanten
  en CID-subjecten. Onder verantwoordelijkheid van het College van
  procureurs-generaal wordt het beleid terzake gecordineerd door de
  landelijke vergadering van recherche-officieren.

  C. CID-subject

  CID-subject kunnen slechts zijn: 1. verdachten van ernstige
  misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die
  gepleegd worden in georganiseerd verband en een ernstige inbreuk op
  de rechtsorde vormen, en 2. personen tegen wie een redelijk
  vermoeden bestaat dat zij deze misdrijven zullen plegen. De
  categorie grijze veld-subjecten wordt opgeheven. De CID doet
  slechts gericht onderzoek naar CID-subjecten en niet naar andere
  personen. De CID-registers en -journalen worden volgens deze nieuwe
  criteria aangelegd en waar nodig geschoond. Alle CID-subjecten
  worden geregistreerd bij de NCID.

  D. Organisatie

  De CID functioneert binnen de algemene recherche onder
  verantwoordelijkheid van de recherchechef. Embargo-onderzoeken zijn
  niet mogelijk. Van alle relevante opsporingshandelingen wordt
  proces-verbaal opgemaakt. Gebruikte methoden worden daarbij
  gerelateerd.

  E. Beheer

  De korpsbeheerder is, verantwoordelijk voor het beheer van alle
  CID-activiteiten. Het gezag van het openbaar
  ministerie ontslaat hen niet van hem
  beheersverantwoordelijkheid.
  De korpsleiding is verantwoordelijk voor het functioneren van de
  recherche. Zij zorgt voor sterkte, kwaliteit en opleiding. Binnen
  de korpsleiding heeft n persoon de verantwoordelijkheid voor de
  recherche. Over het doen en laten de recherche-eenheden vindt
  intensief overleg plaats tussen de recherchechef en onderdelen van
  de recherche.

  F. Informanten

  Ingeschreven informanten worden slechts gerund door de CID.
  Informanten die ten behoeve van andere politieregio’s worden
  gerund, dienen aan die regio te worden overgedragen.
  Opsporingsambtenaren kunnen niet als informant worden
  ingeschreven.

  G. Kernteam

  De kernteams krijgen een eigen CID. Ook bij het KLPD komt n CID,
  mede ten behoeve van het LRT.

  H. Opleiding

  Voor CID-medewerkers dient een betere specifieke opleiding te
  worden ontwikkeld bij de rechercheschool.

  I. Inwinning informatie

  De informatie-inwinning door de CID dient meer gericht te worden
  op de wensen van de tactische recherche. De CID dient zich op het
  verwerven van informatie over de zware criminaliteit te
  concentreren. Zij dient de bestrijding van de kleine criminaliteit
  over te laten aan wijkteams en de tactische recherche.

  10.12.3 Tactische recherche

  A. Verslaglegging

  De tactische recherche dient van alle relevante
  opsporingshandelingen proces-verbaal op te maken. Tijdens lopende
  tactische opsporingsonderzoeken zijn er geen CID-trajecten die voor
  de leiding van het tactische team verborgen blijven. Alle
  desbetreffende informatie en ook de wijze waarop die verzameld is,
  dient door de CID-chef aan de leiding van het tactische team bekend
  te worden gemaakt.

  Alle relevante opsporingshandelingen van de tactische recherche
  worden in het zaaksdossier opgenomen en aan de rechter en de
  verdediging bekend gemaakt. De tactische recherche verricht geen
  eigen CID-activiteiten, maar registreert wel de binnengekomen
  tips.

  B. Overleg

  Over lopend opsporingsonderzoek vindt frequent overleg plaats
  tussen CID-chef, leider opsporingsteam, zaaksofficier en
  recherche-officier (dan wel de officieren die hem bijstaan).

  10.12.4 Ondersteunende diensten

  A. Taakomschrijving krachtens wet

  Alle ondersteunende eenheden krijgen een taakomschrijving
  krachtens de wet. Zij zijn onderdeel van de centrale
  recherchedienst in de regio; zij opereren onder directe
  verantwoordelijkheid van de recherchechef en onder gezag van de
  recherche-officier en de betrokken zaaksofficieren. Het Landelijk
  bureau openbaar ministerie oefent het gezag uit over de
  ondersteunende diensten van het KLPD. Voor de concrete operationele
  handelingen van deze diensten wordt het gezag uitgeoefend door de
  recherche-officier in de regio en de betrokken zaaksofficier.

  B. Processen-verbaal

  Van alle relevante opsporingshandelingen dient proces-verbaal te
  worden opgemaakt. Deze processen-verbaal
  vermelden ook het gebruik van de opsporingsmethoden.

  C. Politie-infiltranten

  Het aantal in te zetten politie-infiltranten kan worden
  uitgebreid, afhankelijk van de gebleken behoefte. Het inzetten van
  politie-infiltranten wordt getoetst door de ANCPI van de CRI, die
  hierover advies uitbrengt aan de betrokken hoofdofficier. Valse
  identiteiten dienen enkel door de ministers van Binnenlandse Zaken
  en Justitie ter beschikking te worden gesteld na daartoe strekkend
  verzoek van de hoofdofficier en de korpsbeheerder en na advies van
  de CRI. Het gezag over politie-infiltratie berust bij de
  zaaksofficier. Er zijn maximaal zeven politile infiltratieteams.
  Het beheer daarvan berust bij de voor de kernteams
  verantwoordelijke korpsbeheerders respectievelijk bij de ministers
  van Justitie en van Binnenlandse Zaken (overeenkomstig de regeling
  voor het LRT).

  10.12.5 Kernteams

  A. Taakomschrijving

  De taken en de organisatie van de kernteams dienen een nadere
  regeling te krijgen op basis van de wet. De taken van de kernteams
  beperken zich tot opsporingsonderzoek naar georganiseerde en
  organisatiecriminaliteit met een landelijk of internationaal
  belang. Het college van procureurs-generaal beslist over de keuze
  van onderzoeken door de kernteams, gehoord het advies van een
  landelijke OM-commissie (CBO). De ministers van Justitie en van
  Binnenlandse Zaken worden tevoren genformeerd.

  B. Prioriteitenstelling

  Tweejaarlijks vindt, ter onderbouwing van de prioriteitsbepaling
  in de onderzoeken, een kwalitatieve en zo mogelijk kwantitatieve
  analyse plaats van de aard en ernst van de georganiseerde
  criminaliteit en de daarbij betrokken groepen. Deze analyse wordt
  geanonimiseerd ter beschikking gesteld aan de korpsbeheerders en de
  Tweede Kamer.

  C. LRT

  Het LRT geeft prioriteit aan onderzoeken die een hoogwaardige
  financile deskundigheid vragen, en aan buitenlandse verzoeken. Het
  beheer van het LRT blijft bij de minister van Justitie en de
  minister van Binnenlandse Zaken; het gezag berust bij de
  hoofdofficier van justitie bij het landelijk bureau openbaar
  ministerie.

  D. Financiering

  De financiering van de kernteams geschiedt uit een centrale
  budget, dat hiertoe wordt onttrokken aan de regionale budgetten.
  Voor de medewerkers van kernteams worden aparte opleidingsmodules
  in recherchetechnieken, regelgeving en vaardigheden ontwikkeld.

  E. Fenomeenonderzoek

  Het verrichten van fenomeenonderzoek behoort niet direct tot de
  opsporingstaak. Het ligt daarom niet voor de hand dat kernteams
  zelf fenomeenonderzoek verrichten. Op verzoek van kernteams kan
  fenomeenonderzoek landelijk worden verricht door de CRI of door
  externe onderzoeksinstellingen.

  F. Gezag

  Het gezag over de kernteams wordt onder verantwoordelijkheid van
  de recherche-officier uitgeoefend door een daartoe vrijgestelde
  officier van justitie van voldoende zwaarte. De recherche-officier
  draagt ook de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het
  functioneren van de CID-afdeling binnen het kernteam. De betrokken
  zaakofficieren worden door de recherche-officier, of de officier
  die hem bijstaat, volledig op de hoogte gehouden van alle
  activiteiten in de onderzoeken van het kernteam.

  G. Inhoudelijke betekenis

  Indien binnen vijf jaar nog niet expliciet is aangetoond dat de
  kernteams en het LRT inhoudelijke betekenis hebben, moet besloten
  worden tot een andere organisatie van de opsporing. Dat zal
  gevolgen voor het politiebestel hebben.

  10.12.6 Bijzondere opsporingsdiensten

  A. Wetgeving

  Er dient wetgeving tot stand te komen die de organisatie,
  inrichting en taken van de bijzondere opsporingsdiensten regelt.
  Bij de voorbereiding van deze wetgeving dient het bestaansrecht en
  de mogelijke samenvoeging van de huidige bijzondere
  opsporingsdiensten te worden heroverwogen.

  B. Samenwerking

  De samenwerking tussen de politie, in het bijzonder de bureaus
  financile ondersteuning, en bijzondere opsporingsdiensten, in het
  bijzonder de FIOD, dient nader wettelijk te worden geregeld. De
  politie dient voor de financile expertise in het kader van onder
  meer de Pluk ze-wetgeving niet afhankelijk te zijn van afspraken
  met de FIOD of de belastingdienst.

  C. CID

  De bijzondere opsporingsdiensten krijgen geen eigen CID-en.
  Informanten ten behoeve van onderzoek van bijzondere
  opsporingsdiensten- en kunnen slechts door de politie gerund
  worden, mogelijk in samenwerking met bijzondere
  opsporingsambtenaren.

  D. De uitwisseling van gegevens

  Het uitwisselen van gegevens tussen bijzondere
  opsporingsdiensten- en politie kan in bepaalde zaken plaatshebben
  op gezag van de officier van justitie. De uitwisseling van
  CID-gegevens dient de opsporing van strafbare feiten.

  E. Rijksrecherche

  De Rijksrecherche krijgt geen eigen CID, daartoe bestaat geen
  noodzaak. Bij onderzoek naar gepleegde strafbare feiten krijgt de
  Rijksrecherche toegang tot nationale en regionale CID-registers.
  Het is ongewenst dat de Rijksrecherche zelf informanten gaat
  runnen.

  F. Recherche-officier bijzondere
  opsporingsdiensten

  Bij het landelijk bureau openbaar ministerie dienen
  recherche-officieren van justitie te worden aangesteld voor de
  verschillende bijzondere opsporingsdiensten.

  10.12.7 Binnenlandse Veiligheidsdienst

  A. Taken

  De BVD dient geen politietaken uit te voeren. BVD-ambtenaren
  kunnen geen deel uitmaken van rechercheteams.

  B. De BVD-officier

  Het optreden van de landelijke BVD-officier van justitie dient
  een expliciete wettelijke basis te krijgen. Dat vereist verandering
  van artikel 22, derde lid van de Wet inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten. De officier dient alle relevante informatie te
  kunnen controleren om voor de rechtmatigheid van de verkrijging van
  informatie in ambtsberichten te kunnen instaan.

  C. Onderzoeksmethoden

  Onderzoeksmethoden van de BVD dienen een specifieke wettelijke
  grondslag te krijgen, zeker waar deze methoden een inbreuk maken op
  grondrechten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken