• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.4 Onderzoek georganiseerde criminaliteit

  2.4 Onderzoek georganiseerde criminaliteit

  De commissie heeft de vier hoogleraren gevraagd onderzoek te
  doen naar drie onderdelen:

  • inventarisatie van de problematiek rond de definiring van het
   begrip georganiseerde criminaliteit;
  • mogelijkheden en beperkingen van onderzoeksmethoden naar
   georganiseerde criminaliteit;
  • feitelijke aard en omvang van de georganiseerde
   criminaliteit.

  De eerste twee vragen zijn beantwoord in het eindrapport van de
  onderzoeksgroep Fijnaut. Ter beantwoording van de derde vraag
  stonden de navolgende vragen centraal:

  • Wat voor groepen maken zich in dit land schuldig aan
   georganiseerde criminaliteit?
  • Welke vormen van georganiseerde criminaliteit worden door deze
   groepen bedreven?
  • Op wat voor manieren worden deze vormen van georganiseerde
   criminaliteit gepleegd?
  • En hoe worden de inkomsten uit het plegen van georganiseerde
   criminaliteit besteed? De onderzoeksgroep Fijnaut heeft een
   onderzoeksstrategie gehanteerd waarbij enerzijds op nationaal
   niveau een aantal deelstudies is gemaakt en anderzijds op lokaal
   niveau onderzoek werd verricht. Zowel in het nationale onderzoek
   als in de lokale onderzoeken is aan de hand van een analyseschema
   onderzocht welke groepen zijn betrokken bij het plegen van
   georganiseerde criminaliteit en welke vormen van georganiseerde
   criminaliteit door deze groepen worden bedreven.

  Om deze vragen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van
  verschillende bronnen en methoden. De onderzoeksgroep heeft de
  openbare literatuur en rapporten over de thematiek geanalyseerd.
  Daarnaast zijn vele gesprekken gevoerd met politie- en
  justitiefunctionarissen en vertegenwoordigers van branches,
  allochtone groepen en vrije beroepsbeoefenaren, die een schat aan
  informatie opleverden over de georganiseerde criminaliteit in
  Nederland. Op basis van de bevoegdheden van de commissie heeft de
  onderzoeksgroep inzage gekregen in een breed scala aan documenten.
  Noot Een groot deel van deze documenten is
  vertrouwelijk. Het gaat hierbij deels om vertrouwelijke rapporten
  over concrete strafrechtelijke onderzoeken en deels om informatie
  van de criminele inlichtingendiensten. Dit betreft voornamelijk
  analyses van specifieke criminele groeperingen die door een CID of
  een tactische recherche-eenheid waren vervaardigd. Noot
  Het gebruik van politiebronnen, en meer specifiek van CID-gegevens,
  herbergt verschillende risico’s. Het is onduidelijk in hoeverre de
  verzamelde gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen. Het gaat
  namelijk vaak om gegevens waarvan de juistheid door nader onderzoek
  nog niet definitief is vastgesteld. Sommige politiegegevens geven
  een meer vaststaand beeld weer. Bovendien is het beeld dat ontstaat
  door een analyse van politiebronnen per definitie vertekend. De
  onderzoekers zien datgene waaraan de politie de afgelopen jaren
  aandacht heeft besteed. Criminaliteit waaraan de politie een
  geringe prioriteit heeft gegeven of milieus waarin zij geen
  informanten heeft, blijven al vlug buiten het beeld van de politie.
  Het feit dat de politie pas in de jaren tachtig aandacht heeft
  besteed aan de georganiseerde criminaliteit betekent dat slechts
  een beperkt beeld beschikbaar is. De kwaliteit van de rapporten en
  analyses is daarenboven zeer verschillend naar omvattendheid en
  inhoud. De analyses richten zich primair op die aspecten die
  strafrechtelijk van belang zijn en dat zijn niet altijd de aspecten
  die van belang zijn voor een goed beeld van de georganiseerde
  criminaliteit. De onderzoekers konden echter op deze manier
  beschikken over gegevens van politie-onderzoeken waaraan veel tijd
  en aandacht is besteed. De beschikbare politie-onderzoeken gaven
  een grondig onderzocht beeld van een deel van de georganiseerde
  criminaliteit.

  De voorzitter:
  Heeft u een goede afweging kunnen maken van de waarde van de
  gegevens van de politie ten opzichte van andere gegevens? Ik kan
  mij voorstellen dat er ten aanzien van sommige groepen veel meer
  gegevens zijn dan ten aanzien van andere of dat er ten aanzien van
  sommige activiteiten veel meer bekend is dan ten aanzien van
  andere.
  De heer Fijnaut:
  Die onevenwichtigheid, kwantitatief en kwalitatief, in de
  politiedocumentatie maakt het zeer moeilijk om vanuit een algemeen
  stramien een evenwichtig, afgewogen beeld van de situatie te
  schetsen. Wij hebben geprobeerd om de drie bronnen van de politie,
  de algemene verslagen, rapportages en politie-informatie, op elkaar
  te betrekken en om nooit op n bron af te gaan, om op die wijze, wat
  betrouwbaarheid betreft, een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Het
  feit dat over bepaalde groepen in Nederland heel weinig bekend is,
  gewoon omdat er niet systematisch onderzoek naar is verricht door
  politie en justitie of door anderen, heeft ons genoopt tot een
  rapport ten aanzien waarvan wij zeggen dat wij op een

  aantal terreinen vrij goed zijn ingeschoten en een beeld kunnen
  voorzetten dat naar onze smaak deugt, maar dat wij op andere
  terreinen moeten erkennen dat wij veel minder of heel weinig
  weten.
  Noot Een en ander impliceert dat op
  onderdelen de nodige voorzichtigheid geboden is bij de
  interpretatie van de gegevens. Desalniettemin is de commissie van
  oordeel dat de onderzoeksgroep Fijnaut door de combinatie van
  bronnen en de wijze waarop in het onderzoek is omgegaan met
  vertrouwelijke informatie, een uniek beeld geeft van de
  georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het beeld dat in dit
  rapport wordt geschetst, is het best mogelijke beeld op dit moment.

  De voorzitter:
  Maar als uw eindrapportage klaar is, mogen wij er dan van
  uitgaan dat de enqutecommissie, en daarmee hoop ik ook Nederland,
  toch beter weet hoe de werkelijkheid in elkaar steekt?
  De heer Fijnaut:
  Ja, daar ben ik van overtuigd. Anders had ik dit onderzoek
  nooit aangenomen. Ik denk dat de meerwaarde van dit project op twee
  manieren in elkaar zit. Als je er dag en nacht aan werkt, vraag je
  je ook wel eens af waar je mee bezig bent en of het de moeite
  loont. Mijn idee is dat de meerwaarde, en daarmee de betekenis, in
  tweerlei opzichten verduidelijkt kan worden. In de eerste plaats is
  volgens mij de meerwaarde gelegen in de aanpak, de methode. Wij
  hebben geprobeerd om zo systematisch mogelijk te werken, naar
  illegale activiteiten, branches, nationaal en lokaal, met een zo
  breed mogelijke systematische raadpleging van de beschikbare
  bronnen. Dat geeft in elk geval een stuk minder onzekerheid over
  wat in Nederland de problemen zijn. In de tweede plaats durven wij,
  als je naar de resultaten kijkt, in een aantal opzichten te zeggen
  dat ons beeld beter, scherper en nuttiger is, ook met het oog op de
  normeringsproblemen.
  Noot

  In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste bevindingen
  uit de rapportages van de onderzoeksgroep Fijnaut weergegeven. Deze
  bevindingen vormden voor de commissie de uitgangspunten voor haar
  oordeel over de ernst van de georganiseerde criminaliteit. Nadat de
  commissie over de onderscheiden onderdelen een oordeel heeft
  geformuleerd over de ernst van de problematiek, volgt in de laatste
  paragraaf van dit hoofdstuk een omvattend oordeel over de aard,
  omvang en ernst van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Het is wezenlijk per onderdeel een oordeel te vormen aangezien de
  omvang, aard en ernst van de georganiseerde criminaliteit variren
  per type groep en type criminaliteit.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken