• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.1 Inleiding

  HOOFDSTUK 2 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN
  NEDERLAND

  2.1 Inleiding

  Verantwoorde uitspraken over organisatie en methoden van
  opsporing vereist onderzoek naar de aard, omvang en ernst van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. De Werkgroep
  vooronderzoek opsporingsmethoden heeft geconstateerd dat een
  eenduidig beeld van de aard, omvang en ernst van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland ontbreekt. Er bestaan zeer verschillende
  beelden van en opvattingen over de georganiseerde criminaliteit.
  Uitkomsten van wetenschappelijke studies over de georganiseerde
  criminaliteit komen niet steeds overeen met de door politie en
  justitie geschetste beelden. De werkgroep stelde een aantal vragen
  over de georganiseerde criminaliteit:

  a. Welke categorien misdrijven vallen onder noemer van de
  georganiseerde criminaliteit? Welke andere elementen dienen
  onderdeel uit te maken van een omschrijving van georganiseerde
  criminaliteit? b. Wat is de aard van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland?

  c. Waar bestaat het gevaar van verweving van de onderwereld en
  de bovenwereld? d. Is uit de beschrijving van de aard van
  georganiseerde criminaliteit een beeld te herleiden van de omvang
  van de georganiseerde criminaliteit?

  e. In hoeverre vormt de georganiseerde criminaliteit een
  bedreiging voor de democratische rechtsstaat? Tevens vroeg de
  werkgroep aandacht voor het verschijnsel van contra-observatie: het
  door criminelen afluisteren en achtervolgen van politie- en
  justitiefunctionarissen. De werkgroep hoopte dat door nader
  onderzoek een beter kwalitatief beeld zou kunnen worden geboden van
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Daarbij besefte de
  werkgroep dat het een illusie was te denken dat een parlementair
  onderzoek een alomvattend beeld zou kunnen opleveren. Een volledig
  kwantitatief onderzoek zou niet haalbaar zijn uit de aard van de
  zaak. Bij het betreffende onderzoeksonderwerp ‘de criminele wereld’
  staat, zoals een ingewijde de voorzitter meldde, de
  waarheidsvinding niet centraal. Noot

  De commissie besloot tot een omvangrijk onderzoek naar de aard
  en omvang van de georganiseerde criminaliteit. Daarbij moesten
  bronnen worden gebruikt die in de al bestaande analyses van de
  georganiseerde criminaliteit nog niet systematisch zouden zijn
  verwerkt. Op een andere wijze dan tot nu toe zouden alle
  beschikbare gegevens moeten worden beschreven en geanalyseerd. De
  commissie heeft vier wetenschappers gevraagd onder haar
  verantwoordelijkheid het onderzoek naar de aard en omvang van de
  georganiseerde criminaliteit te verrichten. Deze
  verantwoordelijkheid van de commissie laat onverlet de
  wetenschappelijke onafhankelijkheid van de betrokken onderzoekers.
  De hoogleraren prof. dr C.J.C.F. Fijnaut (onderzoeksleider), prof.
  dr F. Bovenkerk, prof. dr G.J.N. Bruinsma en prof. dr H.G. van de
  Bunt hebben dit onderzoek in de periode februari 1995 tot en met
  augustus 1995 uitgevoerd. In de bijlagen 7 tot en met 11 zijn de
  rapporten van de onderzoeksgroep Fijnaut gepubliceerd. Zij heeft op
  extensieve wijze van politie-informatie, met inbegrip van
  CID-informatie, gebruik kunnen maken.

  De commissie onderschrijft de bevindingen van de onderzoeksgroep
  Fijnaut. De commissie meent dat de onderzoeksgroep Fijnaut een goed
  beeld heeft geschetst van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. De combinatie van onderzoeksgegevens en de verwerking
  van vertrouwelijke politiegegevens geven evidente meerwaarde ten
  opzichte van de bestaande analyses. Dit onderzoek biedt een
  veelomvattend beeld van de omvang en aard van de georganiseerde
  criminaliteit. Op basis van dit omvattende beeld kan de commissie
  een meer gefundeerd oordeel geven over de ernst van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. De ernst van de
  georganiseerde criminaliteit kan worden beoordeeld als een beeld
  bestaat van de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit
  alsmede de schade die de georganiseerde criminaliteit aanricht. In
  paragraaf 2 wordt kort ingegaan op de definitie van georganiseerde
  criminaliteit. In paragraaf 3 wordt een kort overzicht gegeven van
  de bestaande kennis op het terrein van de georganiseerde
  criminaliteit. De mogelijkheden en beperkingen van onderzoek naar
  de georganiseerde criminaliteit komen in paragraaf 4 aan de orde.
  In de paragrafen 5 tot en met 11 geeft de commissie een overzicht
  van de belangrijkste bevindingen van de onderzoeksgroep Fijnaut.
  Per onderdeel geeft de commissie een beoordeling van de
  aangetroffen situatie.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken