• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.13 Sturing en controle

  10.13 Sturing en controle

  10.13.1 Openbaar ministerie

  A. Versterking

  De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is niet alleen
  gebaat bij uitbreiding van de politie, maar zeker ook van het
  openbaar ministerie. Wil het openbaar ministerie daadwerkelijk
  gezag over de politie uitoefenen en adequaat zijn
  strafvorderingstaak uitoefenen, dan is niet alleen kwalitatieve,
  maar ook kwantitatieve versterking nodig.

  B. Reorganisatie

  De reorganisatie van het openbaar ministerie dient spoedig haar
  beslag te krijgen. Van groot belang is absolute duidelijkheid over
  de positie en bevoegdheden van de hoofdofficieren van justitie en
  het College van procureurs-generaal. Niet oneigenlijke
  beheerstaken, maar daadwerkelijke gezagsuitoefening over de politie
  is voor het openbaar ministerie wezenlijk. Het uitgangspunt van het
  openbaar ministerie in het gezag over de politie dient te zijn dat
  het doel de middelen niet heiligt. Verantwoorde beslissingen kunnen
  slechts worden genomen op basis van kennis en inzicht in de
  politiepraktijk.

  Bij de reorganisatie volgens het plan van aanpak zal rekening
  moeten worden gehouden met de gebleken tekortkomingen in de
  organisatie, de werkwijze en het functioneren van (leden van) het
  openbaar ministerie. Mogelijke veranderingen van functie voor
  individuele leden van het OM dienen daarbij te worden overwogen.
  Binnen het OM dienen officieren, hoofdofficieren en leden van het
  College van procureurs-generaal zowel adequate juridische vermogens
  als voldoende kennis en vaardigheden te bezitten om het gezag over
  de politie daadwerkelijk inhoud te geven. Het is daarbij
  noodzakelijk om aan de verschillende genoemde functies ook
  specifieke benoemingsvereisten te verbinden.

  C. College van procureurs-generaal

  Het College van procureurs-generaal moet toestemming geven voor
  het inzetten van een aantal opsporingsmethoden die een zware
  inbreuk op de grondrechten van burgers inhouden. De minister kan
  besluiten van het College terzake te niet doen als hij het daaruit
  voortvloeiende gebruik van opsporingsmethoden onrechtmatig of
  onverantwoord oordeelt. Het College dient jaarlijks een compleet
  overzicht van gebruikte methoden aan de minister ter hand te
  stellen, waarna de Kamer wordt genformeerd. De Centrale
  toetsingscommissie verdwijnt in haar huidige vorm. Het College van
  procureurs-generaal kan zich laten adviseren door een adviesraad
  zoals de Centrale toetsingscommissie, zonder eigen bevoegdheid.

  D. Taakomschrijving

  De functies van recherche-officier, zaaksofficier,
  kernteamofficier, zwacri-officier, fraudeofficier en
  milieu-officier dienen een taakomschrijving te krijgen die
  duidelijkheid verschaft over hun afzonderlijke taken en de
  afstemming daartussen. Deze taakomschrijvingen dienen te worden
  gebaseerd op een landelijke richtlijn.

  E. Het CBO

  Het cordinerend beleidsoverleg dient zich meer toe te leggen op
  een kwalitatieve analyse van de georganiseerde criminaliteit. Het
  dient zich niet langer te beperken tot het maken van kwantitatieve
  schema’s.

  10.13.2 Rechters-commissarissen

  A. Rol rechter-commissaris

  In de normeringsvoorstellen van de commissie krijgt de
  rechter-commissaris een belangrijker taak dan voorheen. Deze
  principile keuze vereist een getalsmatige en inhoudelijke
  versterking van het rechter-commissariaat. De rechter-commissaris
  moet bereid zijn een actievere toetsende rol op zich te nemen dan
  tot op heden het geval is.

  B. Functie-eisen

  Naar het oordeel van de commissie dienen meer ervaren rechters
  deze functie uit te oefenen, mogelijk ook voor langere tijd dan nu
  het geval is. In overleg met de rechtbanken dienen hiervoor extra
  faciliteiten te worden geschapen. De werkomstandigheden van de
  rechter-commissaris vragen eveneens dringend om verbetering.

  C. Toetsing

  De rechter-commissaris dient geen verlengstuk van de officier
  van justitie te worden. Hij toetst het gebruik van voorgestelde
  opsporingsmethoden. Hij motiveert zijn beslissingen. Binnen het
  gerechtelijk vooronderzoek dient hij overzicht te houden over alle
  opsporingshandelingen, ook in de zogenaamde parallelle trajecten.
  Nieuwe wetgeving zal de rechter moeten brengen tot een actievere
  toets van de rechtmatigheid van gebruikte opsporingsmethoden.

  10.13.3 De korpsbeheerders en de korpsleiding

  A. Korpsbeheerders

  Korpsbeheerders dienen actief hun beheersverantwoordelijkheid
  voor het gebruik van opsporingsmethoden uit te oefenen. Zij zijn
  ten volle verantwoordelijk voor de beheerstaak. Zij dienen door de
  korpschef ook genformeerd te worden over het beleid terzake binnen
  de korpsen.

  De verantwoordelijkheid voor de CID geldt daarbij even zwaar als
  die voor alle andere onderdelen van de politie. Korpsbeheerders
  dienen zich bewust te zijn dat de politie te zeer in een
  bestuurlijk vacum opereert. De sturing van en het toezicht op de
  politie in de opsporing is niet alleen een kwestie van het
  justitiel gezag, maar ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid die
  ten volle moet worden gedragen. Dat vereist ook dat de
  korpsbeheerders op de hoogte dienen te zijn van de hoofdlijnen van
  belangrijke opsporingsonderzoeken en van te hanteren
  opsporingsmethoden. Zij dienen de toepassing hiervan te beoordelen
  tegen de achtergrond van hun verantwoordelijkheid voor de
  personeelszorg en de integriteit van het politieapparaat. Indien
  over de toepassing van opsporingsmethoden een geschil bestaat
  tussen hoofdofficier en korpsbeheerder, dient een
  conflictbeslechtingsregeling, naar analogie van de regeling in de
  Politiewet uitkomst te bieden. Bij de evaluatie van de Politiewet,
  dient expliciet aandacht besteed te worden aan het gebrek aan
  democratische controle op het beheer door korpsbeheerders.

  B. Korpschefs

  Aan het daadwerkelijk leiding geven aan de opsporingstaken van
  de politie heeft het de korpschefs lange tijd ontbroken. Een
  recherche-achtergrond was geen prae voor benoeming tot korpschef.
  De korpschefs dienen zich nadrukkelijker te bemoeien met de
  kwaliteit van hun recherche. De samenwerking tussen de
  verschillende regio’s op dit vlak heeft veel te leiden gehad van de
  verstoorde verhoudingen aan de top van de politie. Dit moet worden
  doorbroken. De ministers en de korpsbeheerders zullen de gebleken
  tekortkomingen dienen te betrekken bij hun personeels- en
  benoemingenbeleid. Voor zowel de huidige als een nieuwe generatie
  korpschefs geldt dat zij zich dienen te voegen in ondergeschiktheid
  aan het gezag, bereid moeten zijn te investeren in samenwerking en
  ook buiten de incidenten moeten willen sturen op de opsporing en de
  kwaliteit van de recherche.

  10.13.4 De ministeries

  A. De minister van Justitie

  De minister van Justitie blijft, ook na de wettelijke
  reorganisatie van het openbaar ministerie, te allen tijde politiek
  verantwoordelijk voor het doen en laten van het openbaar ministerie
  en voor de gehanteerde
  opsporingsmethoden. Hij dient derhalve genformeerd te worden en
  genformeerd te zijn. De minister moet altijd de bevoegdheid en de
  mogelijkheid hebben om in te grijpen indien naar zijn oordeel het
  gebruik van opsporingsmethoden onverantwoord of onrechtmatig is.
  Zowel het openbaar ministerie als het departement van Justitie
  dient zich hiernaar te gedragen.

  B. Het ministerie van Justitie

  Binnen het ministerie van Justitie dient een duidelijk
  aanwijsbare directie te zijn die zorgt voor de
  informatievoorziening en advisering over opsporing en
  opsporingsmethoden.

  C. Tipgeldregeling

  In de ministerile regeling voor de CID-en dienen nadere
  voorwaarden voor de aanvraag en uitkering van tipgelden te worden
  opgenomen.

  D. Controle

  De minister van Justitie doet jaarlijks vertrouwelijk via de
  vaste commissie voor justitie verslag aan de Kamer over gebruikte
  opsporingsmethoden en door de kernteams verrichte en te verrichten
  onderzoeken.

  E. College procureurs-generaal

  Het college van procureurs-generaal stelt de prioriteiten voor
  de kernteams op; de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
  worden tevoren genformeerd. Hetzelfde geldt voor de kwalitatieve
  analyse van de georganiseerde criminaliteit en daaruit
  voortvloeiende prioriteiten voor het beleid.

  F. Minister van Binnenlandse Zaken

  De minister van Binnenlandse Zaken is medeverantwoordelijk voor
  de kaders waarbinnen opsporingsmethoden worden toegepast.

  10.13.5 Tweede Kamer

  A. Controle

  De Tweede Kamer dient de controle op het functioneren van het
  openbaar ministerie en de politie met betrekking tot
  opsporingsmethoden te verbeteren. Daartoe moet jaarlijks
  verslaglegging terzake van de minister van Justitie besproken
  worden. Dat geldt evenzeer de analyse van de georganiseerde
  criminaliteit, zoals hierboven beschreven.

  B. Wetgeving

  Bij de beoordeling van wetgeving dienen de samenhang met de
  praktijk en de gevolgen van de wetgeving voor de rechtsstaat meer
  dan in het verleden betrokken te worden.

  C. Commissie IVD

  De commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten komt
  geen rol toe bij de beoordeling van bijzondere opsporingsmethoden.
  De praktijk waarbij de commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten gebruikt wordt voor geheim overleg om lekken te
  voorkomen, dient een halt te worden toegeroepen. Vertrouwelijk
  overleg terzake dient plaats te vinden binnen de commissies voor
  Justitie en Binnenlandse Zaken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken