• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.2 Definitie

  2.2 Definitie

  De definitie van de georganiseerde criminaliteit geeft
  aanleiding tot veel verwarring. Velen hanteren een verschillende
  definitie. Het debat over de georganiseerde criminaliteit blijft
  vaak steken in discussies over de definitie van het verschijnsel.
  Zo hanteert de Divisie centrale recherche-informatie (CRI) een
  lijst van kenmerken om te kunnen bepalen of een groepering valt
  binnen de categorie van georganiseerde criminaliteit. Met behulp
  van de antwoorden op enkele vragen kan de organisatiegraad van de
  verschillende groepen worden aangegeven.

  1. Is er binnen de groep sprake van een hirarchische structuur
  met een min of meer vaste taakverdeling? 2. Is er sprake van een
  intern sanctiesysteem?
  3. Tracht de groep zijn concurrentiepositie in de criminele wereld
  te handhaven door geweld te gebruiken tegen personen binnen het
  criminele milieu?
  4. Houdt de groep zich bezig met het witwassen van geld?
  5. Is er sprake van criminele contacten met
  overheidsfunctionarissen of met personen uit overigens legale
  bedrijven?
  6. Wordt door de groep gebruik gemaakt van dekmantelfirma’s?
  7. Hebben de activiteiten van de groep zich reeds over een langere
  periode uitgestrekt? 8. Maakt de groep zich schuldig aan het plegen
  van meerdere soorten delicten? Noot Indien een groep
  voldoet aan 0, 1 of 2 criteria dan wordt gesproken van laag
  georganisseerd. Als een criminele groep voldoet aan 3, 4 of 5 van
  deze criteria dan wordt de groep middelhoog georganiseerd genoemd.
  Een groep die aan 6, 7 of 8 criteria voldoet wordt hoog
  georganiseerd genoemd. In navolging van de CRI worden in stukken
  van politie en justitie criminele groeperingen beschreven aan de
  hand van deze kenmerken. Noot De commissie vindt een
  meer open definitie van de georganiseerde criminaliteit
  noodzakelijk. Noot De kenmerken van de CRI
  veronderstellen teveel een op zichzelf staande organisatie die
  volgens bureaucratische principes werkt. Wetenschappelijk onderzoek
  heeft aangetoond dat een dergelijk bureaucratisch beeld van de
  georganiseerde criminaliteit niet realistisch is. Noot
  De commissie heeft gekozen voor de definitie van de onderzoeksgroep
  Fijnaut aangezien deze definitie alle wezenlijke elementen in zich
  heeft, terwijl niet eenzijdig wordt uitgegaan van n perspectief op
  de georganiseerde criminaliteit. In navolging van de
  onderzoeksgroep Fijnaut spreekt de commissie steeds over
  georganiseerde criminaliteit. De toevoeging zware is niet steeds
  noodzakelijk.

  Van georganiseerde criminaliteit is sprake wanneer groepen van
  personen die: a. primair gericht zijn op illegaal gewin,
  b. systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de
  samenleving en c. in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk
  effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de
  bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken of personen door
  corruptie uit te schakelen. Het plegen van fysiek geweld door
  criminele groepen is niet alleen gericht op afscherming, maar kan
  ook andere doelen dienen zoals het dwingen of afstraffen van
  personen. De levering van illegale goederen en diensten op de
  bijbehorende zwarte markten (prostitutie, gokken, drugs, etc.)
  vormt de basis voor de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast
  bestaan echter vormen van georganiseerde criminaliteit waarbij
  illegale activiteiten worden ontplooid om geld te verdienen in
  legale bedrijfstakken en nijverheden. De commissie maakt een
  duidelijk onderscheid tussen georganiseerde criminaliteit en
  organisatiecriminaliteit. Van organisatiecriminaliteit is sprake
  indien leden van een legale organisatie participeren in het plegen
  van strafbare feiten zonder dat de organisatie als zodanig
  functioneert als een criminele organisatie. Leden van een legale
  organisatie plegen misdrijven in het kader van de uitoefening van
  hun reguliere taken, bijvoorbeeld bedrijven die systematisch
  frauderen met het betalen van belastingen en het afdragen van
  premies.

  De heer Van de Bunt :
  Organisatiecriminaliteit is witte-boordencriminaliteit.
  Daarbij gaat het om misdrijven die worden gepleegd door gewone
  organisaties, in hun gewone dagelijkse doen. Men denke aan een
  transportbedrijf dat incidenteel een of twee vrachtwagens inzet
  voor het transport van bijvoorbeeld hasj van Marokko naar
  Nederland. Daarmee is er nog geen sprake van een georganiseerde
  misdaadbende. Het is een legaal en bona fide transportbedrijf dat
  zo nu en dan illegale bijverdiensten heeft. Dat noemen wij, in de
  wetenschap, organisatiemisdaad. Het kan hierbij ook gaan om
  bakkerijen, wasserettes enz. die de belasting oplichten en die
  opbrengsten
  wegsluizen. Georganiseerde misdaad is heel wat
  anders. In die sfeer organiseren de mensen zich niet om een produkt
  te leveren, om te transporteren of brood te bakken. Daar is de
  organisatie primair gericht op het plegen van misdrijven, het
  verkrijgen van illegaal gewin. Eigenlijk moeten wij

  in dit kader niet spreken over organisaties omdat het geen
  organisaties zijn met een hirarchische structuur, statuten en
  notulen van vergaderingen. Zo formeel gaat het natuurlijk niet. Het
  zijn groepen, vaste verbanden, die met elkaar samenwerken om
  misdrijven te plegen. Dat is de kern van het verschil tussen
  organisatiemisdaad en georganiseerde misdaad.
  Noot

  De heer De Graaf:
  (…) Andere onderzoekers maken onderscheid tussen
  georganiseerde criminaliteit en wat men noemt
  organisatiecriminaliteit. Hanteert u dat onderscheid ook?
  De heer Van Duyne:
  Ja. Bij organisatiecriminaliteit gaat het om misdadige
  ondernemers, met de klemtoon op ondernemers. Zij plegen
  fraude
  om hun onderneming gaande te houden. Daarentegen hebben
  misdaadondernemers, in handel en nijverheid, zo’n bedrijfstrouw
  niet. Het eerste wat ze willen is gewoon poen maken, keiharde poen
  en het bedrijf mag afbranden, vervangen worden door een ander
  bedrijf en ga maar door. Daar tussenin zit natuurlijk wel een grijs
  gebied. In het dagelijks leven is niet alles zo helder uit elkaar
  te splitsen. Je kan grofweg zeggen dat bij een misdaadondernemer de
  klemtoon op misdaad ligt. Bij een misdadige ondernemer kan je
  zeggen dat zijn bedrijf niet puur afhankelijk is van het bedrog en
  de
  fraude die hij pleegt. Noot

  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken