• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 10.14 Toekomstige enqutes

  10.14 Toekomstige enqutes

  De commissie heeft enkele aanbevelingen geformuleerd voor
  toekomstige enqutes.

  A. Geen geheimhoudingsplicht

  De commissie heeft langdurig overleg gevoerd met de regering over
  het gebruik van het geheime deel van de rapportage van de
  commissie-Wierenga. Uiteindelijk heeft dat overleg geleid tot een
  in de praktijk bevredigende oplossing. De commissie heeft voor haar
  oordeelsvorming gebruik kunnen maken van het gehele rapport van de
  commissie-Wierenga.

  Voor de toekomst is echter noodzakelijk te regelen dat een
  enqutecommissie in haar onderzoek geen geheimhoudingsverplichtingen
  kunnen worden tegengeworpen die niet het belang van de staat raken.
  Het enkele feit van een belofte tot geheimhouding is niet gelijk te
  stellen met een staatsbelang. De commissie is van oordeel dat een
  door of namens de overheid gegeven belofte van geheimhouding moet
  wijken voor de bevoegdheden van een enqutecommisie. Zou dat niet
  het geval zijn, dan zouden de bevoegdheden van de Wet op de
  Parlementaire Enqute simpelweg door de overheid zijn te ontwijken
  door een beroep op gedane beloften.

  Dit principe lijdt slechts uitzondering indien qua inhoud
  werkelijk het belang van de staat in het geding is. Daarvan was in
  het geval van de geheime bijlagen van de rapportage van de
  commissie-Wierenga in het geheel geen sprake. Dit laat onverlet dat
  elke enqutecommissie prudent dient om te gaan met vertrouwelijke
  gegevens. Van meer was in het geval van de rapportage van de
  commissie-Wierenga geen sprake.

  B. Besloten verhoor onder ede

  De Wet op de Parlementaire Enqute dient naar het oordeel van de
  commissie te worden gewijzigd. De commissie meent dat het mogelijk
  moet zijn om in zeer uitzonderlijke gevallen van een besloten
  verhoor onder ede een openbaar verslag te publiceren. De commissie
  heeft zich, in tegenstelling tot voorgaande enqutecommissies, op
  het standpunt gesteld dat artikel 18b, eerste lid, van de Wet op de
  Parlementaire Enqute niet de mogelijkheid biedt tot het openbaar
  maken van een verslag van een besloten verhoor.

  C. Draaiboek

  De commissie meent dat het noodzakelijk is ten behoeve van
  omvangrijke onderzoeken een draaiboek samen te stellen voor de
  organisatie van een dergelijk onderzoek. De commissie heeft de
  indruk dat door het ontbreken van een dergelijk draaiboek te vaak
  het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Inmiddels heeft de Tweede
  Kamer ruime ervaring met het doen van onderzoeken. Het is zaak om
  de opgedane ervaringen vast te leggen voor toekomstig
  onderzoek.

  D. Staf

  De commissie heeft goede ervaringen met de ondersteuning door
  een beperkte, deskundige staf en een gering aantal externe
  onderzoekers. Op die manier heeft de commissie de mogelijkheid
  maximale controle uit te oefenen op de inhoud en de uitvoering van
  de onderzoeken.

  E. Permanente ruimte

  Om kosten en tijd te kunnen besparen acht de commissie het
  wenselijk voor toekomstige parlementaire onderzoeken dat de Kamer
  permanent kan beschikken over een goed beveiligde en geoutilleerde
  ruimte op of rond het Binnenhof.

  F. Vertrouwelijkheid

  De commissie is van oordeel dat het bij parlementaire
  onderzoeken mogelijk moet zijn gebruik te maken van informatie die
  bij openbaarmaking gevaar kan opleveren voor personen en zaken die
  het belang van de staat raken, zonder dat die informatie per
  definitie ter kennis gebracht wordt van alle leden van de Kamer. De
  commissie stelt voor artikel 18b, derde lid, Wet op de
  Parlementaire Enqute op dat punt te wijzigen.

  G. Archief

  De commissie acht het wenselijk dat na de beindiging van het
  onderzoek van een onderzoekscommissie het archief niet vernietigd
  hoeft te worden, maar dat na consultatie van de Registratiekamer
  een regeling wordt getroffen vergelijkbaar met de regeling en het
  besluit Politieregisters om inzage te verschaffen in de
  gegevens.

  H. Belang van de staat

  De commissie heeft veel tijd besteed aan overleg met de
  bewindspersonen over de inhoud van het begrip het belang van de
  staat. Het is de commissie gebleken dat er zeer verschillende
  interpretaties van dit begrip mogelijk zijn. De commissie acht het
  wenselijk dat de Kamer en de regering zich buigen over de vraag hoe
  het belang van de staat, zoals bedoeld in de Wet op de
  Parlementaire Enqute, moet worden uitgelegd.

  I. Attenderingsbulletins

  De commissie heeft goede ervaringen opgedaan met de
  attenderingsbulletins in de vorm van weekberichten en dagberichten,
  die werden samengesteld door de documentalisten. Op die manier werd
  de commissie constant op de hoogte gehouden van actuele
  ontwikkelingen op haar onderzoeksterrein.

  J. Verhoren

  Het is de commissie goed bevallen alle commissieleden te laten
  participeren in het verhoren van getuigen. Het vergt de nodige
  afstemming tussen de leden voor en tijdens het verhoor, maar het
  verlevendigt de discussie en draagt bij aan een maximale
  waarheidsvinding.

  K. Persbriefing

  Het verdient aanbeveling om na elke verhoordag een korte
  persbriefing te verzorgen voor de media. Tijdens deze briefings
  kunnen vragen worden gesteld over de verhoren van die dag en de
  verhoren voor de komende dagen.

  L. Verhoren op televisie

  De verhoren van de commissie zijn rechtstreeks op de televisie
  uitgezonden. De commissie geeft toekomstige onderzoekscommissies
  het advies om de visuele media de vrijheid te geven de verhoren
  rechtstreeks uit te zenden. Tijdens de verhoren is niet gebleken
  van een verstorend effect van de rechtstreekse uitzendingen.

  M. Internationaal onderzoek

  De commissie heeft over het algemeen alle medewerking gekregen
  die noodzakelijk was voor het uitvoeren van dit onderzoek. Zij
  heeft (te) weinig tijd gehad om goed onderzoek te doen naar het
  optreden van buitenlandse opsporingsdiensten in Nederland. Zij is
  echter gestoten op onwil van de in Nederland functionerende
  medewerkers van de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration
  (DEA) om de commissie verder voor te lichten na een eerste gesprek
  op 6 maart 1995. De DEA stelt zich op het standpunt dat de
  diplomatieke status van de betrokken medewerkers hen vrijwaart van
  enige verplichting om gehoor te geven aan de op basis van de Wet op
  de Parlementaire Enqute gedane verzoeken. De DEA wilde slechts via
  tussenkomst van de CRI eventuele vragen schriftelijk beantwoorden.
  De commissie is van oordeel dat voor de toekomst opheldering
  gewenst is over de vraag of in Nederland verblijvende personen met
  diplomatieke status kunnen weigeren om een enqutecommissie
  informatie te geven.

  Lijst van verhoren

  Amerongen, W.C. van            
  Chef van de afdeling georganiseerde criminaliteit bij de
  regiopolitie Brabant Zuid-Oost
  Bakker, G.J.C.M.            
  Teamleider douanerecherche bij de Fiscale inlichtingen- en
  opsporingsdienst
  Barendregt, B.N.            
  Commissaris van politie en hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de
  Divisie centrale recherche
  informatie

  Beaufort, jhr. mr. L.A.R.J. de          
    Hoofdofficier van justitie te Haarlem Beek, mr. G.P. van der
              Als officier van justitie
  gedetacheerd bij de directie Politie van het

  ministerie van Justitie, waar hij
  projectleider georganiseerde
  criminaliteit was, vanaf 1 augustus
  1995 officier van justitie te
  Rotterdam
  Blijswijk, mr. drs. J.A.M. van          
    Hoofd van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst te
  Haarlem
  Blok, mr. J.A.            
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Gravenhage
  Bovenkerk, prof. dr. F.            
  Hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
  Brand, J.L.            
  Hoofdcommissaris van politie, korpschef van de regiopolitie
  Haaglanden en voorzitter van de
  Raad van Hoofdcommissarissen.
  Brinkman, mr. drs. L.C.            
  Voormalig voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal, was voorzitter
  van de commissie voor de
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Broere, A.             Teamchef van
  het arrestatieteam van het regiokorps
  Rotterdam-Rijnmond
  Bruinsma, prof. dr. G.J.N.          
    Bijzonder hoogleraar bestuurskundige criminologie aan
  de Universiteit Twente
  Bunt, prof. dr. H.G. van de          
    Hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  en
  hoofd van het Wetenschappelijk
  Onderzoek- en Documentatie
  Centrum van het ministerie van
  Justitie
  Burg, mr. V.A.M. van der            
  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA en
  voorzitter van de vaste commissie
  voor Justitie van de Tweede Kamer
  Capelle, mr. M.A.A. van            
  Officier van justitie te Groningen Corstens, prof. mr. G.J.M.
              Hoogleraar straf- en
  strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit

  Nijmegen, vanaf 1 oktober 1995
  raadsheer bij de Hoge Raad der
  Nederlanden
  Craemer, mr. R.W.M.            
  Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in het
  arrondissement
  Amsterdam en fungerend
  hoofdofficier van justitie voor de
  politieregio Gooi- en Vechtstreek
  Dijkstal, H.F.             Minister
  van Binnenlandse Zaken, daarvoor lid van de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal voor de VVD
  en lid van de vaste commissies voor
  de Politie en voor Justitie
  Docters van Leeuwen, mr. A.W.H.          
    Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag en
  voorzitter van het College van
  procureurs-generaal
  Dros, mr. O.R.             Chef van
  het Kernteam Randstad Noord en Midden
  Duijne, dr. P.C. van            
  Onderzoeker bij het ministerie van Justitie
  Fijnaut, prof. dr. C.J.C.F.          
    Hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Erasmus
  Universiteit Rotterdam en aan de
  Katholieke Universiteit Leuven
  Gelderman, mr. E.F.G.M.            
  Vice-president van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch in de functie
  van
  cordinerend rechter-commissaris
  zware, georganiseerde criminaliteit
  Gemert, drs. ing. W.M. van          
    Hoofd van het Landelijk rechercheteam bij het Korps
  Landelijke Politiediensten
  Gerding, mr. R.A.F.            
  Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Gonsalves, mr. R.A.            
  Procureur-generaal bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch
  Gonzales, mw. mr. drs. I.E.W.          
    Officier van justitie te Haarlem, tevens officier van
  justitie zware
  criminaliteit en kernteamofficier
  Groot, mr. F.C.V. de             Tot
  medio 1995 officier van justitie voor de criminele
  inlichtendiensten
  in het arrondissement Den Haag (
  de korpsen Haaglanden en Hollands
  Midden), daarna officier van justitie
  bij het Landelijk bureau openbaar
  ministerie
  Groot, mr. R. de             Officier
  van justitie voor de criminele inlichtingendienst te
  Rotterdam, tevens hoofd van de unit
  fraude, economie en milieu en
  zware criminaliteit
  Hellemons, A.A.M.             Hoofd
  van de Dienst technische operationele ondersteuning van de
  Divisie ondersteuning van het Korps
  Landelijke Politiediensten
  Helten, drs. N.H.E. van            
  Directeur Democratische rechtsorde bij de Binnenlandse
  veiligheidsdienst
  Hiddema, mr. Th.U.            
  Advocaat te Maastricht Hirsch Ballin, prof. mr. E.M.H.  
            Lid van de Eerste Kamer der
  Staten-Generaal en hoogleraar

  Internationaal Recht aan de
  Katholieke Universiteit Brabant,
  voormalig minister van Justitie
  Hondt, mr. E.M. d’            
  Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het
  Korpsbeheerdersberaad
  Huisman, H.M.             Hoofd van
  het Douane
  informatiecentrum
  IJzerman, P.D.             Korpschef
  van de regiopolitie Twente
  Jansen, H.A.             Commissaris
  van politie bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond,
  hoofd van de regionale recherche
  dienst waaronder ook het kernteam
  Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland
  Zuid ressorteert
  Jansen, mr. J.M.            
  Hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch, voorzitter van
  de
  Centrale toetsingscommissie
  Karstens, R.             Hoofd van de
  Afdeling nationale cordinatie politile infiltratie bij de
  Divisie centrale recherche
  informatie
  Kloosterman, A.            
  Observatierechercheur
  Koers, mr. J.             Officier
  van justitie te Arnhem, hoofd van de Unit zware
  criminaliteit
  Korthals, mr. A.H.             Lid
  van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD,
  woordvoerder voor
  justitie-aangelegenheden
  Kuijper, K.             Commissaris
  van politie, hoofd van de rijksrecherche bij het parket
  procureur-generaal te Amsterdam
  Langendoen, K.P.            
  Projectleider/plaatsvervangend teamleider bij het Kernteam
  Randstad Noord en Midden
  Lith, A.             Chef van het
  district Rijn en IJssel van de regiopolitie Utrecht,
  voormalig teamleider van het
  interregionale rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht
  Looijen, J. van            
  Plaatsvervangend chef van de criminele inlichtingendienst van
  het
  regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Maan, mr. A.C.             Officier
  van justitie zware, georganiseerde criminaliteit te
  Amsterdam
  Molen-Maesen, mw. mr. P.M.H. van der        
      Landelijk terreur en BVD Officier van justitie,
  voorheen CID-officier
  van justitie te Utrecht
  Mosterd, A.M.             Hoofd van
  de criminele
  inlichtingendienst van de
  politieregio Hollands Midden
  Naey, prof. dr. J.            
  Hoogleraar politierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  Nordholt, drs. E.E.            
  Korpschef van het regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Patijn, mr. A.            
  Raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het ministerie van
  Justitie
  Paulissen, W.J.A.            
  Commissaris van politie, districtschef Regiopolitie
  Brabant-Noord,
  voormalig teamleider van het
  Kernteam Zuid
  Pieters, mr. J.J.Th.M.            
  Officier van justitie zware criminaliteit en criminele
  inlichtingendienst te
  ‘s-Hertogenbosch
  Putten, F. van der             Hoofd
  van de regionale criminele inlichtingendienst van de
  regiopolitie Gooi- en Vechtstreek
  Randwijck, mr. R.C.J. Graaf van          
    Procureur-generaal bij het
  gerechtshof te Amsterdam
  Riessen, J.C. van            
  Commissaris van politie, lid van de korpsleiding in de functie van
  hoofd
  justitile bedrijfsvoering bij de
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland
  Rutten-Roos, mw. mr. A.            
  Vice-president bij het gerechtshof te Amsterdam
  Schmitz, mw. mr. E.M.A.            
  Vanaf augustus 1994 staatssecretaris van Justitie, daarvoor
  burgemeester
  van Haarlem en korpsbeheerder van
  de politieregio Kennemerland
  Snijders, mr. ing. J.W.P.            
  Officier van justitie criminele inlichtingendienst te Haarlem
  Sorgdrager, mw. mr. W.            
  Minister van Justitie, voorheen procureur-generaal bij het
  gerechtshof te Den Haag en te
  Arnhem en officier van justitie te
  Almelo
  Spoel, mr. Tj.E. van der            
  Advocaat-procureur te Rotterdam Steeg, M. van      
        Adjudant van politie, teamleider bij de
  criminele inlichtingendienst

  Stoffelen, mr. P.R.            
  Voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de
  PvdA, woordvoerder voor politie- en
  justitieaangelegenheden
  Straver, mr. M.A.            
  Hoofdcommissaris van politie en korpschef van de regiopolitie
  Kennemerland
  Suyver, mr. J.J.H.            
  Secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie
  Teeven, mr. F.             Officier
  van justitie te Amsterdam Teijlingen, D. van      
        Chef van de criminele inlichtingendienst van
  het

  regiokorps Amsterdam-Amstelland
  Theeuwes, H.J.C.M.            
  Hoofdinspecteur van politie en
  beleidsmedewerker/plaatsvervangen
  d hoofd van de Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen van de
  Divisie centrale recherche
  informatie
  Thijn, drs. E. van            
  Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en
  burgemeester van Amsterdam,
  korpsbeheerder van de politieregio
  Amsterdam-Amstelland
  Valente, mr. J.M.             Sinds 1
  juli 1995 officier van justitie te Middelburg, voorheen officier
  van
  justitie te Amsterdam
  Veen, mr. O.C.W. van der            
  Officier van justitie te Haarlem, hoofd van de Unit
  specialismen,
  waaronder georganiseerde
  criminaliteit, criminele inlichtingen
  en kernteam
  Velt-Meijer, mw. mr. J.M.E. In ‘t        
      Voorzitter van de strafkamer bij de rechtbank te
  Rotterdam in de zaak
  Ramola
  Vondel, J. van             Voormalig
  informantenrunner bij de regionale criminele
  inlichtingendienst van de
  regiopolitie Kennemerland
  Voort, mr. C.V. van der            
  Officier van justitie te ‘s-Gravenhage Vrakking, mr. J.M.  
            Hoofdofficier van justitie te
  Amsterdam

  Waard, mr. T. de            
  Advocaat, tot 1 december 1995 Algemeen Deken van de
  Nederlandse orde van advocaten
  Welten, B.J.A.M.            
  Commissaris van politie bij de regiopolitie
  Amsterdam-Amstelland,
  chef van de Dienst centrale
  recherche, tevens verantwoordelijk
  voor het kernteam
  Amsterdam-Amstelland/Gooi- en
  Vechtstreek
  Wiarda, mr. J.             Korpschef
  van het regiokorps Utrecht Wierenga, H.        
      Voorzitter van de Bijzondere Onderzoekscommissie
  IRT

  Willems, mr. J.H.M.            
  Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam
  Wilzing, J.             Korpschef van
  de regiopolitie IJsselland
  Wit, mr. L.A.J.M. de            
  Hoofdofficier van justitie te Rotterdam
  Woelders, W.H.             Chef van
  het kernteam
  Amsterdam-Amstelland/Gooi en
  Vechtstreek
  Wolffensperger, mr. drs. G.J.          
    Voorzitter van de D66-fractie in de Tweede Kamer der
  Staten-Generaal, daarvoor
  woordvoerder voor
  justitie-aangelegenheden
  Wooldrik, mr. H.P.             Hoofd
  van de directie Politie van het ministerie van Justitie, tevens
  belast met de leiding van de
  directie Staats- en Strafrecht
  Wortel, mr. J.             Officier
  van justitie te Amsterdam Zwanenburg, mr. A.      
        Secretaris van de Centrale
  toetsingscommissie

  Lijst van enige afkortingen

  ACC             Adviescommissie
  criminaliteit
  ACCI             Afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen AID          
    Algemene inspectiedienst
  AMvB             Algemene maatregel
  van bestuur
  ANCPI             Afdeling nationale
  cordinatie politile infiltratie
  ARI             Afdeling recherche
  informatie
  AT             arrestatieteam
  AWB             Algemene wet op het
  binnentreden
  AWD             Algemene wet inzake
  de douane
  BBRP             Besluit beheer
  regionale politiekorpsen BFO          
    Bureau financile ondersteuning
  BKA             Bundeskriminalamt
  BTW             Belasting toegevoegde
  waarde
  BVD             Binnenlandse
  veiligheidsdienst
  CBO             Cordinerend
  beleidsoverleg

  CIAD             Centrale
  inlichtingen- en analysedienst van de Economische
  controledienst
  CID             criminele
  inlichtingendienst
  CRC             cordinerend
  rechter-commissaris
  CRI             Divisie centrale
  recherche informatie CTC            
  Centrale toetsingscommissie
  DBRZ             Dienst bijzondere
  recherchezaken
  DEA             Drugs enforcement
  administration
  DIC             Douane
  informatiecentrum
  DRZ             Dienst
  recherchezaken, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
  Ordening en
  Milieubeheer
  DTOO             Dienst technisch
  operationele ondersteuning ECD          
    Economische controledienst
  EG             Europese
  gemeenschap
  EHRM             Europees hof voor de
  rechten van de mens EVRM            
  Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de
  fundamentele

  vrijheden
  Finpol             Financile
  politiedesk
  FIOD             Fiscale
  inlichtingen- en opsporingsdienst GW        
      Grondwet
  gvo             gerechtelijk
  vooronderzoek
  HR             Hoge Raad
  IDB             Inlichtingen- en
  veiligheidsdienst buitenland IRT          
    Interregionale team, of Interregionaal rechercheteam

  IVBP             Internationaal
  verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
  Kbb            
  Korpsbeheerdersberaad
  KLPD             Korps landelijke
  politiediensten
  Kmar             Koninklijke
  marechaussee
  LBOM             Landelijk bureau
  openbaar ministerie LCA            
  Landelijk contact arrestatieteams
  LCO             Landelijk contact
  observatie
  LCGO             Landelijk
  cordinatiepunt
  grensoverschrijdende observatie
  LCID             Landelijke criminele
  inlichtingendienst LIPO            
  Landelijk informatiepunt observatie
  LRT             landelijk
  rechercheteam
  LSOP             Landelijk selectie-
  en opleidingsinstituut politie
  MBT             Milieubijstandsteam,
  ministerie van
  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer Adviescommissie criminaliteit
  MID             Militaire
  inlichtingendienst
  MOT             Melding
  ongebruikelijke transactie
  NCID             Nationale criminele
  inlichtingendienst NJ            
  Nederlandse jurisprudentie, uitspraken in burgerlijke en
  strafzaken

  OM             openbaar
  ministerie
  OT             observatieteam
  PIT             politieel infiltratie
  team
  PW             Politiewet 1993
  RAC             Recherche
  adviescommissie
  RBT             recherche
  bijstandsteam
  RCID             Regionale criminele
  inlichtingendienst RID            
  Regionale inlichtingendienst

  RRT             Regionaal
  rechercheteam
  sfo             strafrechtelijk
  financieel onderzoek Sr            
  Wetboek van Strafrecht
  STO             Sectie technische
  ondersteuning
  Sv             Wetboek van
  Strafvordering
  VROM             Ministerie van
  Volkshuisvesting, Ruimtelije Ordening en Milieubeheer
  WODC             Wetenschappelijk
  onderzoek- en
  documentatiecentrum
  WWB             Wet wijziging
  binnentredingsbepalingen WED          
    Wet op de economische delicten
  WIV             Wet op de
  inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken