• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 2.5 Autochtone groepen

  2.5 Autochtone groepen

  Het onderzoek naar criminele groepen in Nederland is
  onderverdeeld in twee delen: autochtone groepen en allochtone en
  buitenlandse groepen. Dit onderscheid is gemaakt omdat belangrijke
  verschillen bestaan tussen deze soorten groepen. De Hollandse
  netwerken hebben hun basis in Nederland zelf, terwijl in allochtone
  gemeenschappen in Nederland criminaliteit voorkomt die direct
  verbonden is met de drugeconomie in het land van herkomst, te weten
  Suriname, Turkije en Marokko. De verbinding met de drugeconomie in
  deze landen heeft duidelijk andere effecten op de allochtone
  gemeenschappen in Nederland dan op de Hollandse netwerken, waarin
  allochtonen overigens ook een rol kunnen vervullen. Daarnaast zijn
  er buitenlandse criminele groepen die nauwelijks een binding hebben
  met personen van die nationaliteit in Nederland. In deze paragraaf
  komen de autochtone criminele groepen aan de orde.

  2.5.1 Aanleiding onderzoek

  De zogeheten Hollandse netwerken spelen een belangrijke rol in
  de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het gaat daarbij om
  criminele organisaties waarvan de deelnemers overwegend bestaan uit
  personen die Nederland als land van herkomst hebben.

  2.5.2 Geschiedenis

  In de Nederlandse geschiedenis hebben bendes bestaan die voldoen
  aan de hedendaagse definitie van georganiseerde criminaliteit.
  Georganiseerde criminaliteit is in Nederland geen recent
  verschijnsel. Het is ook geen verschijnsel dat recent door
  buitenlanders en allochtonen naar Nederland is gebracht. De
  georganiseerde criminaliteit heeft diepe wortels in de Nederlandse
  samenleving.

  De Bruinsma-clan was in de voorbije decennia de eerste groep die
  met behulp van geweld een weg naar de top van de hasjgroothandel
  vond. Klaas Bruinsma had organisatietalent waardoor hij in staat
  was een harde kern van tien man te sturen. Daarnaast werd Bruinsma
  constant geadviseerd door allerlei personen die legale bedrijven
  hadden. Opvallend was het gebruik van excessief geweld. De
  Bruinsma-clan bleef lang buiten schot van de politie. Er zijn
  aanwijzingen dat Bruinsma het geld dat hij verdiende, investeerde
  in legale activiteiten.

  2.5.3 Huidige criminele groepen

  De autochtone georganiseerde criminaliteit van dit moment houdt
  zich vooral bezig met grootschalige drugshandel. De onderzoeksgroep
  Fijnaut heeft zeven toonaangevende criminele groepen nader bezien.
  Deze groepen zijn hoofdzakelijk actief in de grootschalige
  hasjhandel en in mindere mate in de handel in cocane en herone,
  amfetamine en XTC-preparaten, en nederwiet. De autochtone
  georganiseerde criminaliteit is klassiek van aard: levering van
  illegale goederen en diensten.

  Het begrip octopus dat wel als aanduiding van bepaalde criminele
  groepen in Nederland is gebruikt, verwart eerder dan dat het een
  duidelijk beeld geeft.

  De heer Fijnaut:
  Dat beeld lijkt mij absoluut verkeerd. Er zijn meerdere
  groepen en zij werken zeker samen, daar ben ik van overtuigd. Zij
  wisselen relaties uit. Zij – ik gaf het voorbeeld van Zeewolde –
  investeren samen in n of twee grote partijen. Zij lenen misschien
  elkaars transporteurs uit. Van dat soort verbindingen, contacten en
  samenwerking is zeker sprake. Ik merk daar direct bij op dat,
  evenals ten aanzien van het probleem van het geld, veel onderzoeken
  door de Nederlandse politie zijn ingesteld naar deze groepen, maar
  die onderzoeken houden precies op waar de samenwerking tussen de
  verschillende groepen begint, omdat men vreest in eindeloze
  onderzoeken terecht te komen.
  Noot

  Het gaat om duizenden individuen, groepen en netwerken die soms met
  elkaar samenwerken, soms elkaar tegenwerken, waarbij sommigen een
  zekere cordinatie bewerkstelligen. De Nederlandse georganiseerde
  criminaliteit vormt een diffuus en constant veranderend netwerk van
  individuen en groepen.

  De voorzitter:
  Het valt mij op dat u niet spreekt van de criminele
  organisatie met een duidelijke structuur van boven naar
  beneden.
  De heer Fijnaut:
  Ik ben een beetje huiverig voor het begrip organisatie in
  dit verband, vooral ook omdat het al vlug associaties oproept met
  een stukje bureaucratie waarin de verhoudingen helder zijn, zowel
  functioneel als naar verantwoordelijkheid, in de zin dat duidelijk
  is wie de baas is en wat het middenkader en het voetvolk is. Als je
  echt goed kijkt naar groepen, liggen die verhoudingen meestal veel
  diffuser. Dat is begrijpelijk. Als men illegaal opereert, als men
  een illegale onderneming runt, loopt men natuurlijk groot risico om
  door de overheid aangepakt te worden. Dus je hebt er alle baat bij
  om je zo onhelder mogelijk te organiseren. Alle helderheid is in
  feite een cadeau aan politie en justitie om meer en sneller zicht
  op je werkwijze, je verhoudingen en je handel te krijgen. Dat
  begrip organisatie sluit eigenlijk niet goed aan op wat de
  werkelijkheid in onze ogen te zien geeft.
  Noot

  De onderzochte autochtone criminele organisaties kennen een
  verschillende interne structuur. De enkelvoudig samengestelde
  druggroothandelgroepen exploiteren n druglijn. Zij trachten
  eventueel overheidsoptreden in hun richting te voorkomen door
  middel van contra-observatie, corruptie en intimidatie. Groep A
  exploiteerde een hasjlijn op Marokko. De harde kern van groep A
  bestond uit ongeveer 30 tot 40 personen waaronder vijf
  transporteurs, twee monteurs en drie incasseerders. De voorman van
  groep A had de nodige moeite de groep bij elkaar te houden. Hij
  moest vaak dreigen met geweld. Het ophalen van de hasj gebeurde met
  tevoren geprepareerde vrachtwagens, deels per schip en deels per
  containers. Groep A verkocht de hasj zo snel mogelijk naar een
  vijftal netwerken van coffeeshops in de eigen streek. Jaarlijks
  maakt groep A 10 tot 20 miljoen winst. Dit geld werd voor een klein
  deel besteed aan eigen welzijn maar voor een groot deel werd het
  genvesteerd in auto-bedrijven. De leider van groep A bemoeide zich
  intensief met het operationele werk. Groep A deed in omvangrijke
  mate aan
  contra-observatie

  Daarnaast zijn er meervoudig samengestelde
  druggroothandelsgroepen, die zich richten op druglijnen naar meer
  landen. De inkomsten van deze groepen worden deels teruggeleid in
  de criminele handel en deels legaal genvesteerd in Nederland en in
  het buitenland.

  Groep B werd geleid door kamper C die gezien werd als een van
  de grootste handelaren in Nederland. Hij controleerde drie
  hasjlijnen uit Pakistan en Libanon, in 1988 samen goed voor
  ongeveer 30 ton. Politie en justitie twijfelden er niet aan dat C
  verschillende mensen had laten ombrengen. C was niet zo zeer leider
  van een criminele groep maar eerder een makelaar in illegale
  goederen. C probeerde het risico van de hasjtransporten ook zo veel
  mogelijk te spreiden. Groep B heeft zich toegelegd op zeer
  riskante, maar ook zeer lucratieve grote partijen drugs.

  Daarnaast zijn er groepen die zich tussen beide andere groepen
  bevinden. De leiders daarvan stammen uit de kring van de
  woonwagenbewoners. De bazen bemoeien zich nog intensief met het
  exploiteren van de drugslijnen. Er is een grote bereidheid tot het
  gebruik van geweld.

  Groep D had een leider E die de naam had een geweldenaar te
  zijn. Hij ripte partijen drugs uit handen van andere criminele
  organisaties. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor liquidaties
  van ettelijke personen. E kon terugvallen op een omvangrijke groep
  handlangers, maar ook op een advocaat, een
  accountant, een
  bankemploy en een medewerker van een Kamer van Koophandel. De
  belangrijkste drugslijn die groep D exploiteerde was een lijn op
  Marokko. Langzaam werden hasjlijnen met andere landen uitgebouwd.
  De groep deed al het mogelijke om de interne communicatie geheim te
  houden.

  Slechts een enkeling investeert in legale sectoren. Het
  merendeel van deze criminele organisaties gebruikt het met
  criminele activiteiten verdiende geld voor eigen consumptie en
  verbetering van de bedrijfsvoering. Van substantile vermenging van
  crimineel geld met legale geldstromen is voor wat betreft deze
  groepen geen sprake. Deze criminele organisaties kunnen over zeer
  omvangrijke geldbedragen beschikken.

  De heer Fijnaut:
  (…) Als ik spreek over die zeven groepen en ik kijk naar
  de transporteurs en naar de becijferingen die zijn gemaakt van de
  omzet die is gedraaid over twee, drie, vier jaar, dan heb je het
  misschien over 40, 50, 60, 70 miljoen per groep. Daar moeten dan
  nog allerlei kosten vanaf.
  De voorzitter:
  Bruto?
  De heer Fijnaut:
  Ja, bruto. Er moet van alles vanaf; tickets voor het
  vliegtuig, benzine voor de roeiboot! Bij die meervoudige
  groothandelsgroepen spreek je al vlug over honderden miljoenen:
  400, 500, 600 miljoen. Dat zijn gigantische bedragen.

  Noot

  Een verantwoorde schatting van de totale omvang van het door
  criminele organisaties verdiende geld is nauwelijks mogelijk.
  Noot
  Het zijn vooral de autochtone criminele topgroepen die
  contra-strategien toepassen. Op verschillende wijzen trachten
  enkele criminele organisaties door observatie van politie- en
  justitiefunctionarissen en corrumperende activiteiten het
  functioneren van politie en justitie te frustreren.

  2.5.4 Netwerken op middenniveau en uitvoerders

  Naast de top van de criminele organisaties bevinden zich
  criminele netwerken waarbij de leiders contact hebben met leden van
  de onderzochte zeven organisaties en de criminele uitvoerders. Zij
  vormen deels groepen op zichzelf. Netwerken op het middenniveau
  zijn er zeer veel. De leden van een aantal van die netwerken hebben
  voortdurend contact met elkaar.

  De Hells Angels vormen een dergelijke tussengroep. Zij
  investeren in horeca-ondernemingen, motorhandel en onroerend goed.
  De financile middelen komen uit de handel in verdovende middelen,
  wapenhandel en de protectie op de Wallen.

  Mede vanwege de aandacht van politie en justitie voor de top van
  criminele organisaties is er nauwelijks zicht op de basis van de
  georganiseerde criminaliteit.

  2.5.5 Beoordeling

  Het onderzoek naar de autochtone criminele groepen levert een
  gedifferentieerd beeld op. Het gaat om enkele tientallen autochtone
  criminele organisaties die zich vooral bezig houden met de
  traditionele georganiseerde criminaliteit, waarbij de handel in
  softdrugs de boventoon voert. Deze criminele organisaties plegen
  zware misdrijven. Van structurele vermenging tussen de criminele
  groepen en de legale bovenwereld is weinig gebleken. Er bestaat
  slechts zelden een duidelijk hirarchische structuur. Veelal is
  sprake van losse netwerken. De Hollandse netwerken vormen een
  belangrijk deel van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.
  Zij zijn grotendeels verantwoordelijk voor de georganiseerde
  criminaliteit voor wat betreft de handel in softdrugs. Deze handel
  in softdrugs wordt omringd met andere vormen van georganiseerde
  criminaliteit waaronder de handel in harddrugs. De omvang van
  Hollandse netwerken kan groot zijn: sommige bestaan uit meer dan
  100 personen. Daarbij is te zien dat criminele groepen steeds vaker
  samenwerken met criminele groepen in andere landen. Het
  geweldgebruik door deze criminele groepen is in een aantal gevallen
  intensief. Als zodanig vormen de autochtone criminele groepen een
  cruciaal object van onderzoek door politie en justitie. Politie
  en
  justitie besteden aan de Hollandse criminele netwerken in
  vergelijking met andere criminele groepen terecht veel aandacht.
  Van enige inmenging in de bovenwereld door investeringen van
  crimineel geld door deze groepen is in een enkele branche gebleken.
  Verontrustend is verder de constatering dat enkele van deze groepen
  zich systematisch bezig houden met contra-strategien tegen de
  overheid. In het verhoor van officier van justitie Valente kwam aan
  de orde dat n van de criminele organisaties gewoon verder
  functioneerde ondanks het feit dat de leider in de gevangenis zat.
  Noot De mogelijkheden tot het daadwerkelijk doen
  beindigen van de activiteiten van criminele groepen zijn beperkt.
  Op dit moment lijkt het hoogst haalbare het frustreren van de
  criminele bedrijfsvoering door het arresteren en laten veroordelen
  van enkele sleutelfiguren. De commissie constateert dat een
  criminele organisatie nog nooit volledig ontmanteld is.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken