• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.3 Bestaand beeld

  2.3 Bestaand beeld

  Het beeld van de georganiseerde criminaliteit bij politie en
  justitie is zeer divers.

  De heer De Graaf :
  (…) Hebt u nu het gevoel dat er een eenduidig – eenduidig
  is een germanisme, maar ik gebruik het woord toch maar – beeld
  bestaat bij u en uw collega’s wat nu eigenlijk de bedreiging, de
  ernst en de omvang van de georganiseerde criminaliteit is? Is dat
  er op het niveau van de korpschefs? Of is er een heel divers
  beeld?
  De heer IJzerman:
  Ik denk dat het algemene beeld redelijk overeenkomt, maar
  dat er sprake is van volstrekt verschillende persoonlijke
  ervaringen en volstrekt verschillende betrokkenheid, afhankelijk
  van de plek in het land waar je werkt. De informatie over
  ontwikkelingen wordt vrij algemeen gedeeld en is bekend.

  Noot

  De CRI heeft in verschillende analyses getracht een kwantitatief
  beeld te geven van de criminele groepen die in Nederland actief
  zijn. De beleidsmaatregelen van de regering zijn grotendeels
  gebaseerd op dit kwantitatieve beeld. Wilzing, voormalig hoofd CRI,
  heeft in een rapport getracht de kwantitatieve gegevens in
  perspectief te plaatsen. Wetenschappelijk onderzoeker Van Duyne en
  anderen hebben in verschillende publicaties getracht op basis van
  empirisch onderzoek een kwalitatief beeld te geven van de
  georganiseerde misdaad. Noot

  2.3.1 Kwalitatief beeld

  In vervolg op het rapport Misdaadondernemingen uit 1990
  heeft onderzoeker Van Duyne van het ministerie van Justitie nader
  onderzoek gedaan naar misdaadondernemers in Nederland.
  Noot

  De heer De Graaf:
  (…) U hebt uw boek de titel meegegeven Het spook en de
  dreiging van georganiseerde misdaad. Daar lijkt een zekere
  tegenstelling in te zitten. Is het een echte tegenstelling of een
  paradox?
  De heer Van Duyne:
  Het is geen paradox, het is een echte
  tegenstelling.
  De heer De Graaf:
  Wat is er zo spookachtig aan de georganiseerde
  criminaliteit?
  De heer Van Duyne:
  In het voorwoord heb ik geschreven: het spookachtige zit in
  ons zelf, in onze voorstelling van de misdaad. Spoken zijn dingen
  van de geest en geen dingen van de stoffelijke
  werkelijkheid.
  De heer De Graaf:
  Spoken bestaan niet.
  De heer Van Duyne:
  Wel. Voor degenen die ze waarnemen, zijn ze heel echt. Bij
  de kamerbehandeling in 1992 zag je spoken als echtheden
  rondwaren.
  De heer De Graaf:
  Het zijn geesten die verschijnen. Je kunt je afvragen of ze
  daadwerkelijk bestaan, maar in de ogen velen bestaan ze. Wat is nou
  het spookachtige?
  De heer Van Duyne:
  Het spookachtige is een voorstelling van zaken in de zin
  van: de misdaad rukt op, de opmars van de misdaad. De ene keer was
  het de mafia, toen kwamen de Russische horden aanzetten. Iedere
  keer weer ontstond een dreigingsbeeld.
  De heer De Graaf:
  En dat dreigingsbeeld deugt niet?
  De heer Van Duyne:
  Op een belangrijk aantal punten is het dreigingsbeeld als
  een fantoom voorgesteld. Er is zeer wel dreiging. Daarom spreek ik
  ook over het spook en de dreiging. Van het spook moeten wij af; de
  dreiging moeten wij onderkennen.
  Noot

  Van Duyne beschouwt georganiseerde criminelen als illegale
  ondernemers die er op uit zijn om zoveel mogelijk winst te maken
  bij het vervullen van illegale functies, zoals het leveren van
  illegale goederen en diensten. Van Duyne spreekt van misdaadhandel
  in plaats van georganiseerde misdaad en hij gaat uit van een grote
  beweeglijkheid van misdaadmarkten: verschillende misdaadondernemers
  zijn op steeds wisselende markten actief onder steeds varirende
  omstandigheden. Hij geeft in 1995 een inhoudelijke schets van de
  roesmiddelenmarkt (hasj, herone, cocane, XTC) en de georganiseerde
  bedrijfsmatige misdaad na de bestudering van verschillende
  strafzaken. Van Duyne verwoordt het als volgt: De vraag die
  beleid en politiek steevast stellen is: Hoe erg is het nu met de
  georganiseerde misdaad. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien,
  dat het op de georganiseerde misdaadmarkten behoorlijk
  onheilspellend kan spoken, Dit is slechts een algemeenheid. Maar
  hoe erg? Juist op deze vraag kan geen ondubbelzinnig antwoord
  gegeven worden. (…) Misdaadondernemers zijn ondermijnende, maar
  niet-revolutionaire burgers, die in hun normen en waarden veel
  minder afwijken van de geldende norm dan de nette burgers denken.
  Onze rechtsorde is ook zijn rechtsorde.
  Noot

  De heer De Graaf:
  Zoals u het beschrijft, komt het op mij een beetje over
  alsof de Hollandse georganiseerde criminaliteit echt oer-Hollands
  is: knus, gezellig, het valt allemaal wel mee en het is allemaal
  handel. Vroeger deed men in kaas en boter, nu in drugs, maar verder
  is er niets aan de hand. Is dat niet een beetje een
  karikatuur?
  De heer Van Duyne:
  Nee, dat is geen karikatuur. Als het om een bepaalde vorm
  van handel gaat, moet je kijken naar het omringende landschap. De
  meeste mensen komen geestelijk niet verder dan de straat waarin zij
  geboren zijn. Dat geldt voor u en mij en ook voor mijnheer Bruinsma
  en andere misdadigers.
  De voorzitter:
  Dat heeft u niet kunnen vaststellen, maar dat is uw
  oordeel.
  De heer Van Duyne:
  De handel is samengesteld. Wij hebben, zoals door Bovenkerk
  is beschreven, natuurlijk minderhedeneconomien, maar dat is ook
  heel aards. Wat is natuurlijker dan dat, als een Turkse minderheid
  die in hoge mate toegang heeft tot een bronland wil gaan handelen,
  deze niet in koekoeksklokken gaat handelen maar in herone?
  De heer De Graaf:
  Hebt u geen Zwitsers in uw onderzoek betrokken?
  De heer Van Duyne:
  Nee. Niemand gaat moeilijk doen. Je kan gerust zeggen dat
  iedereen altijd grijpt naar dat organisatiemodel en die handel
  welke het dichtst bij de deur liggen. Het gaat om heel pragmatische
  mensen.
  De heer De Graaf:
  En ze bedreigen de orde van de samenleving niet?
  De heer Van Duyne:
  Zij bedreigen wel onze rechtsorde, maar het zijn geen
  uitdagers.
  Noot Volgens Van Duyne is geweld niet
  altijd kenmerkend voor de georganiseerde criminaliteit:
  De heer De Graaf:
  Terug naar de basisvraag. U zegt: geweld is niet erg
  essentieel. Kent u markten die u onder georganiseerde criminaliteit
  laat vallen, waarin geweld en zelfs het dreigen ermee nagenoeg
  afwezig is?
  De heer Van Duyne:
  Ja. Het is mij wel opgevallen dat een aantal Hollandse
  hasjhandelaren als gewone grondstoffenhandelaren te werk gingen.
  Alleen mag in die grondstof niet gehandeld worden. De chauffeurs
  werden goed betaald. Als die niet wilden smokkelen, mochten zij
  sinaasappelen vervoeren. Eigenlijk was iedereen tevreden. Zij
  maakten wel deel uit van de misdaadmarkt waarin geweldsporen te
  vinden zijn, maar zij wilden als ondernemers gewoon een onderneming
  hebben. In n geval stapte iemand zelfs uit zijn onderneming – ik
  heb dat beschreven – omdat zijn compagnon ook wat in cocane wilde
  doen. Hij zei: dat doe ik niet, want cocane is besmet met geweld en
  ik wil gewoon verkopen. Het is in hoge mate een eigen keus. Geweld
  is geen natuurverschijnsel, het is een keus en vaak een irrationele
  keus.
  Noot

  Wilzing constateert in een vertrouwelijk rapport van maart 1994 een
  professionalisering van criminele organisaties. Noot

  De heer De Graaf:
  U sprak over professionaliteit, verdergaande
  professionalisering van georganiseerde misdaadgroepen. Betekent dit
  nu ook dat men zich op verschillende terreinen gaat begeven in
  dezelfde organisatie, die zowel in drugs kan handelen en natuurlijk
  een systeem moet hebben om het geld weg te sluizen als ook op
  andere markten: milieu, afvalverwerking?
  De heer Wilzing:
  De diversiteit in de verschillende markten is er echt in de
  tweede helft van de jaren tachtig nadrukkelijk gekomen. Dat is ook
  het hele punt. Het ligt eraan waar je je informatie vandaan haalt
  en waar je je informatie op richt. Kijk je naar de milieumarkt en
  zet je een stuk van de
  criminele inlichtingendienst met name
  op dat gedeelte, dan trek je daar ook steeds meer informatie uit.
  Hetzelfde zagen wij heel sterk in het informele Meldpunt
  ongebruikelijke transacties. Als je je sterk op die financile markt
  richt, dan zie je heel andere

  patronen bovenkomen. Je koppelt systemen. Je koppelt legale
  systemen aan criminele systemen. Je koppelt de landelijke

  criminele inlichtingendienst aan een systeem als Vennoot, waar
  steeds nieuwe vennootschapjes worden opgericht en wat door justitie
  wordt bekeken, aan een kamer van koophandel. Dan krijg je een
  beeld, een palet dat er net weer even anders uitziet dan wanneer je
  vanuit de onderwereld naar boven kijkt. Wij zijn natuurlijk als
  politiebedrijf traditioneel – zo hebben wij de
  criminele
  inlichtingendiensten van huis uit opgebouwd; daar zit een enorme
  ontwikkeling, een veranderingsfase in – begonnen met kroegen
  bezoeken, de onderkant van de markt bekijken en proberen op die
  manier naar boven te kruipen. Dat is ons niet altijd even goed
  bevallen, om het zo te zeggen. Dat liep ook niet altijd even goed.
  Wij hebben wat dat betreft onze strategie veranderd. Dan praten wij
  misschien wat makkelijker over de divisie geweld of de divisie
  financin, maar zo zit het natuurlijk niet bureaucratisch in elkaar.
  Dat is alleen om in grote brokken aan te geven wat de systemen zijn
  die in dit soort organisaties werken.In toenemende mate trachten
  criminele organisaties zich af te schermen.
  Noot

  In toenemende mate trachten criminele organisaties zich volgens
  Wilzing af te schermen. Liquidaties, corruptie en proactief
  optreden van criminele groepen (contra-observatie) komen steeds
  vaker voor.

  De heer De Graaf:
  Ik kom bij mijn laatste vraag over de aard, ernst en omvang
  van de georganiseerde criminaliteit. Het gaat dan om het
  onderwerp
  corruptie, zoals ook vanochtend behandeld in
  verschillende gradaties. Wat is uw eigen beeld daarvan, dus van de
  ernst en de omvang? U heeft eerder gezegd dat u het als een
  wezenlijk element ziet, de kans op
  corruptie van de
  georganiseerde criminaliteit. Ziet u een trend van toenemende

  corruptie?
  De heer Wilzing:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Van toenemende risico’s?
  De heer Wilzing:
  Ook als ik kijk naar de contacten die op de verschillende
  niveaus ontstaan tussen de criminele organisaties in de periode dat
  ik daarnaar kon kijken – ik praat dan over een stuk van mijn
  ambtelijke verleden – dan is het iets waar wij best bezorgd over
  waren. Dat is eigenlijk ook de reden waarom wij een soort revival
  hebben willen creren, een soort bewustheid: let erop, ga ermee aan
  de gang, schoon daarop je eigen organisatie, kijk of de mensen er
  zuiver in zitten. In alle politiekorpsen zijn op het ogenblik
  projectgroepen aan de gang, die met name met politile integriteit
  bezig zijn.
  De heer De Graaf:
  Bij corruptie gaat het niet alleen om corruptie
  in de politieorganisatie, maar veel breder. Ook de
  overheid.
  De heer Wilzing:
  Ja.
  De heer De Graaf:
  Ziet u ook in uw eigen korps, in uw eigen regio dat dat
  toeneemt?
  De heer Wilzing:
  Ik zie het binnen mijn eigen organisatie niet direct echt
  toenemen. Wat ik wel merk, is dat wij zelf harder en consequenter
  worden als er iets misgaat. Er is gelekt. Dan wordt er ook harder
  aangepakt.
  Noot

  Daarbij wordt niet geschroomd gebruik te maken van het verspreiden
  van onjuiste informatie (desinformatie) door criminele organisaties
  waardoor functionarissen van politie en justitie in een kwaad
  daglicht kunnen komen te staan.

  Criminele groepen zijn steeds vaker op de internationale markt
  actief. Daarbij veroorzaakt vooral het internationale karakter van
  geldstromen moeilijkheden voor de opsporing. Wilzing spreekt tevens
  over het innestelen in de bovenwereld door de investering van
  criminele gelden die niet meer voor eigen consumptie worden
  aangewend. Beroepsgroepen zoals notarissen, advocaten en
  accountants zouden worden gecorrumpeerd om dekmantelfirma’s op te
  richten. Ten slotte waarschuwt Wilzing voor het gevaar van
  corruptiepogingen ten aanzien van de overheid door criminele
  groepen.

  2.3.2 Kwantitatief beeld

  In het verleden zijn er verschillende pogingen gedaan om een
  kwantitatief beeld te geven van de georganiseerde criminaliteit.
  Noot De onderlinge vergelijkbaarheid van deze analyses
  is gering. Noot Het meest recente kwantitatieve beeld
  wordt gegeven in de landelijke inventarisatie criminele
  groeperingen 1995 door het Cordinerend beleidsoverleg (CBO).
  Noot Deze inventarisatie vond plaats op basis van ter
  beschikking gestelde politiegegevens, waaronder CID-gegevens. Het
  CBO benadrukt dat de waarde van de kwantitatieve gegevens relatief
  is vanwege de geringe betrouwbaarheid van CID-gegevens en de
  afhankelijkheid van de subjectieve interpretatie van de criteria
  door de personen die de gegevens leverden. Een vergelijking tussen
  de cijfers van de kwantitatieve analyses en de kwalitatieve
  analyses is vaak moeizaam.

  De heer De Graaf:
  Verschillen die inventarisaties, die vier die er zijn
  geweest, onderling in methode voorzover u weet?
  De heer Wilzing:
  De methode is elke keer verfijnd en aangepast. In 1985
  beslissen wij dat wij met
  misdaadanalyse komen. In 1987
  hebben wij de eerste misdaadanalisten opgeleid en wordt er een
  besluit genomen door een kleine groep hoofdcommissarissen, de
  directeur-generaal Politie van Justitie en de generaal van de
  rijkspolitie, toen nog in de oude organisatie, om toch eens een
  inventarisatie te maken van, zoals dat toen heette – dan moet ik
  dat even erbij halen – ook criminele groeperingen. Dat heet dus
  even anders, veel algemener. Dat is gebaseerd op, zoals wij dat
  toen noemden, omvang, aard, niet de ernst, en werkgebied van
  criminele doelgroepen in Nederland. Vanuit dat beeld, dat plaatje
  is dat destijds door Sietsma, dus door de Amsterdamse club, heel
  sterk gepromoot. Toen hadden wij eigenlijk een vijftal criteria, de
  meest eenvoudige criteria: hirarchische opbouw, sancties,

  witwassen, corruptie en meer delicten of minder delicten.
  Dat systeem was sterk afhankelijk van wat de
  criminele
  inlichtingendiensten aanleverden. De criminele

  inlichtingendiensten zijn officieel pas in 1987 gestart. Later
  is dat beeld veranderd en ging het er ook anders uitzien. In 1989
  waren wij verder en hadden wij een hoger aantal criteria. Alleen
  hadden wij elke keer het probleem bij deze analyses dat, als wij
  meldden dat wij 599 formulieren terug hadden gekregen, dat ook werd
  beschouwd als 599 groepen. Daar zaten dan misschien nog wel wat
  dubbeltellingen in. Die werden er ook uitgehaald. Vervolgens kreeg
  je de indruk dat alles wat met drie of meer bij elkaar zat en
  criminaliteit bleek een criminele organisatie was. Voor ons was dat
  wel eens moeilijk als wij in het buitenland kwamen. Dan zeiden de
  Italianen: wij hebben drie criminele organisaties. Wij hadden er
  dan 599. Het was buitengewoon vervelend om dat uit te leggen. Zij
  spraken over stromingen en wij werkten dat eigenlijk kil, klinisch
  uit. Vanuit die positie kreeg je een bepaald beeld, waarbij wij wel
  eens met een variant op de belasting zeiden: leuker kunnen wij het
  ook niet maken.

  De voorzitter:
  Die term was er toen nog niet.
  De heer Wilzing:
  Neen, dat klopt. Maar wij hadden wel het voortdurende
  probleem dat wij vastliepen op het feit dat de boodschapper van het
  nieuws enigszins werd afgemaakt. Het was onprettig nieuws. Het was
  bovendien allemaal informatie – zo hoorde het ook – van de korpsen.
  Daarvoor hadden wij een formule bedacht, waar ikzelf een groot
  voorstander van was. Het waren dus ook niet onze inventarisaties.
  Het waren de inventarisaties van de Centrale politie- en
  recherchecommissie. Het waren de inventarisaties later van het

  CBO. U vraagt misschien: waarom maakten jullie niet een verhaal
  zoals Fijnaut vanmorgen heeft gepresenteerd? Daar waren die
  inventarisaties niet voor. Dat was ook onze taak niet. Dat zou een
  taak horen te zijn of kunnen zijn voor bijvoorbeeld een
  Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum. Dan zie je ook
  het schuiven van de ene naar de andere kant. Wij begonnen met ons
  een beeld te verschaffen en het werd steeds meer een
  management-tool – zo heb ik het ook genoemd – om groepen aan te
  pakken. Neem de derde analyse in 1993. Daar hoort ook een dossier
  onder te liggen waarin alle groepen op naam en toenaam precies zijn
  uitgewerkt en waarbij je kunt zeggen: dat zouden de groepen horen
  te zijn die wij moeten kunnen aanpakken. Dan kom je op het
  probleem: kun je ze aanpakken of is het niet relevant? Kun je het
  alleen rigide aan de hand van de criteria doen of – dat is een stap
  verder – zou je het op een andere manier moeten doen? Als er
  bijvoorbeeld plotseling een liquidatie plaatsvindt of er gaat iets
  anders gebeuren, dan is er een prioriteitsstelling die er net weer
  even anders uitkomt. Bij de laatste analyse waren wij zover dat wij
  ook het beeld konden geven van de groepen die aangepakt
  waren.
  De heer De Graaf:
  Dat hebben wij begrepen. Nou is er nogal wat verschil in die
  analyses door de jaren heen. Dat heeft naar ik aanneem ook te maken
  met het voortschrijdend inzicht. Toch is het op zichzelf
  opmerkelijk dat in de eerste analyse van heel veel groepen er
  uiteindelijk drie worden gedefinieerd als hooggeorganiseerd en dat
  er in volgende analyses, twee en vier jaar later, plotseling 98
  respectievelijk 100 groepen hooggeorganiseerd zijn. Heeft dat te
  maken met de enorme ontwikkeling van de georganiseerde
  criminaliteit in vier, vijf jaar tijd? Of zegt u: de eerste analyse
  was gewoon te gebrekkig wat de methode betreft; wij hebben daarna
  veel verfijnder kunnen werken en dus kregen wij veel meer
  informatie?
  De heer Wilzing:
  Ik denk dat je mag zeggen dat wij in de loop van de tijd een
  beter inzicht hebben gekregen, dat wij gedifferentieerder met ons
  meetinstrument aan de gang konden en dat wij daardoor ook een
  duidelijker zicht kregen. Je ziet ook in de analyses zoals die zich
  ontwikkelen van 1993 naar 1995 een meer constante vorm. Fijnaut
  spreekt over 30 35 groepen. Wij komen met 100 groepen. Het hangt er
  ook van af hoe je scala, je meetinstrument is. Twee criteria is
  laag, zeer laag, van drie tot vijf is midden en van zes tot acht is
  hoog. Misschien moet je zeggen alleen acht, maar omdat wij elke
  keer vragen en ook kritiek kregen, hebben wij gezegd: wij kunnen
  het op dit moment niet beter bedenken; als u een beter systeem
  heeft, graag. Wij hebben ook alle wetenschappers bij elkaar gezet
  in 1993. Wij hebben een uitstekende bijeenkomst gehad. Ik ben er
  helaas maar heel even bij geweest. Wij hebben toen gezegd: wie het
  beter kan, mag het zeggen, graag. Elke keer, in elke inventarisatie
  hebben wij steeds twee problemen. Ten eerste, het wordt enorm zwaar
  opgepakt en dat wilden wij helemaal niet, onder geen voorwaarde.
  Ten tweede, het is voortdurend relativeren wat erin staat. Wij
  hebben de wijsheid niet in pacht, wij zoeken naar een goede
  methode, vooralsnog lijkt ons dit een methode; wie het weet, mag
  het zeggen.
  Noot

  In totaal leverde de inventarisatie 1995.450 actieve criminele
  groepen op, waarvan het merendeel actief was in de handel in
  harddrugs (66%) en in softdrugs (39%). In totaal werden 100 groepen
  als hoog georganiseerd gekwalificeerd.

  Van de 100 hoog georganiseerde groepen zijn 44 homogeen van
  Nederlandse afkomst en 21 groepen zijn homogeen van buitenlandse
  afkomst (10 groepen afkomstig uit Turkije, 11 overige groepen uit
  Marokko, Suriname, Iran, China en Oost-Europa). De andere criminele
  groepen zijn heterogeen samengesteld. Van de 100 hoog
  georganiseerde groepen hebben 77 groepen criminele contacten met
  politie, bijzondere opsporingsdiensten, justitie, bedrijfsleven,
  openbaar bestuur, advocaten, notarissen en accountants. De aard van
  de criminele contacten blijft onduidelijk. Noot

  In totaal zijn tot nu toe 33 hoog georganiseerde groepen
  ontmanteld. Volgens de inventarisatie zijn er op dit moment nog 100
  criminele groepen actief. Tegen 34 van deze groepen loopt momenteel
  een recherche-onderzoek.

  De heer Wilzing:
  Op grond van de informatie en de kwaliteit daarvan die wij
  over die periode konden genereren bij de politie, denk ik dat wij
  naar beste kunnen de groepen eruit hebben gehaald. Wij hebben
  alleen bij het analyseren daarvan geconstateerd dat groepen die
  door de betreffende
  criminele

  inlichtingendienst aangegeven werden als buitengewoon belangrijk
  en aan te pakken niet altijd als hoogste op de lijst kwamen en dus
  ook daadwerkelijk werden aangepakt.
  Noot
  Vergelijking met de eerdere kwantitatieve analyses is nauwelijks
  mogelijk aangezien bij elke analyse een andere vragenlijst is
  gehanteerd en andere personen zijn benaderd. De inventarisatie
  geeft daarmee een beeld van een bepaald moment. De auteurs stellen
  nadrukkelijk dat het primaire doel van de inventarisatie ook is om
  te kunnen bepalen welke criminele groepen bij voorrang dienen te
  worden aangepakt. Slechts secundair geeft de inventarisatie inzicht
  in de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. De inventarisatie geeft een beeld, maar dat beeld is
  maar beperkt.

  De heer Gonsalves:
  (…) Wij zijn er nog niet; wij zijn op weg. Vandaar ook dat
  in de recente conferentie van het
  CBO heel lang is gesproken
  over de werking van de criteria. Wij hebben geconstateerd dat wij
  op dit moment niet beter hebben, maar wij hadden wel het gevoel dat
  het beter zou moeten. Daarom hebben wij afgesproken dat wij ermee
  door gaan. Er zijn twee werkgroepen bezig om nog voor het eind van
  het jaar een nieuwe conferentie te organiseren, waarin wij echt
  gaan proberen er verder in te gaan. Wij hebben ook gezegd dat wij
  moeten profiteren van onderzoeken van de heer Fijnaut en de zijnen
  en bekijken of wij daar methodieken uit kunnen halen om de
  prioriteitsstelling te verbeteren. Het is dus maar een voorlopige
  methode, maar wij hebben gezegd: wij moeten nu wat doen; wij kunnen
  niet eindeloos studeren en wachten, want de criminaliteit moet nu
  worden aangepakt en laten wij daarom proberen om een aantal
  criteria vast te stellen.
  Noot

  2.3.3 Beoordeling

  Het is moeilijk op basis van deze gegevens een onderbouwd
  oordeel te geven over de aard en omvang van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. De minister van Justitie concludeerde
  in de nota De georganiseerde criminaliteit in Nederland
  (1992) het volgende:

  De dreiging die van de hedendaagse criminele organisaties
  uitgaat voor de Nederlandse samenleving moet naar ons oordeel
  vanwege de vergaande economische en morele implicaties zeer ernstig
  worden genomen.
  Noot

  Dit oordeel werd in deze nota niet door kwalitatief onderzoek
  nader onderbouwd. Ontegenzeggelijk is de laatste jaren de kennis
  over het verschijnsel georganiseerde criminaliteit toegenomen. De
  nadruk heeft binnen politie en justitie vooral gelegen bij de
  kwantitatieve analyses op basis van het CRI-model. De commissie
  meent dat een beter kwalitatief en kwantitatief beeld van de
  georganiseerde criminaliteit kan worden geschetst. In de afgelopen
  jaren ontbrak naar het oordeel van de commissie een dergelijk
  beeld. De noodzaak tot een meer actieve bestrijding van de
  georganiseerde criminaliteit werd allerwegen gevoeld. Dat leidde
  binnen politie, justitie, bestuur en politiek tot veel discussie,
  maar ook tot misverstanden over de ernst van de problematiek. Het
  ontbreken van een algemeen aanvaard beeld maakte dat er ook
  meningsverschillen ontstonden over de te nemen maatregelen. Omdat
  politie, justitie, bestuur en politiek het probleem van de
  georganiseerde criminaliteit verschillend interpreteerden,
  ontstonden er verschillen in de beoordeling van de te gebruiken
  methoden. De vertrouwelijkheid van de CRI-analyses droeg bij aan
  deze verscheidenheid. Een beter onderbouwd kwalitatief en
  kwantitatief beeld van de georganiseerde criminaliteit was
  wenselijk

  geweest, vooral om een werkelijke inschatting van het probleem
  en betere keuzes te kunnen maken. De basis voor het te voeren
  beleid zou minder ter discussie hebben gestaan. De keuze van de te
  onderzoeken zaken zou meer richtinggevend zijn geweest. Regering en
  parlement, maar ook de Nederlandse publieke opinie zouden de
  werkelijke problematiek van de georganiseerde criminaliteit beter
  hebben kunnen beoordelen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken